Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 28, 1893, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4
HOVORNA
t4 ► " 4fřMt tt-
FUwBJfff N#t 'r(rn UIs
t í'f f ) Jřttl j#l fllt H VI
d!l irt4 #i I tlřjtitii
-f ff#ffll 4 jctl lld
firiljMI h I V ti l 9 í Juto )!
} i 44ro4 t ) Jli mi tl Wk
jítto tu Mrrirtt1l ti4 ref titrl lffí
1114 T lirltt poÍ4l"o lfrfill fli 4 ( 1
a stodol akfft tiUtJim relrh ť
nM ti4 l' drb l i!íi( tik-1'í Jifif
invtt Klrtf 1 lil' íi n UÍ 'f4o
VVla? llJk
IUtpht — „lkti pf(Jllf V p))ld
nit h tlttiiírh rnliiuiho k'iittfrřni iit
innj# Ze k i In lmi (!i4ři
linu p ryiwftnl tjtl y !" y utAlfm
Ni (f4k4 k 1 k 1 1 k do lok t uUf
ířtil ňlftltid U rorruírft v Mrtiikiti
('lÍ4 l! VhliO (liltnkltl fit Í4t rřfl
kň tlirovttiijťh utÁtii co ii4lifJ K4
Hk'lní {( tuky itrriii Jfl lijr jinak
lAtu nilfícly ()! r4kcii4 Jfmi S
lirttkii xa slit '!l'iiitii t)t kilj
Hitttich tiArtikri ri lutilotirttuttt
St kfe miil( ÍLitovMii5 u rbyM wktř
lichou í ířilovttii limlň Iza r-itijlmut
Muze dle rtkniiH IiOiiiftciilnl!n h!p
ncili to dovoleno bude a učili Imdou
jKtretnky ty irfildl5ťiiy řt otfvíend
ottadnictvu inul dříve M-kretář viil
trii iiHtanovill trojclťniioti komini jel
(K-ení iK)7ťinky ty a sice dle Čtvrtí a
ustanoví ct-nu kadé čtvrtí a ti kdož
H)zeinky ty zaujmou rniiHÍ rajdatit
za ně ve tíectt Ihfitách Jaké tintanovl
Hfkrelář vnitra a mimo to wlruljit se
zákonům lioiiierfteadníiu Konci' ně
dává zákon (trávo wkrctáíi vnitra
aby dal HJzeiuky ty vymeřiti Z toho
jde tudíž na jevo: — 1) Že reservace
otevřena není a nebude až jmj vyinéie
ní 2) Kdy bude vymříena to v
Iouze Hekretář vnitra a není nám
známo že by byly učluény nřjaké
kroky v tom směru — Ovaem že čát
ta přijtadne k IJoyd Ca — 3) Jak
dalece víme zákon o refervaei v I la
kotě nepronel a kdyby byl prose
v tom znění Jak byl podán tedy by
nebylo tam dovoleno zaujímání a oa
zovánf Jelikož podle předlohy neii
1'ettlgTew měla celá ta čát přlpat
nouti S Dakotě co Školní pozemky
4) l'o uaSem náhledu nemá tu ani
Jeden ard druhý práva jsou oba
squatcřl — Za jiných okolností kdyby
totiž byla předloha proňlá zněla v ten
Binysl že po vyměření budou pozem
ky tam zaujímány na hornesteady
soudili bychom že nevadí nic v ona
zovánf a že jak každý bude moci
zaujímat! (mazenou Čáot dle zákona
zaujímání pozemku nenrměřených
Však jelikož mají pozemky být pro
dávány nedovedeni povědíti jak to
konečně dopadne Může být že vlá
da dovolí každému podržet jozemek
osazený když zaplatí zařl cenu odhad
nutou muže ale také být že e stane
jak ony anglické časopisy píSÍ My
aspoň nechtěli bychom i vzít! na
zodpovědnost raditi někomu aby Be
tam osazoval jtokud pozemky vládou
otevřeny nebudou
Yerdigrp Neb — Prosím udělte
v Hovorně: 1) Co vlastně Jest na
anglicky You je to ty aneb vy —
2) Když rybař ztratf kalhoty u pří
tele % ten žada 10 centu nálezného
ač kalhoty ta desik nestojf jak to
t f f
uapovea - i i ou m-n
Vy používá ne ale všeobecně všude
i tam kde my užíváme ty V an
glttint poulí 1 4 abift I (th"n'
nultf II Jkkltifk# Un fi
nnl"nU tlf Hovorny Mlto f
fiíf Jfi ( fllii rnfi nl bf
Hf"if"M)t ít kl-4 aul ti ?Mntl m
ltt f i m'titb'ti ti'i f40
r#ttov4 ř Mli dili il(t
H lUkníin T
kur i ffri'( lo tt n un mi
Wht bujMn J# oni mltHfti
fo Htkiitn: h Mu h iftft i i#rtj
-'Urí J f KikoMír U'tli
ri )f'rv tnt JriikoJ liti4 t i
rlt riMirvk4 m niíittáfi byli
flMni tttrii l(ikti kMf
M řin j dl# fi4ř ltt'ti (Vrh (k
CbUikk iorl 'h)U Víljr
ntfif l ti4i h tifjitntfiirfiitíjtb li
mnít btli Mr n' N44 Jtn
Kmi KoipfikJ lyl M on v in v
ilrtti ííih ii4řoftHilf hki hÍ4ť
rkf ťl ti4fofftotf (Vrh řonn
fřjf Hpiiv ttl Odiltv 'ílf
irtii forfi a jíní řrltil
Ai mulová bylí rola tnoravkě}iof
l proti upfíuinfmi a ior!ivtul
Črt by Jrtlí kdo Moravf ronrhý
v Trtu m bjiiil ( hv4lnS aiúmy
Ině d( c apati ú ii4rxiioll co
Moravan vyváli Ukovoii btoupont
jAo kdyby I)itnalliě4(iT4lor4ci
Č'4lat4ci nelili 4ti co (YJi
oýbrl po kraji v němí bydlí
lř St 1'aul Mlnn
V nenadálé smrti br Jana K Pí
cly dne 1 května lt3 cítí každý kdo
jej v pravdě znal ztrátu nenahradi
telnou Zeinfelý byl zakladatelem
Slov I„fpy zde v ňnoru Wi a vždy se
sAčastnil všech iiánxliiích KMlniků a
pomáhal k Jich zdaru 1'osledni knI
nik jeho ku prospěchu krajanů byl
založení spolku Č S 1' J zde a týi
v Jednotu co číslo 3 4 července 1W2
uveden On zakladatel a první z kru
hu toho odešel! Ztratili jsme sou
druha navždy 1 Ve spolku tom bral
velký podíl o jeho dobro a vzrůst se
staral věrně On pomáhal slabým !
Tato snaha jeho byla vSak některými
"také národovel" ve zlé vykládána
kteří se snažili cestu jemu trnití život
strpčovati a i jej pronásledovali v5e
mi možnými prostředky Msta ta ani
ve smrti konce nebrala nýbrž až za
hrobem teprv se končila
My neseme tichý srdečný soucit
a vzKmínáme jeho dobrých vlastno
stí VSak tato slova jsou slabá a
nepomáhají
lír J F Píchá byl liberálním bez
vynášení se a pravdu zastával neohro
ženě v plné přesvědčenosti bez pře
tvářky On byl pravý poctivec pravý
Čech jakými my vSIchni chceme být
Jeho rukydánl a soucitný ňsměv byly
důkazy jeho přátelství a upřímnosti
jeho zásady byly hluboké pevné a
tvrdé jak skály proti kterým vlny
nízkosti a maličkosti tloukly mamě
Kráčel cestou mužnosti a rovnopráv
nosti J F Píchá byl věrný muž
1'rtntl immkno : Že smrtí Jana F
Pichy ztratili jsme věrného bratra
pečlivého člena upřímného vlastence
a Čecha který vždy o dobro krajanů
pracoval Hodina ztratila pečlivého
starostlivého a věrného otce a man
žela Uzavřeno ' Že rny tímto dáváme
na jevo pozůstalé rodině naftl upřím
nou a srdečnou soustrasť v této chvíli
bolu žalu a zármutku jenž jl tak
neočekávaně zastihl
Utnvřtno: Že budeme mítl vždy na
zřeteli onu Iwzůhonnost a dobrosrdeč
nost ve které zde s námi žil a ctili
jeho památku spojenou s láskou ve
trvalé a v plné upřímnosti
Uzm-hna: Aby tato naSe usnesení
byla dodána rodině zanesena v knihu
rrotokolní a otiStěua v časopisech
jichž jednatelem zemřelý byl
Jménem spolku číslo C SDPJ
prwiU A Krc
VtmU J# Koíí J víbor
Franta Franěk )
111 i $ř Yorki
ll4 I? #fM í'ih
V l-fr lslm (UU Pokrok 'X
f 4-f Í jř-t ďJ't 'tbf (Přl
f tohní tnn fi(iAn{ I ltili-til
(tamti J f if Ia t ]m arovrta
pMuUřn lid al# U lyřK jiwi
dml kfif ll f íiř p í řnjlf
ž M a iyrb pin h ttrt ti
nU-fc h MíwltA imfftlm M l #ř
Ur mobti Kll n4'lňlk Ml'b
vlr ké 4ta lof ny( Att řořif
mfiftk li f % ni 4i fsf ř4il
ířníttil m n rnik J li llltb ttlill
n#lilom fmf byl Ik4 J#Inffi rlml
rtiUkfttt řidntii lfin ai(i
millí VthhAně (tky by ni i
lotilily ojiírtfy Mi tbnl kl#f4
liiblf 'oJiÍrvall rnij lk t ř'tko
li lotkA iřl a lko obtliixlnít l
klrří JUt4 tlf-U ii l itkfl ob L
flkí-lln]í &h KaMý af dl
nik fiflwi lo4fnfk hrlo tiInlcHlnlk
)( m 4 li lok4 i4!aj ktf4
na t4 i lí'tka břn# aljM jem
vjiiikijl Iho líovkhoobrliodníka
ktarak i4tfil na ruká léty Metl
jinftn pratil: I )! Iíurf nnl
Ptilaken brítirři Unhrít an tlaa lanl
Zii4!ii intioho f mkf b li 14 ktt-rí m
rukft li tyYli aotitěrt A j-Hmo řtiil
a neclitf nimi ani bydle' - hroma
dě lalujttff na Ji h 4pinavé ivjfky
I aama lnraNk4 allíain nepřrja 1
Hil jojich pflciKHi onrvall
ob4i4 Iv tU'l( relé plémě Nule
těchto niko~dkfi:h řidft lu4m
v New Yorku aa 150000 a nikdo ai
přátel iicijednají V dílnách ílo-
povřutnýih idím4rn4h pracují ta
mzdu sa kterou by ani Ital nepra
coval Jako obcliodufci stlačují ceny
že Jiný obchodník to nenf a to vydr
leti jako továrníci falsujf tlxiží i
prodávají pak pod cenu a kdyl to
nejde tu buď úpadek nebo oheň
pomftle Kdo by jo mohl milovat
kdyl existenci každého c náa ohro
iují? O naíich krajanech semitské
ho původu jsem e dosud ani slovem
nezmínil aú by se jim právem mohlo
vytýkat že jou Cechy "for revenue
only' ovéetu jen v této zemi V
Kakouxka jsou našemi úhlavními
nepřálely a nebýti židovského tisku
jsem jist že by nepřátelství mezi
čecby a Němci nebylo dostoupilo
takového stupně Nebyly to Židov
ské noviny které pojmenovaly Če
chy itiferiorním národem? Za všecku
věrnou oddanost židft Němcům do-
stává se jim od nich "Judenhetze" a
od nás za v&echcn útisk a hanu če
kají lásku? Vždyť i ti kteří mezi
Čechy íijí a za svůj blahobyt jen
jim děkují mluví s opovržením o
nich a teprvé od té doby obracejí
aipoíi ti moudřejší co český lev na
ně vycenil zuby Dobrá shoda mezi
Čechy a židy mezi oněmi usedlými
záleží jen na těchto Čech je věru
více než snáfScnlivý Co by se židům
dělo kdyby tak ? Iíerlíně Vídni
nebo Peňli vystupovali proti domá
čímu obyvatelstvu jako to činí v
Praze?
V minulém týdnu měli jsme pří
leŽitosl nahlédnout! na řádění bo
haté korporace cukerní V Ilave
mayerově cukrovaru IJrooklyně
zastatili topící počtem 78 mužů
práci Žádali aby pracovní doba
byla snížena na osni hodin denně
Doposud pracují dvanáct hodin v
nepřetržení a to v atmosféře jejiž
teplota nikdy neklesne pod lláO
stupňů za to ale často stoupne nad
150 stupňů Za to dostávají králov
skou odměnu dva dolary dvacet
centů denně Voják jdoucí do bitvy
má větší naději že vyvázne Životem
než topič v cukrovaru Loni během
leta na pět set mužů bylo odveženo
v ambulanci do nemocnice Stalo
se že v jednu dobu kdy po několik
dnů ca sebou panovalo nesnesitelné
vedro všecky ambulance v Brookly
ně byly rekvirovány aby odvážely
neíťastné obě tě cukerního trustu
Kdy! výbor strajkářA předložil panu
latrtn)rrot t avott I4lw h!oí
rMI lil "Ař jin stra'fty II
h lin o si J4 foiír Ha Into
hfnlwMi o-off látat a mluvil
m! li U it ifli li t aťaát im4
pftovt rm b'"li atl k l"Oťi by
] fffolilř Na ť II li
Atl hU lf řtť h rnltivřl tpi
hh m ři'! bal řn "NaM li M
n-Jwoi to fva( ltas4 I hodin
ftino lb #"lt tJ ÍW li ti ito nu
tnoitlr k l"I rtlkolik ťťlft atiítli
ifinrulo Jii tblf bjl-i tím ř lé
no k al4t Uh tnt um t(ě ty-
iitkoMt nifh nfti4i( a ntní
ktlf J nrihcem lit lohkýtn
brfllm iknttMMem lit m4l pro
n4 Jí Ař Jwm utracený ni
ním li lak" Na lo li l Nmliu
tiíitiil ro řidite" H-dfl
tella povolil llanitř díii
aby fbr4nila mtjolfk h4koníté
kř 'if' # Tak JtKlná a lnit ttrm
Uihl4 kofpof( p klr4 loni vy pl
lila Ifíalvatiet protent uluku a ka
pitálu tlvojii4aibn4 ivoti)ělho
MM as potom někdo divil J# dl
nit Ivo nei u: roitimět takové ochfa
ně? Věru kdyby llavemayrr mue
kupovat topi' v otevřeném lihu
Jako to činili JiJnt trok4fi t by
a nimi rat b4ie li litJi! Takto na
Jímá si dělníky ouxh na tlen a vy
pnutí li některý i nSch před večerem
duši on i toho íkodu nemá
Co takto hrabivi tov4rn(ci ničí po
tuctech životy statných zdravých
mulů namáhá se věda aby aachrá
uila lívoty lidí neduživých Dr
Phillips právů provedl v medicínské
akt dernii skousLu a elektrickou lam
pičkou tak jemné konstrukce že
není větií než hrách Umístěna je
v o skleněné kuličce která jo napl
něna vodou aby strávila teplotu
vlastní lampičky Tato pak visí na
gumové trubičce v ní! su nachází
drátky spojené a elektrickou baterií
Lampička má svítivost čtyr svíček
Dr PAers v úplně zatmělém pokoji
dal si lampičku do úst a spustil
proud Výsledek byl překvapující
Shromáždění lékaři viděli zřetelně
každou kost a každou žilku v obli
če ji vynálezce Při zavřených ústech
mohli Niuzuby spočítali Ucel lam
pičky je aby se mohla prozkoumat
každá část lidského organismu která
je poněkud přístupná V pádu bo
lení zubů nebo kataru osvítí se dásně
a nosní průchody a pozná se hned
určitě místo nemoce Lampičku
možno spustit i do 'žaludku a třebas
pro větSÍ objem nebylo by možno
vře rozpoznal přece v pádu něja
kých velkých otoků možno jo nalézt
dle stínu který vrhají Jedinou
vadou lampičky je že teplo jí vyvi
nuté působí po několika minutách
bolest zvláště v části onemocnělé
ale tomu se dá předejiti kdy! se
občas proud elektrický přetrhne
aby lampička vychladla
New York v brzku obohacen bude
několika sochami které budou vy-
bovovat uměleckému vkusu Budou
to sochy slavného amerického vla
stence Nathana llale-a státníka
Iloscoe Conklinga královny Isabelly
kastilské (která dala Columbovi pe
níze na výzkumnou cestu) slavného
dánského sochaře Thorwaldsena
ex-presidenta Chestera Arthura a
konečně Tildena Od nynějška kaž
dá socha městu darovaná bude po-
a t f mmm t
drobena kritice znalca Jito po
soudili také ji! stávající pomníky a
o některých vyslovili se velmi ne
chvalně Jsou to sochy (íaribaldiho
Wasbingtona jižní Ameriky gen
Iiolivara a Wm Dodge Venezuel
ská vláda učinila ji! kroky aby
jízdeckou sochu nahradila jinou
která bv bvla skutečně uměleckým
dílem a ochy Oaribaldiho a Dodge
nejspíše octnou se v basementu
arsenálu v Central Parku Podobný
osud hvl bv bcznochvbv stihl také
Crojektovanou aochu Jana Husa
terou někteří naSinci chtěli pořídit
za pár tisíc dolarů
Korpofs! klsrá vlaltl ' I
ulon i b# }J 'řoil na Ha
l lom Mťiťtv a m 4 I mnobt" 'i
Itl4 taríhb ra IníkBií-i
lolf a bfoff fíiditřNlio M
t
MbitoV iOMrtl fof j %)]
ii'ini iitfuf nl JM tHilí lr
- _ tm k St á
ě i
hnihn řjpiií
i
' J
Pfíili Sololit IIO Vf' (
Jt H ko drlbo i
#pokn pon4vntl tba lni i
d i řotinf b l4bor top-H
jii h i by(ajl # na dtmotitf
r4vÍtěvM Jm aby n hHo
or b k fiějtké iři) S f
Vutut í
DnlflIM [irnfrnj a dli
I N
it lltmíkftv lUtfiif ttot i f
leln pMI Ui rřřifcfm tt '
jiko kftrotkn řtftvlllfrf t'l
aneb t Mt4enl l ?
Jií I nittolu tt tn J-iti d f'
ioriiěetil a arlivitrttl pro jí-l y
ůťinky su My pi4tideln 4 f i
kdo Jej V '4dt -Mttif li hr i'ř-
val V I Illth t
Ti W htlt at
51
(h
#10 odměny
l mi ttij Iktk4 Sft lf lltial
Ay Jest nHroMÍfeiiej!!!! pr
nejlepífin Itifcem v Anierie )
♦ t-kUUn t )'cn a iHlcirfd h Wv J
duťy tm futl kr otinvuji silu f
riMinj tifiiioo a ti u4ij v iy
gány r diiiir rviillii Wh 1 i
tmrn s tl'4 ti- tnu roRiinjemi
lk Mir)i4 nmMIiin h t) l fniu v J
po víro wt sto loU Hrl vctkfm ů] £
nlUin h ncirK (b sxjmmml
kt#r tnuli tibvriil v krvi k txkaf-iim h
jol-nl hlarr latcrtií tiolulif nfmi
lin Vir-t rulI muL tlMllldV 4
liunu-iikii rcutimtum itn4 iráv ' i
drnwiMlA Umo mn liti rfiíl Ikrkav 1
ralsK raxcni a botVku Klnatli
ml oiiíanfl iihry-vriy vi
nrflll Udila HUL IIOIKIKO nut
lim llkm unia m u Kkárulkft ii
ivAak mníl fny klcM nim bylt vt
YiWwwti k ickari a ]rniiii
I tf fu
umotftiijl tím aty I vxi4limf m n jl
modlo lftl kwIoIIÍ4HIO Jrt U nuvylif
AimiA 11 MlXf w n(HlMh Vtf
od líkařft Klirtrníkft lk UnU :
i Mtf
tlí 5
l'l v
fc-t k lékárníka níhr nm
JtxInatPlO Niil-ll Mln# Jlnat4'l
okolí lak iUtW o další iHKltolmuHll
Dr rťter Falirij
112 111 H Iloyno vc ťhirjA
-—
Kupte
oi
PŘEPLAVNÍ lis
DO ANEBO Z tWí
i
— OD —
J J HAVEiř
Z Prahy do Chicago "
Z Plně
Z Písku „
Ze Strakonic „
Z Hadnic do „
Z Kutná Hory „
Z Pardubic
i
Kdo et viUU co diU jfda ůt
lín mfU in Obletěni uC jtipU II uM
MJI4M HW VOIItl 4)
POJIŠTĚNÍ ťllOTI Ú
aa nejtevnější jwplate í
PiiArn ol v n v ntdfll oá a do
Admio pitomil g
jr jr iiavkikv!
lloomífoSi 4iK Van TA)
Chloaie }
r(MlrBtt Lithn Bborv A MU'hlg S
s ar i Roomai A
americká Iw
Třetí valně rozmnožená
ně vydání Česko-americk V
vysio pravé iisaem in# s
3UB a( ranách mnoho set n?)
ti:fi i-s l f 11
JI1I limu M 'l'lf
Váxaná prodává su sa $100
Isme obdrieli sasobu
Gesto
ÍIí)
a-)
Vyd Pokroku