Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 28, 1893, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    r
4
j %
I ťtlHlt
jtl 1 1 rkl mi J4á
OKOVY IřKY!
f aBlt
řl ImlMlM
illUl MiIm
J u WwMraHI fat ř bifl ku 1 I
řl i l )m h hb lit lettll a i
i m y ak lilil tápal trn i
TflMltUl l )l'li Mf Hrlltll ř
ac "'tu ' Atfk liUv o
Mi futtiiMl fial rkl" Klubu
Ufi tolkcM hrlMfd (rfvhé
pkei til fflrlnl (fw
(H fcrimwi Wlna ajr
li ftan aMil if hk krvr'tl
lai ktl t tiku ~f ná luk II mi
fiatkat lel4fJftt lfká
b !( b-ni Jlukr nll n
éH 11 t-Jkf Klit fnltelkn
__kiiiiftl lOftiH-i ll -I a laSfi II
Silkftr llim íirm litími MoUkí
ht ittonMi hitiif bk proti kalil
iw it btf imii #m n ti (
} nlllliriliil ♦ ! lil -
ltkt !♦ f af imM blit m 4 f
ti tb
tkli rcvaMUr pro lraakl nrmmt
cttftif m kkm m t U'nl Irnk n
k fiťi Ml !! I lil ta ptillOlf lll' 'lll
tn l 'l í IiiIi tiHI a litl tr4--nt
HH UMik lii'iiir pattiiuli matky
ftilulf Ml iiko4 llmta 1'iihtli %
kta iUU rfiiotA íf a
1 nutno
ilftif al
i na irfrii
Miak
ikovu ri
iu aiauf na nl která ) iieoernili !
laMriit pripnla irfini li i lmrili - i ii
1
yo mairnřlliká njpldoť (duitr)
k ! wrnl)ll iirllnli k ntl rliciiin
L-4Mll''ll lr lli kllJ (IN tlll
i'llt linul ll lil II lirMiH licitHil
I -4 im ~
KhnlkAr fiUMrl Imřiibok
í oiUtmtUiVHlťl iIiio hiUkrho Iru
lunivrA linj) k'r iihiťi iiuiy Hunu
i1 I in k ke linii ( I IthiIbvm' ilo
iHlki ni 'IViiin nili l kulu h ok
f y rr'tibni ihiiihw irni ly ncmf
Jv 11 ni nMliu- čím kralilkr
ikoT Lnkr prvli Ixilrni tnbfi
tllltllkf lfb Bi iBW'lll w ILIil At
I vily niji k Ji ryi hlti imiiKH i
lll ItiJ knffl4 H iiMíl Vui luii
i """ nfinva iniifiii
tm Inlili ky
Ar kk proti cliolrfe a prfijtnu
il iiimiho Iťkil kl-réiuiUMiif nám
on ty ni lli p v Iríi nl clHilfrjr m iirft-
I ilnMiiil JmIiiI fi tiii li inuiinii
iV l k irill choli ti' iFiiJimi iinvíili'11
oíiii ni iimiii n jit mm jiiiuii tu-j
iřV-holi-ru lirdjcni i IkiIitii iiiiirlum
rWt iiimiihIkiI iMiícnicm v iiiliHlku
i iii'jNMiii hMvť]i l k ir Ivtnt ihí-ilk~-
nu lulu U kjr ffuj
hnikAr olej nt Bernardi
vSi-clnm iili tiánl v biiltutl kfiio
i riij ifiťiM iiiiri nijfiiH miriHru
' v HMMMN-II n H1IHlf1'll M IHIZVIIMie
í prtill rliťiiiíittimmu— Celin lahve
tj opUtky proti Iwleuí bUrj
i UifMny l k initl ni rviiHtilimi U
MMirnlirlI unavflioiiU inoku In
II— 'riitt2ň0
'kfir koncjílíý Kjrup pro df tl
f-isvBný '8iililii(f Hyruii" lint irv
uďvAnt iiilid liurkfiiill
" _l IHIl I ll_
írvj koiMiJSHfl ilřii— O-im tibu
ItlahnikAr frnrokoz
fm nli"lii'li'iii vífho ilmhii řfrvft
winnln ii illtfli Nikdy i JiSlA
liríhii v)il(ilku-fim lnlivKky
khníkoTjr Jaterri pllolky
t nroMrcilflc prill XHtvrilloNtl íi-
tfiuii Hiivinl ikllvohU Hiuliiaujíiit
[ii lloulmildl Kávrnllvontl Ixilťiii
f 1 íllO Jlll)'lll JnltTIlllII IIUIIIIKIOIII
[or tnHf proti strabu a rjra-
zťDlnáni
tilo liexiiiiiř votknrA tlruhr urnu
'iiiny MMiWiiA Itluliiilkovjíii kifti
klorl hii nlivá vnllMtA kimln kra
Pt krnllfky 2ňc
jra hojivá mať na rán j a Iwletttl
pnájirHiid Imjl tnrt oiovhmé rány
ti iiimi my (itirfiiiuy xiiiiaiiiiiy
i krttlilť y aVi)
PRO RASI 1 1 L A 0 E Z
(MplaU lrirt?
Ml
I
[ ní : — Zlo vám jKuláváin crnm
iliv klfrÁi Ihíiiii tm nniiiltrt mkft
Íl H ni"llv6 (kmuiinl ll fkiniiimll
7 JlMiiiKlh iiiiiil It kttřl f f ii liiicli
Mimi Jnjli'h Jmt lHM'iiltflnoil
lllV ll k lllllivl Millt XII IM Irimii
n( (nulou vMy Hiknji'ii Iv i
'ii cfíMtiiiiou Iwnl iieJnlliliíMif Jíiml
MuiiMk-noiitl Iky dkiJi' Jhciii k
plrin iiU-lnxlí um fitriiiáťh k v ka
Jv mlwli noho tm'iitWká'h
Gvll al UHiurnltl kufclílio kloby
rujo lí ny em j hIii kUMikolir IKI
HVldHné cnny Klo poiln tdl
i oxii Nutno kHili iiiii hy v tiilu
M duliré Jim-no ptpriiniiiil ulanlt
I4M0I M)KirM(MII
i ihkil)nlk(iin naliílm tvláálnl
it vMy vu iiuíbovoliiy
a-Jar L KlaliDlk
'kj kárii!kaluMnlk
[H ul (Iilngo Illinois
mtn-H o Ixl i let I TjlKjrnf íi-nko-tlo
iiikíiv kali-mUř íiIh IiirI linu kw
uuiiJkIi) iiIkIu l iiroll imiiI fl)
irskou builo rám p-Nn taaliiu
OtftlIj?Míi m Miř#
"Oi4rw Witi!t řmífc "I?
irtili tk f hHlřiA tlftA ilff)A
ř'(il' ní k t A
MlřthH IUtl 1Iií l
l'ftilitliH
Jlifřf n jfrfiiil M iÍBÍ křnkf
Miik ifrt -iifil Mci
Ihk lni iřUirr ilí
tiUnif MfWt "Třu lM4
whíilim -oiUjH
Vlftm lrí#Ulr A tri IVfkil
l'i fM
(a ilkUínf Ykffitl f r f
ffiiofluf Miti' t 4f JUkrnýt t
tWf 1'odlrftiil Irna a tlili -mp
i lUJnl tia #'!fl ttilitf a nVrk
J ani t(ikjr fninlínr riA H
i ti&il v fioiiliTjklmi IkmIihh mimo
naUnf rtiliuil kujtiři
'Hj Miř ttlá n4k Jfiln&nftlo
r Itillut ilmiiii a to v tul h'Mlíntj
ilififil Nri lili jauiti t ilolť ll Jra
— IIAIi ř co - tK-jf"
"Nftuiim lilu ildlirlin Jamu j it
(iřrtitrtáf nt 'fial'lniiiil Ifly Jfl jako
finy JoUivjr na tiin iloUla V'ik
Jihj lu lltinl" iimUI It avitfínl
kaUt
A nolva tloífkl oiliítl a jn jiil-
lný krok tlunírl n&mfatokoii ítvrtl
aviťil o tom ] jilli lioil jclio tifhyl
aiu-in
"Maminko co a ktilo?" t4xtlo n
iltVťo liáxlivé
"SlySeli JÍ J tatínek áin jfřtó
o iiicotn novi Nilmj c lely H&li
tin noopuill! — Nf-mime krúlť anad
nfco o volicí nového vlailařc elict!
rychtář horiilkfim jiovéJiti"
lo třeli alov ech nantalo vn ivf lni
ci licho 1'anf Markéta jala ae opí t
pracovali a dcera upokojena tnatei
Dým výkladem odeAla na loie Ale
matce nebylo volno kolem Brdce
rřentála nedávno na florách krutli
Rtrunii a obávala to aby povolání
horriíkft na rychtu nebyl opčt pocá
lek nových pohrom a BvfeelA Od
bitvy na poli moravakém kde záhy
nul hrdinný Prtmiynl Otakar II je
diná rána dopadala na bohatou llo
ru Hraniborský Otta vyplenil doly
jak mohl a loupežil tu a drancoval
vlco nei v jiných mČBtech řcHkých
by lať Hora Kutná nevyvážitelným a
nevyčerpatelným pokladem boliat
Htví a drzý ciiorcracoťhlřl jí využit
kovati dříve než bude ro romfi vy
hnán
Proto trudné mySlénky táhly du5í
paní Markéty
Me la tři drobné dítky Uhodi li
tlí čaHOvé tu opet v prvé řadé hor
níci budou mufiel mřto před náva
lem nepřátel bránith Její muž
Adam nejednou již bojoval na hraď
búch hornkých i na výpadech proti
nepříteli _ Htihne-li jej rána nepřá
telká zbude tu ho třemi červíky
hladovými a opuSlénmi kdol by ne
nad nimi Bmiloval? Kdož by détem
nahradil laHkavé vychování otcov
aké?
Ůzkotttf nevýslovná nevřela hrud
pečlivé ženy V návalu její Hevřela
paní Markéta zbožné ruce a vřelá
nelíčená modlitba tiíe plynula a
ustaraných rt&v _ Zaujata modlit
bou nezpozorovala ani že venku opít
zasnil dupot Teprve tiché známé
zaklepání probudilo ji ze zbožného
zanícení
Radostné vyitkočila a odHtrčila
závoru dvéře uzavírající Adam
vstoupil a vážnou tváří do svétnice
"Jaké přináSíJ noviny?" tázala e
dychtivé paní Markéta
"NehrubS ulžSené" zahovořil při
tlumeným hlasem ha(ř "Máme
nového krále Jindřicha Korutannké
ho manžela Anny Přemylovny"
AI ili'ijfti ly nám pitkjn-in
Hlavovi ř#lyl M filM vrnl
jlkn lbyřjfil Jnlnt ttrinl VjM
tlU llif)l xi VilU KnrlHlnftfl AI
lřřn lby tvílio M KlilřUU
ru Uhn haiiíl Vt Iri h nyn( n
Mtffl tnlkjrllirf iif ! !
rtj#kfn řt tIIM il i ÍVi-lt i řiiil
Tik pH tMuě nirtky íl ('
fhiml Jk b'i I ilab hn-ln'i
lt' In-Hltl 0 i iliffH 0 vr n
Ifkií"
MN t kil Mw pr( M nov álri
17 opit í'kivjf: Itbivtll rt f
Miřkn Nkftmili mnu tul
iKilatrtl liřiř ifrlifl Ivrt
tkrt avlfijlfl řbn ml M"'llil
Jf -M řňl M blili hi ilřM
Vlftl h ro ffbtl rjrlUtr
Altnt I'řk4l poltlédS h řtHllrl
ku ii řfiil
Ibif imulillio r#M tritil
řllllinf II ňáa rtiřolrH tM% lro
dali pfvnlio ilnrti a ntjal li(f'n'ii
(xMiitoM lll(iř Jan pravil U
li f nvf Jaká jil riojblillt b'i bn
rnoaj futtiltil itá vn Imy bornlky
plmnřiýtnl alovy k tlfiHti
I4v tUii vlrnoati k ni I k r
dnmu rtialu v tom pMpf klyby
nt tnlo býti tlf 1'ovMá U
i ltřkl vojko k II' la přitáhne m
nt-lloulio Proto na uvolinl polní-
mámo býli vaiťhn) pihniti4il a
v té přlí íné obnovřn Ifl řá laUl
pravidU kttrá byla v platnoMi pffd
Ivřina li-tyM
Zpráva ta polekala Jenu horníko
vu Jfíté vlep
Přťdn dvřma roky horník Adam
1't-rkál byl celé dny na nohou iSyl
tdovédným velilelem řiiiíné éely
horníku a vírel tál v lobezpféf
života
"A ty přijal týl úřad jako tehdá?
bi xtrachom lémíř ptala nit paní
Markéta
"Ov5em" znéla odpoví-ď "Jaem
tfm nií-Htu i Hvé vlanli poviuen a ne
mohu ne zpéíiovati v tlobfi nebezifé(
přijali daHtojnoRt takovou Víak
mé rychtář Jan před očima vSech
dhromáždéných horníku koníelft
pÍHftřň úřadníkA i mříťanft vyna
menal slovy takovými Je mne až do
duSo zahanbil Povídal že mne
mohou vři( líni hornici míli vzorem
výtečného a vířného konání povin
ností a sliboval ta mno odměna
JÍMtfi neniino Po té ovsem netou
žím"
"A jakž bude nyní?"
"Jakmile dojde zvčsť že Albrecht
nebo Fridrich přes hrauice českého
království vtrhli" vypravoval Per-
kál "ihned nastane stav válečný v
naňem méstě Opatrnosti nikdy
nezbývá Nesmíme se dáli překva
pili událostmi Mné svčřeno střeže
ní bran Však co mne skličujo v
úřadé mém" dokládal "jest ta okol
nost že jako náméstek byl mi přidé
len horník ňimon Freihart"
"Freihart!" vykřikla paní Markéta
poděšena "Freihart týž o nřmž
se vypravuje po celém mřsté Je
Horu Oltovi zradil a před dvéma le
ty nepříteli vydali chtěli Ten nelida
jenž ani poctivého pohledu nesně
se?"
Adam Perkál neodpovédčl
liylo znáti že na neblahých povés
tech o Freihartovi jest asi mnoho
pravdy
"NelřSí mé to pravil po chvíli
ale jakž rnedle mohu si pomoci?
Hudu jej střežiti budu jej neustále
pozorovali více než nepřítele samot
ného — toť sllží ovšem velice za
mČBlnánf mé''
Však nic není horšího jako zráda
a piklo ve vlastním domé Spíše
tisíc&m nepřátel so ubráníme než
jednomu tajnému šk&dci a zrád
ci Ostatní milá Markéto co se o
Freihartovi povídá nemusí bjHi
ještfi pravdou Lidé mluví ledacos
% spíš bfiře soudí než dobf e Kdyby
byl někdo vyzván aby mu řekl do
očí co se stranou povídá tu? by
zajisté tnlcel neb nesnadno jest do
kázati co ae po strané mluví Ostat
M Jak J'HÍ Ml fr£ jli'l p
f-wf)i# f Jíl j M'la f w htm
rfká fii fiM M JWfui Ui4 Ul
Myt lit AI Jtn o#iřirA tm wfto
Wlil f nifi4 rtíklio #hlli#J
!k k'irtti ly KffiHiřU f t(f
vlliti fnoll nrjli m ttA
"Vk tni I7 ťrtlirtnt Jinfc
ai nvloíilí kdyby iby t lir Arln
I rttile in KotiřA h K illifř h"
řp# iffh'xllU
-Illřkl pokojní A lm'rl
ji vylkU lo ro m id-1 mam
Konril li itlif I J ihoiíij a Ulni
in a fifn tno Jt tlinlaku Jiko
( rrt Já proti Jřho řhiáhlml a mil
1 í flio p -lfikh'inli li ani aluvi-tn
ta ho dotktionti hMriifm l'ol lili
dnf( 1 řt U-llUf I lxlitl přiallbíl
olj ořoti Uln koalfl Hif-
bory a i nlibil thtvati koaifl ni
tl lilril ifitiity ku t li tv sjriioU
Jakub A j-lto J lik iiMM tiý kť
f tnUt ' npHmitl vjínátknt
J4 ani Jrin'i rnvřflmM
Po i h lorti tililll a horník
báilitl po avtliici a l'!itniiil i k
oknu a vyhM II v r Jakoby m oli
val l alova Jflio riikiio ttjnA vyl-
tlil Alff n'lrt bylo lii lni a ha l
lloriMi roiklivlili sn hlulHiká 1101!
Tak! 11 horníka PrrkaU nttt
bily lít I10 Vát 0M4I0 a apáiikn
Jrn přt il obniriii pslroiiky horníku
v Iíulirv kmitalo svtlo tmáhi
lo all ubrat a ibliťfj apďlťli rr
dičft adltfk
IpakraAlal 1
— Mazlit llll tl iU h lUllř ftnp Ca
4a HUir S' b ptm krabička iatralká Mul
aituka a )" krabťki li pl l
llU lily
Obchod pohrobnický
račiil právé n( pHlciHíuiý a mA
11 11 skbnlé všeho druliii
rakve rámce na obrazy atd
za ceny co inono nejlevuéjší
OIm IkmI ho nalézá zipalné ve First
Natlonnl Hanku 13 ulice v CreteNeb
ONtlii) J II 1 i 11 H IlrOtltTSCII
Kterákoliv paní
kť rál nnt obanimaoai nliváalin namleli kfaa
als ira oliyJVJaá I jemni p- iMra obtlrll m u
Usl ii mdli ndrn V ttnnlotnvych obal! Ha
Im(h mírnkou pIjtUrm opatřenou ebrabm Xé
ty na adn-aa J' JI!io f ruearlity imll kaehaNkoa
knllm "Ueuuly Haok for iamtf 1'ropU" obubn
]tcl yti%j na n-íha l' bo druhu Jakot I
kterýkoli a tfrbto obra1: "HoJImání" "Krá
lka rybárakibo kluba" "Jubloiil kvit" "OufJ"
n-b "KoU Já"
FleUrlinian & Co
Plfodnl vyrubltell CiiKinnali Ohi
Ilaifauáho droldí
%W Eitlb-ta áplnou adraiil vaiebo groofrlaly
Jako I adrnaaavoa US— oVi
Nál krinný NOVÝ CENNÍK obaalia
JInl barvtillakofl obray Jako! 1
Vflikury Hdroliiioitl o pofáattiýoli
natiob Harmoniích a pumecU
1'rodáf ámu Ja UOTOVÍC m b n
MÍftNá SPLÁTKY komukollf
IIAKMOMi: ZA $:l TIANA ZA $73
icr CORNISH&CO
li iŽai? A
víri NřJ
NEJ STARŠÍ A MUZKl ŠI NKISÍ
ůíshícý lrtí vití k
V NE1JRASCE
jut
VE FREMONT NEB
Poaluoii nchotal rattaoli pMpadacb aonilulob
v kUrlkoliTÍk éáaU tUta a jakmkollfk aoudl
aoab poradna v jaklmkollvák pMpudJ I'ut
BáoUlaU prakan anadnl inJIKuja dobré yalidky
Adraanjtat US—
FIIICK A DOIXŽAU
Framonti PTebr
Do Saunders a okolních okresůl
Hololcljunl pleji tl nflnltl ptjtkn na farma
anrb poaemky na ncjlevnejll molná artiky poj)
tlil majetek o apoltihllf Jich apoleCnoatl koupit
Babo prodat farmo přeplavat it ky do Utcb aab
uptt vymatia dfidlctvt va v r a aneb potí
bojl-ll price aoiáfiké draba inokoll neckř i
d&vtroa obrátí e na
ALOIS J KUDRNU
v Prvním NArodním Barko
DOSTÁLOVY LÉKY
4 trikot i nlřni( #ini4l( r itrní
H ftolJi'f li ( I- kiíki li aiťrt
íllal hiltiM fiřall kaíll
T' tmltm Ifililom 41 tul immr
Mi-li'i'iMOl V lnl jnl ntl
O Iit H Umí n ol 1 1 ku t
%! I Mfcli'i tm !' ti f k ii a i k- I
t tiliMl I i!m rillllt
a hl rt'H lfiir" H IKIll km io ft nt
IKn r ! v t'tt ♦ (
Mmimi hr m a ilto' Hilii fclm 4iíl iln
miKiiir fn!fnl iilif mtli kn
řii lHrhll 1 illi fyhltoivllli 't
i héitt H 'fiti 4krtit ll l Jk't 1 mí
li iil a t i„ ilriiliil m I') i 1 1 h il
n-t h tMktOiM fillTia itiUti Onu
l'm hi-inl i4 OitlK-h'1 - V MU lli f t4v
HIHI4 lf
HmlalAr (l nvý llnluifst
'ltH't 4 1 (Ml IIIIHIlll U I a Mí-lť i fTlw
i k ! I iHlpi ii ii in in j hi)t raut
HH Illllí H ! HHy flMtillr irO-
ni kt i rii kkiť l-ly Mil-if utjr
in -'iiraltfil tht iimutimn yral luny all
rili'n iiciiitif kim h"' lni ililTika
alil Ti nln llniiii nl bi)i li' l i nn-liimt
ih ImuiM iii nlfi inn timrdiiiy tirKivlMy
MtitMciiliiii ifiii f jmkiiiiiiiiy ViOil m
Indy tiiiifily ml a ia atil aťl -Vrlkt Ulicf
' malá t'
liuotiiláv trk proti tloilrře a prfijmn
ii- t t n v -i f tin 4klnlí ni JimW Iki k kul
krlio kliu 0J innt n hI'IiIiv k k rill
iHiltulcni iHliiiliťniiii kiilM-ť ťlmlfhi tiHiriiiin
kfiViv fculk n lii'nl a ImrfiNkil kolki- (lni
in iihh I iIim hli ril Ih Iihvi'1' k rvnwiiil li'iiiu
lul nlnlli'1 a IKiviiiiii in'iiinvi'111 jakiknllf
MKiatNl y
V liml Mni rlmliTy n ilii''rh f ! ililob
lll li' VitlullM Jiliu k ku iluatmi lnul li-nlii
In iln'uiy in I dy míli' a li- Ohi íim v inrt
ru li ni jlril jn'li r katilA ilmiini uujl mi rm i'
litl liy k li mih v i'lu (Milti liy IhiimI nnhlilitn
lijll iiinlihi— Vi-lká lalii-v Um malá J!
Iiuotiiitffy pilulky pro játra a ledviny
Trio iillulky vlA5ř Janu oríi-ny a pro nH
imilřlly (il liťiiinyliif in iriiNthMlkiiii irnll
íim M' ncaAl vnoai I ilynM'Hli lliifnnloHli
4'mly rlna'- ímtii niu jnlinlkii n ilii lm ti-kli-viiHii
ttif unionu rávriitniiHlI lilnvy ImiIpiiI a
iifHiiiiiku jutrr a IimIvIii {'důlky tyto vyli-fi
In Um mnoho ihnulťi niMirnlRli rliiMiiiiiilImiiii
lny viiilnutiOiitiKlI cliiiriili Imlvin a llnjiili in
IMUIkú ViilkiiJiritli a Hikoi-liilio RlHVii
Miimluvy mii li plrkAAi k f liiru't li Ji Jíiu V J -4HIIHIII—
CVtia krnhlťky 2fto
Ihislulory prášky proti holení hlavy
fráiky tyto Jhiii iiihIi! a miulno mi htniu a
liiukiiil Viní)' Hlli li Jllltill li klllllltill ohn
in Ji kiiilou íiojiviill vliiHtiuiHt Jukni Ji nt
louči itl trku oilváiliVim a iilii lio co ťy aolm
lii'li£ liuililo IMiŘkdillll lii-Ji-liollloKlIvř Jřiho Hu
ni liliím Jiiko Kvlcil ni l k iirot I liolfiii lilnvy
liikti niiltilot iimti ni iirHlif 11 n kudlou nuliluu
iMiilťlni ioilolii'ího ilriihu ItoHliilovy irá-ky
iinil I IiIi iii lilnvy iiriimji mílu"- rovni lio — ( tím
kialiliky 'lis
Dostálova niakť na rány a bolesti
Iliijl viivliny rány řoralvi yaMrW rfiíl
Vríily oiiiifiiiiuiy niáliiiiny Iiiiihhv bolitntl
olivliiAli' nu lioliuil nliiráicli iili— OhH krillil
řky Zni
llontalovy rí tečné k4ky jirotl boleni
ztiltá
yiifttavl UhJIoii bolngt liitih Jnkt-kullv aoimtavy
li lia iHlivlOky lilo
lloMnlůr niíitcl kuřích ok
JohI prav nlfllfl třelno llilnkícli truplffi h fá
ilny kilo Irpí kuHm nkťin lirini l liy Ikiz nť lii)
li)ťl- tVíni lálivu lio
Dostálova výtečná Sursnpnrilla
(TViatMl'aHiirMHpnrtllM) Ncjlnií prnaifmliík
pro vi'i!hiiy iii-iHifitlky krvu mrlititt k Jlttlii
kynliiinii 'íiiliiillui xirátA Hpiuil iitndlDiiiiHtl
viitifM'mi mIiiIiohii iiiIimiI ihiiii"II aliilxiiill
iin vii ImiIioií IiIhvv iilnkli lin krku hIhIiohII
ántiMkň boulo vfwiy vyriiíi-nlny iih kňál Ky
IíIíh kiilur uliry rWii olioň hv Anloiiiuii
fryNipliw ukKuiiiit aul— Ci-im lálivo lim
DonIhIův lék pro lelvlny a Játra
(IkiMlttťa Klilnoy & Mvor Curtv) Jit yi-
lb ii I1I 11 iwiiiiií hnil lil
v riiili'1 li jiiti-riiiiiiHkvriiáin nnlií hlýtii Jat rám
kHiiifiiu v nifchlH liKlvInácb JAtrái-lt alnři
riiiiiiiu'iii liHlvíiiáin olilííniiiii inoíími l
(iliául pml íi-liry vnilniili-lniiHli DoiiKnicu n
iiiii íio t!iiHkíiii bí lotoku atil— Cena láliveíl
Dostálova výtočuá žaludeční hořká
(Ikinial'8 C4Iiliratil 8lomiii'li Hitlera) Zna
menitá tato pUpravajeatvúlHH) tiejlepái aíllvktt
a nejpli Jemně Ji iloilavatel elmt I k Jídlu a nej
JlHlěJíl oílvoviilel Va pfiiHtteilitk proti ntaá
JivnoHtl Jaierním a íalutli-řnlui niululifun um
larll tiimnlrl íloutenee atil nemá tento lik
aolifi rovnělio-Ceiia láhve tlU'1
DosUIáv Hahltel fikrkavek
(I)oatar Verinifuito) Junt li kein velmi pfi
leiiintm Jen rtělnkujii na vyhulieni fervft a
Jlnyeli i lropánnika V iHUkiiin tělo— Cena lahvu
Ií eiiiitři
Klo t&ibto líka Joli neakustl mři by tak
ufluitl pH neJMIMI pfíUiílloHtlaphiavřilfiae
ťn Itoatalovy lekjr Janu bexoilporu nejlepíiii i
V niiHltrlnKkťin trhu Jmenovitá Jeho llatnáiii
proil kuSII naoliyfejně anoivřilřll a kafclý lio
xntivtl koupi kilo Jej Jednou xktniil
Na prodej ve všech českých lékárnách b
bcliodetli
WAHOO
NKBIL
ZiUHal }kly aa poakytajt ebrhodalklnt
línvoliijl ai upozornitljHlni)liokaiUIhokilol
ly ai leky má plál tu jwm hnlov hihIh(I je Jic
ihiol livá M) oIMríi nl ceny Kilu (mílu ťri pNib
pluli a e přena Iky tekutá mi miIIiU m ei
pn a a nutno lely mlall nrJlilIJSl exproflli'
AdniaujUi JiHlnoiluikii
J L Dostal Ph O
ČETAŘ KaPICft Iowa