Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 12, 1893, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
4 ♦
MvaaMlNYM-iwia
0
ZÁP A DU
MSS44I4 44 IKuiO tftiti M4rril
POKI
M'Mir# a tm ťt #fť ar mmm Ma44i4 a ntio nttté 4f?ia
OČNlK XXII ČÍSLO 13
OMAHA NEORASKA VE STŘEDU 12 ČERVENCE 1803
f 14114 ' fál 41 M M
i ♦
'141 ) ! f4 Mil
I
i
wUmlOH SMRTI
rumu Uruly tle Itf (rl f nwi
y#liké nUt( postihlo Ih ti
hr# stál o# lrořiý tli lf
Ul lWrtl I itfrřokf Itit#ftt
fti J'o atiotutM rlhMlH k 11
l Mifimi #i n(iti ir
vylid! il rU My li{fi tí
li Vin mi tihr ř kl(
I f iil Ihlil }dním lkim
- II- I:l I t
i
i i fn ririm fii pnrii n vi nr jmi
l í Miy jittt liíí" trn opřt n 4
I! ku Ulii li vnik ( rit v ihn
VtV lliinoís Cnlral dráhy
U vbhfin ti)huf )- m
výihodulru NVhlcko (Jním
V l llPfoMffl tkřfill "M lit a
Í 1 1 výihodnfm smřrfin Iftfe %
' ' 'i Altu řiirn Ik N#wll
íoYU i Poroi-foy V Pomrroy
vMxkaia uplita i'ťi m'i-f kn o
-kolik strdi dyvatda bylo U"
Sřř smrteno a povrdm ítnk h
(f okolí lom zabito bylo tricli v
ř
oskach stavmi aasvpano pta
ě t M
)o0oob k mnoha Jinýdi jet IřJco
K-licB raněno Ilfda zde d
1'ícrli Mtran Tu vytahovali mrtvu
V trom k Um oijval no I4S na)
'nrtftfonyml a Jitxlo IkiJovuIí tul
AriUm vit-ho ni tu livot nahý
-v le hioui Citjr IovoI4ni hyli na tlí
° J'itfi líkaři Jikol i i jiných mít
ia li míli o ťi li dny tolik přil
il) 2e tutva aUcili Také 1'orl
xlge vynlala Rvé oictřovatelt-
uřo ahy pom&hali kdo jcNifi tio
óo byla možná MfnUjři'(lm'da
"-ahy IUinoi ientral íorganiHova
lihncd ítomocnou četu s dřlnlkft a
řf Aa!i ne tirohlcd&vati aodntrafiova
tuky Nedaleko Aorelia bylo
'vnřž níkolik oNob sabito a jedna
♦nabyla i příbytkem nvýrn odne
lna na mnoho Bet kroků a jiocdřji
troHk&ch domku Bvího mrtva na
ena jt-Ht Itozumt ho Hanio ho
fa Iq pole a eahiady ho vSfm co
nich bylo po celé čáře co vichři
Hne hnala byly isniceny Pohled
Vnlsta ekaíy jest hrftrný Skoda
4ze v Pomeroy obti&HÍ ÍG10000
f templařft K&hy po katanlrofé
mřnřna byla ihned v nemocnici
Vnlam donáSeni jnou
f 'iVolik ívlaStních
uiiaio ne
f
I
[fli Tak nedaleko Konda od
i i
jí
vichr malé déčko daleko
} Otecko roztrhal na nřm Satičky
3 Veo díté nebylo poraněno Na
' i Arf& mlatech byly Htromy vy
i uhv i kořena a na triHky rozer
( j°y jinde opít kuHy nábytku uvf
'na vršcích vyHMÍch a nepoko
' AVli Btromll V okresích Calhoun
i cahontas bylo celkem 1000 oby
''ft a i téch každý více aneb mé
poikozen Nikdy před tím
W'tyla Iowa Uk hrozným neStéHtím
íLÍílena jako jeHt toto Vichřice
fifia právě tou dobou kdy vetSina
' r l„i - i x 1:1 11
}l lích svých k večeři (Juvornér
sotva jo mu oznámeno co ho
epéchal na místo neštěstí do
V "'"II " " í " w — —
wrni Mm un iirpHviiiiu I m
]Vtn( oči jak velice pomoci nČja
st zapotřebí Vydal ihned
lAnf k lidu státu Iowa ttři
f'JU OD aujf u ibiiíii intniitu
_ 11 _ i
'aiy Be vyoory poupurne ju
M" fcírky ve prospěch postíženýc
nuaiy
v-koii vjuimuy v uuou jiuie
1 i t 11 V 1
A v okresu iherokee obrátila se
ce smírem západním a tasáh
f až do okresu IJuena Vista
rv'lonUsv mžiku léméř ohromné
í y"1olední kdyl černé a pode
! i' Anraky objevily so na obloze
i i fvítr no zvedl nastala tma a
Ufěíený ut
'aleda]e ip
1fým ( htllciili Itblfflbí
i#'iiit il i lnř' ijii'ii V
'!U liřuv' H'itfi# Vri' liff
t 1'ljmo-lh sj ídiíl vli hr niíilit
kul Ht tt mil "I lfiili!#íntt
M'ťltťi rt"li'i vtlikýdi krp l
kol Mmfil liyli f"ímtn n v o
k'tdt II oihl}bi gtbiťi 7ťt
ftírtí a It-ďrftfitt jojrt( bylo př
ťiUwt % llliiMi ( Vntral dráht 1-1
V)p''#l% h% lníť řítřtl vhV
ivláítnf rniuflt ilMv lrf "f)k'l
iij-rnitl Vlki fii dm kotlft bylo
itiif trrio tfrrhy (( komíny
ktií l il IlUly a ťxMy i v poytM
kdfl rikbfi # rotfiiřil 1"
liuký dftm políli tiťho okolí iif iV
tl rflýin
rkrlt Hťirirt Iki bylo rnt
po li Mu i vítk Jko Iyl U a sta
rkr ilrvitia dá n$Ídiiou do
prám Na farini Ctirna V i-t
iffct ku1 ilohvtka liylo nlito a
pouity ohromné zasáhaly al o
Iraf lihnou ( i ntril dráhy nll
parabdiié vii hřite brata Karmy
rtti jí stojb ( inřnt-í ka a M
bytky rázem ničila a tisíci? a tisíce
skod spAtohila Sct-ny na tUjisti
se udavší nedají sn popsati Itrbza
běda a nářek se všech byl stran V
okolí l-onda vyhrabali tronk
zbořených stavení dvacet osob
tm% š § š mg ta
laků in jsou ztraiy maimo i o-
moci jest rychlé třeba
NOVE ZPRÁVY DOMÁCÍ
rOLITICKC
'I Waslilngtonu
Po
prohlášení presidenta o mi
moradnem zasedaní kongresu roz
hodl se tajemník Carlisle že ne
koupí tento tento týden žádného
stříbra a oznámil to těm kJož vlá
dě zboží toto nabízeli Jednání to
je neobyčejné avšak poněvadž zá
kon ponechává to na vftli tajemní
ku pokladny aby v určitou dobu
koupil neb nekoupil stříbra pro
pokladnu vykonává tento jen své
právo a nic více Tajemník udává
co příčinu odložení toho že po
kladna neučinila ještě úplné po
řádky v knihách svých za poslední
úřední rok Poslední koupě stří
bra byla za 82 centft unce a teď na
bízí se toto za C2e unco — Slav
nost 4 července slavena byla ve
Washingtoně v kostele Epiphanias
při čemž líc v dr Mclvern měl
bohoslužby "Synové a dcery ltovo
luce" so sáčastnili Odtud ode
brala se společnost na prostranství
k Washnigtonova pomníku kde
po přečteni prohlášeni neodvislosti
proneseny byly dvě slavnostní ře
či Obchody a vládní úřady byly
zavřeny
Hlavním předmětem debaty zde
jest ovšem zvláštní sezeni kongre
su a co tento vykoná Jo sice
velmi nesnadno činiti si nějaké
představy co učiní však má so za
to žo asi podlehne tlaku veřejné
ho míněni které žádá odvoláni
Shermanova zákona který byl kon
gresem přijat hlavně proto
aby se zabránilo přijmutí zákona
povolující neabmezené volné ražy
nt stříbra Jak so zdá jest většiia
zástupců nakloněna odvoláni však
senát jest méně přístupným smý
šleni lidu Stříbrňážníci maji na
senát větší vliv než na d&ra zástup
en Když dňm zástupců v minu
lém kongresu přijal předlohu po
volujícl zakoupeni 4500000 unci
stříbra měsíčně jež so mělo platit
pokladničními certifikáty zamítl
senát tuto předlohu úplně na zákla
dě tom žo by pak stříbro bylo
pouhým obchodním zbožím jako
pšenice a nahradil jí předlohou o
lhff ři#rí siMt-r l ato pf
loh byt pi'!4n l t A mt ilp
f 1 rt# ě0 t itk potktl4 rpfpofcin i
byli odkáiin d"lo(ftii vjtwirii
hoi tbofi a rtjfiJí iftkort byt
(Ujit o v4jnih'rři dohodnutí
ly f thráiiílo hjfontí tikoni o
vrM rtíb strlbř Toto potvr
ilií 'rntif lirrrntnt
ktrrt ttř -lil 1- fho fikori btl I ři
jll !i"fií I řoto aby n ttlolhlťi
pfijrniitl 1 4koti4 liorilho lk l4ro
ft ďtkiKtlw # (fhdff 'hlt btl
Ivfrnt tř"tiriml ♦# přopi h vo
tiíbo fJhí atříbri Toto tl do
kaiiji- In jri Mi4t batoti lř(lr
fiii'nlkft#4NfiýiIřril tohoto IIm
(ru stříbrné i-titky valní n
imlnito NřktK kt-ř dfív sou
hhiili sn stlíbrri4'tiíky nyní tvrdl
In by zákon Wito tnU být odvolán
a ftlro jun' ho iicinfrio jikoby U(
břil dodalo opři hoilnoty r pr-nř
Stříbrnáčnli I i nikdy nppovaio
vali Mirrtmnnv zákon za usiokoju
jící však vřtiin i i nich n"nt posud
roíhodnula co činit dokud nebud
něco lipílho navrhnuto
hituace se rnezitím mřnl IM I
novináři počínají uznávat Že Sběr
inanflv zákon není jedinou příčinou
finančních nesnází Nyní někteří
připouštějí že jednou t hlavních
příčin jest hromadný vývoz zlata
do Kvropy následkem toho že
přívoz převyšuje vyvoz Jediným
prostředkem proti tomuto jest
zjednali našim plodinám lepil od
byt za hranicemi aby byl proud
zlata obrácen nazpět Zlato jde
dosud ven a zlatá záloha v poklad
ně dosud nedostoupila svého zákla
du 1 100000000 Státníci počínají
doznávali že ued&věra finančníka
má též značně původ v nepříznivé
celní politice jakou nynější vláda
sleduje neb továrníci mající mili
ony uložené ve svých závodech obá
vají se toho aby nebyl náš trh ote
vřen vyrabitelflm evropským s
lacinou prací a níž americké díl
nictvo nemůže soutěžil
V zdejších kruzích mluví ho ny
ní o tom že konferenco na pro
spěch stříbrné měny svolána na
srpen do mČBta Chicaga odbývali
se bude nejspíše vo Washingtoně a
nikoliv Chicagu Účelem této
změny má býti tolik aby předseda
Crisp v kongresu o to pečoval aby
přátelé stříbra při roztřiďovánl vý
boru při organisaci kongresu neby
li příliš ku zdi zatlačeni Přátelé
slříbřa neradi by toho viděli aby
pan Mand doslal se na výbor ražby
a měny peněžní kdyby Crisp opět
předsedal Na každém jiném vý
boru by jim byl prý po chuti jen ne
na tom
Jmou pro stříbro I zlato
Americká liga jež pro Btříbrnou
i zlatou jest měnu vydala provolá
ni jímž sjezd ku dni 1 srpna do
Chicaga so svolává V provoláni
so praví: "Nejnovější obrat nej
duležitějších událosll pro lid
naši země vyžaduje moudré rady a
rozhodné jednáni všoch vlastene
ckých občanu Jo patrno že so
připravuje spiknuti na zničeni stří
bra jako měny a založení konečné
a platné měny jediného kovu zla
ta čímž by rázem byly všechny
dluhy změněny vo dluhy zlatem
splatné při čemž by nepřestalo
zlato stoupali a ceny by klesaly
Provedla se peněžní tíseň uměle a
nepotřebně a křivě so připisovala
nynějšímu zákonu o koupi stříbra
aby tento mohl být za všoobecného
souhlasu zrušen a ústavní peníze
aby byly odstraněny za zlato co
jedinou měnu Jakožto část veliké
ho tohoto spiknuti mincovna v
Indii jest zavřena a otřas pocítěn
celým světem Kongres byl svo
lán na 7 srpna líudoti li peníze
ústavy zrušeny a zlatá
měna vý-lvé
hřli4 Mtda pri 4
Mpori kWk) yU
í
rt fřtJt thoiibit h l:4
té
yťi
mnoh4
l In řr)tv it 14UI ď-
lii lUrlkolidHviíjif 't
liř-uMmi Uvii tonm a ftt
14 dosti o přiditilííhl řířifioll svolá
4 výbor fir-dnf t I nt l srpnt
f l h i -t Vjfiky lfy a kl lý
kdo j proti arnSfiit i'itaviith ym
liři a Mvodont -tnotri4 zltté m4
řiy af dostaví ď tohoto sjfidu
Vjurbny tiopod4řkA a průmyslo
vé spolky jou stány by tm ?%
níly tvými tistupci ( Juvr-rnři
af jmenují tolik lástupi h
stáťl avýih kolik n d ibrl uinsjl
A J Varnr-f ptdnd a W M
líirrifiglon U)H
5a Havaji
Honolulu došly zprávy t I
ěmn- Ačkoliv mluvilo mno
ho o spiknutí o soudu těch jil zat
ífni jou ajinéni tol vlastni klid
nrzdá sn býti porušen Spiklftici
Walker t ri k a Sinclair byli soudu
předvedeni soudce Cavr-r vydá
rozsinlek svflj později Nejspíše
odkáže obviněné vyššímu soudu
Prozatímní vláda jest odhodlána
vyčkali jaké smýšleni ve Spoje
ných Státech natane pokud se tý
če připojeni Havaje i těš! se že se
tak poslézo přece jen stane V
okol! Kalalau se dělníci vzbouřili a
zastřelili šerifa Vláda poslala
tam vojsko a jedno dělo Kruppovo
a velitel vojska prohlásil slav oble
ženi Ti kdož šerifa zastřelili
uchýlili se do lesu jsou to dělníci
druhu nejnižšího a v lesích a na
skalách bydlí Vojsko bude mít a
nimi prý dost práce
KRONIKA UDÁLOSTI
Osedni svoboda
Soudce nejvySSfho soudu spol
kového byl řečníkem o 4 červenoi
vo Woodstocku Conn a řekl něko
lik slov velico pozoruhodných: -
"Jest s pravdou že děje so neustále
pokus chvalitebný hájiti svobodu
jednotlivce Ale máme věčně býti
nuceni povolávali milici aby chrá
nila majetek proti stávkář&m '
Maji býti Pinkertonci stálým činí
leiem nasi civilisacor iscnl-liz na
čase probudili dřímajíc! ráznost
našeho lidu a rychle i zkrátka pří
trž učiniti všem přeehmatům proti
svobodě kohokoli? Má to takto
choditi dále až boj skončí krvavým
zápasem? Maji děti našo 2aplatiti
na domoženl se osobni svobody ttt
touž cenu jakou stálo národ náš
před 20 lety odstranění černého
otroctví? Čeká guvernér Altgeld
žo budo příštím JeiTersoncm Davi
sem? Nekreslím Vám žádný
obrázek z vlastni fantasie ale čer
pám ze sloupců denního tisku často
opakované události a jest palřično
sil kterou nemaže popříti žádný
člověk přemýšlející že blížíme se
podrobeni individua pod moo orga
nisace Obchodnici stávají so otro
ky spolku dělníci otroky společen
stev a organizací Po celé zemi
šlřl se idoa že individuum nent
ničím a že orgánizaco a potom stát
jsou všecko
Na svobodě
Soudcové okresu St Clair Kas
již byli vsazeni do vězení za to že
neuposlechli spolkový soua a ne
chtěli rozepsati daně na splaceni
dluhopisu okresních jsou na svo
bodě Spolkoví soudcové uradili
so žo jo pusll s vězeni do 5 záři
Uvězněni vrátili se domft a vypsali
nové volby na 29 srpna kde voliči
rozhodnou zdali chtějí zaplatit!
aspoň polovinu $800000 dluhopisu
kdys odhlasovaných na dráhu Tebo
a Neosho Kdyby voliči rozhodli
proti zaplaceni museli by aoudco-
opět vrátiti ae do vězeni
'-' 3
I rH alsmssi
V (hf4 itn 10 rvnr
vifiikl ohsft v tkUliíM hadi
utifí rt výilliiítia o V( hotiď
výtivy 1'linifnr vymíly i ko
puU Indovy a jíl ohřolovaly flé
rMf 1 1 - i i dotfilÍ n ihnr-l
ft roíio a b vtiplhtli n
prodleni ii4trWhit boíbf budovy
Iřurt liylo jirfi nt tílt-té kdyl
láno bylo irtimcril J jim holi
třt h Ind noharri4 Tou dobou
řMiH 2 stip avl ml i
'ihtf) lidi u řlifi shromiMíV'
ib h lri(i"h )4 pohllluti anil
pomorj by jím řnohlj I t
jírb Uhořelo a +' koío jiih dolu
do závratné bíílky jíní spustili
s přovair-i h matr panoval
vinobr-riiý Ohefi 7 V VÍJl
kudy vdké kornlny 'cháifly a
vinikl patrné od jiskry z komína
vylétnuvší IVlá budova byla tni-ii-iu
řkoda obnát li'0000 —
Následující hasiči jsou mrtvi:
Uavis W II I)rnnÍng P Ureen
Janus (Jreen IJ K Page J K
(larwpy John M iSride kap J
1'itzpatrick John Cahill Paul
Schroeder Neznámý oručík J II
Preeman Tito se pohřešují : (J
H lilaísdell M Diion W A
Huff A L Otto M S Honfield
W (í Strum 17 raněných
Vyslanec ixlrolán
Dr Ouzman vyslanec Nicaraguy
dostavil se C t m k tajemníku
Oreshamovi a odevzdal mu úřední
listiny jimiž so vládě naši sděluje
žo vyslanec vlády Nicaraguy jest
odvolán Totéž se státi má i na
dvorech evropských neboť malá ta
republička která sotva t jednoho
boje so vzpamatovala měla vždy
hned druhý na krku hodlá šetřit i
začala h vyslanectvím Americké
zájmy v Nicaragua jsou však toho
druhu že vláda naše vyolance své
ho P Hakera neodvolá
V bouři
Chicago bylo po páté hodině od
poledni dne 0 t m zasaženo prud
kou bouři a vichrem jenž mnohé
spnsobil škody i několik života
lidských si vyžádal Dopoledne
bylo krásné a na jezero tudíž mnoho
loděk vyplulo Mezi těmi byla
yachta Chesapeake jež nastavším
vichrem byla překocena as na dvě
míle od břehu za osob v ní se nalé
zající Ji čtyry utonuly a 5 jich za
chráněno jest — V South Parku
kap Allier chtěl vyletěti v baloně
ještě s několika muži již nahoru
do vzduchu se chtěli podívat Vi
da však že blíží se zlověstný mrak
dal znamení a balon byl ještě v čas
stažen k zemi
Pověsili jej aspoň
Z Cairo 111 sděluje se ze dne 7
t m že dopadený mulat Charles F
Miller jenž obviněn byl že spá
chal dvojnásobnou vraždu na dvou
dívkách dcerách jistého to Haye
nedaleko IJardwell Ky byl rozlí
ceným davem oběšen a mrtvola je
ho děsně zohavena Lynčovateló
z prvu chtěli jej upáliti poněvadž
mrtvoly dívek byly zohaveny
avšak Miller stále tvrdil žeC nevi
nen Lid vida že jen okolnostnt
jest proti němu svědectví dal se
poslézo mulatem uprositi a pověsil
jej aspoň když upálit jej nemohl
Šerif přivezl jej do Hradwell však
rozlíceným davům marně vzdoro
val Lid se vězaě jeho zmocnil a
ten když nastalo ticho když již
na hranici se nalézal promluvil k
shromážděni pravě žetf nevinen
jakož i tolik kdo všude v době po
slední byl v den pak kdy vražda
byla spáchána že byl v Hismark
Lid po té dovolil šerifovi aby věz
ně i hranice si odvedl do vězení až
do tři hodin odpoledne kdy al
proň opět přišel a mul ala lynčoval
l
t
f
ř '
r
P
v:
i
u
If
t
'
i
i
f
V ' '
"i