Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 28, 1893, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1
í n Antonín 1'lmi-k i Chfoti
Ó 'kř'íl vjtokiMof UUltO V
f h f rninntt h divili d
'řffkii tibfrá m M vfttvito
ff kd# tjMmn bul jhi
ř h i #tf líf' ti inřfo4 ni
Hafl In t ana Vln kt i# ti
'tM ly JmI malý k obutí
í Ittjilyial holkimi v titrdu
) pak f j ftl rrmrJti( ři
lh wi pojiti- otvory nnitn
'w M( nbonll h na t ik lva
toiijisi" n íiml okamlit
Miilf nabývají tvuktt lj(irké
'nmt Ploi kovl oub m tk
-mnout MHovtii nmf fi n
I 11 II 1
V~ á_ t a a a
i
'w Yorku vytrpány tnusi
obrklíti na knjuny aby mu
"tlili li 4 řMtil tl i (1í !{%
i
t
ftavitl ! v blavhím
{ (Terminal Htalion) iinlm
I tího! v IMIm po Ihm jni
vna kde t m1á1I viechny
ne tmimiiy a km ciiujiiosa
# a É t 1 II
4vat po předmí Um h tra nýt l
rn In všichni o um rievf a itra
cokoliv olflí to Jihl of
lívance se ze ven ryu tinraie
i ii a a t
poptkvají ki n( a tak hro-
í předmíty v oddílenl tomto
Ve mínilo být jil valu rozSfřrno
in nesmí každý kilo nřto zlřa-
Vekivat io to til listí bvlo na
M
f5 ro a poctivým nálezcem strážní
i (lodúnl na úfa-luvno oduvtilú
Je )orik1 tloxli niodivcA
naieiHo ticco ixidrll to a tu
ovícm mírni to lilcilit i v úřa
' liro nah-zfiit vřri Viali li)
} % ilQlvile rcimcty liyly po
A t a M É
náleřci olvelťny Tak pani
antí řo iSaq ! rancift a rtratih
ntoou hvízdli v ci-no $300
byla jí jTOKlřeilnittvIrn úřa
navr&cena J'm& panička na-
v umýv&rni v Ludové řťině
diamantové pritlrny v ccnó
které též obdržela alo no dř(
tajný lirořil ócrnohcu v um
pOKlubujfcf zatčením Ncjv
cí lidé dcHtnika a mlutKičiitkQ
revleéníkft enKkó rtrúcl
hodinek jelikož jo obyčejné
a ukázku a ony wnadno vy
Ferriaovo kolo
lý týden byla vSeobeciié zv
řzda na KerriHovfi kole Co
rÍHovo kolo? JeHt to obrov
uné kolo jehož prlimér mfřl
a ponévadž e nejnilíí bo!
nalézá vo výši 15 Htop nat
ičí vrchol kola ve výSco 2(55
f )bvod kola obniíf 825 utnn
ii iiwu iimniMiu Ruiui naiv
ení kola s&Htávají vo stejné
lidem již vsedli i do nich
Irá ho překránný rozhled po
VHech korb jent 30 a do
i vejde 40 ohoIj Ona Hpoč
oumaHivních pyramidalníc
které Jhou 140 Htop vynoke
45 Htop dlouhá a má 32 pa
Amřru Váha celého kola
'i tftn a jent otáčeno pomoc!
V '{roje jenž dodává aílu 1000
ř etijení jízdy bylo vo Htředu
Vne Hpojeno h přitnčřenou
V
L i které ho aučaHtnilo ku
k Korby byly pČkué deko
I na západní Htrano celého
V'la poHlavena tribuna na
al pFedneda HpoIecnoKtl
'ííeel Co hoHty načež přod-
té alo nadaný muž vylíčil í
mynlénku zříditi ohromné
VíHtavfi Z počátku ho mu t
UÍnál kdykoli vyprávěl o-
I ektu a mnohý mu řekl žo (
n o kolečko v Llavě více
f jperintendenU IJuchana a
fého inženýralUco podařilo
mi tdk rlkall (fřily kolo
rnl ilii4 jil poulijm r('jklm
nbtl liotof }mkutkrn Vťit Ui
vtit mk r'řřio kolo knro
nití dMliliHit lako KifTtol tli
tn f jttavu l'aM)l ÍSftíin Hilu
till jt K"- Mílt m]'if llfi I a
U!mnlk iUitHiti til kola nkUII
{ Vin r ni Ut ťl oáftfi
uLIikrtift aby aiAMtníto -r al
l r kolp V několika fiimit h
lo tirth (14 korli rnlrin
tmu} ínnf kolu Jk'I řoj
ttatnl oUkII Tlm btU j(l pru
#fjllO( líMjřflV
Oritnt nit řýttttri
K i 1 f nivliétník )Ut bul
iMH il't hfjpn mioli4 pri nt{nl
R Vftf'# fljbfl ioji! mttotiA
ro lilaiu ro na Mt ly 'UUn(i
J k ídnl Tu iiimÍ tnnohfml i
Iimatodmi ixmia ioMla lII-lo
t _ i tlil
iulA livota (flrriUh jk iMlI j#j
r ulkl kb)rk4 Nlriii(řin In
1'utky Ktfjpťanj AUlrany Araby
Hii lancif a jiřin
Ulioo kabýmká jeat naK)ilobťníin
ejíjplk'lio mt-nta a bazary v uicbž
koupiti lze vmo od cigarety až ku
drahocennému koberci Nalezneme
tu tanečnice t divadla juglvry
krotitele hada 161 jcnt tu napo
dobena ntavba chrámu Luxorovtt
tbmlovana 1550 let před Krintem
Na sdčch jou zn&zorníny bitvy
jiné výjevy ze Htarožitnélio života
1'J-cd vchodem jou dva obelisky
podobné povČHtné jehlo Kleopatřiné
Jhou 75 Bt vyaoké a 5 ct do čtverce
při zemi Jeden t nich netto hyro-
glyfický n&pin kterým včnovan jeHt
premidentu
Sochu Jscif Ericsomi
Aó KolurnbuHovi přičítá ho víe
obecné objevení Ameriky přece
známo jfHt žo prvním a vlaHtnfm
objevitelem byl Norvéžan Leif Erio-
on který o 500 let dřlvo objeví
tuto pevninu a& v punU'jSích a neho
HtinnéjMÍch neverních končinách tak
žo objev jeho fiaNem zaniknul Te
prvé kdyl Kolumbus objevil jižufjíí
končiny rozšířila ho známoKt o Aroe
rice tak 2e KricHona lze sváti prv
ním Kolumba vňak akutečným ob
jevitelem
y ijack j{ay parku T H0tonu byl
Krickaonovl aříaena r 1887 aocha
m nápodobena jent ?e týataví chi
cagnké
mm
Mí ctafňl t Mřhřiif# I
(Itlavtt owftl ří bfar hři4iřfli Kojné Armll
hUh'lfi1 JlfiatUttl Dmu a í-
prim i l #křM6#i klrl tjflt
la InlNfira lionj P!řon al f I
ho flříwťt k-Uíl oilmnl p4rnir a
ili Jhi uit timl Hiairftfml Miř
wnolí rol- jimi hjj Korány
rtriarn oo„i ni fan
krMliblMipoitMch
ofrUikA doily nAldiJMiprktyí
Iioi linii! inia joat tMo I
itopnMoii ro loni a ařn ii i
f irw WMMI prr„r 1
JklMI II
tiy Mavy vm k
ly1{ 'Jtilr I kitkiili w b
! n#i oni I fiiKi nni
I II 1- 11 i I
a i al
i ' 'I
i '
Ibiftaloj KuktiM - bor4rM
prňinřrn a IHi iltn# I rm
M 1 1L t l I '
orw„riHn
llutleri Mnobo iiímnl plnír-
bylo iaoran1 a co ibylo dk oia
KbivÍ'nl kliirn KuímMi a om
orwla loiroii
ťlayi Tnťi rok bybí -to !#
(aiinnf pienir rnl obyf f JnA al I
tiaaiiNikrm auru tnuaiio Jl mnoio
i i t m ai
bftiaoránu a íknna kukuřice kti-L
ra vi-iy j mávni aaiiani nu
kuli dá úrodu více nel hojnou
píi nice a ovm poloviční Zemiata
jou y dobrém alavu
ťolía: Kukuřice názeno j o 10
procent v ce te občjnfi a nkdy
otn a len ticRioji iak iionre
Cuming: Hlavní plodinou jo ku
kuřice po ní píenice ovei a žito
ft I- XLA i it I
žo vvblídka na dobrou úrodu nikdv I
a i i i i _ „
lepnl nebyla au vAo fe trochu rpo-
zdčno a žné budou ťozóřii než obv
i
11 J1" ' I
tt t : lil i 1
netrpí poHud nuchem jako v iiřkle
rých okolních okre8ích Hlavní aklbT
tn( liaL iiMiri!in A o rtu A ?ct o 15 I
j'Hl pSenicu a ovoh a jent
procent více OHeto než loni
tv 1 tr t i: i „!#„
Hází ao IctOH HetO VÍCO UrobnéhO
v tr i w 11 i
obilí než obyčejné Vyhlídka do-
brá ac ponravy kukuřici zprvu po -
Hkodily a rnuHila být vysazována
1'illmore: Pňenico bylo aeto o 10
'
itrnnnnl vínn nni Inni vunk (dlilí íí I
"~- I JI
zničeno krupobitím a suchem a co
zbylo nedá více než poloviční úro
uu ivukurice sazeno o au procení
více a jentli počasí potrvá příznivé
bude úroda při nejmeníím prfimér-
nou
Gage: Zde ho pěstuje hlavní ku
kuřice Po předešlé dva roky uve
dla se dobřeozimka a bylo jí minulý
podzim seto značné Však od čer
věnce min roku do zimy velmi málo
sprchlo a pšenice nerostla a proto
včtšina pšeničných rolí přeorána a
osázena kukuřicí která slibuje do
brou úrodu
Holt: Kukuřice je Házeno více
než loni a je pokročilejší letos Zna
čné čekanky ho tu sází
lloward Všechno osení je v do
brém stavu lUnná ozimka budo
trochu krátké slámy následkem su
cha v kvřtnu ale kukuřice jo v do
brém Hlavu a slibuje žeň dobrou Aa
třetina pšenico sotó jest ozimka a
jest jí dvojnásob oo loni Kukuřice
je sázeno o 20 procent víco než loni
ovoco je pčkné Míli jsmo dost do-
sťft a žádné krupobití minulý měsíc I
Keya Paha Pšenice jo seto o
néco méné a kukuhico sázeno o néco
více než loni vyhlídka na prostřed
ní úrodu
Knoz: Oseto jo o čtvrtinu více
než loni Vše stojí v dobrém stavu
Lancaster : Po minulých níkolik
rokfl zmáhalo se hlavnS v jižní části
okresu setí ozimky Tato byla le
tos valné poškozena tak ?e vétšina
jí zaorána a vysazena kukuřicí kte-
ř'l J 4-n 5 pnrr tl ni-I
bnl VI b}l' k dil' M
)(ilUonl IlUtnl #kiinf j ku
kHi# aA I inan iA#mU fiv
] Ktik-ih atolf ilob#J ft
„ I rlnii drobné #biH !
- Ii tUMi rlkin fMtn ]t li
UMfki nt 4ror y#lml d-brá
„„ ílmU
(mt t ff M(„W(0 n
i Mi „7řjft
Kktfi U vtlmt pkn4 a a!jU)
joi„0„
„'„L „ „rttB1lt
IMnnnlltlAlhMlM
I atjrtiri t li h tifl filii WiA a Iilinla
L„i(rlfřmMi nrln IftM atoll dobři
nfW („d# mab
Mlm! KnliiiMitH alfill ililif
IriíitnVt la rlnlr ni a miitilin btln It
otM MI Mj fo dyjA
((j jlJWU § lř4f
M-dil-f! VtMMkv nbtU ni
rlf j H„i(
h ravá ja v dobřím Mav a kikufi
Lj(rh4 (hík iftn přimo
U ilat i( btlo arkno a vvaie
Uo kiikufi1 Ottatnf obili ulibnj-
ai takovou lf ft co loni
HbrřMan! Vlmhi) U UU auto
( n( )f tmko3 %6jrtc t4ťl(1
0(Mnf( vo -tojl dobře
ValJpyj Vbe ozimky bylo aeto
Vdy před tím a vyhlídka -t do
rá mity nrjlepií co kdy byla v
"křenu ?yj J a-mt pohltí
ř(OE(4f a I(fkfl6
Zpráry OHobnl
minlfc o imwii ji mnnikoa tm ? 4
I Omo ) Mil áoma i Chicag M
Ly ítU„ muuim
! w u l k iii'il iu m ui pi nipoi-
l dli vo mail ro oTrq aomi pornu ts
de rr n iollxno do ChloM
I kH'ilc'oí"{ ulvm Vnt" br
X"lrim~HM
— ro 4 uur-iiáci-i Mtmo uroTn noor
diet tylo dny tvibo pHUl pn íilmnk f
křhn hni llr td T dmiu PB DnohAfnk
ímI fuifm tnl ro On? v 4 i m no ko
I "Whi tioťil" 1 OmM
I klUiii Jlnímo d k duba rfll m t
I "pit n" ik Kr aonyu Kinrr m d)jmi
Jf kt„r4 ponaiil picd bi prodi r
Doohiík kriňi am k prdo mi toho
[4mpM TMř 0dj8 mlnul BATUy„
h "t í"mot ow4 ln
1 rvonlll( nAvriii Ir domovu
— nnok i Uorn Bluff nHIl a
{trtk do omhr rodinon hy htdt (d
pmuk oíniho pw v dítky Bdí iuím
ktri mnniio ikod naui
PRTNI TRIDY
'"ífh
lWv'
7
Navštívíte svatovou výstavu v Chicagu?
Pktl iino a choi to-ll ubjrtov l n plkním poliodloiin MjI0illTm mUti Jdíto do
hoUlo pmik
TiiniL K Ilouliý-li
578~G7má nllco icn 300 krokft od svMoíé výstavy (od Slony
Inlíind avo) na zápud
Hotel tnuto jest u samé výstavy a návštfvnfci ušetří mnoho nepři
jemností neb doprava z mcHla jent nedoHtatečná Výstavu jct z okna
vidéti Ceny velmi mírné a obsluha poctivá
Než pojedete dopište mi o podrobnosti
Z místa vezmíte zvýšenou dráhu až na 63 ul a Stony Island ave
JAN K DLOUHÝ
6x3m 220— 67th St near Stony Mand Ave-
Chicago His
Tajfřiultl rlrarl
Jton tři tMf ni itti ht ml kal
IJ it "'# r horké ií'b řo'r ř
l'rnl! — IMiJxmI ďbroti rři'if
k jídlu a ďbrA (r4vfil
m tká i
PřuM: --Miti řif'iin a ti
řřltjíi I sinl
'I Íil5 — MřlMl líl-l pff!o triku
ti híříi(otjr
Jut !# l-k klff
♦ f lioviti vlm límlo potvkm
lil I
I#ni' la j! mm "i jnirnuni
P# M f trf to aikin přr lplo
inamniMlio kfn IV rn-n ni
kdy ftttnins dorílill dobroti rbof k
lMiri a iraMliié i-nf anij oi
mri typuditl l'U ftpb
(-ly pivb mi f"i
llllfm a ttnl ttbilrttim ku ianl
J# lmi trval prcHUnon !! ř
trpinin 'iim iou vyiiniifi
řirft binhottí přlltíeioii ft4rn
hon tti(fiií li"fkmu tlnml
jtkol I tf tu ji I pozdravuji a
likfrii tifinxd aimo v pripa-i n
li-i fi#k ly krrv j lim 14 a furvy
alaM Zadný Iřpil"! aoii' botinamí
aiu b Itrigbtovoii nrmoi f nnn( by
bjl bi-i ullvánl Pr ru ny lellila
divy v tíi bto nmM-u b
VýUÍro ljfiliiár! o lká b popi
ujití přlťiný a barnl roIUnfcli
nixlubA liml lidské Wlo ro-llli4
w i f w
af 14 tdarma na jakoukoliv a-lrnn
Tbe Peruna I ro M umí turíny
l ompany loiiimiii Ohio
lérwitiiht i$ hifi} kommunrnril —
e írlé ltHU Nové iveli iiA obecní
rad pařlioká v níž radikálové a ho
cialisté maji rozhodnou vMinu
tvrdila tyto dny za předn-dn avéhn
51 hlasy a 80 Alfotuta llumbrrta
kUrýž imlfíí k levému křídlu radi
kální socialistické Wtšiny Humbi-rt
jest dnes spolured iktorem "Kclairu"
v r 1870 náleíel k leonm kommuny
byl po potlačení její k smrti odsou
zen avšak obdržev milost byl do
trestnické osady Nové Kalcdonie
dopraven odkud se teprvo po b-lecb
vrátil Vzhledem k tomu připomí
ná mu "Ie Jour'' že mezi těmi kdož
před 2'J lety "ulice pařížské krvi
třisnili a domy plameny ničili ne
chali" a mezi jich odpftrci tehdejší
mi dnes mír jest uzavřen (?) Ilum
bert nesmí prý tudíž pracovali k
utvoření revolučních vojfl jež by
neblahý onen zápas obnovili
DO WILBER NEB
Oznamuji ct svým příznivcům že
jsem vykoupil od p Shiíckellonii ve
Wilber Neb
obchod v nábytku
polirolmietví
a rád posloužím a prodám za ceny tak
mírné jak možno jen prodali
49-3m F J Siulílck
ČESKÝ HOTEL
—zařídil—-
Vincenc Uleclin
v íis Itlno Island Avenue
ml 19 ft 30 ullnl
CHICAGO — — ILLINOIS
Pro navStrvovntclo svřlovť! výstavy Jo
to pravý řeský domov pokoje jsou vku
sní upraviMiy jak pro jednotlivce tuk pro
ccló rodiny neb společnosti
Jídla Jhou upravena dle frskrhnspií
sotiu Nálevna zitsobcna jest nrjlopší
ml nápoji
Ze středu niřsta nejlépe Jest vsndnouti
na káru íiluc Island ave která jede už
ku místnosti hotelu a 5 rentu
Prihliišky mohou so dít! ku předu Již
písemné pod adresou vyšo uvedenou
Ceny budou co možná nejnižší
3Vm)