Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 14, 1893, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ~ IHJKHOK XAl'AIMH"
Hmloum HnaWfti
JK'inřt podloubím otálení tit
JnJn byla minulého ldn roloi
'třf vlády lukm h vloupf
Inořn ofi-t fiiMm v pUtioxt
II mťíitttt toto poalo ri nt
(ik#nt mM vládou jfnift
! (S fty ti ní I 5 1 y pr eí ln
í rjdfullfiif Jk amhulM Itti ljr
jhH Mli4lr(f -nátu 'IVprvá
i# kftřifll I ř ft t jr ř##í lrf MtrrUor
ítf M árnluva ktitkm
S-ll l'á njnl Mitřejnuj
''# f amlouvy bylo o ní f#Jmi:i
no( hí ttfnl ftff"fi' páfio Tvř
tlf } t od'HIá fff rthodft
inf bílitti! mH Mdt f (In
J J fwfcřnwy přd 1 1 1 t f ! í rankou
('n( o ířrt Mní tak jak i řinl
" Ml polním vyvftá
)l4 In 't a tjrti&rtf provi-
rft iififft obyjnýf h ktM
l vydáním rnol $] pfWinu
hf ttavMéVni Mti Vfrníwku
( átočnb I na #ifa Jho rodinu
fMU1 iiltAfi byl alttntát na
lovnfka i iloéiri politiký pro
wmjm f 1 1 nf in wj' 1 1 ni i j 1 1 "
lával prolo iti4tffřil atilouvy o
vdávání takovýelt přratupnlkn
Kt novotou a lo novotou jmi tm
rovn4v4 n a lurhim ni leml
Hmlonva tk jik im-íe jnlna není
Uk zlá jak innotl mi oť&vali
viak Jt přecr do míry imlnié
cb jinou cxl tradilion lni politiky
mé léto bývala by lépr aby ne
byla přijjta
f Smlouva ta inf:
) Článr k I Obé amlouvajieí utrany
-vatuji e na vzájein lo na pofAdá
ií podle pravidel a jednáni u ujdi
livyklých vydají jedna druhé dno
j které JoiH!#i oovinfny mlo
jvřdčfřiy te íloinťi a rVtukA v
nil'dijjlcí jxilolie uvťdenýi li
Jedly by ochrany aneb by nalcrc
iy byly v zemi atrany druhů j-at
Jak nutno aby ne to otalo n&Mcď
tem důkaíft je! dli rikona tč které
Bmř kde urclil(k anebo oNoba
ftkto obvinfni bude nalezena onpra
tdlřovaly by ealceiif a noiuení
dyby tlocin p&ch&n byl v re mi té
Cl&nek II Oxoby UMvřdéenó aneb
bviriřné lo rtiiícbaly o nřj ho jo
VV'ly aneb úuaNť mely v hpúcliání
Ukterólio z ii&Hleduj(cíuh rIoóín&
Mají býtl vydaný předpokládaje íe
Atovýto pokuH nebo účnHtcnHtvl
[od léhají treHtu dlo zákona obou
VI Úrayaln& vraJdy a zabití
i 2 ZiiáHilnénl a vyhn&nf plodu
3 ZhařHtvf
4 Vloupáni ne cíli nocnl naml-
vniKnuii v ouyueim muiii uruueuu
ímyslera upachati hrdelní přostu-
louteí čili zločinné odeirautí to-
u t
tj'Z anebo vécí OHobfi jiné buď nwi
yi anebo ohrožováním
i (krádež či neHprávné osvojení hí
1? ajetku jehoí cona převyňuju 200
iV 300 rublft
k Tiru _ -IaIm
eh IÍHtin veřejných zcrnCpan-
ýoh a vládních
(J Viroba a rozSiřováuí padřla-
ch pcnřř ať již médéoých anebo
pírových padělaných veřejných
uhopiaA kupon Q veřejného dluhu
rtt 1 11! t -
nKOvnicn noi ouuyaui a vneuu
"i úvér dán padélání peceté
')uvy prodejné olÍHkfl razítka a
kft Btaini a verejno opravy a
vání třchžo
Zpronevéření veřejných penřz
chanó veřejnými úředníky anebo
i u koho bvlv uložen v
Zpronevěřeni ípachanó oKobou
vtnobami najatými nebo pláce-
V ! Y_i í„1 I 1X
ni n ii ujmu řamemuHvaiuiK my
fí majetku takto odňatého pře vy-
obnos 1200 nebo 300 rublft I
Mořitkó loupežnictvt auebo
'oura na palubé kdykoliv by
tvo anebo řát jeho byla ho
iouila lodí podvodem anebo nái-
proti veliteli
I') ťmtné protluAkotin mb
lri%t anrlKi ntrfřif ffdrifth kiftí
fibrolujn livot li lkf
r ilfirktll Vhkh li tPtU9 vy
dáni lil lffJfUfl ' bt po
Iř"t dotynoa oobi přuín
polili kho rám tifl-u lil nt vydi
rta Uktvl řtpnil ootit vy hni bfli
oititrn potřel Í rn it politírký
Mlnt pp4liný při vydiflířn
anlo j řt jiný iloin h' l ro juký
byla vdin rt"bi'U pofob-ti'i vy
d4nf ooly která # dpiitHi ilol
ft'i před tín dňfiti k-ly ámluva
laťt f řnon priva vej 1'idnM
proti liftttti toho kďi loj v
ftkfrr anilouvajírMi fní a II
votd íiktí-říbo l-n %lá ln"ii í fo
diny kdl -"k't tikový hrnnj
v mIA přímky vral ly ikldn'bo)
provodní i ivřta otr4viril
áiti V lloinu loni fMnábyiJ-o
klá Ut m pf('ipik poliii ký audio
(4 ikutk přf('ipkrfn likofi'li'1
dfnli'1 ipojoný
riAni-k (V Huiloiivajd f trny
riebdrifl fnoi I (éta iii)iiy lá lány
o vydání ýl vblri(li ilrift
(drlxi pfxld kii h
f IAn k V Iltil# li oob poi
dotaná nali!iiti ul v# vySptfováni v
Xeini (m liíl e podllj"' budil lo
fernS té rfinn liáno aoy binT v soudu
Hikraéovala anelio do inen vydtla
při Itiul pffilili iiftnii cameRiti ko
neéné vydání pak li by uprchlík
nebyl wouien 'řo lentýl iloéin pro
Vittf o jeho irydAní ládá
ťlánek VI Žádot aa vydání
uprebllkn kteří npravrdliiontl né
kterého i uvedených rIorinň a pře
utupkft byli obviněni anebo iiHvrdée
ni podán4 buď diptotnatíckýui jed
natelem seiné která v o to mhází
Kdyby jednatel takový buď v zemi
anebo v nídle vlády nedlel podá ji
nejvyíSI kouMulátuí úředník
Článek VU Každj kompetentní
řjlkový Moud budil oprávnén na
základé certifikátu Htátního tajemní
ka který oxnáuií že rukú vláda po
žádala za prozatlmné zatčení OHoby
obvinénó o nebo unvédčené ze zloči
nu pro který tato úmluva vydání
povoluje a na základé žaloby patřio
né vydali zatykao pruli dotyénó
oMobé Kdyby víak formální žádoHť
za vydání a formálním důkazem nc
lyla podána diplomatcným jednate
lem vlády která o vydání žádá
anebo v jeho nepřttomnoHli cprávnó
ným koiiHuláluim úřadníkem budiž
obviněný ve 40 dnech po zatčeni
propiiMlčn
Článek VIII Včci nalézající bo
v moci uprchlíka které pomohly ko
Hpácháni zločinu náaledkem téhož
řinkané anebo véci takové které by
mohly Hloužiti k unvčdčenf obvino
ného buďlež v případu že hp vydá
ní povolí odevzdány úřadAm vlády
která o zločince žádá a lo i tentokrá
te když náHledkem umrlí anebo
útčku pachatele vydáni jeho pacha
tele vy láni jeho UHkutcčniti ho no
taft že
Článek IX Tro případ žu by
jo lna a táž oHoba i od jiných vlád
bjda požadována míti bude před
noHt ta zemfi která dříve přijde
není li ona nějakou nmlouvou vázá
na uznati přednoHl zemé která po
žádala pozdéji
Článek X Výlohy vzniklé zatče
ním zadržením a dopravou ucho
vláda která o vydáni požádala
Článek XI Tuto úmluva budiž
Hchválena a schválen! co možná nej
dříve v Petrohrade" vymčnčno V
mou práva VHtoupl ona dvacátý den
po prohlášeni a to zpíWbem jaký v
jobou zemfeh jeHt obyčejný a potrvá
(až nikterá zu nmlouvajfclch mran
'oznámí že IhfUa smlouvy jeHt u l„
I - AI I I ! v"
ce jemu pui toku v piavnonii
Zpnívy spolkové
1 Ceakotdov pel v Ucuver ťtlo
odbývá mIiIm křídou draho ělvrtoa ilrwlB
mfatol v mliUKtlnrr PUAk 1731 BUk
ul — Jo PoWnroý UJouinlk f it XUt L
MBctal — J Urbck kalbovnlk 110(1 Abm
Iioř4k SmrríUnt
Mlnhý Aký nUlř a #kU l( Ar
AidonÍH llvíák vydovil m řnínul
v Hw Vorlu imerb M pfA
f inti Aoo ri'k4 loi H4 lit) dá
řiejlpn fáktt M plil li
jol lvH fn jif M!r !!( M„
Vll I i lftietiji } kl Ulf'irii
%mťuVm jko boinl adřoj t
rtíltol výliM lfj i Ani#r
Afá Nfllili ImiIo lib]? lvolákv
relkm přlhi ifinobfrfi ticnf
irovna tbod t ni rtobf) ta i I
niftjl ž íiik Ařiřfíftí frtholio f
lin iím ji} 1 1 1 ftiml btíjl í
býtl plodními ltjlli míli ki
d iu a vltři tvorbu toho d kU
dy vídfm af oftárn ni kli
foukotiv tk vmi pfíi ano-ri-
ikon l'í(i( J 1 #kř i fint)
nář'dí poíh v př'ii lí a v
rliřámA Anifrí'n poelnbif n#
oftJ# Jtloi ii)křifií jíl p(ti'
rtirámová Joii popétky vypojeno'
od jÍDi h fiáfiidri'1-lf plnA li lu j4n1
mbrtir ni ak'tf'1't a ImI jinýi li ná
rodí a phíáiy v auieríkéiri Hh
lni lbíiliu juko] (ik fio'' adopm
proádí A in iiej Inej
áím hkU lby velikýi li mittrfi libo
volit mi hyn II Unoík iimá
lei kho popuxitjí jen aliy jim byl
dán nátér jtké liké pA vodnonti
A tak tlo lo Amrriéaiié ne
mohli n ptx blubíli a do dnen nemo
hou p(ní národní kla lbou ukuleú
né auiiriekou Smutné (o ale i irá
pravda! A prolo ti Ameriéaoé
kteří ohrnuji dnen ret o návrhu
Dvořákové iní li by jit kjImi do nebe
Ale kdi pak vid(m jíl v rňfiýth
třeh poHulcíih vřii rftné TaU St
Louiíiký lit "The Kepublic" praví:
'I)r Antonín Dvořák znamenitý
akladalel a předieila národní bubeb
ní konnervtoře po jednoroční hu
dební činuoHti v New Yorku ozna
muje žo dle jeho náhledu základem
pro americkou íkolu Inidolmi jnou
tak zvané "čemoHHké melodio"
Tyto jnou tak HHpuň inyall pronto
národnimi pÍMiémi americkými a za
také mély by být považovány veSke
rými dumorodýini Hkladately K
létu iuuhí ho obrátili pro nadchnuli
v každém větSím a píivodnitn díle
pakli provéHti je chtí Nechť coko
liv Houdí ho o této theorii jako ná
vrhu — a kdyby i h povHechuým
Hchválením vnecli tiaíicli nkladatelft
He návrh netkal o čemž velice po
chybujeme — jnou překážky jež v
centu ho Hlav! praktickému použili
lak veliké že již každý první pokuH
ho znechuU "Chyťte ho nejprvó za
vlaHy" — tak a teď řeknete kde jeHt
pravá černoHMká melodie k dontání?
Tak řídká jcM lak vzácný jeHt to
ptáček žo mnozí docela o bytl jeho
pochybují Doufáme žo dr Dvo
řák budu v tom vyhledáváni míli
včIhí Htéatí avúak plán jeho dovétiti
mladé skladatele na nejbližAi čer
noňnkou komedii k vftli ucenl ho
Hotva najde ohlaHti u většiny ameri
ckých hudebnikft Či považuje
doktor skutečné ty ooernčné ''čer
nochy" za pravé a pín6 jejich za
pinné lidu prontého či neví že pínné
ty nejnou pravé Jako tvář tich' "éer
nochft" zpévákft
A kdyby i byly povodními a afri
cké tvorby mohly by řádné a nku
tečné předntavovati americký cha
rakter a náladu? Dr Dvořák ne
diví žo Angličané obrátili ho zády
ku kránným melodiím Jmka a Hkot-
0
SPR
Jediný ílstý prúňek % vinného kamene Žídná ninnioiiniu a kaineneo
Užíván v milionech domácností— 40 let v popředí
ka mlto aby iiěiiily j 1 A'li au
Klíiká Uoly 'řin jt Jit
j Inolui dá AoIoMh M-fií Kl
tfio hihU Inixlm bý lilřri'ký
býtl £errhU1 etiki'iO dř'lb'1 Afi
Uuf dřin ImÍmIIk -
14 # U "lpubliň" r 1 ji vi
no M fdk íkobiu pUiAt řo-ili
Ivofbou píiro lni Jel fipiraU by o
puvonl rnelojin li l i Vfa l'idk
Jfiti rrn-ii Iťiirt Jí bl pltnA (14
pUtilAJdlt v (iiinA 114 Jihu jt
dřtlioí doby mou tnclftdil iiiAmy
J0' f Ai' pftvo Iřibo Jikoby řili)ljf
hi'llli piOKtt lol lebnl Jrlil lr řV
Ifolili n 4 iNtitné jftli k to
Jt povolán Ivofbu lakotí pfoti
a iiávib i'po Ut4(niti ]l (o vrhky
kli 111 irký DtofAk J'-i Mjí-té
VÍieiu likjltl Itotbu b'p roimi
ncJii amríiký plábk nktrlio
ti4ÍM li'loi liit jrnl o pfiV"dii"l
V budlfA i t"lik ř Jko o pftvod
ti'i(i v p itiiti' tví a Iťnirnfřiil
ivlAlí V lom Američany lik lind
nik lo rif řf ltilni!
Mallko n 11řilf ni ti - n npel
iiialIHu 11 fifiixřlf i 111 nr
Tedy přiee budu výtava ř' ni
V lldll! Tak ronboll třojrlenitý
ou I Spoj HiAl5 v rbieau aé tm
jeih"niyliiě ač i proti bUu
YMk lil tik dl biu Jak Ijre ú "iti
ku na výUvu oiem jiko by ro-
Hlídek byl jedoohtaaiiýlii
Dra byly hUvnl budy o klerýeh
Houd roibodoval Jeiliiíni d'i(Hlň
kterým bájila ne zpráva výbavy
proti zavření bylo že Jaekoii 1'ark
který z:t výntaviilé dlnži byl
zákonem tátiiím uitauoven za
veřejné iníxto karu každý má při
Hlup jak již před tím rozhodl člen
Htátního Hondu Stein že tedy neumí
mm vý-taviíté v neděli zavírat Dru
hým bodem bylo to žu kdyl kun
fjrcu povolil Hprávě výulavní aubvvii
ci ♦'Jóo)00U a vybrailil hí že výta
va má být v neděli zavřena a Hpráva
výntavy dar ten přijala bylo to
Hinlouvou obapolnou kteréž ale kon
gres nedodržel an nařídil zadržení
♦'i7u000 pokud by ceny vHtavuí
nebyly vyplaceny
Vzhledem k těmto dftvodftm pro
iiohI Hiidí Woodrt Kvoj rozKiidek že
Jacknon park byl k národnímu účeli
ztíeuí výutavy nabídnut a kongru
Hem přijat žo tím nabídnutím zřekl
ho Htát práv na park a Km i zákony
Htátnf vzhledem k parku pozbyly
plalncHti a na jieh iiiíhIč nastoupily
HvrchovanéjKÍ zákony kongrcHU Tím
odbyl dftvod prvý Oo ho týčo dQ
vodu druhého uvsnal h podobnou
rozhodnoHlf žo povoleni podpory
výHtavé nebyl ) Hinlouvou a žo koti
gren měl právo nařiditi zavření vý
Btavy v uedéli kdyby nebyl i centu
na ni povolil
Suti i Jťtikim Houdil poněkud ji
nak Nepuntil mo do rozboru otázky
zda-li platí zákon Mátni neb kou
greHní pro park avíak vyvozoval
že těch 2J milionii pro výntavu bylo
darem h nimž ale npojena byla pod
minka Že totiř výhtava budo v ne
děli zavřena Správa výntavy dar
ten přijala a proto jent lež povinna
podmínce doHtáli
Zcela jinak právě naopak noudil
třetí hou lee GroHneup který má za
to žo povolení podpory za jÍKtých
Iiodmfuck bylo Rmlouvou kterou
longren poruMÍl aám pozdějSím za
držením částky povolené a že tudíž
iliana dftibá iboř výthí nní
porlfiiiým doatál podmlnkáni Mft
violiným
Jlikl tiín aoudii aó I tht
heli di" l"i byU pf'i vydAnl fájio
li ku Mtfftttf fi"iriímu# byla
}A do Jabtjicb h poiol#n U
n lo k ll oblAí na imatonf (]
iiot a dtoláii( m ku fřdíiiimu
'i lu a IA lino aby t mu lik lohoWi
iooďi do řoibodnutf koffeřiho pro
vá l'n ftobjl totif aby ti ly aifi
do k'il'10'bo roibodnutí amlla
být výta v tiHi írlof f #n a tond
n tinitl lá I t tu a nařídil n odkladná
prováděni roun ku
Tak t#dy j iýtav v n#dll -řn
Nail u l"li I řoipí#ny
(ltiii?iry řr]itlio ftd£Iii'káMví'f
bylo na křilko
Vlak aS íe ayobo-ly lim pro tu
dobu poM)M Jp# — no'ekává a
totil Jk by o IviUfil t romtidku
vdlokilll a l by tnly vytava
víru v nedělí byla ottivřena — přee
jenom tento áp )řipfi vím nl
10 Jinho ku probiuenl obwenho
lolnéiil v nájmu fítil (volifidy osob
ní s oNíříiiěnl úikoprho přvlílá
bo urilanUmu Čaopi0ftvo vrť
llililnól ínuliMri ntáto při apráv!
výit4vnl a odutuJii co puntičkář
lvl a pf#mrtřnont roxudek fřtíiny
oudii Vlíly C jil ta okolnoot a tma
rztidek nbyl dnoliliným ba
Iv rňmiým rocumovánlm pouhá vřt
íina nou bi doopéla k atejným tývo
diun r4m zárukou toho ! loto
i(tězntv( ztřeítěných fanatik A nad
nimi ín iiVlirky jáaají bylo vítéatvl
I'yrrhovo!
A proto jen trpelivoHl! Za ne
dlouho odvrženo budu pokrytectví
odloženy zantaralú předaudkv a zvy
ky a neib'lo přentano býli dnem r
nemž jediiérn t celého týdne nem'
občan poživati avoliody!
Tajemník Uarliale ponlal a
YaHhingtonu zánlužný stříbrný pě
ni kap V JoncHovi t lodé Hud
Hon že zachránil na jezeře Krie
roku 18!2 řent životft lidHkých
Zlatá zibi trvale vyléěena — Bfboi-it-
Dfm litViilm ]do nltlli dmUíl Ctiorobim
MU vnnán TlÁitnt poornl Dr A t €ook
(rinrt Hitl Aotivt ďuncll lUaAi U
TDHKISc')
Na pohořelé v Krucemburku
1'řÍHpeli dálo náHledujícl :
Joh Mríka (zb Sokolovcň) v
New Yorku 1100
Dříve ohláňeno 3050
Celkem sbírka 11050
Do Čech odesláno ve dvou záHÍl
kách po 50 zl dohromady 100 zi
Shívy dcora
Lyricko-epická báněti v pěti zpé
vteh od Jana Kollára Ncjlcpňl
čcHký plod báHnický prvního čtvrt
Htoleti věku devatenáctého Pravý
akvoHt báHniclvI čenkého kterýž vl
če než ktcrýkolivČk jiný přinpel ku
povzbuzeni védomí národního a bIo
vaiiHkého Cena pouze 50 centft u
Pokroku Západu Omaha Neb
Č7{iHopÍN dariiui
Žádáme krajany kteří bydli v
HOUHedHiví Slovákft by tyto laskavě
upozornili na naň i adreHU Každý
Slovák který nám adreHU poíle bude
doHtávati nlovenHký čaHopis po jeden
měníc zdarma
V IMlODSIvt & CO
502 Hlue Ihland Ave Chicago IUh
Obchod pohrobnicKý
začal právé níže pmlepsaný a mi
na Hkladé vňelio druhu
rakve rámce na obrazy atd
za ceny co možno nejlevnfjSÍ
Obchod hb nalézá západně ve First
National liunku 13 ulice v CreteNeb
N3m) JuIíuh Rrodcrsen