Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 28, 1893, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f- 1'OKHOK xApAlJtJ ~4
Cl
1
!
wt ZFÍlAVr OOIUCI
IrhMfaf ►!'
Himlotftf li mámí rir#l
♦ f i t m Aimh i tt ř4ik# do
w rnti n
# ff#tA (4 o%i4mI otrft knfm
iVaini Miku Klopftl p II k t
Ml I M r#ý ní vrtili (I do r
v4 dy Nl n4M jf i
MlttltVh fil § tilř fo-llj ty I n
? Ii Lil 1 lni iiiii
iirri iiinufi fint VMI J#l# V
r4nkiyi H míII
Mary t ji liiUil
N#dlko PíJmort I D fá
l-M il 31 i m J14r Mk
' ♦41 f r Ikf ir a otft rn-bjlo li
lUutl PrV inon krl4 MI
r fillfijfi fho orntteik Mihiftir
(omptny f m iřioi korda firmy
C k i Klk lfk shoMoii
ř éijty hodiny Nbip#'í I vyho
M ikLdiJtl v IMIm nihkclM
jikol vslik pily v llmr(k#
li byly ohrolsňy r dtrář#no Jediná
liadli lMmn namáhání ni pil4h
arnMnanlho dlníetva Ipi ro d
sVtl ! 'l4f talny liji hr
tlr- J d4l roia4lil Na ilAln
" Uirti nodaUko HIM Cii riíl
£o!4f sklidili llarney IVak Co
kiU ohnáll tu ♦ ooo
MřWke tjasM
Městečko G ji lup nedaleko AI
lH'mřqttf N M dne 21 či-rvna
Vyhořflo Vody byl ni-donlatek
a na hašení nebylo ani pomyilení
Pol4ř Vfllikl V ÍIMlří t olcíiodeilt
Creseenl Coal Co jen! u tiNa
niřt7jk tm t)iUi% a t4hy roiífříl
tou niřron la iirxfldtlfi tfmll
sni ji(Iinho ntsvi-nf Jl bylo hy
UlftřťMO
Ze Hcatilf WhI tiKIufe ne to
dne 23 řcrvna le ntolkov ílivf1
i n( Hond Utrtnf ro(Imll la tikon
Jíra e tiKMuje vyrota a (iroUcj
cigaret Jf st neúntavním Hohol-
nutí to přijato bylo v kruzích dout
nfk4řnkfch a uitpokojením nehoř
tato č&Ht obchodu hvla hv skkonem
velice utrptla A coi tqrvó dúdo
vé ti mají ani radont
r m
DAOBNfi ZPRAVT
)Denaior nianiord ují pochován
tlne 24 iervna v Palo Alto Cal v
hrobce jeho jel nalézá ho nedaleko
mima kde Htáti tni Htanfordova
V bohaté jím nadaná nnivemita
Demokraté velice ni utřJojí na
jemníka odboru zemédřlk61io
Mortona že prý dout rychle neob
sazuje vfielikó úřady na které ti
hladoví jii čekají ío by ne chtíl
drželi zánady že dobrý úředník re
atblikán jeHt lepit Spatného demo-
xz!a velice bo pochybuje
Zprávy ze vSech volebních
precinktft v okrenu Litin ukazují
H nfcvrh aby vydány byly okrenní
lubopiay za 1125000 k postavení
nové radnice v Cedar Rapidu la
podlehl vétiinou 1700 hlanft
Dne 23 června odpflldne vy-
fiípice Manufacturini? l'omnanv v
Chicagu a 28letý W Tughrweik
hořel Mimo to ctyry ottoby dé
aně byly popáleny Škody ohním
Up&Hobené obná8i $00000
(i Dayton ze Cedar Falla la
třílel dne 23 června ryby o závod
nějakou nešťastnou náhodou ne
talo le kule no odrazila a zasáhla
řelce Poranční jeho jest nebez-
Jčnó Sotva vydrží
William Kline v Indianopolis
índ na Waverly a Hrinkman ulicí
jjl dne 23 t m nalezen Ženou svou
%i loži krví zbrooen Dovít ran
!nřl na hlavS jež spQsobeuy byly
L-l II 1 % M m f
eKeroD veuie neno ležící Aia se
a to že vražda spáchána byla n&
ským lupičem
U Stav banky Plankintonovy v
víwaukee in]aki zeane 23 U
i ae sděluje jest nad míru přízni-'
í Vkladatelé obdrží prý 75
'
rocent později cel ý obnoa vk a-1
ft avých Podílníci banky obdr-
í popřípadě 60 prox dividendy
tyjll ttl m fxiHUU
i Yorku tli Iftvr Kulili
ltU tfl n ír tMk'il#ni ?t
i diř Uf-i li iMhj
II fř?M f V Columbii
Vrthipif# v fkrrtq Tri IM
UitnMk nífwb4y ijí
WkfA lji4 Iřfřii4l líftl lyfi
Iik4i4m aty li#ft pi#mii m
Piklilnlk V Hurr dfit4i
Í T# ít(l{liř f4(gr f'rrkfi4
tlum 21 I in d Klt Cilr
by yjilft4Mlí lim n jř#J dliř
hith {ih l4ln(rh II polínky (V
rkjiV
Zálf i-likl'i Ujii am
llKtli byl tvíina a jmřnl
hnklkl %iiMr (Hk4i4tt4
nřn
TaUmník CrlíU u Ull tk
lulní p#nli i m htknl ní livolfl
ILkfl K V Wfíoi v Míl la
k Vi Míru Kntidoňoi
trill rnaj4kn nt Pilot ItUndu
Dráha Hmat Kortlu-rn inllili
cny do l hira-41 na M Jakol re-
ny ku iHdířelf IVifiru na
Dťtkává si le na druhých drá
hách dojde k tmčrtéina sntlni
Ml
Dne il června banka Honili -
ern i ť 'ornia Nalioua v j
Angr-lei a banka Im Angel
National prankly Zdá se že tíneft
finanční tasáhla I bohatý stát když
Viuile jinde si to již odbyli
V Adair la řádila dne 22 t
in vichřice jež zničila nčkolik
stavení a mnohé spfiiobila ikody
Výbuch plynu udál so 22 t ro
v dole v Nanticoke Pa v Jachtě
o 0 náležející Susqueharaa Coal
Vo 4 muži byli zabiti a jeden hoch
a tři těžce zrančni Hýli to vesměs
Poláci a Hlováci
V Ottumwa la přiŽIi dne 21
t m na celou bandu mladistvých
lupičů již okrádali dráhy a v o
hradách brali co so dalo Povídá
se že někteří železniční zřízenci
byli m lupiči dorozuměni Vyše
třování jest zavedeno
Soukromá banka II C Tucker
t i'o v HuíTalo oznámila dne 21
t m úpadek Dluhfl má prý dost
Po léta trpěl jsem neduhem jater-
ním a vzdal jsem se vefikeré naděje
že budu zbaven svého utrpení Ko
nečně jsem použil Dra Augusta
KOniga Hamburských kapek a v
krátké debč byl jsem vyléčen —
G Joho Clayton Mo
Záležitosti ů B y v spola
V NebraNoe
I)!lgW0(Ml Neb 22 června '03
— Jsem opět nucen prodloužili čas
rozhodováni o mém návrhu ze
dne 1 května 1893 do 30ho června
1803 Posud v rukou mám velmi
málo zpráv a jednatelové zasílající
zprávy neudali počet volících člena
pro ani proti nýbrž jen usnesení ce
lého družstva a tak jest stejnoměr
nost hlasa Výsledek očokávám do
10 července '03
Jesiě jednou svedára hlasu svého
ku členem pojidténým posledně v r
1801 by přispěli též aspoň svým
hlasem a dali příležitost by všichni
čelnější rolníci mohli bráti podílu
na sjezdu a tak nedovolili úpadku
spolku Váo Křikáč řiditel
Ct odběratelem Pokroku Západu
t tnlcagu
Ná5 administrátor p Kartl JI
llftuer nalézá se tento tfUeu v Chica
gu kde se zdrží několik týdnu a tH té
pNIežltostl navitfví naše odběratele
rt™¥7 U"T "
íi a tura IImFiv 7 na luti nř n I
ZU J nMta nV pí' í
vinni tttjy „ IieobtělOVali a měli nron
dluhující částky připraveny 1
(til I fMlf
tU lři# ií i Ik4b éiln luftrtí
!' K4ř l#klřl k4 Wft d- Mill
njl ili #ř#řkfi'i m'f CtmtH
llhif # m nova n4lr4t dr4hy Virlh
Wl#rn k U M nili r lllf jrti
i m lfc M iff pr4tAiti4
ili li i4lr4 třilr M iltnhi
á kíiil# Njfrt tUitiií pft-
-l lřřf rity ř'Mill ímMlii
l lý átl řky Mi'iřl ktrl řV
I t - i ! 11 I i i i
'i t n j rn i fiy im-íjw h j fi vypirto
lrlý hI a rnl hh llloUt
yhbxlali ? ktir4 Z p4l
ki ljl i í t rt4ln flí a m4hirt-nf
i J#dři4 šiřiny rm n by a drubí
ř4Iy Pomtlit Jk rhy tf
lily i 41-lí rrtílofbi a In a tím
bylo jil tlďt kskuři'r4 a rbilr
altijnon trttoM pnkry(4 Ixtiky
V mJoI i„IU lf l kukuřic
fmř v -křm s!iti míty a]
Min nb drl palt A vysoká a jíl i
křll přMnn a řit4 Ut Ir4vr
inMy Iřprv mladva Uyluly Zita
byla ui vyiiuttlá a poku l jnn mol
i prudrfl jvdoiiríbo vlaku pomrovat
iiosii v lf li in staiu rifi #
t a
hnala jil do sloupkA a též flála
biti dosti pknnii Milé venkovuké
stanice se n4m jedna la druhou ml
haly přd oknama tlak stavěl
jsn ve vřtiíih měsleěkách a kdy
dorasil dv Mmiouri V sllcy bylo již
tma
Cedar Hipids!" vyvolával brzda
vlaku když jsem se ráno probudil a
právě počalo slunce vycházet Po
něvadž bylo jfitč bodně brzy bylo
jen málo lidí na nádraží Vlak zde
stál jen několik minut proto jsem
též žádného známého v Ilspidních
neviděl V lowě od CVdsr Hapids
k Mississippi nebyla jil úroda tak
pěkná jakou jsem večer viděl žita
byla řidší pšenice nižfií a žlutější
barvy a kukuřice se právě počala
zde ovorávat Misty ' bylo v ní
bodně trávy tak že nebylo možno
ani řádky pozorovat Kolem osrni
hodin dorazili jmo do Clinton na
řece Mississippi které se honosí
pěkným železným mostem přes řeku
a mnohými pilami a hoblovárnami
lek a byla plna vorft a vše zdá zdálo
se plno života
V Illinois byla úroda opět o něco
cpNÍ než na druhé straně řeky přece
sem však tak pěknou kukuřici ne
viděl jako blíže Couocil HlníTs v
owf Městečka větší a menší se
rychle střídaly a kolem 10 hod již
viděli jsme vzdálená předměstí Chi
caga jako jsou Ueneva Wheaton
latavia přelétli jsme most přes
Desplaines řeku a a octli jsme se v
Iarlem Dále jsme minuli Hiver
rest Oak Park malé to aristokra
tické tempereční samostatné mě
stečko skrze nějž vede elektrická
dráha i Chicaga a překročivše záp
48 ul byli jsme na pfidé chicagHké
Mnoho se v tomto nezměnilo od té
doby co jsem odejel Pouzo Grant
Locomotive Works jedna z oněch
mnoho dílen kolem níž jsme právě
jeli a které byly v předměstích
Chicaga postaveny za účelem boo
mování pozemku v nejbližšfm okolí
podlehla všeobecnému tlaku a pra
skla Loty nešly na prodej tak
rychle jak se myslelo a firma která
vedla více obchodu v lotech než v
lokomotivách nemohla předržet
finanční Useň a učinila úpadek
Hned za 48 ulicí pojal vlak náš
do sebe neprůhledný mrak hustého
chicagského koule a v malé chvíli
pak zastavil na hlavním nádraží
North - Western dráhy na Kinzio a
Wells ul v Chicagu Vlak náš ne-
byl tuze přeplněn col jest dokaž že
- lu" -?nobo 'ilí n ku
t°vou nehrne bezpochyby proto že
jich většina čeká na snížení želez-'
fll#h r#r Na nádrill Ul nabylo
-t#(iřof i # tnnt h't tí!f r 4rli
Kajfrírl) rl Jín fy b)v4 v
rnM lfc bylo lit t olmf} M U
rd b byla $m molno jn l)f diftii
píf kíiiovillfi řfb nIí jrt
ftrmlif foiy fli'ď l Vlhiuhím
hkttl kořifná Mm #jnlřil jri
Mlfon" k4r mytUI j"fn I t-i bi
htif t nlí Vtn Vik j rkin
ni rylilA l-kirík4 Ury i IIuum
p'f-# fl l jřfn Vlilo lo M
holinu l jon řtn i m Itf
af#t aliyrh 0 rlrl do
rrMifmrtU ln V nH Pimi
Mní mndio iiiiřri pifřoT(i
Pottf M kolik Vii' h ďont $'U
pofiilo mr nírníl řifUm rojkr4
iiAjl vyniká Dnkn nota Ift a
bw n a p Ant Kili
Dn Jww 11 podívat to in
{i a iil Jt-m m mnobml sdrý
ml Rnáfrt ý rt I kuM rnn t r'uí hI
lili Ni vffv£ j-m bu I n#byl
fht iU bodní itililítll mpřed
trmhu po4dstl ik ro hiJdfivo
lilii th(v4'II K II Itřřttrř
Z HASEHO_MÉSTA
— Při ui4fřrn školnibo běhu n
Vfřrjnýrh kol4 b a po řkouikidi
předepsaných nk4ilo se } rilkeni
HO }4ka a 14kyA ikouiky odbylo a
ti vrsini' ipr4vněny jou ustoupili
na M Ht školu Mrri těmi ltt I
několik čekýrh Jákfl Žel však poěot
w m
lěrh to není taký aby dukscoval
i my výmolně peéiijmn o to aby
Klky naše iokud Ue nejdéle do
škol chudily a uěily se seč nejvíce
Ve škole Paoiíiti prošel Jan Konický
a oprávněn jft ku vstoupení do ško
ly vyšší při ishájení nového běhu
téži v měsíci září Na školo Hart-
msn: Anna Nesládková Marie Ko
sováa Gotdie Michalova Na Sko
le Caslellar: Kateřina Kotalova
— Veliký požár opět navštívil
Omahu tentokráte byly to dřevařské
ohrady J A Wakefíelda na 18
Pierce ul jež lehly popelem a s
nimi též několik stavení Škody
spAsobené obnáší 1100000 Policis
la Edgehill objevil oheň v ohradách
o 1 hod z pni noci na neděli i dal ne
roJlcné poplsšré znamení po němž
lán ihned poplach všeobecný neboť
oheň šířil se rychlostí úžasnou a
elou hodinu to trvalo nežli hasiči
byli s to dalšímu šíření bu ohně za-
brániti V nej větším nebezpečí
byla dřevěná stavení na 18 ul dum
1030 j 18 ul náležející A Glau
bittové byl značně poškozen kdežto
dftm l 1038 na téže ulici a neobyd-
ený byl zničen úplně Oba domky
byly pojištěny Povídá se žo oheň
po uelsi dobu doutnal v ohradě
nežli byl spozorován zajímavo jest
Žo noční hlídaó Pago líeckelt spal a
málem by byl uhořel pes jeho zahy
nul v plamenech Na trati stálo
několik vozu dřivím naložených
Společnost chtěla aspoň tylo vozy
zachránili i vyslala tam neprodleně
mrostroj aby jo % moře plamenu
vyprostil bylo však již pozdě Pila
S M Gunsaula na 18 ul byla uni
ím hasičů zachráněna Ohrady by-
y úplně zničeny pouze několik
stolka a knihy vyneseny jsou
- Mayor llemis policejní chéf
Soavey dr Somers a dozorce na
práce stokařské Duncan vyjeli si v
pátek společně aby prohlédli jedno
tlivé ústavy a školy a přesvědčili so
zdravotním stavu týchž Nejví-
ce so pozastavili nad skromnými
opatřeními v ústavu po hluché kte
ýžto ústav pokud zdravotních opat-
Iření se týče jest daleko za ústavy
inými zejména v ohledu atokařství
Vinu toho noso 'hlavnč to le na
ústav velmi málo ieněa povoleno
est sněmem státním a opravy se
státi nemohou právě pro nedostatek
těchto
— - Členové Manufacturers & Con
summer Aisociaiion siatu neu'
uspořádali v pátek tak zvaný
''Iíri Inlutlry tiMh" líifi
v rn v lu bJ "II" a iUf4
"(riíny jí lU r£knky a pMfr
ty Um yrtřřri4rily In bly
tm vfřoby a ibdkrtt pr4
lálo) Nbrky jrjlj brt4'l p6
myl t4)ii by rf f ípf# ktl
d'bo Nbriiiiii
#
litnm rioii iThfUri J w
řfiířiil# ubili M Arrt'1 1 fi v
l4 l poní limi to I 'ulii m) p{
do lili 'rri'-v plotnu k
inu t'Mii a J-liíA 4 rk(lr)"U
Wl ro dk'fil( tm
i-br- tf4iii ouf i-ií hki a
loby jřn llili d' p4ltfi
lihy Ul to pmil H mi l m Jf
Uvily Ikt I r-bíitotífn I jii nti
nikoliv pro ubili a! a iriMy
Piu D (? Hupb-lon ři#-1
prmkov4 -f nli s'U#(iit
1111 I Co Vínkí luk bojdě ďf-řfí ll
pot nik A ftl přřHj biu (ii ft y
llye Co v N-brac# in!#i
nyni t OniWf Ji-bo plárn j# v
bodově čí 411 Pan HUpťmn
I Iřll f In ví kolik t ý -f rt řa v lájtim
lího #bi diodu I4 Maplttoti plili
n-jíi' ilml t íh OM-linkri v
lliye Co Kdo blfdi dobrý ba
levnýi b pom inkft m l by pfillá
sili II tiělio
— Lydia M Ielmlgov tt-era C
Idiriigi a č ITIflCiiming ul rem
řilt v neděli ndpftldiin o 4 hod rn
příznaku otrávení Pět druhých
členu rodiny jest tělce nemocno a
také ty ulehly iiánledkein otrávení
jakého druhu byl jd jenž nejspíše
i jídlem požili reUn b-ktřnm proxa
tím zjiftliti Hodina Lelmigova po
zAtáv& z ženy 2 dcer syna a ženy
téhož a pi T Lelmigl jež byl i tu s
Winooy Min na návštěvě Vo čtvr
tek připravovali Uniiuu ku závěreč
ním slavnostem vyšší školy v Uoy
dové divadle Nežli so tam vydali
pojedli lehounkou večeři a když h
domu vrátili pocítili všichni najed
nou prudké bolest! Konina mnoho
nejedla a ji také je z všech nejlépe
Lydia byla učitelkou bolesti ji zach
válivsf objeúly se sice náhle však
Lydia tušila již blízký kanec a od
davší se osudu vyprávěla žo nejspí
Se ocet na salátě neb omastek v němž
večeře připravena byla musely byt
otráveny jak se to stalo nikdo nedo
vede si vysvětlit Povolaní lékafi
snaiili se všemožně aby otráveným
poskytli první pomoci a úlevy Iydii
však zachránili nemohli
— Vlak Missouri Paciíin dráhy č
2 známý pod jménem St Louis ex
press jenž vyjíždí ze stanice Web
ster o 10 hod večerní měl býti lu
piči přepaden a veškeré přípravy za
uceleni tím so staly Jeden t uciiHt-
níliň lupičil všuk šel do sebe vyznal
so policii a ta si včera na lupiče poč
kala i zalkla je Jsou to: Wilbur
Itennington AI Squires a Churlfrs
Mo Clure Ten lení celý ptán lupi
čů prozradil byl llennington Hyl
zatčen pod viaduktem na 10 ul a
sotva jej policista chyt již se apovf-
lal I olic-ie si na chlapíky pocmila
když odebrali s věera večer za
Ilanscom park kde chtěli nu vlak
pockati Aatcení byli silno ozlíroje-
ní měli s sebou též vak patrně na
kořisť již učinili hodlali — ale
sklaplo jun
Vzkřiste je — Jsou li játra ztu
hlá jejich výkon není dokonalý
Množství zanedbaných látek nashro
máždí se na játrech a toto nazývají
lékaři "ochrnutím" Často tato ne
moc dostaví so též s otráveného
vzduchu Zpočátku vyměšují játra
mnoho žluče tento přebytek žluěo
pak přichází do oběhu a někdy způ
sobuje na kftži špinavě žlutou vy
rážku a žluto oci 1'otom se však
vyměšování žluěo zmeuňujo a násle
dují přirozené bolesti a duševní
neduh Všecky tyto známky uka
zují důležitost zdravých jater ku
úplnému zdraví Dr Peterso HO
KOKO jest sloučenina která ovládá
játra a jich provázející neduhy a
několikerým požitím jeho játra
stávají se zase schopnými ku přiro
zenému a zdravému výkonu -ivému
Podívejte se na ornámku kdekoliv
v tomto listě uveřejněnou
i '