Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 21, 1893, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I u
4--POKWOK XÁI-A IJIJ— f
('talár f trnmMl
D 1 1 (tnnt% ntt v sVatipa
trovám Urirroenlfifrti d'tti v New
York M Montotnrjř til ohrom
pý pnpUelt ljr po OffttA hodlftt
řinní I lji nlkbi ivcUt I# nN
1f' li li v fimí bydlit fh prvu
Jfrft h IftiwftiU hálfi leknuli
Ion fíř'i I J-lf n prV drinlho
Uti # ltt k týthfi hMtíll
llt7eníri (Itt mult a jdnt lent
zabili I oanby utiuMy nik
Iik jiných tílm Jt ran J no
ObytatsM ďni'i byli vtmr ftolitl
JrliM Oheft tlnikl Jtkl i
to mi od pM'pnl k mlrik kd#
tíhliíky ohřívali fidilko lif
iH Ul ti r n t ku atholm
n#bof nt tki h r r lehffky 4 ťi
budov y nfri" Vfi k nim veďn
cl byli itfn feleinými ikfiiri
ml NaprVd pk vyřítili jfwiril
isralil4 okna a ti jíl iiftl'ili ti
thodA lUříli f e Jrtli
til záchranné leMlky Jrdsn
druhtrm ovíero jn překážel Na
některých tnlUli byl I-ťf (k hor
ký lak i mno udrželi nemo
dli Tik jlfti Icna mur ji
sliti i spvlla il '11 naleleinétá
bradlf u domu zabila a I'ak
padli dva muJi padli střemhlav
nadlalhtt roitMátili lelky ní
kolík jiných padlo šratnějt a vy
vázli llaaiči ďmUvívís ♦ na
mlslo pomohli druhým žebříku
I zachránili Je Ohefi záhyby! uha
šen £koda stiAtohetiá ohnááí
tísío duUrft Mendehon k rr j " f a
dělnice jeho Katzemova byli strai
nt popáleni a zemřeli záhy tm to
K Davísova a A Hov rovněž I jr 1 i
uhořelí
Stav ofnl a potftrnttl
Farmers Kcview v Chicagu uve
řejňuje ta dne 14 t tn náde
dající zprávy i jedenácti státA io-
kud ho Ijfe Ktivn oiimky Stav
ottmky valné e il--íil v minulých
několika dnech vidor tomu úrodu
nelte iLú tic% dobrou jak! bylo
se očekávalo V I llinoí hii jet
intti zcela cřetelné tn&mky tlepío
d( avSak tolik Senico bylo inice
do a na tak veliké proHtoře 2e na
některých mfntech toto tlepSenf
nebude mít velikých výsledku
Někteří zpravodajové sdělují že
devět desetin pšeničních pozemku
v místech jejich bylo jinou plodi
nou oseto V IndianČ a Ohiu jnou
vyhlídky stále lepíí V posled
nějším státu jsou vyhlídky zvláště
příznivé Jen malé změny lze po
xorovati na úrodě v Michiganu v
Kentucky však zlepšily se vyhlíd
ky na úrodu a dobrá sklizeň jest za
jištěna V Missouri a Kansasu
jest stav osení stále prostřední na
některých místech však se úroda
zvedla Iowa a Wisconsin slibují
poměrně dobrou sklizeň O Ne
brasce platí totéž"
Ze zemědělského odboru z Wash
ingtonu sděluje se ze dne 13 čer
vna: Teplé poěaBÍ minulého týdne
mělo na severozápadu zvláště
příznivé účinky na veškeré osení
je! sice se trochu opozdilo ve
vzrůstu svém ale pokračuje nyní
velmi utěšeně Počasí bylo skoro
ve všech státech příznivé za týden
minulý Farmeři v západních stá
tech mají dobré naděje a také z
krajin kde bavlna se pěstuje pří
znivé zprávy dochází té! tak z již
ních státu a Atlantu V Texasu
jsou trochu chladné noci bavlna
tudíž co do velikosti i úrody se růz
ní V některých místech bude
sklizeň dobrá jinde méně pMzni
vá Žně skoro skončeny Koka
řiče dobrá — Nebraska: ~ Týden
velice příznivý pro veškeré osení
drobné obilí se lepší však úroda
slibuje býti pouze poloviční kuku
řice roste pěkně a v znamenitém
stavu — V Jižní Dakotě: — Ve-
ikeré obilí vypadá pěkně jen de
ště je zapotřebí pšenice si stojí
dobře má pěknou barvu kukuřice
zdárně pokračuje — V Illinois —
Stav velice příznivý pro veškeré
osení i práce farmářské vzrůst ku
kuřice pokračuje sena sklízí se s
prospěchem v jižních č&stecU státu
pastviny v některých částech zni
Janv hmvzem — V Indianž: —
-— t —
Mtirif h1kn ďiid ril"lkfiti h
hni tnl si iVtlt slují a prái
j ťiti lils kf rVdl knkufiis ď0
ítuj# a rtí vim v !'
bttfíi jt 1'jrflkt řfrrtlu
iřj# - V Ml lln Tý ln
příiriifý kukiiřirw a ťrsmb"rv "
díříj Íirtlo mt4 ovsy ♦ slr íi
ly} Miny slibní — VIoÍn
Mti in irtmfiíiy} obílí lílk-
(rtilny Ut lk liť motá knktir
brirnttorjr s troffut fp'!ífy vy
hlí lky joi řfmif TsUk -4íí
— V Mírtfi'itJ íi#nl s
)ti'n dtff jld ktt} krikuMf-n
p'jkřnj jitki ro ď btřty i
rftti krátfti třhffí řly 1 ly
třohi y lil4 mlty — K n
I tikový stiv přfinitý írmti í#ií
jl mnolť il#jiilrtj In 4#rr#
ij?ilf t jilnííh řAt(fi - V
klinní — lff m řrnl ďibf
jtrkt jrt tmíf ti skliirns
VjUř mtjitolq dulft a nmUé
nni odbývat v l'iltbuřííi K%n
porady jkým spnsoUm ly nynlj
il rtfdorntumf ní o mi l stávká
ř i otr-%rtř no lť ti rnfdilo A'koliv
(Míra ty trvaly n kolik dtiA navedly
k lá l mi (mu f (li a jou rulřořrny
na středu dn 31 t tn Pakli ani
po tom (bory s nshodnoti urny
slili si hornb-i jil jou -na stávc a
ti kti M jcátě na slávku st tn-od-brali
! vyjidn4vati si budou
svými tamědtnavatly sami
Utttamnf ssuilrr
Sou dře McConnell v ťhipati
zasadil dne t't t in ránu trnstAm
a to pořádnou Trust známý pod
jmení-m American ťreservers Asso
ciation chtěl bývalého člena svého
ISinhopa jenl se od trustu odtrhl
pořádně poškoditi i došlo a! k sou
du Soudce rozhodl že návrh tru
stu před soudem neměl by míti
platnosti a že žádný soud neměl by
se propAjčovati nijaké korporaci
aneb trustu aby pomáhal jim pro
váděli jejich nekalé řemeslo na u
kor společnosti lidské Trust má
členy své ve Washingtonu Iosto
nu New Yorku Chicagu Detroit
Davenport a St Louisů Základ
ního kapitálu má šest milionA
dollarA a rád by zničil všechny ty
již nechtí se jím ovládati nechat
Jiad mrtvolami
Dne 12 června zapečalo s vyše
třováním hrozného neštěstí jež u
dálo se sesutím Kordová divadla
kdež nalézaly se vládní pensijní
úřadovny museum a archivy Vy
šetřování odbývalo se ve Willardo
vě síni Veškeré výpovědé vyslý
chaných svědkft vrcholily v tom
že vláda nepostarala se o přimě
řené a bezpečné místo pro klerky
své dotýčného odboru Dále bylo
zjištěno že Fordova budova byla
nad míru chatrná a že podkopání
základft téže za účelem zavedení
elektrického spojení k osvětlování
téže stalo se velice neopatrně aniž
nejmenších opatření bezpečnost
ních by se bylo dbalo Posluchač A
se sešlo veliký počet jakož i svěd
kA vesměs to vyváznuvších klerkA
a úředníka vládního odboru Ně
kteří z nich z počátku svědčiti se
báli kdž však byli ujištěni že ne
budou pro to ze služby propuštěni
pověděli svým představeným pěkně
do duše že věděli dobře o nebezpe
čí jež v budově zaměstnaným od
dávna již hrozilo Veškeré stížno
sti a přednosty pensijního úřadu col
Ainswortha byly vždy prý marné
Ano někteří obviňovali jej že
hromadné té vraždy jest jedině jen
on pAvodcem nastala vřava a poli
cie měla co davy lidu rozhořčeného
krotiti Další výslech byl odročen
panovaly totiž obavy aby nedošlo
kvýstupAm ještě povážlivějším -
Col Ainsworth chtěl cestou soudní
přinutiti koronera aby při výslechu
svědkA ve vyšetřování koronerově
mohl býti přítomen vzdor vseli
kým výstnpAm jel minule se udá
ly Požádal totiž soud obvodní o
mandamuš a ten i dvou příčin byl
odmítnut poněvadž koroner není
oprávněn vésti výslech a vyšetřová
ní v jiném směru nežit zjistili pří
řlfttl smrti th hlt s jedná'
dát pik i&lII j n h% kmn ř'ivl
koho př Vjl-(li! poftcttiá a (
přítomnost # fiipr')w í'o Aln J
wofth lřdy nspoi hodil jfmt
j"t při tofnfo výilr hi tm porot'
kofnffiva nmU ani přllJíttl
aby prlfvtlt nt mrtvoly tMi
kdo! ys ťorlot divvlf Mhili
byli Třít fiflfMtfilkA bjh po
t)fb-n dřívř řislli koronpř i n lo
Vfpoiřiřt
JifMJfS S ilf tmii
it t 1 1 řořvril hj li návítív nt
svřťví ýtř v Clií poín
jn prvním kvltrtorn al ď lnp vjl"
Iniíhního fclkm ''''} i(iOf ]
jednotlivý' h tý InA ptk:
rr k ' t4 4 I 4 i ri '
'U--if 1 ( m-t t llil M !
i ti %t h i n 1 im
lrlf 1 -0 ttff rí tl
ftH)Hm lili th ill :trf
! lftM
tf Un ' I al itl4
II
U 1IH
( n II 'liti
t l
v -4íi ttft uf Mr
MH'I ifrIH
to Vaneour I! I' příjd dn# IJ i
l in parník "Míovrra" lini au
strsUkí jl uvedla přímí spojrnl
Amerikou ťfíj i I parníku byl
obven v nrděli rfr ví Ikolrpjm
banketem Záliipt e spdrnoti II
Ward pravil v řči pří tá příb lito
ti proneseni Iw mAle být velice
dobrý obchod zivedcn rímým spo
jfním s pevninou atintrlkon a Ka
nadou že AuNtralie přivítá s rado
stí olK-hodní stysy mezi těmito
zeměmi a že doufá In za krátko
bude zavedeno pravidelné přímé
sto eni ka2ilě tri nedělo
1'oklali Um vsjíktt
Dno 13 června vyjela po dráte
Northern Pacific setnina D třetího
pluku pěchoty pravidelného vojxka
z St Paul Mimi Pospíchala do
lírainard Minn odkud! vybrali se
musela na Leech Lake reservaci
Indiané zajali dr Walkera jenž
náhodou na honbě se nalézaje po
střelil mladistvého Indiána jenž
za nedlouho na to skonal Indiáni
se dopálili dr Walkera chytli a
slíbili že budou jej skalpovati a na
kusy Že jej rozřežou Indiáni
jakmile se napijí nevědí co dělají
a v posledních dnech sehnali prý si
mnoho kořaly tak že vAkolní oby
vatelstvo obává se výtržnoutta pře
padení K poctě bvědnatlho praporu
Dne 14 června bylo tomu sto
šestnácte let co hvězdnatý prapor
přijat byl za prapor Spojených Stá
tň národní barvy této nové vlasti
Americká vlastenecká liga new
yorská přijala usnesení že v pa
mátný den každého roku mají býti
vztýčeny prapory na všech veřej
ných budovách školách a ústavech
na nařízení mayora Plán ten byl
schválen v mnohých státech a mě
stech a v New Y orku vlály prapory
na všech veřejných budovách i ško
lách V Nov Auglii školní dítky
slaví den pořádáním prAvodA zpě
vem vlasteneckých písní atd
Hanky dosud praxkají
Skoro ve všech městech měly ve
dnech posledních banky stejnou
zkušenost V Kansas City Mo
byl nával vkladatelA u Peoples
Ravings Hanky dne 14 t m
ohromný líanka však vydržela
Na Irwing bance v New Yorku již
bylo hAře Téhož dne nával vkla
datelA byl značný nebo? se ukáza
lo že bance schází 170500 a nikdo
neví kam obnos ten se poděl Han
ka vylpácdla vklady však na dlou
ho to již sotva vydrží líanka Lake
okresu v Painesville O měla té
hož dne 14 t m nával vkladatelA
a musela konečně zavřít V prasklé
bance v ISurr Oak Mo ukázaly se
veliké nesrovnalosti manager líurl
burt sotva to vyšlo na jevo prchl
Dále oznámen byl úpadek Naxh
ville Savings Co Tenn Také
Kxchange banka z Moberly Mo
zavřela kdežto Kxchange Itanking
l-ompany ve Weston O rovněž nu
cena byla zastavili platy poněvadž
vkUIttelA tfliký nt ni tsdll ná
tUk TotI platí o Cíl Iims hir
v rVnvtht Ihl Vříkerl If h
J i tky udály n j tiný ďn II
fsrvnt fftimtnf to njlM rikoliv
iřítriM Dn I' mni pvlli
první nirodnt hmkt v ArktMis
i ity Kn limit It potulován
t% nsjlpi( v fnlit Dl 'ili y
jpn ni vklibfřs obniif ťíořioo
Motikromi lifik% H lioriliima v
y"itfif I lil otriimili rovnal 'ipi
bk ZiMtkj liitin
Sivmsí' lnriky v "pofcvo Wsh
páí nt ♦riooo
Obklisl
1'iivttfii lun ti tUt niřníi h In
pi'ft "ííik-X llřiry flnři" J t
nt- llko NW4i I T dno % f
m olklíen íiTÍfrm a jt-ho výp"m
injmi frifil nimil vvditnl sbilhy
při prohiatud-ivirií ItipiM prokiitli
Indiáni kmns rřokýikíl'i f)l
kldVií J-l nk dUlt ln I- ?l r
umkoofiti humhí 1(1 má pni
í-t mtilA it fb kďllo riMiNtvo
íefifrivo řftá 'i ) rnnIA
1'řsis i řn Xětiu
V pdnfcti ilriceh Vrlikl obno
y peněžní taženy byly nt ne
york lanky a sie Jik fápidu
Uk t jihu Okolnot tt vyvolala
v New íorku pravý roirinh v kru
zlili linanérifih ()lm iotn(
pryč t New Yorku obnááel přes je
den milion dollirA a druhý dendo
ulály banky opít pokyn ln muil
poslat druhý milion tolik Jo na ně
taženo Peníze ty jdou hlavně na
západ kam! v pouledních dnech
posláno bylo více jak H 0011000
Iňknt to že úpadky vzbuzená ne-
dAvěra všude se jeví Okolnost
pak ž trh peněžní návalu vyhověl
a vydržel na té i oné straně při
spěla k uspokojení mnohých Li
tovali jest jen jakž z Wall ulice se
sděluje že tato oltehodní tíseň mě
la též vliv na obchod jiný a velko
obchody neuzavíraly již tolik dodá
vek jako obyčejně
Mezd liaslřú
V Sioux City Iowa odbýval se
dne 14 června sjezd hasičA nále
žejících k hasičské státní jednotě
Sjezdu a závodA súčastnilo se 100
cizích hasičA již byli v prAvodu
spolu s místním sborem veterány a
milici í PrAvodu súčastnilo se cel
kem 2000 osob Hasiči měli s se
bou v prAvodu veškeré nářadí Při
závodech o cenu nejsilnějšfbo do
brovolného sboru hasičského zvítě
zily cedar rapidštf Členy sboru
toho jsou i mnozí Čechové Cviče
ní a závody pak uspořádané byly
velice zajímavé
Stavení se zbořilo
Třípatrové cihelné slavení v
Keokuk Iowa sbořilo se dne 14 t
ra pod sutinami několik osob by
lo poraněno Tři osoby jsou těžce a
tři lehce zraněny Jeden muž se
pohřešuje též tak čtyry dílky jež
seděly v zádu na schodech budovy
když zdě povolily Hudova stála
na deváté a Main ulici nacházel se
tam obchod grocerní hostinec a
obchod moučný
Xeitřstí na výstavišti
Dne 14 června událo se na
Midway Plaísanci neštěstí a sice u
večer na tak zvané "ledové dráze"
sáně letěly s úžasnou rychlostí na
zátočce pojednou vyšinuly se z
dráhy a sletěly s výše patnácti
stop Jistý Hichmond z Dunlap
III jenž na nich jel zabil se na mí
stě a pět osob bylo těžce zraněno
Už odjela
Chicago které se chovalo k in
fantě Kulalii daleko slušněji nežli
ponížení služebníci Astorovó a jiní
v New Yorku nesklánějíc tak veli
ce hřbetu svého muselo se a ní dne
14 t m rozloučit! Veliké davy
lidu provázeli ji od hotelu až na
nádraží a volali jí slivu Tím se
musela spokojili ba praví sn žo
chování mi Chicaga vAči ní nezA
stalo prý bez dobrého dojmu
$10 odměny
nalawnt flovfka kUrý nlaaly plk akraill
imivtáj labvlfka Krb Wira llalmaata W
MoliQ we bal alliu ebajlt
4
TOTftRimJHTfi POMOCI ?
' II
I flnln %
trn I
VMt Mf44l4 4f jt
řeiréi IU -im trp!iftl mIIi
1 # ř l iiff
AiJtttf l l(ii mini J tn tfxftip
( f í l I t
' k ř " ''if ' ♦N I it
n i 1 I Ur ' „% m Mtwitt I ( W
fťfttS lěiUIl hafkit - S
1 1 ir iik NNf
II n i '4 f
+nnkt f If ls ltNm f tlum t I if ' K
t tom ( h k ) 1 n f iittlm J
i It ti tt Hff -#U n h iHtl hmi Ě
t I (4- li I U h I l I 111 t i
% iiI'ui f t 1-tná t d Miirll m
Mimi n i iiij 1 kr ! {
i4i fvi-iMi utrp it-tit t
ft I I IM lllKlMiint Mlijl I'
ni" nt I ' ii iKim # rf"H'y
Olr) lialtlMrtll t:+ kftt 01 t
% - if'"' r I ! Mottu rM'ti I
ikon f nmt i i n lt o mt ik' ftw i #
i i# f-t tVi ni lnl n ii j
f lt tt-4 i in li
k--l I r I h-tj Ilicif I
til o I n ll !
(rrf tilllrl (rdus J tl#r
Sf It ti— #
Z lil tt)4 R!! 4t ( „ li blllH
if JI ttu ti Hti iti-n mul V H-mf
!l l I i h" tnf I i f"i
kx Ml 4 ktt il-'lt trnli fc-k nlit !'
w- o i fc ti-i k 'n
l ll I H !! II i
Viřrňt knrMllrl n-mi vm'
Ol alui „t na l lnim iki fllht
kr '' ! if m h ) )'irlii' iit"l
(nl iiil l k alk í ml f"l-rn' t ip(ti
Anji- nmr Iiiíhi r0 IkiiH" k rli'n f
Lt Itt Mltf t tl
heterfit bk proti rh hmsIUms
I lrati n li t LikutOh ln h líO h Jíl
m-(tntt litii luk tu i tiiltiif
Irultf r ti tu l iit il I inu Uhr II i
Setrrfiv lék proti ibideřs a prfijmn
Cktitt a-l irtk— t '
tlfltlll tf V lM llrlll IIM i li? Jmi mi
ni U In nt ( lnuli iiiwi tt Hi Ixif ! trlnil
ílilfnii rill-iilií-iii l-rill liini i fnK O- S
ni k Ji ixiiiiiO i irtliii MOř
llřl-IIH f Vt Ikk llll-f í III Ml IV
Sfierfiv eriiiks rfm(AíP
iiv''il mi i-i ti lmi unt iirmiiiifi k na vy
IiiiIm ni itt h a tkrkati k a ! --m lu h OK
liituklin Hojí hIiiIiVmi iii iiii kmr a im
imriiijii IN tn J IíiIhmIiiJ k liltitl
ktliVH kjr la
Seteroty pilulky pro Játra lir ''
Ul ilin rlmriiiijr Jitť r ilniili-nkii ilr
lnuli rim-iO-iii řl i!i'iil Jali r # iii ImiIi-ii)
hliivr lirt-tmr k J1II11 lithii elimtili-kéiii-iiii
t i- aiil Jk tu iii-ii'ilirailili'lti? irntlli-ili k m
Ijř kilu Irpi ll ni i-Hl ('Mia tkalulkjr ďa
Heverava mať na raný a balenti
ui Omlmtnt
rirnwiti t virli liylin Ilojl T- lirir rť
nr ifmvi-1 niiarnli- ruli vliti)' opary I ik
It-iliii niiiiniv t -i™ ii w%
utnríii li liill rjfi lili- ImJÍ (Hiltll (ll liavitilu wi
ilikll l i na kradli ky 'i
Seteruva mnť pr svrslin a V) raženinám
'ra and Skin Oinlment
} rri-lilim a v vilnitiiiii iiiiiikm-í ťll l'l naiit-J-
j nln'riii linriilifi iiakll užívá mi xántvaA
krvi íiMli'l a iillulky liru Jat rit cu ! k vnlthil
Iliijl if Iim-Ji) u MMiky tymii-iilny l'u
laliv fiiHt
Severova zlatá niiixť na o(
(Mim £m Malnt
1 1 1 1 1 ! v ň II ku ilIn ři lií-iiJi' nrtiviin niiimylnf 111
jirtiNltiilkoin inill 1111I11I111111 nrinin ml m-iiair-iii-Iiii
iiiiKliii-ui nt io m-J [iruil-i ráiiM 'lrti-ll
il'tl iiiiiliniiii "'i io iimh-ii iii-Ii lioriicc tato
miim jun ryi iiiti ihiiiiiiu 1 i nu im-
Severova hojivá udpltiHť (tlastr)
IhaUng 1'ltutrr
Ji-zrminmiit jviiiliiil iirumlnili-k pmll minim
mu ri'Viiiiiiliiiil iirinlkýiu iMili-aiem a iiietiiuí
trii-iilii kriAi- yn lu avalů iii-imn-ím kyi"lt a
iktl-N' klKlIII l llllllllOI B Mlll M-IIMUiO
SeVCrÚV SÍlltel Vlasft llalr Tonk
Ict vílirii(in inn!ri'lknin proti V) rníi-uliiim
li-liky lil tti 1 11 h jhiiI Mni-ll mru íhiiii-IU
vypHilAvkiil Vluii Hin d poilníll Jli h VZrimt Ji
Ii (ulilo killlfl Ojiih láiivn IU) '
Severova rúíovA miisť iir miIm
oilutriiiiiili' v-i-likuil KMlrnlíiiiiit kťiJ a 1I11J
iluvá Ivitriui tililťiiiiiiiii liliiilkiiHlavMťiit a iimK
'(ihiiIií liuliht proti pt uniil miniluv&aliia mt-V
puklinu p)Hky udí iciih
Severova ptinníila na vluny iMr rtmadr
nluiiíi l k n'liili' I ulil' vIiinA a (miiiBliá od lupů
ohnlpith f I priuifvlnA liluvy ťi-na ií
Severu r prášek 1111 zuby Tuoik utr
tu vvlMirnf pro ' iHli tií k 1 1 1 1 1 1 vImijiii lu llhý iki
nit v úMli-nli ni li a iilruvuln ilámié a iliiiláví
iIihjIiu pfijfliilié v&nf Cena '2V
Severovy kapky proti holení zubu
udavl ltoletl kaJ-ili-lm velmi ryelilis míly lif
nu Hikailé imuíill ilrivn ni-i nu nnliun k pru
mlí-ilUuiii raiilkaliW-jiiiii Ci-iih Uki 1
ScverAv nlílfel kiiHelt ok Com tw i
J11 pravým nlř llulimi U-i-hlo t rupii' ň MkkyliiJii
rvi lilou niiHiliioit a trvalou nilpiiiimo iiu
to: I
Severfivjititě hojící liiilment J
immáliá kmihu tul iiHkuliinlniilHtUvky ol irilJTl'
ivnlxlto vhilu vlunk kull iiiokoIů wlivárn- !
ni oii-klluy tiiK)Hti pitidyiiA IhiIi-hiI hvhIíi
iihlliiin priu i' iHi'Iiíiiiíiii 01I rliiimiiutu a vlk-1 !
lio piiiluliin lH) ('mia lliv fyk! J '
Severflv léf Ivé pnUkv Smiui- wiř $
Ji-nt vllS plliravi-ii k lnl iiovi-Ii a pain-S
Jictifll 111111101:1 kunt I111V1 inu iloliylka ov'ť
iirimiit V ápH lnuli krajlulcli l'M kitíil'
kaí
oni iiuirlli' lii ln liu liAivull 1I0IJ y id
ki-iu Cena Vi li kruiilrky Wm uimiii
Severova karholová miiKť pro dobjtm
frltrinarf CnrMiirtl Oinlmrnl 9
lu 1 JI iiilli iiiny punoiM-né elioiiioiitiuii 111
illi-iii řkruiiiuin rum unii" ruy ixiiitky
iililtf
pukliny pttliitiiifalrnliijr atil Manť talo u
lllllíl ÍHMlHVl Jliplll a HHIIlfíi lllllnállí í I JHIlU
rOtU
raut cenu kruniiky wmi
Ha prooVj ? fUrk ÍMkrk I liraii-k a brao
NH IIiitiiIiiJIiiI iipuuriiill Ji-iliiulinkHjli f
kilni Ity ďky nirt na liliku nvmii olMlri-til
ninlil lu Ih 111 iMtkMilti lit tt tl V iMmlttlI lu liilll
tlivé na kuními lri'u iluliln opattutiS a
pHkuvauA imi uixii-ffiii ituiycn camky t'i'in 1
miIi'Ih lunř pniNlIi iliili lniii liankovnl jmiii
Kky na t ihi-miíu ih-ii nhw turu puutvni
ukMky (inoiii y nnlurl atu-li v phhiii ri'K
vmihiii Iky ti kiii ihiIuii tMiiMti-iiin
nutno tttly minii ni-Jlilil riri-ii oltli u I
ky a pilulky nul) mami limitou ponlány I
IMII'III
r~l'p pli-kiiinlkAin ku pnxli-JI mrli k
iiauiriiii iii-jvt-uti proviní
Vyrkliílvl a mujiifl
W F SKVFItA
ři-nky kkárnlk
26 a 29-24 lve ledař Rapid
v!