Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 28, 1893, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1
li
4-l'f)KHOK XAl'AIM~4
Ť
'i ~
t Afiifřlfi-
'dal dob4 ti4jemot si
} ill tk ivsný ptnslavUmus
i 'o traUk if (l ! I l'i
(' n#r!t li f ( b #í Nw
f ! o Iferat l (ml reoi fda
(myh n tm Jik ohrom
t 4řif nb-ipe 1 tl4d4 ra
'Veřsk4 l panslavlsmtt
) tmtr tm 4fff mírou prý
Nepovlimli byeh-im i
X V l7 1 jin4 tlilf lii
a pMvou liřdtk'in fi
1 1 i i i i _ i:
"i nrr?n nqinavsiji VJU
Irivme lf h lilfa á ftkl
í
r
zvykem ta ti l Itth
p4lin Vth'i JJSf h vyJMovial
keř po hybnost srttdfto
U dá Veliká (4 hM'řn'M
Hrb pí4IU jíl imal pr
mísili budo tnnhi
r kt#rý v Amorír jiit4
Ijdáviiero byli tak bohatí
iajít4 na 4kdu povíme li
'MtnA pod tiijmn"t( !
tntt pod loti llijrlft
il na Ml(( dosti I ani
Uk4 Slovany jhh hopna
jlmoit Slovanská j ovíem
Slovany ameru kýml moIri4
ona představovali má nám
dmliovnl tlrrlt HtovanA
u vzájemnou k jedná se
t4 jméno Slovanstva v cizině
vili o fn4 ve viájemnýrh
ta
1 podpore na pou prače
lu oIm hrnln a vn spojeni du-
ii nejkrásněji! U květině
é ta nové doby na pAdé
krnfnébo národa slovanské-
festll dne Čechové rnajl vidi
r : 11
Mov4d Ituolni l'ol4-i a
vanA UI a Jontlí lylo veliké
ace na iToupřch jmna nln
10 ne nLUil a ve vf-ccch ve-
tve nlovanikých Mjlecnýrh
ajem aonounou iim jano
i vel politický lopol&f
u'h třlcuo národní tu vý-
mnul býti jiti li jiif nelit
CnavaJnfm drobeni mí 1 To
Vvliátě o vitifcb miatceb
lovanó a vřtiím i '(3ctn ne
k Proč by rneíi třmi ne
ViOll hodv iirníi ti rr moli li
fi ~ - ' 1
příklad v mUtních táloíito
nechť jil politických ant-b
a iloroiumřli? A bvla bv
4 _ „ rf
vtájt-mnost podobná oné
kteří kdj2 o jedná o ní
Mekleoburák ílanoverák
yolítýfták Saa a Wuertem-
Ined sa jedno jou ao když
Vj dosti práce mají aby ne
[i ba věru rladýo ho Sa
Aij( mnohdy vítňí potil
Vích v dohovoru r RiiHem
Mová duchovní pánka ta-
NlavÍHmua cili viájeranoHt
t ncHkodnou ale Slovan
ud(i uplňo proHpítí by mo
oto eocla bexdftvodný a pla-
hluk jaký nepřátelé Klo
bdjakiiva proti myilénkám
opili Hnaiíco ho nepřátel
mu ijednatt pr&chod nyní
nenky jeat véru Hmcnným
V ío bojí ne něčeho čeho
Hvá a tak hned aut stávat!
J ao jakÍH Hblíícnt Čechu a
l v době pOHlední inamcna
iVcájemnost taká není ne
Á vrchnoKtem a vladařňm v
" "{aul in nunUl tin
Y J"" v" -~- " ' 1
ct k jednomu velikému atá-
I jící avíak na hvó avlátitní
[dědině ne pbíoucí" jak
taví Zde u ná v Americe
íým vědomím jednoho pfl-
Liico nějakého nblílení by
ale sblížení to au pftda
!m volnější a přÍHlupnějií
[mává Ano ten kdo
H in řký román jI mI4i( a
I M)lihlto r Mak b' # lof (♦
# (U njlt fijiký kri4k řií ffir
tký k ll if k4 li('f(trt jim
t#i f# tftkon r 4' I mob] by
f4n lotírnký náfff íi- k jl'i
řJli nim J f( tifih řř-N id
km 14411)4 ih mj yum tnlli
bjf MUr lffi rit 1 t'-l r4 (#)
n) j r f dliř jMml a jj jprn
tf ňf a Mm kf b 'Mmi'k i ř
t4irh Ano Itk d! tnf vím
( imi křlmi kll ti4ro n44
nřkďí biftí n f íbih j b km-r--) h
fitiiih l'f nak ý' h btfttf iífili fto
b4r nbním li atmi JIA
f f
Tak a podobná rommfm wy A
4ji-mioU řiim j#ti ď V
4ka fo) bl4íli k tikmu
imíl I f'tkm' pi'm(í lí polk4
mo báfilk'i i-rnoborikmif piklí
ri4boo 11 m fda f Amfl j'!
ř pfoě fikat) J j4m jrdh"lio
píiiodl prě dl tob iliotíli?
1'ravdi vrbký 14 nik 'M4 d -řjM
ři4m jinik radil aU my — k
ímti dii 4U a proti tím míí
wljií jví pMináraky li!ft anjjli
ťkýi b jl v tí bt d(irb ď íla
vvlmbnovaly j
"Jl překvapujícím (vím li
Ip i4p ltuka o vbtdu nad
lni Slovany řoníllil 1 do Ame
riky a In pariabvUtA provádějí
ťi tak f i loti aitu i le rakounká
vláda vvílcr ď-m nv4 anty aly
p toktiaili o Rtavi-nl také íin-
noti IVcdiláii-ní Kalnf-ky ho I
i k i iiii 1 t
na aiuťi v vmeriro unniaiiie
vyifttiti vyvolalo velký 4j'in
v boji který no vedl takřka v
toninotř a panljivinrncm lo
ji ruký car jeho armáda a jeho
n-Ncln6 lajné aoniury Velká
panulávoká itpolťěiioul jel proni
ká východní Kvropu priuje
dnm i nocí Nesná odpočinku
ani Hpánku lrnpěrh patmli vid
inu anamená kontrolu v Ibilhar
ku v Italkáických Mlátech v
Dardanelách a roxtrhání lkou
uka"
"ÍHmem" kon-
Také Mtraíidlo
ěící má patrně jud en účel tni u
Američanu proti kaidímn 'inniu"
zaujatých vibuditi podepření íe
Slované ať již toho aneb onoho
vyznání a rodu jou lidé převraty
milující neklidní nenpokojent a
tací již Htále muHÍ býti na uzdě
držáni a proto pro jich dotnělé ne
cnonti za každou cenu muní býti
národem infcriornlm třídou nižíí
již u každé příležitoHti muHÍ hu to
ho dáli pocítit 1 Zau mfižu Htátt
lid jenž dbá pouze o roztrhání Ita
kotmka jaká to muHÍ býti Hběř
která pracuje tajným aentfim cara
do rukou aby na Sibiři bylo doHti
práce tak a podobně uvažuje Ame
ričan jenž Hun předtavuje hí ja
ko nejhroznějAí zem na Hvětě díky
vylíčení německých a anglických
plátku jichž účel hanou na Hlo
vanHtvo kydanou ať již v té aneb
oné formě jent a iuumí býti dora
žen O tom nepřátelé SIovatiHtva
vědí oni vědí také jak snadno lze
vzhuditi předsudek Američana a
čistá práce tak se daří tak krásně
— inu tak krásně co zatím my
Slované jedem cizáka otrávení
opět na vzájem větev nad větví
ťety krčíme
Laciné pozemky rolnické
!1
K
Nfifflttjr 1 frli
řl'4l é+t-ii t ? t
fl nttý mhu u nii h ntt f í p
1 f4 l řotlřMy f p'i %tctU tliteif
#ko mořiv iký b i f4ťlily tií
rřoi ♦dflfl'1 ? tií
í i vlh lořífi b Mnm y
V Mlíi-ki do4ií ři! I '-ké p
iří řti ftňí vNÍt
'lki ll bf h"Ml " rlhh
i% n)m ř'itii m oltfi birnitl
fiýeb itimíi i ihm'i ktio
kř4l-{ Nfj- ř4l htltr '
th Jiffn JiUmnir JttmH
H'iun"um aťl iiii y til proti
'riřTfohi4 ap4n mirtUtrpreti Ifnt
m4 li aby sllol a m4 li í
aby l 11 #1(1 hi t tm um fnl
plrpot4 Vft ill4bobn a
kolbán fííí-iířnit Ibtinem b
kovim tu rdrsťfoti kli'kf'i ('
lby fktlfji a lilfiri doldtl fuko
Ufntnt
Vli l íc p'i neidarit provit )ink
lari f přfdbdif vládní vy 414 (
llfllflé potřfbf í !{- (?J n 0
Shm 1 tv4řiU: broxilt I tlářern
mladoeikfm pUni!fim ybroí'
vala roipuílřrilttt itif nin koniiko
val svolHNlomyiln líty rn(ři I
ukíloll a fiupoiiilU bftlp (o
dena!H nilarmo Vybytratl
mil I-m'í í ! pod vouy smáli a
kdyl vládl a Nříriri ttáhli so nvj
bojovněji dupli si znovu Nezvali
sjezd poataneft do 1'raby usnesli ss
V nejroxhodnejílm íxlboji setrvat
ba boj stupňovat rozejeli m mezi
lid mílo voliťskýt h zakazovaných
sibnzí pořádali stbnztt spolkoví
kteréž zakázali nelze mluvili po
učovali povzbuzovali připravova
li Iid Český dnes již V politice
vyškolený porozuměl Sty resolu
cl a sty usneseními demonstroval
proti vládě a pro své poslance A
výslsdek? Vláda povolila Ovšem
povolila jvn dočasně Nesmíte se
klamali tím naopak čekejte po
zdánlivém ústupu prudký ulok
Však nicméně při vsí k vládě
nedověře a při vsí ostražitosti nut
no přeo jen zaznamenali dvojí
úspěch mladočeské politiky: Vláda
ve vnitřní politice upustila na cas
od fedrování i v představení Něm
cli tím i od punktac v oboru
politiky zahraniční pak kladu dnes
již váhu mimo trojspolek na dobrou
vftli h Huškem !
Delegačnl řeč ministra Kalnoky-
ho to potvrzuje
lile jak mohli by dnes Mladoče
si jásat
Leč tito prozíraví politikové
jak 1 předu pověděno ústupu n
věří
Ustup byl vynucen bouřemi v
j www
Cechách-
Vidno z toho že radikání politi
ka ho osvědčuje
Ale vláda nevflí v trvalost a
pevnost opposico české a chystá
so po ústupu Lechy zase překvapit
Ale— zmate se jeste notněji !
Vládu v Cechách bohužel v kla
mu o stavu věcí podnes drží Staro
češi Takž i na Moravě hofráti
Dle falešných těchto lidí informao
a dle chybných referátu místoJrži-
tělových soudí TaalTe že nynější
ruch opposiční pomine nebude-li
živen drobty ze stolu vládního a
pak že nadejde čas Cechy svázat v
otroctví německé
Však marná naděj Cechové o-
pouští dnes okamžitý prospěch
hmotný aby zabezpečili si přede
vším svou samostatnost která jak
mile jí nabudou dá jim zástužné
Mám na prodej j v 1 sekce 18 a
'celou sekci 17 v townsh 18 Hanmj
I II) iln u í! mulitu í't W1 I!
m !ti #!' V "ItHBl V Clili J Ifll
Makém by horoval ještě „„ 0flrt olr' r-rt
rif _ - llljll UUV Kulili J tr" Vt:llT
Úsměchu ve vlastních fa- majj pnou polohu pouze dvě míle
řtane Abychom vzájemní 0d Norlh Loup na U 1 dráze a 4
1 a vb sveno in so uucnov unie oi iiorncu nm i t in uruxu
mnosti — to prý nejde 1 Tftda jo vesměs výborná poloha vice
L _T 1— 11
% příkla1 naše české listy ra°"8 vlnil4 teSo krz dobrř lolok-
5 tA% ííUnr-ř! I ' Auycnom prooau uozeiiies leu
áU ihned nabízíme těchto 800 akru po
tAtnenee usedlých proo #Q ín i 1
ř -- TOWV l
jí siřili mezi Prátry oiova- Jiic1ít J!eaí halU Ageney
ínku Sokolakoa K čemu J05 N Y Life Mhj
ifry na ukázku ralěji něja- Onmlm Neb
t-sny ďm4r( moqky 1 tUstftl-
Ao íbov4 vyíkolili lil a
ráí pl dřobfy 4bi( pn tvýrh
flýb iblbsb kt#r4 jjíí-h plod
1)4 a b'dul4 králorslvl jim pky
ťtj-
Z fol (srí fitít f n4nifký lf
th I tMi!ní Nmr jíl potná
Mjf l 1 lfc'k'rm4řtl4 i-litiks
pvři I'l#ri#řl jim přifiifl spřfpí
v4 a íbllísjl tm i ntutk h rtt ni hl
by t fkftii li m prri íntth
bm-fíiý a ďilvnl vorrt4 mohli
f-Mch pAsobitl
Vt j# jediná: slálří r4vo
My pvll Jm kdysi bi l Nim
řii t keřov iřfé k4 pr4vo
rtít a dob u t blili NUř
dít li l'lfir a vlili MIvMseby
omotít vw VI lni V dlit{řfrh
ilt jim tiťi trojn4ob ďrn vs
nm 11 v f4 b korpori íb a t
rfds(řfio#t-i b a mi llm# kdo sví-
Uit
liyl to příii vtriý tah klorf
ner v Vl lni v ddtt f h a f ehy
udřlvl Unes s# 11A jíl stydla
TailTe tké Třhťi uj# ostndé do
Nalfova na odpočinek a nechal
N7m e na holičká b — —
'llktn tifijHiŘtSiil itmh 0 l'tihih
raute tiiittiii Ne Jkon#rvalivnjÍ
mftv stávají tr radikálními a vol
ba dr Mmárika na Novém Místě v
lraz ukazuje 1 hlava českých
měst j ul opposiční VAdce (dr
Ilieer) nárrxla při nejí rudif agita
ci sehnal v tomto svém obvodu
Ijim) bUsA — opposiční kandidát
dostal jich letos l0o beze vil ai
taee ! —
Ta cifra mluví křičí Marné je
všecko kroucení se lislA staroče
ských marné pocení
Jttlinl hofráti na Mořeni ještě
drze se svým zrádným Mezníkem
jdou s vládou Pověděli jsme dří
ve již proč a úvahy našeho Tokr
Z z Moravy to vysvětlují Proto
necháváme pány bofráty stranou a
dokládáme jen to Že bofráty pořá
daný sjezd v Urně skončil fiaskem
Sjezd byl pořádán proto aby stra
na hofrátA sloučila ho s klcrikály
druhdy velmocnou to na Moravě
stranou Také učitelstvo mělo bý
ti v novou oryanisaci strženo
Nuže toho nedocíleno Naopak
byly-li dřív některé neshody mezi
těmito uvedenými faktory hofrát
ská HchAzo jo rozšířila Sjezdu ob
covalo Hotva 300 osob které se ten
čily a tenčily až k resoluci zbylo
Hotva 50 lidí ! ! —
Dr Mezník dostal tu od lidu da
rem chomout s heslem aby ho mu
to lip h vládou táhlo
Mnoho tclegramA do sjezdu do
šlých bylo opposičních
Ve Hchfizi samé konaly ho řeči
opposiční a tak jak už praveno
skonSili hofráti jako druhdy praž
ští notáblové sjezdovým fiaskem
Za to Hchftzo lidová v Jihl&vi
kde mluvil dr Herold měla nadše
ný průběh
Podobné schAze české na Žižko
vé v Poděbradech v Kosmonosích
pak sjezd studentstva v Jíčině
měly úspěchy druhdy neobvyklé
Kdo 1 vás zažil bouřlivějších sic
ale krásných nadšených dnu naše
ho probouzení se v Čechách ve Hlí
nu bodákA ten má dnes živou
představu o nynějším hnutí Tak
nadšené tak obětavé tak odho
dlané Vše — vS — rodinu jmění —
život y zástavu toť heslo pro
"vlast"
Vznešené to heslo za kavalíry
LU- lrlíulllbl£
akmé
1 IflMi nyní leltí protni I
m!riM llr!iM
žsbrisj Jím nb f
tomata v n4 a r hnv politickým
pokrajují 1 postupují ml
nhrinft4 sUsir národnostní ťtil
rtřdnl Mtíf AkoUlá N4r#lř(f
ÍsdniU Sevsřořeská (f dř
Afn4fik) a N4r Jslnota 'ti
mvik4
ťitíelnl Sltm kolk4 bulu
nul) vs) dneh 17 I a srvna
islkoii sUin-st n týsiavilti Jbi
1'Jním OiVk4v4 ťi hUtnmnk lidová
kUtt MylMnka slavnost) j k
lino4 koři dl #pftob'i (Uriátk
ÍMmt at I
Mimo Ut at bud pfiibyitáni
řada i4li a tiirnykety kter
druhdy k nezipomsnutelné výN
hA íit4ely statííi-kr4t oloéí
dojíst i pro Matici nes!ř4
kř4L
1)14 Jednoty Poiumavská t
veročeská Iflttjí pak ld4rn4 misi
menšiny ni severu i na jihu v či
lém rt4roním Jivot4 a seč stačí js
i rdlivují
PlnlsvAj úkol věrné sdehlívl
Zasluhují za ť nejvinněji! podpo
ry ntlfoř ©14 podporuji najmě to
ho českého dělníka a jeho détí
který pro své přesvědčení a pro
vou i)4rodnosť jest od NřmcA kři
iov4n IbiitniirimtC iHHl iťto Čtrh
j dosud zahalen NerozbodnosC
vlily obavy před novými prudší
mi bouřemi v Cechách ve sné-nu a
všude - - naopak proti tomu vypí
nání sj Plenerovo nemístné a i
korunu kompromitujtcí se jeho
vyzývavé nadnášení — a posléz
statečný odpor českého lidu tyť
dnes tvoří chaos s něhož nestran
ný pozorovatel sic dávno byl by již
vybral CechAm palmu vítěznou
ale súčastnění ('ech A nepřátelé do
posud klamou se a trvají v mocném
odporu
Zde musí nadejít násilné rozťatí
tohoto uzle Kdy kterak? Toť
jsou otázky Ale roz tnutí se stane
Kdo padne při něm trvale toť jas
no Proto bledí Čechové budouc
nosti vstříc dAvěrně a naopak ne
tajují si možných pronásledování
se Htrany vlády a NěmcA
Nu počkáme ještě tedy !
Před 3 týdny sděloval telegraf že
u zemského trestního soudu kontly
se porady o zrušení porotních líčení
pro přestupky tiskové a vládě odpo
ručeno zrušení porot a souenl ne
podajných novinářA šcHličlenmi
senáty Zprávu téhož smyslu při
nesly Nár Listy ze dne 3 června
avšak v následující den přinesly již
opravu podanou trestním soudem
že není na zprávě té ničeho pravda
Zaderký "Nár Ant' ve článku
"Otázka česká jest otázkou našť'
píše: 'To co ho chystá naproti
CechAm to značí cíl nynější nousta
vy jež objímá i veškeré ostatní
slovanské národnosti v říši Pod
lehnou-li Čechové není pochybnosti
že by se poměry změnily proti nám
všem Za takových okolností táže
me so každého uvědomělého náro
dovce je-li radno v nynější vážné
době kdy jedná se o osudu veške
rého rakouského Slovanstva opusti
li Čechy? Zda liž by útok na nA
vedený nepocítily zároveň veškeré
národnosti slovanské? Nenadešel li
spíše rozhodný okamžik kdy jest se
pojiti rakouským SlovanAut ku mo
hutnější obraně společných zájmA a
utvořiti jednotný šik připravený na
všechny případy?"
Uchopil se opět prakre
Dr MTfwlllh rulnl tóknF i rinclnustl byl
JhIc se inynli'lo r pnilmlnďli stupních noticho-
In ínáiil s přátelé Juho Jej přlmAll iitiy uM
vsi Allenův riivnl llnlKám kdjrX mu t přori
pl nn ukíán My máme Jeho dopis v ní nií
pií In liyt Jfho knol brzy vylúfon íi mu
hylo molno opft prskon ne uithopiti
Poivden
Jediný řistý prlšek z vinného kamene Žádná ammonuie akameiiec-
Ulívin v milionech domácností— 40 let v popředí
Vázací provázek
FRODÍvI SK prlmo tpith'bavteMin rytá
bJný r toárná b mimo tnuti 8llt o Ib
Jlsi dmhy Ion intnám pomira P4lt ul
pro vzorky eny (drtnK AUODST POST
MOULT0M 10WA (THOcla
1
i
í
&
í
t '
5
't
r-:
I í
% 1
1':
v '
! V
hi
'A : "
' l ' '
I r
'
'1 '
( :
f '
i
--