Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 28, 1893, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ' a" fe= a
i W - „- ' ' Vl a"' MaWt avt nnai limu manann r Banawaayi # m m
4-I'OKNOK NÁPADU -4
POKROK ZÁPADU
TIUfM 1111
Jllal IIU
IIMI
lúihtt Dnžitfi
hmii M4at ja moučil
IMIHI14MC ftAlAfť
f-l iftA
awUn H „til '4'l ti
#fM # ► m (unii h I '
Mř MbiitťHf tM f l 14 ► f'itl
tfÍM kt
t-1 W
4fii4 a aa fik tl M ?{) ( ihiwl
Amrt tr M ll '
ff nf#iíi Mil -"r S fwJ'l
% 4 tf M-t l-lrf tl Mm aa
t f 'tf""'" a f--
k4k1 Kaxlof 44 ) -#
)IM fa t ti H ( BWHI #
V f't k l M l' ř"
4 l # 1f-if řijm
41 rrlt 'r #
hf ra'"f f""' !'"''' S"" '"l
( t f-ír Iwwafc —
V r Mol na lrla
rfft Mil
flrnl4 4f mI
a rf4 id f rik'i fl
fciijrt m" í i t a
rn nhHirii tilaSnifan arl )
m 0 1 tm ii t-aha MW t íi'til
Kwdt ')♦ fMl f t 1" 'lik
ilii44k nartr rft ! a nrknlM na
14'Unl Araili JIhm4iii i 1'okft 7 4
li (tmaha Nit
Oniftliadno 2S íerr 'í)3
nl(řti trmi i'h J?m1i
ten ly )'! i Iřlko k M-iMkojí-ní
V Jtno AMemrKtcif BtXTiwfi maí!
moc j'0#rilft fr-íii'líintft i piprfHÍ-
tlentQ % nUtnikň X roto li2 moc
rPTolucioniřft revoluci
Klid nidIinI ťzci iroitl r vk
řkerým ŽivoUm viřejnjm nil lij
byl na újmu rolé a trihř nciml
viak pod rouikou' jakoukoliv fi'ká
leti vývoji utoImhI oVanukých
Zl £ A PNÍCH VAJKO — Z OKCREK
Hlínou ae kaoliny povídal jitý íc-nký
novÍDiř ve vinuti M a najmal pak
'celý sloupec o aligatorecb ani luji
io ře-e cbicenkó a o neumírné dra-
hotě na cliicngHkó výstavC
"HnIM ZÁKONODÁRNÝ SK KONEČNĚ
rotťíťl po b mřhíénfm tanedADf
maje velmi málo k vykázání co by
chválu raMluhovaloM Tak referuje
demokratický chicagský Siaatusci
tunc o demokratickém Hnčrnu i 1 1 i
Ti
ooiftkóm
Americké zlato vbací hs i-omalu
- na řpťt do Ameriky t Evropy Mezi
tím americká pňenice jde do Evro
py Tyto dv6 vftei mají veliký vy
mam v obchodě caíem a jsou a to
vyléčili chorobu jež Htihla zem tuto
— chorobu zvanou tmeň nnanen'
Mitodihtický botcott wimCže ci
provésti a Íce proto 2e mctodiMtó!
nikdy je?t£ neboycottovali pouliční
dráhy poněvadž tyto jezdi v neděli
anil do veřejných nořli parku poně
vadž tyto byly v neděli otevřeny
Jame skoro zvědavi jak zachovají
e čeStí mftlioďiHtd
Jak "UBRaAr-wl" jhoo kaíe pin
aijní zákony dokazuje to 2e vy
aloužilci Allen O Peckovi který v
roce 1884 onemocněl tyfuaem a ztra
til vlaný byla povolena penue $400
měsíčně i příčiny holohlavosti To
je okrádání nejen lidu vůbec nýbrž
i akutečnýcb eanbulilých pennintu!
MlÍLÉSKA MNÍilTI V MÍKTKHÉ DNT
v týdnu vstupné na výstavu v Chica
gu na 25c tak aby i chudiímu děl
níku poskytnuta byla příleiitost se
tam podívali lest v pravdě skvostná
a sníží-li i všeliké ty "panoramy" ve
dny také vstupné své na Midway
Plaieance — mohl by být výsledek
jeíté lepší
TkxasskX Svoboda takto umí
psiti pravdu: "Některé české ča
sopisy na severu zejména "Chicag
ské Listy" Amerikán" a "Pokrok
Západu" projevují své nejhlubší
soucity lynčovanými negry na Jihu
a vfičt nám iihanQm d&vaji na levo
své opovržení prohlašujíce nás za
krveínivé tygry — To mluví samo
za sebe poznámky k tomu netřeba!
PtM TflMf f ViHV A Kaii
ť t Pit(aiifj(' Míí k fmt
Kshb-N l# "HUAr J4-I lí-M kiaM
tidfi"!! l#ifi fff drutif fw bi
ti-Un Jali htipálak" in í k
'ikifri (-ha I# Maji lm
i
?if anak4 fi4t J hk ♦ U
# H"ří'('I JmÍ li (i In fít'f tf
k j i řnr?
Nwm i't4fí iii ( ai tf
i
alil jfiíltl dlfiíMi alli víetli
ílrni řdnv l tllim I !
tibt!i4 ait iir dln!liofř 'iillf4
kil tiarnnlriftťl yVořrAřif rá
ttp I'iUli(i dlnh tvt Zjfiií
! viik ! mi rtfnl j řstfi ri a ť
I itřiítnu alit h'řií bjji
Utí a j't ni J-ji H llrk
mohl býtl hM( k f y! ti by
ntfl to lj'lfl l I'imI
MlaT" IM SVIÍ KIA SfIA SltVA
!rá)i j-] n vshlalini rnAlo #1
viíti pilont tak líliijs nl á
r: hrni htuh ht amatk (
lam rtaťf j(r b V ♦ 1 1 k ý uKtoX im
fukf jnl rit luto svchi Vflikaat
nikdy n#lá ďpuatitif n iní I by ("ho
dovolit aby mUta kde tato likoat
mu byla jlj'4ři stala s pra
sprostým r-J liWiti iií-JU vyJérsú
ské korjKraco
NlW-rORSRtN ÍASOPUť)! ANLI-
ckýrn stále jeSA jest světová v Clil
cau trnem ďas ví b-atdí v iku
aneb noze Trnem jistě je jinak
by nemohly tak stál p kn# nadával
a dokazovat la vlastně Kolumbovi
nenáleží nižádná sláva objevení této
země jako spířw Kricsorovi Vy
palá to skoro jako by si v New
Yorku chtěli pořídil co nejdříve
Ericsunskou Kdyby měli prodé
lat tolik co Chicago možná žo by je
houtky záhy přešly
PoRXpz £e kemXmr "PRAvrno"
pochopení pro věc sokolskou Ve
Wilber ondyno byl cirkus Jistý
také Sokol nabídl se hned tak se
nám aspoň sděluje — že provede též
nějaký "kumál" jako několikráte
vyznamenaný "liohemian alhlet"
provedli Za ♦300 dal se pomalova
li jako ''clown" a ku větftl cti a slúvě
věci sokolské metal kozelce v cirku
o vše pryč A při tom lidé tací mají
ještě tolik drzosti že se takým
"týráním" sebe sama chvástají Což
lam nemají "Humane Society?"
Ubozí Turnéři xt tomu dam!
Své bratry v Německu hlavní ten
kmen jehož jsou pouhou větvičkou
pohněvali si na smrt Pozvali je
aby se BÚČastnili letošních závodu
ale oni odepřeli Za příčinu uvádí
že prý orgán zdejšího turnérstva
haní vládu německou a uráží císaře
to oni co Turnéři co Němci sná
íet necohou Nu teď by jen ještó
měl je Vilém prohlásit za osobní
stráž aneb za své císařské lokaje a
bylo by to Nu američtí turnéři
oďbydou své závody i bez patolízalu
císaře Viléma!
Pověstný proiiibicXk a šXbesník
Stodart z Orange New Jersey opu
slil loni svou rodinu když vyálo na
jevo že byl nevěrným manželce
Utekl se pak pod ochranná křídla
"Armády spásy" do New Yorku a
činil pokání ale ďábel v něm nespal
a svedl jej s mladou vdovou ISenso
novou Snad nevěděl že pro takové
párky jen západ poskytuje bezpeč
ného útulku že takový nemrava
muže na západě být i redaktorem a
proto zflstal pěkně na východě až
až rameno spravedlností po něm sá-
bio a vsaaiio jet uo kftznice v Jersey hromaděni stříbra a udržování téhož
k'1" ač neplnoceného na roveíi cené zlata
Minulou sobotu tkprví dostali ač ovšem není to příčina samotná a
jsme lišléné zápisky druhého sjezdu jediná a tísni přispívá též velmi ne
Národního Výboru odbývaného dne jistota co učiní demokratický kon
24 25 a 26 listopadu m r Jak gres ohledně cla a jak dalece zájmy
známo brzy po sjezdu odjel tajem- země pofikodí Vsak vzdor tomu
nik Nár Výboru prof Simek aniž tito krlkové ve své zaslepenosti ne
by měl času zápisky pro tisk upra připisují to pravé příčině nýbrž
viti Nynější tajemník nastoupil našemu "finančnímu systému" Náš
ll ( f4 t iof I t 1t fctelOifl
ií-Ih Íln byl tiik fMkt
(!# tiskárně klsrá tisjn)ií ř4b( lki
(" IftU a rit ikf lik břy jik nmlno
Bfhy a maMi ffitíakd
ránr V suk sA míly dí A bi
ly l f t Í Ifťiiy d l i' Iftt ta Mf
ftffif j ll stmf m j-ídffi dřuhýfw
tti&m J f ruki
Jar mrif m HKfM' 4a
itir}rtt(# kt#fý by t lrh
tátrtb strjii flibil tol ďkí
l-rlÁn hj nr iri'i f Vfiftlíi
k b tuth'" "Jt # vs Phili'1'lj'liii
l# H'ifk Jtjfc-f v VftnylníÍ
IffH-i ktafMi { fntfilalktl pojil
nhí vlfírn ilf"jíltl přotfi In i
lbí xan j Ii ! fclořOd
ti"i f I 1 4 rt byl iiikdy řo-i
l fl ftd"aiklf Kdyby tkivá
é a é ~ i j i
iaitt tifhinuu m ii rmi i'ii
lli k by tn' ll lk míli II
Jrrt v tolika t'l st4tb a nbyl by
♦ innym Pak by fibylo Hitffb
frí' poulil ft loviní by !
!A'il'
I4 ! JsMI OIKttPV RlIVMlt
fiiM'Miiky brsttím Mli4k6m Hoi
bi s obiífn'bo rfř-rálu o ajuďi
N4r Mv ilku oveřejrif n'lifi f
Am Mol N'ovin4b kdsl nenalrili
jam# ani iinínky o jsdti4nl ohlf-driě
(taťiupf ni Národního Výlru a tří
iMil přiatf hovalet ké kanerláře mu
sili jm nevyhnutelně míli za to le
záleíiťmti té nebylo vfjbec v
jeřdu jednáno Vsak tomu innl
tak Spolek usnesl s ve sjezdu
obvahU Národní VlKir i spoluúčin-
kovali při založení kanceláře přiatě-hovab-iké
a čehož srdečné jine
rtltést ni
Často sr pivímr co vír u ni a
aa 4
v kriizlili naaich jest tno2ne vzpo
infnajlce mimoilék vbiati staré Že
tam jest a musí Lýli jinací- když
čteme tak ty pražské listy My
stěžujeme si že schází nám pravého
pochopení věcí sokolské a denně
nové a nové o tom máme doklady
"Proč se slečno nedáte k sokolktm?''
táže se přítel myšlénky sokolské a
odK)věď: "Co bych tam dělala
když tam nemám Žádného Sokola
Stanislav tam není tak by to vypa
dalo divně!" Toť skutečný případ
kterýž udál su v jistém venkovském
městé státu Nebrasky O Fiigneře
o Tyrši jak velikou as radost i nás
máte že takovými jsme sledovníky
krásné myšlénky vaši!
Nynější tajemník zemědělský
jest na nejlepší cestč pokazili vše to
dobré co předchůdce jeho vykonal
Tak chce zrušiti pokusné stanice a
farmy zkušební místo aby hleděl k
jich opravě a rozšíření jich činnosti
liývalý tajemník Uusk zjednal nále
žitým dohledem na masa na jatkách
amerických a drobnohlednými zkou
škami týchž že evropský trh byl
americkému vepři opět otevřen t
tajemník Morton chce i v tomto od
boru vládním "šetřili" Kozpočet
na zemědělský odbor ve Washingto
ně vykazuje nejmenší sumu z rozpo
čtu na jednotlivé odbory neboť ob
náší pouze 1 proc vydání vládních
Z toho pak Morton chce šetřit a to
tak divum spfisobem? Či chce
aby americké prase jež letos tak
znamenité se vyplácelo — ustoupilo
na trhu evropském bagounku ma
ďarskému?! Není větších slepců než těch
kteří násilné očí zavírají a viděli
nechtí Každý člověk zdravými
smysly obdařený musí patrné vidě
ti že nynější tíseň peněžní a krach
na všech stranách test následek čá
Btečného provádění jejich koníčka
fimřnl yl-nt byl ibibfýw okí
fcotigřfs fi UI stiii htf lUtnn llft-
p iilistArtl kdyby řttbyl řifmsl
lák" f 4afrA f jjieh inhi jk
byl f 174 llhr hr r 'J riUn
Fhsrmsftíi kdyby byl níhíI ro
ti'intH tnt l"lil íotďfil fko
w j
fflřftlt'i d dlřH ktf jí byl by dl
Iřtn I laknlkrt dnflfswt pln h"d
Rotv ďlřřř (fM-snti4w Itfcřf
I
d dř ititjí rbyy by # krfhy iy-
řijlí iddiily dlily Vk
tnttnn 141 lp-fwi o bri4b S
píafi ffft ldl hlttVI
O Vf4flMÍ MltlafflA K4'-
fiiktbo V d liMr fil iditedni fbtkl
leti V Nmtrka Isk Tnilý iltn
ifiadito (k i ifiíl j" htlnokv
fiprsvít Miíii éřtdhí ipr4ta jtk f4
li-dujs: Kdyby ministr rlt ai-
bti( vlaibrc řnt aitUV I Mohl by
llill jsti tn4b ai4mé l b (p j
kj I itu' i ist#dftí ďdy
tirirnnila a prctt ntnl Iftba imk
hovatí SVlaár O kaj l rtMH ll''i
Jeden S (ed-lh leníkft jriifHi
vl víak výslovné i(uko a ta rnéis
tUip('ítl 1 u cara Aleiandra II I
jdio vlády joti naproti lUkottakti
jn přitnué d-apoM# a uh) b{tl
jen ot4itidno Irpiidí m ř44 poměř
k HukB klerý lyld"lrý jíl dřlf
Hudo tofasem j-dna t nejváinf Jř h
plít in aby přrstala v Kvropě vojen
k& napjatost a ssiloiáoi branné
tiK i ve vAnh stitedi a vrátily s
normální poměry které my -— insjí
c! na zřeteli jen politiku míru —
považujeme za svéj cíl Zatím ani
jak je naší tiovinnostl — staráme
st o brannou hotovost raší řlíc arci
zřetelem k našim financím a
jmenovité ministerstvo vojenství
vyiiasnažuje s aby za povolené
umy pořídilo něco trvalélio ix — na
každý zpňsob — - prospěje naší ar
mádě
Co BY VŠECHNO TiniE DEMOKRATÉ
od republikánu chtěli to je
u boba! Když poprvé Cleveland
ucházel se o presidentslvf ví každé
dítě z té doby £e jedním z "obvině
ní" republikánské strany bylo to že
leží přes 400 milionu zbytečně v po
kladně Zvolen Cleveland a na
stoupil an dluh národní úroky ne
soucí obnAšel (I července 1885)
(1100150050 na kterouž míru
klesl z #1381530294 od roku 1865
Cleveland měl přes 400 milionu zbj
tečné v pokladně a hospodařil tak
že v roce před jeho odstoupením
dne 1 července 1888 bylo ještě
dluhu úroky nesoucího $1015156
012 Po něm nastoupil Harrison a
ejhle dnem 1 prosince 1802 před
jeho odstoupením obnášel dluh úro
ky nesoucí 585032980 Harrison
vzal hotovost ležící v pokladně uplatil
ní dluhy úroky nesoucí snížil obnos
úroků ze $41001484 za poslední
rok správy Clevelandovy ve 4 letech
na $23378116 ale drzé demokrati
cké listy jako ku př Slavie jsou tak
neoraalené že nestydí se psáti: —
"A ten vývoz zlata a to klesání
zálohy dle mínění takořka jedno
hlasného spnsobil Shermanuv zákon
o stříbře z roku 1890 — dědictví to
kterA převzala od republikánu vláda
demokratická vedlo vyprázdněné
národní pokladny kterou jim byl
odevzdal odstupující president Cle
veland roku 1889 bohatě napl
něnou" Pokrytci tihle íemokraté! Jak
zbožně kroutí očima a odsuzují
Sherman&v zákon o koupí stříbra!
A přece kdyby bvalo po jejich
měli bychom něco horšího než Sběr
manftv zákon Oč demokraté
velká většina z nich — před 3 roky
usilovali bylo svobodné a neobme-
zené ražení stříbra a to pouze jen
kompromisním zákonem Shermano
výra bylo odvráceno Když sešli se
v národní konvencí před rokem
přijali do prohlášení zásad též člá
nek - požadující odvoláni zákona
Shermanova Však proč? Snad
proto aby udrželi naši měnu na
m
lvfirn idrtilfft i4kl4M na nimi
thlfll JI My fiiftl rpihi4ftf
Nikollví pnuia Jan protfl aby
fíkl tdvy 1r t js Joi pro volné
rIaí ('fhri Ap"ft tk i iyk'4
lili poli f tttk (en tMhffiáVfib I f
jt V lájmi i Ja l4kon Hh$t-
rrtn4v mé bf ti Mhrifsn 4k'rfin n
volné filM miM Nyní Myl
hH"'Hafi rfi"řrfino miosi mvi- i
r4 # pin#n4Mff pffpasř ď klr4l V
bybom bývali n4M nvřlsftl volnfm l
ri)ním atřlbra kh-iji # př l (4
lonni tím A hf n Jeot řn4
mm i in to dfc'ivill( I# Jm řt
Spa llí V propiaff V"bai ři!ť Npld
kl a U tnkm j4té lt a pUMito
ti propaatl té lyhřiotitl
}iíitnttTittAUt!itnn roviisaIi
rakonké vlayly Pslit bka neiná
' A
tnt1 Jk vyll4 i n4Mi}b l % r
i vdrfitní Hvornoati —"V bidov4 l
ar
(prainbb přotřsdkk vyiíno
byli fhifiínfm spolkl pro pí
viflao( ři4ítvy fíníneft v Prané"
j hol přfdrdotl jaj in4mý a (hUlý
Ul#ne p Vojta N4pfík ti ko
lik vyobriini pam4tný) h rnít pral
kýrb jtkol i trikový pohled na
Prahu Nad skupinou iMtlo foto
grafil byl proveden anglický a ťký
h4pi zlatými pímsnami v černém
poli Včera a fiala Ja-na byl n4pis
onen n roikas komisře Palečka
vytrlcn m j pryé — ovíem le oui
i té příčiny le poairádat také vy
světlení v libozvučné haltaniné ví
driik (lardisla v oněch mlatech
službu konající je tušíme také Cch
ačkoliv nebylo možno jméno jeho
zjistili a ten nové toto násilí na
českých vystavovatelích spáchané
šel okamžitě sdělit p Keicheltovi
Veškeré úsilí tohoto krajana zjistili
E jakého důvodu byl český nápis vy
tržen zůstalo bez výsledku a na
stížnosti u komisařství bylo mu od
pověděno pokrčením ramen neboť
co prý pan c k Paleček činí dobře
činí Pan Heichelt telegrafoval
zprávu o Palečkově obrazobarství
okamžité do Prahy p Náprstkovi
Nutno podolknouti že "Spolek pro
povznesení návštěvy cizinců v 1 'ra
ze" pozůstává z nejeelnějšleh náro
dovců českých a vynikajících mužů
vůbec a jak se jich zpráva tato do
tkne netVtba podotýkali'' — K tomu
podotýká Svornost že je na čase
aby se proti drzosti Palitschkově
zakročilo stížností u fiditelstva
To je svrchovaně na čase a jestli
že tak se nestane Devykonajíchicag
stí svou povinnost Neznajíce do
podrobna všechna pravidla nedove
deni posoudili zdali měl Palitschek
práva nařizovali vyvěšení němé-
ckých štítů v rakouském oddělení
však zdá se nám že k vandalismu v
budově dopravních prostředků ne-
mohl míti práva žádného a že bylo
by nic méné než slušno aby řiditel
stvo výstavy bylo na řádění Čecho
žrouta Palitschka upozorněno a o
ochranu požádáno O to měli by se
postarati čeští akcionáři světové vý
stavy Caltoun Neb 6 červ 1893
Dr E T Allen
Sek státní zdravotní komise
15 fs líarney St Omaha Nebr
fílfnti nanrf — I5vl lnem rtn ně
jakou dobu ohluchlou a měla jsem
hrozné znění v uších neustále Obá- j
vala jsem se jiti k ušnímu lékaři an
ia1i6 tvrdil fa fialA ntilnnVinii ni
Avr Ia £ 1 'i (ni nit nAvalii Ir ni
lemu domácímu lékaři Dru JJorg-
lum a on pravil že mne dovede k 4
někomu kdo mi neublíží I Jo vedli'
mne a varn nuiiuiy iyaen a ou 10
dobv se mfii neduh valně zletišil
Mohu teď alváet hodinv cvakat v (
noci a znění úplně pominulo Pošlu"
každého ieiž znám kdo bv trněl
ušním neb očním neduhem k Vám'vj
jbuiii i rua ío ini-iu a v Min bií
V úctě
Paní Margarelha Nelserí
Zprávy spolkové
I Ceskeslor spot v Deaver Cela
odbývá aolila caido tnt- a (Wrt ttf4a
wMoi V mUlBMpařr řUtfia 1T1 BUia'
L - Joa rokoraf lajamalk tlt W4I U
Mnea al — Ja Brbak kilhoaIkH Ai
aJ řT-r
I
11
U
ífc
íafv-
Ukaaj'
stV