Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 21, 1893, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4 ( '
#--# ?r '"-Vív
PATÉU
POK
i
i
mtMifi A" tm řf orrirt r íhmh mimika oe mi utfM j
ROČNÍK XXII-ČÍSLO 10
OMAHA NEDRASKA VE SlřlEOU 21 ČERVNA 1893
ROK
ZA
6
i
Za Cosi otcovu
V řeitem ' knihovny AieriM
- p
JWí ♦elepnutavý hnnlii Kngeii Jí
I „I 1 4 _ '
iruřrr triij i rt 117 tleli r
JlU f (bílili teiliM Mil M íállbnl m
f- kiil st kUfdn illll 14
j( kníhnvliu tll ifilLU innl imit-
1 llo (láli nNi4ht Mm Uliti
a um ikftU li in iťlVtit nelni
W ntl tiflrl I k ) rlil ve řn„'
ř (tišino nlnitelnl vn firniA knihoví
V řMHefii ilf ilii i' ie vythietl
frjtiiáii ih juovtele imWiVi nvUW
Mí VlkC Mi lěíh Umí 144
íilf ířtH jll tetiAlov dojíst lín
V který Jtum tenkrát voKII podá
vali V Knihovně Alnerickl jrsl Jed
lifrti z Jeho lfjlf (( li jiwft tntlí
"74 -Mf ritrovii'" h iiii'1mm fi il
Itiff iijittít i jt-t- níkly tif"tli
Miuáii který ly vd nitl iifl
tfhto
tlin ítMif v lctyl H!nHlliiřji fr
Ii) ln-i kilu lin( 'i iipiuit riiiiii ii
- — i - #
vjlnhtl Hkytijrni liniiJství kiHifA-
Jliiirtvjrli a fíaliitirtijcli tk i kaMý
tia4 HiiíTai#B Uiue ni {ii nciiilrnf
vjlo7 rHl4k leknou kniltovnu
- KduktJLv liv tilál ni xcílt híi uklkir
nwliC nim dopita a yiiAlfm inu irviit
DeMt ui ukázku ulaním
KNIHOVNA AKEKICKÁ
1
(malta Tirbi
OVt ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
Z Washingtonu
Ze dne H čirvna sdžluje eí i
pokladničního odboru vládního
iUv finanční e tnacoe iieptui
liankovní a obchodní úpadky již
větílm poítu natiledovsti nebudou
Kuropa knpuje na5e obilí v mnoi
Btví neobyřejně velikém potřelia
tlaU jest urovnána dftvřra tnovu
tiskaná a peneinf tÍHeft není již tak
přlIiSnou ZftHoby řimého ílata v
poklailně vl&dnl svýžily ho z obno
bu $89000000 na í) 1300000
Požadavky tápadu o drobné budou
i&lti ta nauledek že do vládní po
kladny jeStž více tlata Me vloží
Celkem m& ne ra to že nejhorSí již
minulo vítSl firmy obchodní ktcró
kriií podlehly t větíiny opít ta5
nou jiné náhlou bouří uchváceny
vydržely a jsou dnes jaksi otužilej
šími — Uaron Fava byl předsta
ven dne 14 íervna presidentovi
jako velevyslanec vlády italské o
kterémžto jeho novém titulu tajem
ník Oresham byl úřtsdné uvědc
mín Po obvyklé cerominii před
staven byl turecký vyslanec Ma-
staven uyl turecny vysu 0
vroyeniJJejjenžveménu turecké-
bo sultána podal presidentovi
skvostný zlatý peníz památní jako
dar velikému národu americkému
od sultána na památku 400 let
památky objevení Ameriky Na
Kant vvrvt rtfiiníFanó nliríie
i: I J ' " 1 J J l ~ ~~ j
oblevu Kolumbem kolem téhož
lest avřínov věneo diamantv po-
f sázený tureckým nápisem Co
S ma ntan tifenfzem uosud není roz-
- — í
t bodnuto poněvadž jest to dar ná-
!jrodu bude nejsplSe umístěn v uá-
rodním museu aneb v knihovně
I státního departmentu — a 1 1
měsíců do 31 května 1893 bylo ze
Ýi Soolených Státu vyveženo obilin za
V $173009201 proti $272470023 za
i tulnou ilohu loni což lest 0 celóch
{ sto milionu dolaru méně Toto
f mDn5nf nbn&Sí na nšenici $04 -
h 4niu" — I '
' 674705 na kukuřici 121010317
I nažitu $310035134 na ovsu $2-
943875 a ječmenu f7a0l
1'roř T C Merdeall f len
f itili nMěkélio odboru a
knmř Kíntf první l Hpojeid
uiii IIA VILI litiiíi
- Hiil I deerl i Wal
aiii umní i in"i
urovnali el-oř lil od
UUÍ 1 lf třl I koíii'1 JI
" ' ' '
iniřov Vm Fillr nhU t
iiilftfikí dloiih'1 Otty lv
vlády UMnhly fi'iiniti V míru
tmmk oslniv talii rrnv V#4H
áln Jřt ilMřlittm Um trt#
líti I ffni Ulil ht lif I
- i f li- i
iáiirmt li úmluv o nirltl M#n
li-nhtll f ifáo nalHiiick nalfll
Ppojii)m Htálftm a dU toho i ou
k vjhcnft bu le
Vemht llsiajl
Honolnlu WluJi to dut 10
kliril jřiji-l ! 41 rřirwinra
lna ih I ni ! (ni 'i íf rni i'(i
trvé lik iiroiatlmné vlády vitý
íitu byl nvl vládní budovou
PMinivií itionart-hie Kvaluj( to ta
tlé mirnrnf řili dftka 1 sešla
vou ji-jiťh jpst jil kot-c Uřednlt i
a vojsko iroíatímné vlády bylo
výr rum ní-mu tomu aktu priloinno
Vláda taptatila dluh svnj $900
učinila opatření a opravy vomlni
i-tvl i iřiiravila so na rnolné výtrž
nosti neboť povídalo se že lid
chce královnu olvítt na palubu )i
sté lodí a vypudit ji tak e země
Vláda iirozatlmní Ujmu vsak nelo
volila a thlřla královnu pro ten
tiritiau voisKera ciiraiuii wiu
iuj„ prý u na Havaji
II - Hole pre třetí lhůtu
Iowa bude v listopadu volili stát
ní úředníky a poslance 4 státního
sněmu lioj slibuje býti opět zar
putilém neboť Iowa vo státních
volbách jest vždy polem tuhým aů
iiři poslední voibfi presidentské
odevzdala 23728 republikánské
většiny Demokraté zvolili svého
lc4tili14lA rnku většinou 9523
a prohíbico byla ovfiem hlavním
tástojem roku 1889 jej znovu zvoli
la většinou 8210 kdy týž zástoj s
vvtdedkera mnoho co čtniti mel
Sněm vSak nezískal ani v těchto
letech a Uk otázka prohibice neby
la vvřízena i slibule býti i při této
volbě důležitou pákou Zajímavost
pak věci přidává i to že sněm jení
bude vyvolen jmenovali ma nasiup
ce spolkového senátora Jatnese 1-'
WilMona iehoŽ lhůta 13 března
1895 vvprsí (íavernér JJoíh bude
se o úřad a zvolení ucházeti po tře
tí afi prý raději byl by spolkovým
senátorem kdyby demokraté získa
li většinu ve nněmu Jako guver
nér jest nejsLInějSím kandidátem
demokrati!
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Dokonal
jjfl dne
J Letovského
19 t m že tchán p Letovského
Frant Sulek vážený a všeobecně
známý krajan ělen okresního sbo-
ru supervisorft a jinak vidy v poli
tice v okolí svém činný zemřel po-
dlehna poraněním svým jež před
několika týdny si byl přivodil kly2
s vlaku seskočil ucinir tak v náhle
zíchvátivéí jej choromyslnosli Ti
kilni lef znali želí smrti leho spolu
i ' '
a rodinou jtz nase pian soustrast
Veliký požár
ňestipatrová budova na Wabash
a Con{írcss nlici v Chicagu v ncuó
li vyhořela Ztráty obnáší 200000
Největší škody utrpěla spoleěnost
Kichardsonova obchod to s koberci
a (iinnova tiskařská spoleS spo-
( lu s firmou Cheese jež piana pro
'dávala Sousední budovy jako ve
- -
imy oneoa otenei ioopr t-u
byly jen nadlidským namáháním ha-
sicu preu spoumuu uvuraneny
k llSf# fit l!řřSS
KsMt s mi lotlm o kávst Ukl
budu ř"li'idli'ltl Vjiilli'1 Soudil
plkoiio v látIititt Mlnlti'1
iiUtfrnl ftiy svíťiví i sadr
l'i Im ř"iH'i jim! inlitnl př
7 v fUy v ♦ lín i rnři
i'il'i - ili'dfilm nud-!! i"l
kuvfm bjf výuu v nalili
In VřrliMÍ SiHr#i rullr v lil
a s ním nitidf'ov4 líunři a
AIU r-lí } výtaa má b)t
v nudili fitvrrni a ivlřluv I ru
ki povdi-fit ouď-m obvodním
iruípii V riiili'idnutl v r hnili"
Mitidrn lull-r přvl s í" pfnlte
kofi n-irifi iuv(lf'ii in Vřlial ihI-
nik niriHlnl nikterak nititncnaln
ještě le lád t% podnikem úpí
mm koritrulii by mlti mřU a v tál
lítosti Uhni lillífli se luohl Z toho
ohledu rotkai Irlovai í jimi Uká
kontrola vlád prnpnicujn jíl
s oblrdcm na to le in-bylo náležitě
ihiiriěim vládou ! (iliivfenlm své
lovů výUvy v nt -Kli lijmy vlády
m
byly pimkoziMiy a v jakém olumsu
poškozeny jiou su zrušuje
líinkup Merrill methodistuké
církve takž sděluje so ze dne 1H t
in z t hicaa prohlásil Je metho-
dislé í'k'ho světa budou světovou
výntavu loycottovatl Církev cltá
fioooooo vyznávačů a z těch prý
ani jeden na výstavu nuvkroěí Po
vydání provolání pak výstavky me
thodistft -Jo týdne budou vzaty z
výstaviště Horšího již nemohli
učinili nic jen co je pravda
iako na truo takým a podobným ti
chošlápkum tisíce a tisíce dělníku
použilo v neděli minulou opět pří
Iežitosti aby podívali so uo "bllu
ho města" Někteří přišli s rodi
nami jiní bez uich avšak všichni
stejně se těšili že bylo jim přáno
podívati se na výsledky prače zeme
této i zemí jiných
Vnjnko na sláv káře
Z HufTalo oznamuje se že stáv
ka mezi nakládači lodi vypukla a
sice k vfili mzdě v celom okolí lo-
nawanJy Stávkáři díevařského
toho obvodu vyhrožují žo jakmile
skébovó na atl budou dojde
výtržnostem Milice z Tonawandy
jež na místo stávky poslaná byla
lest odvolána pouěvadž by se jí
stávkáři as mnoho nelekli i posláno
na dějiště několik setnin 5U pluku
něšlho z HutTalo Stávkáři obchá
zí obchody od několika dnu žádajíc
hmotnou podporu aneb potraviny
jichž došli se jim dostává
Jak dostat peníze
Velitel II O Taylor U S N v
New Yorku předložil společnosti
nástavbu Nicaragua průplavu plán
jak by so dalo sehnali $20000000 k
provedení podniku potřebných
Navrhuje aby zřídily se úřadovny
v šesti hlavních městech Spojených
Státli kdež prodávaly by se úpisy
úroky z těchto upisa aby zaruče
ny byly společností "Nicaragua
Canal Co" Měřiči a jiní znalci
praví že bylo by třeba na veliký
ten podnik $50000000 avšak veli
tel Taylor tvrdí že to příliš mno
ho Nevíme jestli po zkušenostech
v Panamě úpisy by šly tak příliš
rychle na odbyt zejména nyní kdy
každý bo stará aby peníze co nejlé
pe uložil '
Ze žárlivosti
Ambrose S Arnold účetní fir
my Ienton Uros v Lcavenworth
Ivan zastřelil so a ženu svou dne
18 t m smrtelně zranil Hodina
zrovna poobědvala byla neděle
načež muž poručil paní aby jej
následovala do ložnice Arnold ta
sil rounlvfr Iirocn že H zastřelí
~ — -
poněvadž stala se mu prý nevěr
nou Žena založila klidně ruce(
obvinění mužovo odmítajíc padly
t ránv a n!liá klest t ran
it k ihiii Mul M Siřeni S On
a a - 1 t
Javr i skht tia míi Arnddn
1 inli M dítky
Tfíelrsfánl krssrf
Imim li ervna pikf j''itln s"
Vff VJlsilnl svědku pfi vrí'lf'ivni
dlfin lei vedly k heilřtl w 1 nr
ilnvl divadle k l I 21 osob Velní
In klerku vlfclnlili bfln laMtn
Vlál au vřlU I mlttnnsti
mi ti atn a bu nv ♦lulms o
íei'iit svfdi zMnencn v odbn
ru pehijfi(itt nikterak se tietaral
Tak ďikáiato jíl di pněátku vy
etfnvánf knmnernva kdi Jln nyní
vřdeitvlm nad veikeřU pnihyl
tmět s# tiistiln že bu bva dif adlo
FnrdnVO tel delší lil dobv Veřejný
w w 0 m w
ml úřady probláSeno bylo ta nebex
pecně Hnxorrn stavební řntwi
stle prohlánil le by nikdy nedovo
lil aby pod takovou t hatrnoti bu
lovou lod základy sn kopstlo k
vftli zavedení elektrického spojení
a ouvěttení jako sUlo se v budově
Kordově Na vrub toho také celé
neštěstí v hrozném svém dosahu
připsali Ue Jiní svědci upozorni
li prý slrojnlka Sasse jenž piany
na spojení elektrické vypracoval
jak ntdjeipeěné ono kopání pod zá
klady Col Ainsworlh dal rozkaz
superintendentovi budovy kde
S w
vládiií úřadovny se nalézaly aby
jej o každém nebezpečí podkopaní
vetchých zdi uvědomil sám na prá
ce ty se podíval Odbornici sved
čili vesměs proti konlraktovi Dan
tovi ienž podkop provésti dal Od
w
té chvíle co hrozné neštěstí se sta
lu Dant jest ni mocen i zdá se žeť
choromysmost so jej zmocnila
Porota rozhodla dne 19 t m že
Col Ainsworth Dante kontraktor
a strojnlk F Sasse a Covert supe
rintendent jsou neštěstí vinni a po
hnaní býti maji k zodpovědnosti
Lesiii iNiirr
Městečko Iron Kivcr u Ashland
Wis bvlo zničeno požárem Celá
obchodní část městečka lehla dne
18 t ra popelem Chrámy evan
'elieké i katolické Jakož i školy
vyhořely Ohefi vznikl v nejzazšl
části městečka neboť v celém oko
lí řádil lesní požár jenž přerušil
na dráze Northern Pacific spojení
úplně Hasiči z Ashland dostavili
se záhy na místo však práce jejich
zastala téměř marnou iako v
North York vyhořelo několik sta
voní a mnoho lidí jest bez přlstře-
v r i _ v _ t
ší
nnouy jsou znacnu
Podobné zprávy o mocném les-
m
ním požáru došly téhož dnu z mě
s w
steSka Virtrinia a Mountain Minn
na dráze Duluth Mesaba & North
ern Požár rozšířil se též na
městečka Mesaba a lliwabae Ve
Viruinii as 2000 osob jest bez pří
střešl Ženy a děti zachránily se
tím že utekly so do nákladních
vozu V Duluth se utvořil ihned
výbor podpůrný jež na místa požá
rem Blížená poslal potraviny i po-
moo jiného druhu
Loď Vlrklngu přijela
Do New Yorku přijela dne 17 t
m loď Jejíž zevnějšek velikou bu
dil pozornost neboť byl to model
oné starodávné lodě na kteréž No
rovó ještě před Kolumbem byli k
břehftm země této dorazili Loď
nřiiel1 z Nového Fundlandii a Z
New London Connbyla ve vleku
malého parutčku Mužstvu podiv
né lodě velí kap Anderson Jak
mile loď Vickingft v přlstavě se
objevila veškeré parolodě vítaly ji
hvizdotem a plachetníky máváním
praporfi norských barev Mužstvo
lodě Leif Kricksona bylo oblečeno
jako ti dávní jeho předkové a No
rové již uvítání lodě měli na staro
sti byli na celou tuto výpravu jen
hrdi neboť stala se pravou mam
festací před zrakoma celého světa
Ditu Irt řeřvna událu tteStlsU
V Hobfiken New Vnik jel vylád
In si ieal n(U Intiolé kOly při
vodí"' Čet i#rb bvln poraní m a
t lit b jedu smrť lnř k-lelto niko
lik sUvenl bylo tenř rmmeteno
Nedbilf la 1 f din ulnJil d t řiainllnvý
náboj V bedně ti% liátfoje 1
dlnlku mnifitrianfth V přidělit
Náboj vybili hl kdvl tik bulo bed
n y nijaký lJl přidmt vhodil a
lieitěitl bylo hotovo Jeli štěstí
le nestalo se tak n několik minut
lílve kdy rnnohn lUInlkA právS
prá vyilfih na nlíii u přá lelny
stálo
Sluli j na filefNe" neie
V Fvatiston III dořoiiimřly
0
se slulky v jintfi h aristokratických
rodinách le u všelikých ibohatlýtii
loků ni on I ilt nebudou poněvadž se
tam s nimi velice divně zachází
líoycotují tolil také rodiny šina-
hcni a nejen le simy lam slotiliti
nechtí ale pfiíiAujl se aby i jejich
drulky místa u těch rodin nepři
jaly Iloj tento Jest ovšem zajíma
vý již proto že se slulkám až do
sud boycotl povedl
Zeny imlitlkářkr
V Topeka Kan odbývala se dne-
15 t m státní konvence žen jež
politickým vyznáním svým hlá
sí se ku straně lidu a chtíce založiU
si ženský spolek pro žennké hlaso
vací právo doslaly se do vlasu
hva Hardingová která ono hnuta
sbubnovaía chtěla so sláti předsed
kyní spolku kdežlo druhé ženy
chtěly mlti za předsedkyni Annu
I DiirtiHOvou ísad tlm ale horši
la se pani F Leasová úhlavní ne
přítelkyně Diggsovó a přešla v tá
bor Ilardiniíové Žena bývalého
kongrcsnlka Olise postavila bo v
celo Diggsitkam byla vsak po
dlouhém sem a tam obracení a há
dání zvolena sama za předsedkyni
Na prospěch vývozu
Jakž z Chicaga se sděluje učiněn
bude letos zvláštní pokus aby vý
voz potravin do evropských zemí
se zvětšil John Matleš z Nebra-
sky mimořádný komisař jenž do
Kvropy jest vyslán odejel 20 t
ra do Německa a Francie aby
tam na prospěch vývozu plodin a
výrobku našich pracoval což děje
se ovšem na přání tajemníka ze
mědělského odboru Mortona ve
Washingtoně Maltes prohlédl si
soustavu vývozní různého druhu
masa jakž v Chicagu se deje ja
kož i přesvědčil se zdali masa k
vývozu určená náležité prohlídce
so podrobují Vvjel za posláním
svým tudíž zcela připraven již
protojo prohlédl hi výstavu světo
vou a ví v čem Amerika s jinými
zeměmi soutěžiti m&že a jaké plo
diny a výrobky na trzích evropských
budou hledaný
Následky stávky
Z Pittsburgu Kan ze dne 10
června so sděluje že W a J La-
nyon oznámili žo budou nuceni
závod sv&j zavřlti a sice příští
středy pakli stávka hernlkft do té
doby neskončí Jakž minule jsme
sdělili výbor společnosti doly vlast
nících s výborem Btávkářfl vyjedná
val V otázce mzdy k vňli které
stávka po celém okolí v dolech vy
pukla nemohli se však shodnouti
Také Cherokee Zino Co oznamuje
že šmelcovnu zavře a dílny ve
Weir City a nejspíše prý do Saint
Louisů so odstěhuje lim 500 děl
níku přišlo by o práci Mezi stáv
káři dftlu v Litchlieldii Fronlenao
a Chicopee nastala nouze Hornici
v Scranton Kans vydali se v pon
dělí na stávku aby lak soudruhAm
svým již stávkujícím spise k vítěz
ství pomohli
i
'i
I
í
i
I
r
ř
y t
s
i
n