Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 05, 1893, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i j
I'
I
)
U
1 1
ZÁPADU
OKRO
XXII tlSLO 12
-
r(!ovt zphw ooiuci
y rotiTicti
1" ff vn f'if n!
i
(flnl k
V'lftf iolr"U Inhi f iilifi( kott
Id 'ptwejfff tiJ't"t4 f křt
l ! htft tt tí4 oíátkt
)tj koaeíná poilUnt k kr
}itil kaltArhvíU byl o%k4
aby pifinjlí Í n#jitt Jtkoit
U im-kf(í politik (lovu
yMltJf uřiftíři byl kofiiK' IV
nl Ijl Wilio !# Ii HiiiitrJ a
M# k 1-1 rl tři (finy
'U fhre t Ml'ifljl Vjdtl
dajíc! pfohfUenfj
'1(111 vy konná wm Í V!iiňjf
S D ! H írvnt - V tiv41#
„' l# pohrom a rJiťt tjkajfcl
fUlífí{ siluai Jl avl4ll V
m f)ln IchIh jtWiliilu jil v 4 1 1 k
fáty 4kody lidu nLtnu a ohro
ije nai obchodníky staví kolt
'Jiho prAmyslii jřin4í bědu
rád4n( nasitn Urmerflni a dělni
H odpírá nudu práce Jejich a
uválení in nyníjíf nebezpečný
vv Jest náledkern finanční poli-
Hy kterou! výkonná moc vl4dnl
Vd4v4 vtělenou v nemoudrých
konech Jel mul lýti vykonává-
dokud nejsou odvolány kongre-
V
Jiroto nyní J4 (Jrovpf ('levťtaml
eiiilwnt Hjojonfch StAlfl vyko
únUvii( povinnou t touto
y hmiuA jrolil5uJi le mimo
'6 iw'(lánl vylaluj nejití ho
ř-ón anřmoven Hpojetiýcb Státft v
} pitolu v tomto mřntř ve WjihIi
f tonu dne 7 mínfco urpna o
1 nácté holin5 polejnf k tornu
É
i aby lid ibaven byl i&konodar-
!m nynějSfho a hrozícího nvbct
i
ťl I M il V
íiírlini ti kilni onrivnřn! tu
—
rati jako Slonové 53 kongresu
proklamaci a HÚSaMtjiili ho v
'i'é a na místě jakž vý5o od&no
ykao a Htvneno rukou mou i po-
Spojených Htátfl ve městě
Nfington dne 30 dno měsíce
JJha lita páně jeden tisfo osm
( devadesát tři a od neodvislo
i pojených Stáiu sto a Hedmn&-
()h — Círover Clevcland"
R esident nežli odejel učinil po-
Í 4 opatření aby proklamace
Vyd4na Stalo bo tak po pora
jíbinotu a sice po obdržení celo
4řy telegramu s celé země 24
Uj kh aby nynější tísni finanční
i otáčce stříbra odpomoc so
i svoláním mimořádného saso
kongresu jenž by nynější
iéh hhermanftv o stříbře od-
li
Náhledem mnohých kon-
Hkft jest že mimořádné case-
kongresu nebude nikterak
-ýrn a žo poutě eáležitosti
ní se projednávali budou
esník Wheeler i Alabamy
ve smyslu tom se vyslovil
J 'le mimořáunó casedaní svo
C liíylo jedině a k vftli otáčce
j 1'í Lid ckusil cákon iímž
Itně stříbra navrho
'siti jak to bud(
'n bude odvolán
yíMillan x Tennoss
r'no stříbra navrnovaia i enco
-
bude praoovati
lán Kongres-
Tennosso fest opět
uledu aby mimořádné case
'J w yj nu i uiuuuu uuu'
ďěivou otáčkou celní tak ab
V jel podniknuty býti mají
" ď a ě % m m m
ytLňTy co nejunvo v ]iatnost
vil třIbr m ky1"1 co nejpeěli
''Jednána a vyřízena jak
tn%catím ani pan McMillan
ř L nemohl
J w--
J7 íervna odbýval kabinet
''vno1 poradu o otáčce stří-
'MIM ám int
OMAHA
l'M Pohlv !! JtR ki ř Aíiřil
B#(ll íirfit jifííhř rkt ti
t ifl4vr tMIr JtMk"tiv ti li
mlti I ititlnj vliv n hk r !í(r"i
rtlM Afto mn"t( ťli-i tik
Mř i l# k ltfy ficlii li # tk t
fníiir tni-l ♦fťt!Í 11 J§k
kf Ln i tlív řoikiin I4 1 in tt(k
řt flMi ttMÍři Hjinjřfjji h
HtAtrii nu otíorit řffl
on MlmilM Iftil 0l tllif iloliY
' A a la-
tlftt tttilimi (Ín4in'rli 4l
IitíMitl iim6 tlo tj#-inňlkn
íaflUltmii !o t fiml jkl4t4
j řlčiny nyrtřJM finittičnl UnnA !
katuj irnt) In 4kon Slit-rtn
nftv wl li ltll oroI4n MNnl
clit'lol) l tnxlftvTrs jel uk x4
hubni ňl( lu olx hol ii-mí- t'u
— ravl týl Ne nomtav fínan
řnl mu! liíti itrlcna a nov4 tliiio
cliybou iiylo ! oI jrvly n vrU-
IofU 4kon řijtlý roka !B7
i-okul tnftjy ne tífi lyl tíťcont
ným ro vI4lti a ckisonomiým 1 i 1 ta
Zákon a roku I8'i0 byl Jaksi lon
rádcem by stříbro nastoupilo místo
sii y mávni iicjiiKic eieco a
ata v hlavní hodnotě Železo a
iéď stojí si dnes v hodnotě lépe
ližli stříbro Přijali Jsme dva-
rále radu přívrženeft stříbra' Po-
me
nežli
krále
hár len se ířeilnil a obsah leho
1 #1
prius jesi iiomyni uikaii nam
akli Amerika bdrt rait! iřflrA
I _-„ — — w
nucenv ie ttoužfvati a střfbrn IhiIa
! íí X' 1 I
dosUvíl se pád a ceny stříbra vft-1
íihledě klesaly Ony cicó mocno-ruu'
stí ma í nvní naso c ato a mv tu
cflstali s měnou jejíž cena v celém
světě jest pochybnou a platí sotva
trochu více nežli měď" Pisatel
odporučuje aby cena peviěc papíro
vých určována byla dle hodnoty
data a peníz papírový jako úpis
vyplácen byl ve zlatě čili aby zlato
tvořilo základní hodnotu peněžní
tvořilo základní hodnotu peněžní
Newyorští republikáni
ňestá výroční konvence republi
tana ouoyvaia se dne -'7 června v
Saratoga N V McAlpino před
- ' i _ „i:
„í ' :
"Strana republikánská snaží se do-
UfilAIn fllfu tmi ua I n Ir t t u I fl a I
- i
sic také soustavy jež zajistila by
utilnv a nenlimeeeno uver ilnmi i vl
i '
ilf mu AmoniiLi ilnlnr mnuf níln I
i _í i í
% aw "i ni ni un i I
— tm uwwa aw rdi 'V jj -
nou cenu svou nechť se již objeví
ve formě zlaté stříbrné aneb papí
rové jako slibu žo bude měnou
vyplacen Jeho cena musí býti
stejná Í hodnota Země našo v do-
bě přítomné nalézá se ve finanční
tísni jež výsledky svými daleko za-
sáhá ao vyhlídek prozatím není
Obchod vázne banky a kapitál v
každé formě a si)ftsobii Isoti nnSkn-l
zeny což přivodily sice rílcnó příči
sc I
ny za ty vsak v prvé řadě zodpo
vědná jest nerozhodnost a váha
vost nynější správy jež nemůže se
na náležitém pianu určitém usta
noviti jež k vlastnímu jejímu za
chování by vedl Ano viníme na
Se demokratické soupeře z nevědo
mosti co počíti Jakož i t toho že
vystoupili při poslední volbě před
0 a
lid jemni sice to no mnoho naslibo
'
ul ! t k x mnnliA Ulili lln
fnuu ujr w uiuijiu HU4IH HI jeiu j zaicen uvez- přiženěné k nim bělochy mezi ni
splnění Viníme ie že dopouštěli I něn bvl ve Wlehíta Kn toyt inl~: 1 _ t 1
- I v 1 mi uumauu nu Mieiuo casii jaao na
se utokft neoprávněných na fínan- rokli starý Vymlouvá se že rota plnokrevné Právníci kteří obsta
2nl plánv strany republikánské na-1 Daltonova liž vedl lill Díl
zývajíce j nebezpečnými a záhub-
nymi vsak nanrany za ne néjakó
of ifl f MMN4 IMtt4 4 SlrO-Ji ff4 tUMIi
NCORASKA VE SíACDU 5 ČERVENCE 1893
Mjfií řriffíi (Miifiit ! J([Mttil ha lili ko ityk
f tnlff lik M ftkof ř4fo rtIfw
ntr'nit) ťi tn i f tlí $ khnh -
fvm jfi řrí řf i!ik4k4(
rarifnfwho fyht!! ru renikt
ťtfft mliíU ]ltí nífci!íf Jiřif
i
řl-illikani likí fft Wliířlt
111-1 Jíl l-řfil{il(%f tm řřlfitli
kifíl iMřii Mťi Hli)mMto) fit
ml tlí linJřMi koMtsrtéti iim4
Intí k Mftninl řilfifh Kwřř
'k j lt
KROMIEA tJDALOUTl
V rlitlviftllďiíí l'A Iwlniřin li
f - - - J
Ifl titlnulo írt ( idxiiK ttn ift ii
pfňí 4kon% proliiínklio rtvlnrif
nilí-ítjí prý v Atnťn # ni nVr
4kont ktrý to apoM4 Vlni li
ít bylo odonitno k vyrjní iw
i mň n 11 pravil I f4VUd na to
Josun m polková pokladny
JI '-Via í" 0ř '
movský lit aviik nmbyl mu nio
llin kd vl nn uk4ilo 1 přijel do
Ameriky al potom kdy c ikon tou
to byl Jíl v platnosti
Vrsfl úmky
Minule přinucen byl pokladník
(liienther t okrein Dino Wis
- V
i # a — m _
vratitl penlie lei hra iako urokvl
xe státních neněc a nechával si 1o
Činil to celkem 130010 a úrokylVýp pokladniční tajemník l'urtis
procení co sia k lomu Jiny by
7 procent co sta k tomu Jiný bý-
valý pokladník McFebrídge zaslal
dalifch #7000 na splátku pohlc-
dávky proti němu tak že již upla-
lil stUu H(t0f0 Itív tit(lrb4 ieiř nil alnnf rli Udlin
J J w M
pomadnlk carilatHíij fCO000 I
ronnevany fnvřrnér
im
Z Leadville u Denver l!olorado
OCnatnilie se Zfl dřin :i0 června ?n
nejvřtSí doly toho okolí ba největ-
I( mu wlo uyiy aavreny
"u a"'! KO Koiem ro iron
10(liní odpolední na následujících
(lf'c" bya veškerá činnost zasta-
v na: Maut Adams Wolftone
renroso urey jaglc rocahontas
0rion eHo Niles Augusta St
Mary' Matrala Uison íilass Pen-
ler' Minnio Mike Starr
(talpa Crescent Klk a Jlerdela
talpa Crescent Klk a Jlerdela
Dfil Mikádo v zahrnující sachtv:
Littlo cluef Kmmett HilverCord
iíHi vi iv a m a nokoiik n-
ných Menších dolu byly do konce
""ueio 1
minulého týdne ještě v činnosti
vnak tfnto tvuen navřou í&L
Hotva zpráva o tom dostalo sodo
„ t'r_ T
!"iyi-n v runu zejména uo jead
ci f Mo J
uoiuje sprisobila tam nemalý roc
'
iiuuii iianuji ioiu oiavy ze pri
t _ y i u
značném klesání cen stříbra i thtoůpo H0 vy2n& v „dování a patriní
klesne
Vyzvěibiřstrl se poreUo
Minule zmínili jsme se jak Rov
I-r Kundus z Cuba Kansas v du
cagu si zahrál na talného vvsťáral
totiž že jistý King maje tři ženy
í' pekne na jejich útraty líev
Kundus jenž přijel na výstavu se
Podívali seznámil se n áhodnu n
Y r l y j i # „ I
niujjuiuu u i V Jolillu re I
stauraci s ženou číslo druhé někde
a um ii nmi:uvuu o i v leano re l
lul f „ li I!! lil I
u juihiiuii UIIUI I JViniiai
zatknouti i poštěstilo se mu že
přivedl jej za mřížneboC King byl
proto žo tři měl celkem ženy od
kázán trestnímu soudu Dod 1500
záruky
f - w - t '
Mladý luiilě
Lupič který zastavil dne 29
června vlak drtUiv Maní a V& ui
i„ — v " -
I T L „ - i Y 1 - V I
přinutila Jej smrtí mu hrozíc aby
vlak zastavil Hekli mu aby vlak
nmt
k't4 fíkli mi
1 ftil ftk f hti n
s
itf#t( § érVIuM irli fitU i
7
i- -
W M i Ki#M# ílo4 řiřfrtf
i ř'J nl4f fini f ('hř Fill I
H l'jtí !# to Jf#rvi itt#nl t
!r nt olifiníní f# nriv}m
t'ln ttír4ft(m im'MÍ i k tn
i4rrt OI t-nř i ti mIÍ nUítíf
J"mIíI iřnf n&rf nf Unm í '
lr Jl minul Mtti!t fltty
firmjř Ki-H# t Jím Motjř fířmr
I Vd44nr btlr Iníétn ftrtíŘki(í
i — -
I 0 1 té —
I bsnkritnff li linA iJ4IV
-
Mfltly n4llkfm ř"ltol doilo k
ttínf o!kih řl-ní firmy Vh
Wlný fjslí-rh Jt rtfi na řtr-
tk f Ir rm'
iVW m tM„t
y Whlnrirti'ftlv
H! ]ní s tL v
I Arm-ričtl kunsulové a líní aL' nti v
(iiině iid4va denně nriw a
hodují se v tom Ie klimatitkě
podmínky v Kvropě nejsou rlioltřo
prisníve A4kata objnvuje se pou
ce tu a Um jednotlivě a také úmrtí
I se udávali &1
— j f - i "MrBf rw
laa
ako v minulém tocm utnuU m(
něnf la Amerika eftLm i:ffn
ikiery UohlUI na námořní nemocní
který dohlíží na námořní nemocni-
ci jest téhož náhledu neustává
vsak v dftkladné prohlídce přistě-
hovaleft a jiných osob které při-
— - — — I V I # Mi l I 11
Odn&ldnn 1
I vernér Stone kongresník Morgan
I SenaLor V icht nnSfiniutr Iwr-lí
Andorsen a Colo v hotelu jMitchell
v evaua mo V tom objevil se
oyvaiy onresni recoracr ivmcr a
ptal se Morgana jestli slyšel svě
Uectví Caseye v soudním případu
Jenž v těchto dnech proti bývalémn
okresnímu recorderovi se pro edná
val Mergan nc
zvolal: "Já ml
tone lhal!"
guvernér popad
vai lertran ncodDOvěděi a Kin
mluvil pravdu však
Sotva tak dořekl
guvernér popadl berlu Andersono
vu a chtěl Ivincta ní udeřiti dostali
o do křížku a jen zakročení nří
lornnycu uyio co ut-kovati 2e se
pořádně páni neservali
Umí o po gardě
Generální řiditel Davis navrhl
správě výstavní aby výstavní erar-
da jež až dosud v "Bílém městě"
v Chicagu tak spatně se osvědčila
byla odstraněna a nahrazena muž-
po dlouhoprsťácích a také spíše
rnznó výsUvkv uh ídá 1000 no
licistft městských prý stačí a správa
ušetří ♦23000 — 1 červenec bvl
dnem kanadským na výstavišti U
té příležitostí odevzdána bvla ka
nadská budova a sice na památku
20 výročí nvně 5í v ádv Ital
uspořádán
- ~ J — J
prftvod rBzných spolku
tlil VÓytlvI2i Tktisw1i nutila tkxrH!
— ' I r""v uvujiitiiiitiur
vou a účastenství nebylo značným
— v i'vnvua uviim nuui
1'rftvAil vnatluíl II l 1
né lodě Victoria a hudba zahrála
' uitowu iicnwitnii'
smuteční pochod
Dohodil se
Sněm národu Čikasowft dokončil
dno 30 své zasedání a rozhodl žo
peníze od vlády obdržené za pozom
ky budou rozděleny dle počtu hlav
Axittxn t v i
' uwvbjbiuw apiiHoon las ze i na
'
Washingtonu dostanou 0 ze hta
'odměny Žádali dříve celou čtvr
lisí Obri'tt vlilt vypiv ftf Jtt
ís f ltl
V D Miw foi ilkoftilt
krtfnl př4- tví pí M4 luštím
likti o ttiťřif h dsnMi #poJ#t%ét
jtkl lrjl Jí V ítlfřl m- 1m
i'mi miny krmi( a
Vflf4 njiit vttk tk intíňí
jtkl lyli rtk4tťi 741 lit
vřkls p'i-i aby v-Ur4 mtjtfcy
v# st4tt íMlhvIntitv byl dl MJné
fny Htátní vflííř ((ttliíifil
ld rinnoJtn o j-f rt't- řUna
it ktl l) konrrí litrikt
Mták v íkolí PilUbfiřtf Kn
df nen( vyrovnána Vyjsdfiá
t4iií dílo al ďi bi vj!-dktt
Zátiipei t't(i (ivkalUí h hirní
kl rr i 1 i vit střídu mimiUlo tflntv
poradit a Jilili "oo jhtovýdi
diiníkft aby připojili k slávká
řím Slfié li tk '0O tavím
ru ly bude bs iam tii4nf v p4tk
povstalo Jtkés (rtitdvllenf kJl
1000 távk4řn Uhlo hlavními ulir-
mi rn'iU hudbou v čela abv
casUvíli práci na iovrhu doló
Ilylo viak přece unavřeno ocek4va-
li návrat přededy jednoty horník &
Wallerse než li s dilv dáuí kro
ky Očekávají se vážné nepokoje
Póly u t ter ( ity obthnánv sou
plotem a zřízenci vybízejí dělníky
aby opouštěli ihned jejich obydlí
Ilyli rozeslání jednatelé shánět
dělníky na místa stávkářa a poně
vadž lilo zbaveni jsou všeho v vli
vy i obydlí nebude prý divu na-
ulanou li mezi nimi vážné nepo
koje — K tomu dodali sluší že
zástupcové hornických unií v Mis
souri odbývali dne I července
schůzi v Coates bolel u v Kansaa
City i usnesli Že vydají se počtem
7000 hlav rovněž na stávku pakli
majitelové dolft v jihovýchodním
Kansasu do lr července se a horní
ky svými nedohodnou
Mají je
Z Denver Colo ze dne 3 čer
vence sděluje se že Henry Starr po
věstný bandita a Kid Vilson již
vlaky přepadali zatčeni jsou spolu
ženou Starovou v hotelu v Colo
rado Springs $2000 ve zlatě mě
li na hotovosti u sebe
Americký don na výstavě
Dalo ho předpokládali že den pro
hlášení iieodvislosti bude zejména
na světové výstavě v Chicagu osla
ven co nejlépe a očekávání to se
potvrdilo Dne 4 července jakž bo
udává dostavilo se na výstaviště
350000 osob Veškeré dráhy vy
pravily zvláštní vlaky do Chicaga a
j tak ze všech končin hostí tam přibý
valo Pohoda byla dopoledne nH-
znivá v poledne však se najednou
objevily mraky a trochu sprchlo
však jen na několik minut Zvláštní
slavnost pozůstávala z řečí slavnost
ních hudebních přednesu a p Sbor
pěvecký čítal 2000 pěvca a slav
nostníni řečníkem byl místopresi
dent Adlai Stevenson Pak promlu
vil mayor Harrison V poledne
ozvalo se zvonění a střelba na všech
stranách neboť vztyčen byl starý
první prapor Paula Joneso histori
cká to památka U večer uspořádá
ny byly ohnostroie velikolepó a
nové zárovefl Neiznamenitělšfm
kmiHlrem uvrof í'liniilí' ln- nmXnf Kul
— ~ ~~ — ~ j- tii vi uj
obraz Jiří Washingtona s nápisem:
"První ve válce: první v míru a
první v srdcích svého lidu"
Rudo Již otevřeno I
Vládní měřiči dokončili rozměřo-
vání pozemkfl Pawneo Indiána na
jich reservaci v ůzemi Cherokee a
[odah své zprávy do Washingtonu
u potvrzení a zaneseni Tim úkon
ěena jest předběžná práce pro ote
vření území osadnictvu a nestává
žádné závažné příčiny proč by pro
volání nemělo být vydáno 00 nejdříve