Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 28, 1893, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    — w-a j ř
Jan KílUr
M II MJm MI9 postAVm Kl
I4r t liftM jéih m I k ♦
frllf i f#t ni iif!t il IV 0
I Ul bf vtk4fr f'n tmrli
h i r 4 1 f Mlnř !
Kotl4# íařrrf i!m if I bU
K' 7J -Urtj'ftl m bjbt prt rtl
hJ M 'foprf Sf h V
tifW tttkfl vládli r-btif N
řÍOv4r fk thnMt ttt hjH
odtfk'i 41 ftrntj H
I rif lil! Hol lrvM iMl
Koll4fv byt sy lomil b íl
konar írtil i ři ll ťipHtfř
vloHk fUI I J1 r-U MM
(f#ri4 ťt f (Viti Ik-ls totsti-
ská 'Hro ík poj til N#me!k
proti J fovoltU lli
tiJmrrftti't Joul by byl povolným
nA!ř!#irt f fuk' lÍtrb 1'ovstsl
l tbo iff fcárndif kťfá lj řt ř
Mít Mm jm r('#rn FftBtiikfftl
fbodniU byU ír m řrrrh
řfrktí ilřnU tím u
tnf KotUrofi vstfié ihriib !
prvtH mu wřioil '! ft'4{ifí
til ijsvn i tijn pMi ftmi ř
vli jJ k d J mohli (h all
k ďil by o tom fo hjbovsl IU tk
dittko m 4torI# Kd!4ra c liMA
ulili snil lH4h!í svého
- - - - v
Avk mnohé třiké povinotl
JUhl konáni m byl Kollár aváit
niMHitfinli!y valné ťlrkVI í"Lo Ul-
ittáltl byťi m-i k4(4n( nvl míru
oUtlni nflKif &rmaj Jotl rnolnt
nh'1 orgina n-i)o íta my!ín-
koti n'fnl velkeré d!lyiély
dotál HJTolinf airéraa f ík Jil o
vtMlun(ch tv4lc(cb roku [o
t l pliviti krT cl trvI tM celé
Hio iKHhim té m!řV 1 tfrv
ivt4ílnt řín( gemr4lního im-kto
r církvi evtngclickýcb v Ubrkh
jnl ho n matky vé tam
bo Ílm opttřiti k4l mj novém
roce 1824 úřad kazalelaký mohl vy
kon&vati Koku 1826 opílne velmi
neleípeCiié roznemohl !eKJraviv
{K2íval pak italejSího zdraví aó
n iřílí pevného —
Sotva lo odbyl nejnutnřjftí j-rice
po příchodu uvém do 1'eiti ioca
jiJ Koll&r poraýiileti na vydiní ba-
níavých jež skutečné roku 1821 v
Praze vyfcly Byla to knlžeck neu
bledna obsahující nřkteré Koll4rovy
znflky než nedoíla valného povíim
nutl AvSak jii roku 1824 vydal
Kollar druhou ubírku baní svých v
Iiudíné pod jménem "Sl&vy dcera"
rozdělenou na tři zpévy jež při
třetím vydání v Peíti roku 1832
unpořadaném na pét zpévu rozSířil
výkladem opatřil
Nezdar prvního vystoupení Kol-
lárova sluíí hlavní přičítali Hméru
jaký bí vytknul Opévovalť v nic
strasti látky nvé Zsímž arciť nemoh
tak na srdce a cit působili jak
gb(rkou druhou která prodchnuta
test zápalem a nadšením národním
Putuleť ? ní básník io hrobech
matky Slavie a pláce nad nimi hoř
ce líčí boly a neítéstí alávu a veli
kost minulost i budoucnost velikého
národa slovanského Kollár putuje
od hrobu k hrobu tou kostnici říěo
slovanské truchlí pláčem usedavým
žaluje na vrahy a nepřátele Slávuv
a probouzí a vyvolává hlaiem veleb
ným k čin&maby nesvorni národové
se povznesli i poroby a chrám Slávy
společnou zbudovali z rumu rukou
Kollár postavil se "Slávy dcerou" v
čelo národa českoslovanského jako
veliký křísitei a rozhrnuv prapor
Slávie pošlapaný zhoubným vrahem
volal v nadšení:
BUrtnl o SUvM ty Jmino
Udkeh ivuklf boř kjeh pamiť-k
tokrál rowrt n d imtk
aby vidy oky vto bylo eUno
od Orala Tatrám na Umanu
v poulUeh kda ná rovník pof tlak
ai kd alanka nlsl dUt k —
kraloTtUl J-at ItoJ rotlotano
Mnoho naata aHak kH4y (tni
lifatalakýen vtMkr pMila
ba I Ij-atuJ natdik vlaatotah aynlr:
tak kdyl Jlnl tn4Bo l&l mikVk
ty jal trlnr a bi tvrdila
a aV Iatí nntok dlonhovlkl
'fíwl li' bfm I f ml fi st rtf m
4r4-řl4ty Irr"f jsi -! v br
vnknt Itfr4rnfm fJ4 4k %tm
Nkf tt tm Ir 'Mm'i ilř'rniijí
ttm 'l4ff lf#r" ttli s l
tam ř"jm SÍlíi ÍW IK fitbajjl f i
xitiffUífijMrri k i'if4n( jv#m
rjtí Uky k nkťU ltvAM-
mi Vkř4 itjtt ptti st
[nt tr fiktrnt tjnaian J t řřif
nfm {v#m M!4ty lř"# tlf
i nikoli" 4 í- by rt-Mfffrfi lvH
sým r'tmr'tarttii np"t svil
y ijA vitf ťsríf s lr U
líV ks tré mtlky řl4tU
Hiáty de ořs" má pfto řtl mfvťi
íalnl ři tťiy ("tjiíné a
jrjí 1 I f?l lf IWMÍ pftftl b llt#
rt4rl4 !t Art B#bř fn bjl
kď Mlm) '( rtili n strhl
lirbtit ishfj( l f0'f'Hl ft'w"ř řialf
xt la }4 flxl hMM
tťm mi a a"S a t
Mat aaia su4 atltM
VIÍ lína-fí nf4ll 'ti I é' Mftl r Vl tr# IfoUsi J# II
řřU4 fltrnvký Jí Mjřiřilf'Mr4inoHiřiíks I f Jl4t4M
M mí m a '
- t#l l'iřnjr řiiil rst) jMřr
S(ly j#hf 4#af řtkl 4 )
ntf a tal S laaaJt Máai
t a airy #4 if a4
a ay ♦ H4ia f ii aa
Nřflíli to Jtkíl IU tíit Cl
14 K'll4fovýib Jiří Ui-jpřfwlřtřj
li durlots cítili v fatn tiilmU (
vpáksrrni r4'l sfJi Mhhj éUvi
tltyalinks 1 btldMt fl'-at náloll !'
vsnftrn dnes jat il mJtkffn
vsikerrnatva a majlve tn fíl jy
'řV) očima prsrujtiie s chutí ési
luvnoM pílí zdvojenou rhtfdfre
na to z lil iM-brTÍdornl na z le či
onde se líbí a netikajíce se nižád
ných protivenství "]ludoucnt
j't naív!1 tof nae břzd volí:í
tof to poavátné palladium na nfml
ttroskotaji se vit-chny éakoky a
zrilné zámysly naicb nepřátel!
V MSlávy dceři" byla po prvé pro
nesena myšlénka vzájemnosti slo
vanské a co nebylo zde určité vy
sloveno to jasné prones! Kollár ve
pisku roku 1837 v Pešti vydaném
litftr&rrtt v4lAmnnili KlihvanA
Nebyla-li v jistých kruzích "Slávy
dcera" právé vítaným zjevem a či-
nénodi v Kotlářovi při vydávání jí
mnoho překážek vyvolal vydáváním
uvedeného spisku pravé ustrnutí
Nřmci a Maďaroni vyrojili se naň co
representanta té strašlivé příšery
"Panslavismu" bělmo spadlo s očí
všech a jali se Kollára pronásledo
vali co veřejného revolucionáře A
Kollár v tomto návalu protivenství
nezoufal a nestal se myšlénkám a
přesvédčení svému nevérným Hájil
zmužile Slovanstvo proti ústi pk drn
nadvládajících cizích živlů hájil
vlast svou slovanskou neboť Tatry
pravil jsou a zůstanou kolébkou
všech Slovana
Vzájemnost literární byla Kollá
rovi nejutišeněji a nejpamálnéjší
kvétinou vypučelou za nové doby
na pfldé tnoohokmenného národa
slovanského A vskutku tak jako
on jí rozurnČI jako on ji hlásal byl
zcela bezdůvodný a plachý ten hluk
jaký nepřátelé Slovanstva a povzne
sení jeho tropili Vzájemnost tato
není nebezpečná vrchnostem a zorné-
pánům "jest to tichá velmi nevin
ná ovečka arci k jednomu velikému
stádu náležející avšak na sté zvlášt
ní třídé a dédíné se pasoucí"
A co jest abychom určitěji mtuvi
li ta literární vzájemnost? Jest to
snaha by všecky národní vétve mely
společnou část duchovních plodu
svého národa by vzájemné kupovaly
četly ve všech slovanských nářečích
vydané spisy a knihy každé nářečí
aby nový život z druhého čerpalo
aby se omlazovalo obohacovalo
vzdělávalo a přece na druhé nesáha
lo ani! by na sebe sáhali dávalo
nýbrž aby vedle véech ostatních na
své vlastní pfldé stálo I byli ta
tranští Slované již v literatuře
vlastního skoro nio neméli první
již rukou svých k obélí všech Slov
nu pozdvihli Mezi Slováky v Uhrách
vznikla mvšlenka vzálemnosti nei-
živéji po Slovácích a Češích oásle
Ml ri liviak4 frijwtťHit V
fítfjls iftMr4 I'# lrfaMwi
snob tkfttvh řiim "VI k lím'l
flll KpHř Adssf~~
( Wy lmflr%f k lltMafl 4
Jefnftoati slof ík4 tuk K'II4 liá
s!#ltijíří řiťrik4 kitikrfil
VS firt k ríi' H tfřnrtS lliih rt#i
i it lli ř" li ňf H krtiM1 m
IrUU at-dis k'dnl li t l f
! swkf b ri4řsí vidrrtjl
V4#n4řný sl'isrký Itff4řhl ř ♦►
pi Vfojní itikfrtm4 kib'vsyf
tt iTnAvv I mtv rtie i f sjy
f ! H r4N'í abířinl Vf lAvánl
n4ř'fnb H fnl Mf tUith
v4rtí i iwnéťttU b ((m (- s
Mti)'Afil b tdt!t vittin
íhtt jtijka fcíitfi4 Jft#ijtj
ftooflt ký f dm b sl'itsnké
btrř)ý přt"í
"Ve svftbt t'ťi v4jrnn'Mitl l# l
M riámi slVhaký riáří! p(í Kol
Ur ti#t ky Jbo ti y a i4lliťtti
d"sU Jintk jiti nl KMud 7At
tsdy j-tl kfári# pdaj pro k] i'i
hliřj jnl vřrn tny II se xlt
éenatvím řiáffxllj il třrlt aby
ntlstbtíIsjK tnuli fi4řod si tiirkni
ruce pod tli k tomuto opravdu svaté
mu spolku NtďoC opravdivá j't
to tn-zbolmt U pava lní i bU 1
Bost a nrúčístí-ftattí ano lnio I
neéínnont anrb dorela protičinnost
Hlovanft proti s#bí Kotem tohoto
obecného jsané svílfiíbo obnika
národní cti abromsMuJ s kdo cítili
a tri j uliti um % a bl-r každého k tomu
tíakall TiVá cxhwivédnoat sixá-lvá
na nás na itaái dobé našem národu
ježto má rozhod nouti oiud dlouhé
budoucnosti
To jsou slova jirniž Kollár nabá
dat nánxl k činu tak v)b(el aby
všemi silami pracovalo se na uvřdo-
ménl povšechném Část tužeti jeho
vyplnila se než vétšmou mají slovs
jtho i dnes platnosti a to tím vétši
Čím méné podařilo se nám všeobec
né pokročili a vymanili se t nadvlá
dy kultury cizí ve všem nám nepříz
nivé Pravit' Kollár že my Slované
jsme "obrové v zeměpisech a na
mapách ale trpaslíkové v umíní a
literatuře" — kéž by se našly cesty
aby trpký posudek ten co nejdříve
stal se nepravdivými —
Mimo zmínéné dva spisy jimi
roslul po celé Evropé vydat Kollár
obíraje se až na koneo svého Života
se zvláštní zálibou s archaeoloirii
rychle za sebou: "Národní zpévan
ky" ve dvou svazcích r 1834 a 1635
"Rozpravy o jmenách počátkách
starožitnostech národa slavskébo a
kmenu jeho" roku 1830 "Sláva bo
hyné a pftvod jména Slávu V listech
k P J Šafáříkovi s přídavky srov
nalosl indického a slavskébo života
řeéi abájesloví ukazujícími" r 1830
pak "Slabikář pro dítky" r 1828
"Čítanku pro Školy slovanské" i
1825 "Nedělní sváteční i příleži
tostnt kázné a řeči" dva díly roku
1831 a 1814
Jak vidno byla činnost Kotlářova
rozsáhlá pracovali? neúnavné v kaž
dém oboru kde toho potřebí bylo
Avšak čím více rostla sláva jeho
tím více přibývalo mu i nepřátel
tajných i zjevných Již mu každou
utéšenéjší chvíli ztrpčovali a tak
život jeho otravovali A tyto ne
přátelé nesluší hlodati pouze mezi
nepřáteli Slovanstva i vřadách čes
kých spisovatelů bylo dosti tich již
se záštím na Kollára hleděli a kde
mohli proti nřmu brojili Nel to je
kapitola velmi smutná zastřeme ji
závojem zapomenutí a pokročme
dále—
Ve zpouře uherské byl zajat a
teprv dobytí liudína vojskem císař
ským r 1848 pomohlo mu ze zajetí
tenkráte mu několikráte smrti násil
nou hroženo a stráže dnem i nocí
a á -
t rnlřta(#flrrm f t f I' l# siotsu
ktb 4t#Jíf"t( š I bol f (IH}
ntinofn }! prořř alititi
sýrlt liřoltrtl i4jbl M
HttífaraitA t( U6k# ls tftsoMl
st d t skor4l Nj IMs
fřf4í-l ř M?UřoMltl'"M'llavH
řlřsrakrb k tbjHsI f-řřl
ti" funnl vh smrt isbr4ftiU
fJcAucatlTaOfnlaV
:1fl ¥H
vi aa ttm - (
lMfflllt IIM'flM
II llftfltlO%
Díilli
li MvípoHirtbi Kolu hun jř„ r patoilním hnUll
VHtiki Jořs ťbol řokt ivo t i
al jJ fll řnakl#ibifký bř jf((á — — I
r 14 Ul Mm tl!y -btBk# Itk (M — — t
r
- ii ~
M"' ii Mm tnvf
lns wM-líf rMsftik1 kt#fl
Kkf illt ht Jf lblky p-bn
V4 mtthtlhj aMfýfb Mft
ř b!4íl O "Modttu b' llrbťi m-
t KolUr it fathí lilo klsréf tk
V ktUtbb lf íff rif rb S Vfllkfrrl #
iklo o-lpoffřfl
plnfib It M smrtí
řSťítvst Kollář řtmrisf B o oWíř-
nrn i!íí- MřMÍUti síitjsrtaká"
konsv V lAIrliloatí dll (oboto dtl
králs ratu d i Ilsli ktsronl t vn
ItUilnifit díl "(Vtoi iS d bofftl
talie" í lsl A4k I "řHaroilali'
rtsxitksia s# s pfiii pnmtm pri
♦tím Nrdá pMtt U tomto
lile Kotlářovu sloltn mlefitl obro
mrtfi H' vidof lomil henl molni
soudnému kritikovi s vilrn k to
ť poIáro soublasitl Kollář tik
m1 vftli nelepši z lo buTil iuu
upřímné tilky vzdány
Veškeré spisy Kollárovy sé lci o
velikfcb a rozsáhlých studiích a o
pilnosti nadobyéejné I zůstane nR TjoiIUSL MÁLO
Kollár jedním s nrpřfltiAjalch Uu
chův našich neboť nikdy ticzapo
méně n4rl na vce "Slávy dcery"
jenž jako nikdo před nim dovedl pod
nllíti srdce veškeré mláděte k milo
vání vtati Se stanoviska slovan
skébo nadšení dtužno pak i ostatní
spisy jeho védecké oceňovat a tu
vysvětlit! se dá mnohá víc která
nedošla ohlasu povéechnébo Mřít
Kollár tak jako každý své slabé
chvíle a své nepřátele než nad hro
bem jeho umlkla závist veškerá
když rozlétla se po šírých vlastech tFSKY I ťKlft
smutná cvétď že 24 ledna 1852 Kol-I
i tn i i li t_ ii 4rnce aa rona la a newara ii
urve viuni fkuusi iikio ceiu L „„ íu
WsRIock éís dteH 210 f
biovansivo: Aiiynui veimy tenius hv
i
RKVMATISitfp
Li
illfi44iilnyf i
ImIm1 yiihíi
IMUlřllllIliyal
IsTeiireilgii)
IHMltrkniitltiy {
v nik tiuiiny
0iioIk'IiIii}'
píeliáiií v boku
bolesti
v
1'UAUUK
5 Bf E
V'
1
VKro
v
HolOYCbi
nu
Zhvnul veliký irenius
ar v r ' I _ - — -
kdo nnhradí nám jej! A podnes se 'UAU4
marné ohlížíme po náhrado! Uyl
Ítocbován n Vídeňském hřbitové
St Marx a jeho náhrobní kámen
nese tklivý ale pravdivý tento ná
ttis: "Živ jsa nosil v srdci národ
celý zemřev žije v srdci národa ce
lého"
V
pliarat k nalewsnl fxl 10 do 13 fánoí
oopoi a oa i—i vacar
fl-~ IfKlt 0% -
ObyUH V
Telefon v obydlí 174
1 I
7 Praze Mm m
v feiy
ie nviií éeskl Ikánia U
A MASINI)
tkotan? Kkrrnik
i
Přehlášena nevjhojiteliiou přeczaehrá
lionu
Zdoplaa fwanébo pl Ada K Hnrdovou Gro-
lon S J) vylimámu: "htitena brla Jram naatu-
mom ]t na ulicích ml oaadllo katitaad-
tavil a kcHirřně v juchota m prnmtnll Mr'1
jakatl nroliltaili mna sa nrvy£Hulnoit dávají a
ml Jit Jn krátki ' ťaa ilvota Odevcdala laem il
tiroxh tolnoati vfřie la optialím 11 bfátel v4
nivml rhludim a a nimi sace v nnťt-inch I mi tam nu uVIsulů vluf imv tvlW
ynirll méma porarteno nwpatfltt ml Ir Aínga ~- i 7 V '
New DiMnyary rotl aourrotlm kalil a naatu- Pilky Všelijaké tlié kapky O I V
lahvi vylaVU mna bolmdiky Jm nynladravoa Siavicsy ry iu j
a řttioii tonou" Láhev na ukoulka xdarma (flastry) Vodičky pilulky Zkrátí
v lékárn Oooílman Co fravldclnn lahve - M tn wV(ír„„ naiii nnP„„
W elech $1W)
I co do lékárny patří Připrav
rozličné mazání pro lidské ne
lééehniny pro domácí zvířata'
tím l(lom trffm tTilu tm tyl
Zmřny v přírtxlé
Vše v přírodé podléhá zménám i Lékft Severovýcha Jiných 1 1 k)
Clovék Ze spánku zimního příroda nfch mám též hojný výbér } I
se probudila na všech stranách klíčí barvy ététce olej na barveni ijjj
nnvv ztvoi vne nraouia uitne uv břitva v&a nn w lAvAmú
F I O HlVB I WV W W i
shodilo se sebe bl ímé zimní V člo- Zvláité velkou zásobu mám vSt"
véku jeví se přechod ten stálým cf - kterých se recepty připrali
pocitem unavenoati slabosti a ospa- jgoU Již z Čech anebo od dokto 1
losti různými vyrážkami clovéku {ch Dlouholetí cvik mné
jest nevolno tíží jej na prsou ne- hou zkušenost a ta přiSlp n"J
tuuvím mu jmu iu hoví jauu i mnonym Krajanům vnoa -i-
nmni( In lint ilOsn I"rininnn vanr-h I „ _~u 4 tx
tft iiMrrtiikA tnnt Icyím: ta nrilřn-l fit
buje posily a vy čišiéní Každý člo vék (26-)
chce-ii si zachovati zdraví má bet
meškaní užívali dobřeno leku a
takovým iust Sever An KrvečittiteL
Žádný lék se účinku jeho nevyrovná
Kadíme upřímé každému krajanu
aby si opatřil vytecny BeverOv ivr
veoistitel JNa protlej u všech obchod
niku s léky za f 100
W F Severa
Cedar Kapids Iowa
A MAsrtJ
Dr C ROSEWAf
i
Office: 222 v Bce'
ron li rarnam olloa
Trlra Mi
I Residence 563 li! 26nLbl
Malý lord 1'auntleroy
byl bakym dltitam nal vluk )-dna vada j-ho
dflm Jeho ostříhaly tak íe nesmél bl" W P'1? "d'r-
Jako dM'í-k k on pil
! Ifr „# _i„j láhav Haimravy ávwaainny f jajimt vyatMkan
V' 7 l i byl tak apokojn U konPtl jaU ítyry Ukv a
veu vyt unnicicu jej OKOinosil vy Tu avj revnatlam
TrUroa 1217
OMAHA
OHDIRAéKÍ BObWt
Vn vUtti flnv knlfftfKlinnl
od t tlo 4 odu a h:'M vntsr lnií
u„ J ii _ VCíj
-lil t v IMMMrilJ mif
V nutl Íl out0)(l ]0do l2dop
mttm TL 1 I JI 1
mm Miuvi vvaajr
4
til