Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 28, 1893, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    JfeSfcA aSSte
-pnKunK Ai'Anu-4
Národnihrj fbora
ntniJUl MMif lilu Jk
tmi MtMihft yn iuu mi
odnínt V Jl''fm lni krutlo hfh a
Hřjlřj ilm H4m (rhf Joi tn4
'l'íf Jirhl Ujrmnfk Hkt Vfb"
jmil 'fn#"l#řil tthUJnl iifli M
tllvfin dtiiá t fii hi #Vf
4uínfiMiÍ # smír ťm príí in
Mánýihj m odmítá ríin uváM
ft M hopM Jiln4 h41i jr liln
l'l-tl Ull oi ftrn4 fj atl
jiný taa MM ťtpty vykonal
itlirtiťt al m tfm tfihbmM
!( U I jiný ml koiiř atf h
'Uli fi! n mJ-lkfi oi
? #H aby iiki mA r% arbyli tit")a
MJilá I národní -lift! — A lj i-
Mrf4 fo Ii4ii Uij#fi o dnollivr 4
l O-l Spolkl Jrl fi V fií
!' prvého Id NU (ajrn(il t tk
dobrým f'fíklad#il nrl Jlli by
wély N ukátkw JiVt firltoU tf
mlrii tom f iic lih ftíMi Ul
it al mni Mffij jjíh panuj
uvádím tuto dopis kťrf 1 tajmní
lm N4r Vf ttn d Jdnoh fih
jhol jmn l hrutádím a jrhnl
tajemník tofanlk k zodpovídání
zaslán v minulých dnevh byl obdr
tn: nJp1 mí lilo 1 nemohu vý
hově U VaJi láďrati vyhniti rubrb
ky vašich otáiek J4 sám jwm tolio
n liOjrn jiní bratří schopní toho
ia pro jinou práci nemohou řdd
#1 prďi tu Siťtni plit ntfrolit
a tak jiní ho nezbývá nel )lat vám
to všecko zpět" — Tři takovéto
ochotě" bylo by ovšem provedení
statistiky nk Čcchd amerických ne
molnýtn dnufpjrne !p lo tlonsvlnl
netknout hlavni v mřutocU vftři
io]nika tomuto t4v)íc( pominn a
le Dt'bul nikoho kdo by podáni
ftomocnó ruky hvó odepřel
Sjnd Nírxlntho Výlru otjexlúu
bode jako roka lonxkólio Avh-gdtj
N4rolnfho Slovenského Spolku a
pice unneMeno tak v konvenci orgit
niMce té koncem kvtna v Cleve
landu odbývané na tákladó dopiHu
tajemníka Národního Výboru v
neml činnosti b Čechy ve víem co
ku ivýSrní cti a lettku jiuóna hlovati
akího vénti by mohlo vybíleni zvlá-
£(6 zaujímají ne Slováci o rřirenl
i
Yorku v kteréžto otázce na ttjczdu
na základd zprávy zvláštního dele-
k gáta kteiž do New Yorku k nále
žitému vymření vmcIio h tím Hpoje
ního vyslán byl konečné rozhodnu-
)K li učineno býli má
"Hohemian Voice" vzdor tomu
2e rte ntrany nejen mnohých čelnčj
iích krajanA naAich ale i ae Hlrauy
větžiny caHopÍH& naHÍch a počátku
nedostávalo ae mu podpory také
jaký dftležitý podnik onen plnou
mřrou zaHluboval tá!o vetií a vřtSí
oblíbenoHli a tito i AirSího rozHÍření
nabývá tak le Národní Výbor plnou
ST it i i __
iniTou s uNpccnem uoHavaunim spo
kojen býti mAže Koncem liatopadu
kdy ajezd Národního Výboru odbý
ván byl čítal Hohemian Voice váeho
vňudy aotva jedenáct tet odbŽrabilů
kdeíto nyní po necelých jeétfi aedmi
rnřBÍcíoh počet onen ho vlce jak
zdvojnásobil neboť jediní) počet
předplatitelů v prve polovici června
Íp počtu 2002 dosáhnul mimo čehož
kolem 300 jest tčch kteří časopis
onen odebírají předplatní své ale
C tosud nezaa!ali Vzhledem k pomž
orAm a krátké dobd zajisté že úspěch
ío skvélý jakým žádný jiný časopis
chlubili so nemAže! — Jak so nám
Í Administrací sdčluje rozesláno bylo
posledního číslo Hohemian Voico
f)0 čísel na okáaku a to po vCtiinč
takových osad kde bud časopia
Cáen buď vAbeo jestč ani jedinkého
Libdratele němči aneb do míst kdež
Nastoupení jeho v pomčru k počtu
H6ratelatva přilij slabým bylo
Itouíárti U tril'f fťnt almírii
ttr'# rt tt4tJi(4 ttlUtt itnhh 1
Mriltvi m lrm mh4 nlř
Mjf4 U )( trajtrii lUrýf "
h#třiřiM Hiifftř)l by ftrHtil
l iN po ibnf #f řrli'ihí pr
h jm Hiíl f Itcl i Ik4 it
f itffinrt4 př'iéif(l hj Jj
rnlli l'U d tohjn# § mtnt
ni(l mí rl ho-bilky }r Amy alitík y
Uk pr4n(ky Jm4 tnif řř
('! ni I It"jri4j4 fnlroti ftl ď
#i lt db mHi by fiKMmofiti
v pii tdifmiri Vt-# 4 h'i
řf(h byl by M'iiřh Jři
Vhlnt nk4li hjtUm tlnt fřj
rt"il amrbkA } ÍVt4 v vl t
tAmf h iAirhtVit př4myl' I t oU
ft h pfÍHh-h(i h h'ijfi4 i4ťti
ti )if a ca dmh4 niprn4l4rtohy
lín by k rovitn mýtinky fi
tnintitém J- In ffiJTnf by {it
bdimiift Voi# opalřsn byl trf
h'i #b4lkon ni ktvrl by rttn4mky
mfrov4ny byly '% tMva-lniht
p'ti iihl4-k 6myl on v ikutk
uvfdi-n bf li nwroM an ly tím vy
d4tl inti4 ivýinrt bývalo aml by
fijk iotý ilroj přijmu ottvřnn
býval )omi al na nA vřrjnoti
poí4 máli dokonl#rt( ono p-
Í4tkrm ronil ku dřtililio provaleno
býti
Iljrl a nrbo tirbylf
Teď se nivu dostala do proudu
otáxka ida-li byl aneb nebyl nAjaký
Jan Nepomucký ' s svétf svátek
avatého Jana Nepomuckého kbrý
míl bjl práv přej jli sty lety
utopen to ví oviem kaídý Vlak
již to ie církev svatá dala si ujiti
tak krásné příležitosti ku veliké
pčtíatyleté oslavč jo samo sebou né
jak podezřelé A tu není divu že
se ta otázka dostala na přetřes Je
likož vznikla o sv Janu pochybnost
napnul biskup královéhradecký jo
véstný Hrynych ve svém kalendáři
"Meh" pojednání o včci té kteréž
řehole benediktinA v Chicagu otluk
nouti dala a zdarma rozšiřuje Vsak
v Čechách vysel též spis Dra Jana
Ilerbena pod názvem: "Jan Nepo
mucký spor dřjin českých a církví
římskou" v nčmž se stránky řosnč
historické podává ho vše co je známo
o Janu Nepomuckém
Kniha jest velmi poutavá rozdč
lena na 7 oddílA a sice:
I odd Doktor Johánek
II odd Jak roste legenda o Janu
z Pomuku
III odd Život blahosl Jana Ne
pomuckého
IV odd H Čech do ftíma
V odd IUahořečenÍ(l721) a sva
tořečení (l?2í) v Uítuó
VI odd Na stopách dějepisného
bludu
VII mld NynéjSl stav sporu
Tento spis vydal "Křesťanský Po
sel" kterýž ovsem není tak boha
tým jako svatá řehole a proto ne
mAže spis ten rozdávat nýbrž pro
dává jej ač za cenu každému pří
stupnou totiž za 25 centA Majíce
za to že některým naSfrn čtenářům
bude zajímavo stopovali spor tento
objednali jsme noco výtiskA spisu
poslednějšího a zašlemn jej pošlou
kamkoli vek za 25 cent A Kdo chce
seznati též druhou stranu totiž vy
psání tčch divA a zázrakA které
patronu českému se připisují obdrží
spis "Svatý Jan Nepomucký patron
český" zdarma když si oíi dopíše
na íteholi Sv Prokopa 18 & Throop
St Chicago Ills Na spislIcrbenAv
pošlete 25 centA na
10—) Pokrok Západu
Omaha Neb
Pravá krása
Prtí krta mi bloI4l podkUd od pod kdlt
xtitlvMlbo PkU Jálm Jaoa BmMtiDÍ vjrhllftiUi
iliitl% n mil-li Uiudek f pofidkl koakáU
kjr l pkli Jioa l"dlujr naraitol itlť njr vjrliU
Ulfl tluní ZuJIfU ! dobr (draví badrU
ďtiN Tlillť t El-ctrto Bittor Jtouým
km prořUtoTuleh ro tonikon piwbl pf Ubo
b vlMbny tmy ílroJ ilvcl Vltíl vyrát
ktt oypkjř bouU dodává pok4oo dubriho
rxhlada— Ka rod } t Ukároá 0dmaa k Co
tm Wo lubT 't l
LITEBUURi
thtU AKÍ4 wtStt]} IlUatff
řno(í Nj'oj vydíný Jfm4i
I II Ml oUihij láriky o !(
Pn?nký átvar l l(T-ti řip'
jy J#oi (Hbhyí )vorhf 4lv
Ibbithm H by Kfyítof Kili
4't finála Diniirriliiír4 IVua
yoniíiM ? Ir
A"' A)Ut Obrátky jihomo-
fVik4 tun m ?íVřlil Jn f f r
břf Kniha lť M'rU r4fl
ffh4i-lí f "IfHmé 4rin4 knihov
fiá h4řifil a ollil#m V
k Ufrri Uat táfofsA inkifn
Kiplirtov řorti4n "Zhaalé svřll"
"Otl iva i in4 knihovna náro-lnl'
přinila jil (roku jJmi t#k
nuft knihff líarhfftovit klr4 byla
přijtli Vflml pHfhifl jak flenář
tvm tik kritikou !!ly to "Mo-
ravtk4 obř4íkyw
V tUh $ttUh Kna V
anlM Napsal AI Jr4k (Vna
I il 10 kr 4 I il ío kr Nikl
drm J (Mly v Prat# Hiatoriiký
trnto román Jft nátorným a jaaným
obrtiem kterak s kdyal eiíbh
lnlbáfh" plýtvalo stalenou muž
nou krví é-kou a jak mařily m to-j
lepí i síly nÍ0 na stahoat a konečnou
tkácu veAkeré čeaké koruny D(ji
ítřrn jist jednak starobylé punaké
ídbi OekÓ IJhrr-ko" e!nak I! a
vorako kde! roku 1601 a I&0! zuřila
domáci válka o dfdielvl Laudahut-
ké Historický tento obraa jest
malován barvami živými a sytými
vyniká typičnostl ostav a dokoná
ot( umělecké románové stavby
Jeat to jedna x nejlepsích prajl AI
Jiráska
Jtctcd lidu nejlacinřjSlho obráz
kového časopisu pro lid vyšlo právČ
clilo 10 s hojnou výzdobou obráz
kovou z niž uvádíme pěkné v bar
vách provedené genry "Jarní bese
dy" a ''Loučení s vlasií" dále zají
mává vyobrazení "Sluky" "Oblačná
návčšlí v Londýnč" a "Pouštčnl
ptákA na den Zvčstování Panny
Marie v Moskvo" Čtenáře listA
denních budou nemáte zajímali po
dobizny srbxkého krále Alexandra I
a jeho rodicň k nimž následkem ne
dávných událostí bělehradských
obrácena byla pozornost veřejnosti
Slovesný obsah obsahuje zdařilé
práce novelistickó "Vrátila so "
od Karla H Hájka "Sestra" od J
L Hrdiny "Hříchy kapitánovi" od
Fr Coppéo v překladu Jarom Hore-
ckého báseň "Mrtvice" od Oldřicha
V Seykory zajímavé pojednání
"Osudy 'Prodané nevěsty' " od Fr
K Hejdy a četné drobnosti Ob
vyklé rubriky šachA a hádanek rov
níž jHou hojné zustoupeny "Besedy
lidu' vycházejí každých čtrnácte
duA a předplácí se na 116 pouze ♦lOO
na rok
Némecko-čeak'j slovník Nakla
datelství Ottovo zahájí vydávání
encyklopedického Slovníku nčiue-cko-českého
k jehož Hestavení vy
čerpány byly co nejdAkladnéji vše
cky nejlepší prameny řeči české
německé i jiných v usilovné snaze
aby slovník stal ae vítaným a uži
tečným všem kdož k němu sáhnou
při studii a při výkonech svého po
volání liude v ričm složeno všecko
bohatství německého jazyka okol
nosti za jakých se kterého výrazu
užívá pečlivě budou vyznačeny
terminologie technická přispěním
vynikajících odborníkA bude spra
cována v část velice obsáhlou jako
tomu posud není při Žádném slovní
ku Touto částí dostane ae poprvé
na veřejnost terminologie česká
všech oborA v jediném celku Část
mluvnická bude v těsném styku n
částí slovesnou postavením přehled
ných vzorcA aklonovacích a časova
čích Ve slovníku budou vyčerpána
slova fráse přísloví a pořekadla s
doby starší i a doby nejnovéjif
Topografie orografie a hydrografie
lajinfia istnl koruny f%k4 hnU V
dli nmUt laabMtpsna t k l
ýl#y Mrnk4 idi nýtují o ! ř
kjrh) i4rovA ťybí hlilllft'i I k
ifttthm rooířftlřfi a ilf íimo
prtfy l pdilífcy s lítota parta
mntárn(h'i a #lm# rAnýcti
fiMisní vřfjnýtb
'lná hfbf obllUního př#d
řilh fotWlto MI'itřoinh' tý'ff
nlkii vytťi prát! nikUlom knih
lUkámy J Otty v i'i%t liUt
lajímavým nbaalnm alovnlrn Č4iit
obfi# ková fblija řen4 uniíi ky
přovrWi illsalrare rnal nimil
Ml rt!ibinn Vilm(ny Koll4řiví
fbofi proslavcniii báanlka Jana
Kollára -li4 Prtan vyt4i
kal lý 1 4U k a př# l !4t tm tu rok
Wol Udí Črty tu ví#Iího
Života oj Iťrrtianna Druhé
imf finií vydání Vyiháci v sfli-
Inh p í'i !tr Hltt tt kisrý práví
vylel tibsalmja lytnr prácts f allf
a ťukriata' "Okamžik na slau4
viť!" "(! vt starím bytí iAla
lo" wHlřaípá 6 lálost v L mi na
Novém Míti" PřálelAnt vesM
řetby naskytuje s příležitost aby
si opatřili puknou rennou tuto kni
lni Vycháit v seAitftch Jit hl bil l
celkem as 11
Jitměnj n VltnrtdUkn stávají se
co den zajímavějšími Konfiskace
opposičnfch časopisA zvláště "Ob
zora" a "Hrvatsky" stíhá konfiska
ci proti redaktorAm "Obzora" zava
deno vyšetřování pro články o obme
zování svobody úřednictva při
posledních doplňovacích volbách do
sněmu a nejnověji su dovídá "lir
vataka" že se zakazují oslavy
sedmdesátiletých narozenin Staróe
vičo a uvádí oběžník okresního
úřadu v Karlovci zanlaný v té pří
čino starostům obecním v němž se
vykládá kdyby se myšlenky opposí
ce uskutečnily že by lid musil platí
ti trojnásob tolik daní a zároveň se
nařizuje ataroslAm aby oznámili
úřadu jména všech kdož by a obce
jejich se súčastnili některé opposič
ní s?hftze a činí se za přeené vyko
nání těchto rozkazA starostové a
obecní tajemníci osobně zodpověd
nými Úplné Tykořeněny
Jak mnoho jest lékA které pouze
uleví aniž by nemoce vykořenily
Kontrast jaký so jeví mezi pravými
a takovými povrchně hojícími léky
nejen povyšuje hodnost prvnějsích
ale dokazuje pošetilost užíání polo
vičatých léků když možno dostali
pravé Pozoruhodný příklad tohoto
jest účinek jaký jeví Hosletterova
Žaludeční Hořká v případech zim
nice a střídavé žlucnatosti a jaký
jeví obyčejné léky v podobných ne
tnocech Hořkou touto jsou malari
cké neduhy v každém stupni a i toho
ncjzarpulifejšiho druhu úplně pře
moženy a a těla vypuzeny Nemoci
tyto jsou obyčejnými léky zřídka
zdali vůbec kdy úplně i těla vymí
těny třeba byly příznaky jich osla
beny To samé platí o nezáživno
sti žlučnatosli neduzích ledvin rcv
matismu nervosnosti a ochablosli
Hořká je vyléčí když ostatní léky
neprospějí
Zlatá íila trvalo vyléčena
Dým IMcnlm Jedna návitiva dUól Ohorobain
rtU vánnráua ítIUIii! poaornnat Dr K i Gook
li rund Hntal Annax Ooaucll Bia (Ti la
TUaTo')
Spravedllré a jisté
V době nynější stále se počasí
mění a tělo lidsko nemohouc ae tak
vpraviti změny tyto podléhá mno
hým nemocím zvláště kašli a nastu
zením a kterých povstávají noduhy
velmi nebezpečné Nutno aby každý
měl doma JSvverna linkám pro plic-'
nlncduhy% který již obstál dlouhole
tou zkoušku proti všem jiným lékAm
Uhcete-li mít! I6k spravedlivý jislě
úftinknjicí kupte si tento lék Má'
příjemnou chuť ie i dílky rády ho
užívají Cena láhve 20 a 35 ctft Vdy
chtějte SoverAv ISalsám žádný jiuý
W F Severa
CedarKapids Iowa
% V
Ji '
I
4 I
í
ť
i 11
11 D
TNI C00O SAMARITÁN
THr % t:iptl+Ht0
t%t tf rifu ln ár
fnn arár Httmg 0 fw'#
Slin k rř-í ISi ř (1iiip ř"H
l lr hww hl al MM-r
Si fmfl
f m m mM-tl a#d ♦! ťi tmn Ml
Nn 'jV R-n-j COUMCIl BlUfíSIA
UIPANS
TABULES
PICCULATC THC
STOHÁCH LIYÍR ANO DOWCLS
ANO PURIFY THE BLOOD
flirS TANI I ar b %H Mdk
sm k r i 4i(o nni
Hrwitrk 1'MMilpallm l$fprptt hrm mim
Utr Trlklr iHulara Hmé i
Ví tmím PWrmtim Hnuta a4 alt 4k
mtir af aa k !! a4 naU
Sla TíMiUa fiin amklit# ltiirVm
fh 4riii ttiHli'-! Ar hViwM %n
luk mt milmnmi ant MwmlUi řHf
ftlrm- IVtTlllrt vt w O
a H h-i Ur~l I rHv h mimI ArMUL
{ uí li? mail Kntt In l umiI Addmai
! THK KlfANa CHIMICAL CO
J i apRrrz mr rt n% tou rrrr
{a
"GOMMON SENSE
flOIÍ
TRUNK
2
INCHES
SPACE
141 FIYTF! Tfch PpHloft míala Jomsfn
nUfcU m kufrix'1) nlnré lutiiNlnvy
Kufr "Cnmnum H'nM" dá p tvříl kdyl
utoji zalkitn u hhiiió ndl hiiU lim ir potko
dit noh kobonio roxtrliiii-tn mb ku iiriiiAAoio
Uháním kufru ort rdi A Mviiýli rohft obráni
VikoiiNMl irtrii'iiiiii M Marinním g knfrmn
ím liiViTil loalll rť-Jwiu u vhMio nlK'lioilnlk
ia:lrrrr?PÁLiCARiiiílwit
IIt WALDAU
Český lékař v Crete
Specialista pro ženskč a ťčtskč nemoci
ríBAiiN
Nud Prvním Národuim Ilunkeni
CItliTE — - — NEB
fliflmo
JKT T SPIBK
VE WILBER
NEB
Víncbny práia D'itnřk Jamu tviřuiií budo
aprávnl TjKwny i'u(ia na pgimak 4j'u)a
a vel ml utíká úroky a na vlndná aplátkjr la
topnja nákollk apnlebllTab pojlMujfalob pK
plavnlch apolinoatl DloiibnleU ikuáanoat 1
loiulo oburn 'Mbipajn Ndné vyMannl obohnds
Jiimu v#ř"iiího KupujtUtl neb prodaváta
farmu bliiatu aa u ná] 11— lr
W H ČADY
Tclkoobobodnlk
s moukou semm a obilím ba
livem drátem na vázání
balíku atl atd
1510 II ward ulice Omaha Neb
8C1 Telefon 1071
restroliarevných visi
lek s Vaším jménem
čistě na nich tištěném
IOHZ Ktk loo
Onulk vnorkr vlalk-k
ublk Hofbi paplra aUt
mltrmt alarmů Plát na
CKNTlUt CAHD OO
n W ltlh Bt„ Chloairo III
r 8lutni pmerBto )dal
Um (ttaáa
nim
1
x
í
r9
i i
AU