Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 26, 1893, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
4- POKKOJC XAl-'AntJ+-
11
1
ty
Mmn Mfiánl nM
ftlo lak ibtř#iin fifiiifMn nul i
4tl AI ? Itftťikit Arit !!
ff ♦řif pofMt4 tlniidi ilihoal
n tř liwtiHrM kipky tatí 4řay
Mnottijf íi řuini aiiti Jitolni
Pfoll tifdiitiňMi Jalrrnlrri
ftlučnaloař )( důkam nrintm
fmfinfch f! htffrif h t
atl llriafi mii'l natfojt ía
1 irftili in 4 vtmMujbí a
knltnt f}tn li pMtflrl" Ituě
J4rvl at4t4 hfťilifxt INi'ri(4
r4jt IlftHiíiuUm kůl (!
'i l' iroi lornťt rtlořft'n i (n
rnitl r njvM'i Dř Aiií'iU
hmbiřké kapky
Jakuba'
tnmt
v viiiImii liiríin
port i im'iií
pOfl'l lllllfttll
fKtlrnl r tyf II
odtrnlnárii
páleni
1 1 vnift t Ímiiiii
Í ol'H OIll V iVÍA
Pravou a čistou
fkaaky 'k'taa alkarlotah")
♦jr) ialnTaaaha ánmiri 4dl Imtavl pr-dttá
fltrnutn Chirory Co
p O'AVí1 AVfc
ZARU6jRO
a aaaa aarhá (arannlatad) alkorla v lllarufrb
kllkí h )aat Jadlaoit eala řlaloa alknrll bi
i aklta'kollvak prtataka a pMaad a l la-na
ajk'rla pala ta talcvlOrh balMkácb po pl
Vb ía-kl clkorla Ja rovnal Úln4 illu t0
feým řlaitn iladlillaia oalaanna
I Uaáaa )a oda dávna % clkorla J-al iia]n iv
Jbrou nahralkoa ta kávu Bbrl ! Ja idraton
Whutnoa a proaiaanon Mioa dikaaja lom ie
tlaobacna' po cla Kvrt aa ponllv
1 ZknalaJII Ala nakupojta jinou riat d Oar
Tmaa CMcory Co vO'N-111 Kab xholvana
V # V Kvropl pcntfvá f vaob--na elkorl"
Plav ná My vlak Jim JlaU la JU drava)f
roapnl) a Tydatn'jli )at elkrl aaoha
Zknal 0k1 "graimlHlad" clkurll
(ivrnmii Chlotíry Oc
O-Nelíl 1V1
flmoarlaU illla al
Vlála clkoi-H a kUrool )dlni ava dblrataly
Vaipokojllal (-73riT'
Obchod pohrobnicKý
A začal jtrAvfi níJío piKtrpnaiiý a má
na Hklailé vAetio druhu
%£kve rámce na obrazy atd
r ceny co možno iiejlviifjftf
U' Ohcliod ho nalézá ápadiiĎ ve First
Vatlonal Kanku 13 ulice v CretNeb
Ir
Ir} N3m) Julius Itrtxlrrxpii
N01ei sv
1 w
CIKORII
00 WILBER NEB
Oznamuji ct svým í(znivcňm že
„ 'VfHcni vykoupil od p Sliackeltona ve
V
j poliroIiii?Lví
'4 rád poHlouJfm a prodám za ceny tak
- _ „ Ě I 1 F I _ 1 f
n mirne iah možno jen prooaii
"♦-am F J Sadílck
"COMMON SENSE
II nul
Biyia
TRUNK
INCHES
IPACC
f " I Cn'TCl Tch 9 naloS iniata lo smatono
IIILbU IEI nřl kilVmrh atar auliatavv
A Pufr "Oimmon BonW iú ao otvHt kily i
J'- oji alkfiii u aama sdl ani Um xvr x
Vjtri imb knlwron ritrhui't rifb tm nnmAaHd
p ilnim krtřru oil mil 4pTiirh rohft ohřáni
'id i)ft( oclrafxnim pf 1 nltitrnam kiifrfiin
rháfnl Ji-aill n'")""" l Ta''ho obchodníka
ODGilOQ
nábytku
ín
ii i
fit A X
r t
r9
i
y]j _ J
v '
!
i
IUIjr I Vw Yorku
Mnu A frn'l 9
Hltři4 I#-řM Mlrrn rit b
foali )o "lu l ! i itallf
titfafi jr ii lUI-i rnilo
Htiirf4 lljj Jfti drlli ni l
rxlk4lnM lilrk' itf ai( aH h ifn
fr h ý h tffdk knih jMřo!ňi
'řf( k tt jafn a }
lf j fílffla(tii i(#trn
fima ja(r at ttrtl -llfl(
Mifirt l J#i lj MjoMifi
rk ř hiífl l lf ft t lř
IM kr4art4 řnally fil-o kfJn
V4-Us llrotikt t
Ml IM M ť (al NI llk'atj
S ri II ntau n4f 'mftiH
h4n(k" l Ut n n-jíli lri
V K'lřií llkoa M f iH
f iliřih 'Itii-M v latraťh
tho ! Iimía(jr" £í a ♦liko
li II 'H ftl ] řoikoínf Kf-nfiiff
olřf "IMriíin 4t-k" Vítíln
Ijld ilry lijlj Vjralavttijr M1
kím Mlonu ř i kdfl J ol
Hlmirtová koupila Mium nlrs6
jínili iimMikrli d a výrotk
nlrf4 a v 4U hiia(4 nldrka muá
nrvMan kr4jr nímil ony v H
rodliick'lil ltlUoi tirafifiMMi mrotli4
ni Nití krijini Mpraví Í n4ilf
vou lnni llrrjr vnicny poliifk
Otpvřťiio jp mimo nidřl iiikí o
hodinou ranní ( IkhIíoou mIi
I)n-a lýdřn nřádiln ř'ako-lri
Imkáobce výlet na 'tku lludann
Výlohy nl olfk ianý ''FffHh
Air Fund" Na uooo f vnkýt h mtí-k
a dítek dralo na výletu podlin
Kdyl no k vccrni vracely lodí? do
New Yorku Mihla j hrozná vichřice
a náalelkern toho protni ve východní
řVcb hy tak itocný Jo to vzalo plno
ílyry hodiny nel li ne lode doataly
k doku Ovíťin le tak neočekáváno
prodloužen pobyt na lodích nehyl
výletníkům po chuti a mnozí ao bc
příčiny tdvíňovli t toho pořadači
výbor zahrnujíce jej ne zrovna hle
danými názvy
Finanční krÍNc která tak zle řádi
la v nčkterých státech ušetřila novo
yorské banky Ovfiem zdejAÍ npoři
telny mají základ velice nolidDÍ
Dle zákona nemi půjčovat na ma
jetek mimo mcHta New Yorku a zde
jen do Šedesáti procent tržní ceny
Mimo to umí ukládat peníze v bon
ďch větších mČKt státu New Yorku
a tu zart je postaráno zákonem žo se
místa mohou jen do jisto míry za
dlužit Konečné zdejší spořitelny
jsou skoro napořád veliké ústavy s
vklady jiejrnéné 10 milionu delarfl
ba některé mají vkladu 40 až &0
milionu Správa takové spořitelny
stojí poničme o málo více nežli
správa malé a poněvadž půjčují pe
níze na úroky o jedno procento vět
ší nežli sami dávají tu bíhem roku
vydélaji a ušetři ohromné sumy
Z třehto úspor nahromadila spoři
telna "Bowery" téměř 15 milionů
ona v lileeoker ulici a 12 milionů
"námořnická" a "Emigrant" po 8
milionech atd I německá spořitel
na ve 14 ulici a "Dry Dock" na
rohu 3 ulice více než po dvou mili
onech Poněvadž v našem státu
nejsou spořitelny podniky obchodní
nýbrž ústavy dobročinné tudfž tyto
ohromné kapitály nepatří řiditclstvu
nýbrž ústavu Hamému dokud co ta
kový trvá a slouží za záruku vkla
datelům Z toho vysvítá že zdejší
spořitelny najmě starší jsou tak
jisté jak jen vůbec možno Poně
vadž ale se ví že postrašený neuvě
domělý lid je všelijaké hlouposti
schopen tu se spořitelny přece při
pravily na všecky případy Tvrdí
se že v měsících květnu a červnu
měly připraveno 25 mil v penězích
aby nebyly překvapeny Na štěstí
ale se jejich obavy neuskutečnily
Mezi načerni krajany s nichž větAi
na má vklady ve spořitelnách byl
nemalý postrach ohledně bezpečno
sti bank ale sdejAí české noviny
fitiih4vlf it hodno aby I J hňf m
slotám n 4l#Jítot U f řotnlinl a
li I titUity
Vfřnířh4)řjlIn%'i1'fřř
hya4 ) k Sfllh f)Of4 l4(ikotnf
budovy It f aa fnj(mt f'Hito
oo pH ?0 alí 4 h bode !
fřň dl l4rii proalavané arlií 44
suky pfAMím ďi lfn ulie
V war fAt It-r4 druhdy I f n
liríttďdot ř'i1 řiyiil Jaatřa
dm fiki fkf h Jiďi plírli4#f
danfi krt tnHkm im $ H j a r
fny l'řfíj-1 poalall dpiUi k
tnayorovi aby poli lí ttakáial by j#
thr4níli k lalio d" ( tik Jff
t' nt Pnihf d#ri ri řrlf Jm
v lily ďpi titiana ié ř
dy f lilml dok Haj la fi li li alf
kf rafaní polli l) m hrany Nanl
prf ra lni jiti idirafol t ttrtl an
přid kaldftft kr4m#m atojl thlap
Man "pullar in" rhytá korm)oti
ilho li loay a UU jJ do vnitř vy
t livahtjat mu f)rottitiiíldnoit han
t{fkou kráou a IM mí!i ibH
Nrkoupl li kdo pbolř jt tle an ěalo
ripotlitl atoř rlý roneřlán koupili
4k nfpoi hodl lép Hotva objí-vl
m a pakllketu na ulici vrhnou an
ln okolní "pullrr in' ti vetaku I#
II liirh h koupil a klrý rul i áoa
V)í-lpré bea jrthromy taplall to
nyní drae
Zakiipovánl poxemků v okolí Nrw
Yorku přišlo nyní u natích krajanů
do mody KaMou neděli velké
davy Hilu rozjížděj! se do různých
těch "parků" kde sn loty prodávají
Nejhhěněji i nyní poělná a neho
ráznou reklamu dělá společnost pol
ských Židů která výt hodně olnif
stecka White Plains zakoupila roz
sáhlé pastviště a rozdělila je as na
5000 lotů Váb! tam kupce rekla
mou v skutku nestydatou Už to
romantické jméno Silver Lake Park
a ea'lm to "krásné stříbrné jezero"
je kaluží výměry sotva jednoho
aktu jejíž voda podobá se spiše
inkoustu Ijoty jsou "malebně"
rozloženy po dosti příkrých stráních
a tudíž opravdu stoupají do výše že
by ale mohly stoupnout v ceně sto
násobně jak se v oznámkách tvrdí
je drzou lil
Spiše se mi zdá že západní strana
White Plains má lepší budoucnost
Jednak je krajina rovná stavbě při
bytku způsobilejší a pak v tu stranu
nacházi £e několik Lvetoucfch měste
ček jako pověstný svými milionáři
Tarrytown
Zdravotní úřadovna zabavila od 1
ledna do 1 července bezmála 4 mi
liony liber potravin jako masa ze
leniny a ovoce co zdraví lidskému
škodlivých Toto množství potravy
stačilo by na uživení všech chudých
lidí v New Yorku Avšak kažení
potravin dá se velmi těžko zabránili
ač obchod je zorganisován co možno
dokonale Jeli na př následkem
malch zásob a velkého vedra ovoce
drahé telegrafuje se to na všecky
strany a každý farmář hled! z té
drahoty získat a zašle ovoce co nej
více může Trefí-li se k tomu poěa
sf studené obchod sám sebou se
zastaví a tu ohromné zásoby se
zkazí V takovém čase je ovoce v
New Yorku téměř zadarmo Pedleři
prodávají bedničku jahod za tři neb
ctyry centy košik třešní (8 liber) zi
25 centů melouny z daleké Georgie
přivežené za 10 centů kus bavanské
ananasy (pineapple) po 3 neb 4 cen
tech tucet banánů za 5 centů osmi
liberní košík vlna až za 15 centů
atd Následkem léto láce přístupno
jo i nevzácnější ovoce chudým li
dem jen že z přílišného pciilkti a
nevelké pozornosti ohledně zachová
losti a zralosti ovoce povstávají ča
sto nebezpečné nemoce hlavně u
dětí
Za účelem berním odhadnut byl
nemovitý majetek v městě N Y na
1502 milionů dolarů Jedině nafto
warda (19 ) odhadnuta na 23H milio
nů a přece berní odhad obnáší pouze
50 až (JO procent akulečné ceny
MjMk dan foílfiif jako d d r-i
hnti 4Uiv koalely 4koy prky
ál n ltiďujř j f fen Ind
(Vhtfil prk ) odMdniit rii i míl
!tk w!i (dan i n idmt
thkll okrMftl %hm Malinan iíhi
ďd lřiM- na) 4 fiUoi4 "M I ftl !i
rlnl' m § (ifitřfn-f' i!n I a
Iři a ůl fniliorci
'o#orř ťij
Vř"h ihjjlífki lo-fatf a #ři
mio#i lifrttů li kf'h iv ol i
vyládtl ti nll n lUřř4 I r v4
I'n4 -Ví- tri" Irob m di m'ď
km hll li I f t f J Un ihafojnlk
klřý tljtu (í-Iio b ttdk m náal#
d tni Kliik Ihrham byl ? na
alk4 vi I4itntii o I Wtori k lyl
r4)kt n l4ra a j4 it4l prútA n
i%i1 kukátkxtit v řiirn abyrh pi
lorotal oant r 4 imíny tiku Kdyl
d4n sfiAl aby lodí vrilíly opři v
býtalé atafenf Učinil "Cinipaf
dotn' plný obrat tak I 1 lálo
nofl4d4 kormidlo také Vi coria
uchýlila ponřkiid o lavlio r n r
Chtlli před arálkou mohl j fi j ít
pororoval patrnou vidálenoat mni
oběma I" Tini a po rotní pruh vody
mii tdtil Abych řp viděl pěkný
msinétr ji-nl měl byt nyní proveden
přiložil jarní kukátko k oku kdyl tu
obě lodi na něž jakožto na první
především muMla hýli obrácena po
zornost hrozným třeskem se srazi
ly — chvíli zňatily oImTí nepohnut
na in(t pak sn obé mohutné lodě
zachvěly a zvolni se od sebe oddělily
V prvním okamžiku nebylo le hro
zný význam této události ani poou
dít až Victoru učinila obrat tak že
ukazovala cel svůj poškozený bok
Tu ovšem bylo lze poznat hrozný
její osud Změna polohy Victorio
byla patrné jen následkem ohromné
prudkosti nárazu O l srážky až k
tomuto okamžiku uplynula jedva mi
nuta ale tato chvíle zdála so věčno
sti Viděl jsem kterak mužstvo
Victorie snažilo se prostřít ucpavací
plachtu přes zející otvor mohl jsem
zřetelné také pozorovat kterak ad
mirál Tryon tak klidně dával rozka
zy jak činil před čtvrt hodinou s
toutéž kázní pracovalo mužstvo
jakoby pracovalo v největším bezpe
čí Ještě minuta a admirál Tryon
viděl patrně že veškeré namáháni
je marné a z ruchu jenž nastal mezi
mužstvem na palubě mohl jsem sou
dit žo dal rozkaz: "Zachraň se
kdo můžeš!" On sárn však nechtěl
loď opustit a zůstal na ní až se po
topil Velitel salupy nabízel mu
záchrano vad pás avšak admirál to
odmítl a volal nn něho aby se sárn
zachránil Admirál byl v poslední
chvíli ještě viděn h dalekohledem v
ruce na můstku velitele když již se
ponořoval do vody Signály tonou
cí lodi přivolaly oceranné čluny
ostatních lodí jež co nejrychleji
spuštěny na vodu Nyní vskutku
mohlo vidět všechno loďstvo jaká
katastrofa so udála S hroznou ry
chlostí dokonáno dílo zhouby Ilylo
vidět kterak mužstvo Victorio vrhlo
so a paluby do moře aby se Lltdělo
zachránit plováním Toliko li kdož
na první povel admirálův lise
do moře mohli býlí zac uéni
Skvělá kázeň a věrnost? námoťniků
kterou k milovanému admirálu lnuli
mnohému přinesla smrť neb nechtě
li se od něho odloučili a mlezli s
nim hrob v chladných vlnách moře
PrIAerný byl pohled kdy Victorie
se potopila Oiromný dvojitý šroub
lodní vířil a ohromnou rychlostí ve
vzduchu a jakoii bylo moře již po
měrně klidné když záď lodě so poto
pila a křidla šroubu dotkla se hladi
ny moře — v tu cvlli vytryskla
ohromná spousta vody a okamžik na
to bylo slyšet mohutný hukot jako
smrtelný chrapot okjra a Victorio
zmizela navždy Na 200 stop v
okruhu pěnily se a kypěly vlny a
mohutný proud táhnul se k místu
jenž bylo hrobem Victorie Voda
byla prudce pohnuta když a hlubiny
ozvaly se dva hrozné výbuchy Voda
so vzedmula a bylo soudit že sn udál
výbuch kotlů Ješté několik okam
žiků a vody byly klidný a trosky
vydávaly svědectví o katastrofě
NEBRASKJI
f MÍ Uma # a wilUn4
krajan n44 prof Míst W M4J ou
ftovan fjj jt#t#ori iko f
W I
- lilii fa VI tifl IUak
ď Mu ktarýrn pr4t hn!i Iři mlf
ho llíppanoti lalif 4 Vlaihny
t laálil llaak no jmanllho namítat
ho ubil
— Allíin'n( řop Allitnr
I lř V lííneolfi klarý byl
i"l4vnm #! ln přll tyrhiiat
la alíbija- fa řVnffll 4řni lípo
tu Ififiti
— I'in Y J ?tdíl-k ta WUUr
Nab m4 dotřa itlďný riábftkofý
1 1'urnitiiraj oIm hfxl kt-rý výkaupil
'I p Marlittn a potlouJI kt) U
mu jako vi ly avř lomit 1 1 im
— V (!olřu Co byl MUf hoi h
V4ctit I f rutt kopnut do oblí'ja §
ula irann koněm klerěho rhtřl
chytil Zuby byly run tyralany a
liAf pyky řozhíty
— V řlin Co x 9 rníl ssvfro
áp hI Wílber příSí-l o livit v
atřfdu odwdedn# I2letý hoch jnif
n m Moreypenny Splašily #i a ním
koně a vft se na něho ivrátil ro
třepiv mu lebku
— Nu tak tedt! Dráhy které
zpěčovaly podrobili tákonu minu
lým sněmem přijatému a lazhu Že
lezniční ustanovujícímu v poradě v
Chicagu v ňlerý dne 1 tm nanesly
se zákonu podrobili a uravili
sazbu železniční dle předpisů li
koni — Prvním srpnem vejde v plat
nost nový zákon přijatý minulým
sněmem který dává právo guvernéru
propustiti na slib dobrého chování
vězně kteří se vzorně v káznici cho
vali a jistou část trestu si odbyli
Vězňů k takovému propuštění oprá
vněných jo v káznici ku 100
— Minulý týden odbýván byl v
Lincolnu sjezd státního spolku pro
pěstěuí vepřového dobytka a nsneše
no tu obeslali světovou výstavu 100
kusy vepřů kteří do Chicaga posláni
budou dne 25 záři Iiudou mezi
nimi Herkeshirské Poland China
blló Chesler Essex a zrzavé Jersey
— Zmínili jsme se nedávno o spo
ru vypuklém mezi výstavním komi
sařem Garneauem a auditorem Moo
rem Mooro odepřel vydávali Gar
neauovi peníze na pouhé požádání
nýbrž osobil si právo dohlídky na
všechny účty To mu Garneau po
píral a dovozoval že auditoru není
nic po tom jak on komisař peníze
vynakládá žo komisař a jeho ruči
teló jsou za to zodpovědnmi a po
vinnost auditora že jest bez ptaní na
požádáni peníze vypláceli Ale au
ditor nechtěl tomu tak rozumět a
proto minulý týden zadal Garneau
žádost k vrchnímu soudu o nařízení
by jej auditor poslouchal Ale soud
dal auditoru za pravdu a rozhodl že
jest povinnosti jeho vésti dohlídku
na všechny účty a nevypláceli žád
ných peněz pokud se o pravosti
účtů nepřesvědčil
— Wilberskó ÍJsty píSf: JelikoZ
pořadatelé výpravy 7 Omahy na svě
tovou výstavu po dráze Itock Island
jeti se usnesli nebude spojeni s účast
níky z Wilber asi skutečno Jak se
dovídáme pojedou účastníci z Wilber
drahou B & M jež poskytuje jim
výhod větších Čtyřiceti účastníkům
dánu bude zvláštní kára (šedesáti
dvě) jež připojena bude v Lincoln
k rychlíku tak že bez píesedání za
krátký čas do Chicaga se dostanou
HlliIAsí-ll se 20 osob o spací vůz do
stanou tento sami i? sebe — Jízdné
do Chlcaj-a a zpět sníženo Jest na
♦IV33 Kdo chtěl by se déle než 10
dní v Chicagu zdržetl připlatí 1500
— Po dráze Itock Island stála by
účastníky z Wiliier a okol! cesta asi o
Í600 více
! 0
t
fy
v -
t
h
r-
I
íf
o
IP "
i
í
l
t"
í
I
t
"i '
#
V-