Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 14, 1893, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    n
Z
11
Tliliri 1111 jlfsf lili tlu
Vjklfi tiUn iiřtJu
Atlitl Mister JAW XOIfClf
e 4k ~- Hj
1'OU IlUlt XAfAfltf
rkrr s i t
i ti
pitfflf m#
S lfni O I f lil i n
fit t ff '('("til" it"! ► £
) ) fMi4 r 'i "
11 I I ♦ ar ♦ ! i f
j řK tm iMmí
Wta f I 'fi t l hiw ta W l'fi
Sf f"t h4irJt t
IMtft Alřt(!t JrHiw-liío
Ornnlin dne 1 i ícrv 'íll
}AliritlllOT' lf HAřtťltf li A
Ion jrn] iíM tiijWfj' DflřjI
I)Mr fiflřif f J k u 1 ftAtn
rankn
Mnout AřOiToL llftÍMAJfff řtOTI
roiíTil tifWInflio kli lu j J a timJ
m ltnlm #klf j— fnrm
ChuTam vlak íiej řfj ini j- 1 i n-
klrnickj Í 'T řtrn(
klyl no tak boj f an!áfl r Americe
itóil naí tišili aljr Kovnintifk
tj! fátem a nim c!4 ta landa
ftoktli nyvinúfft jií ij( také runký
taj _ a rutoin!
StAtnÍ hakt jkí prIítího Mk
íce r Jižní Karolíně Luilou otevře
ny )t#a ce bmlou etátu yl4ct
neboť guvemér e doul ne
rozhmll řJ-li in& být řodklúvlúi] v
nalonech "lunú" aneb ne
Db ]kiooh Bf VáLÝ fkcbtteri
ánnký kazatel Jeni z církve by l vy
loučen pon£va12 nevařit zrovna vře
řmahern co Mojí v bibli mQ2e i
jeétC gratulovat Být to v Ktřeilo
vřko byl by H nejujenříin ufalen
Stbíček Sam hi roíriřdí límeček
řt ravírání světové — gpotil o chu
děrka a přijetím Gcaryhu zákona
opít maníety ui zamazal — byt by
tedy čas aby ne trochu převlékl či
nezbylo mu při wlibovaním blaho
bytu za právy demokratické — ani
na prádlo?
Spolková vlXda a socdt její na
kázaly aby hví tova výstava v Chi
caga byla v neděli zavřena Boudy
Blatní pak rozhodly aby byla ote
vřena Co si z toho vy bórou v
Evropě a co ai pomyslí o tom na
Sem soudnictví netřeba podotýkati
Pěkného to bez toho nic nebude
Jak bk zdá panuje zrovna epí
deraie otupovaní vlakfi Nemine
týden aby e néjaká podobna toupeí
neudala— ba několik týdně VětSina
lžebto loupeží děje Re mezi Kanna
em a Texasem a patrná páchá je
banda za tím účelem zorganisovaná
Jest již na čae aby úřady řádění
bandy té konec učinily
Školní bada v městečko La
Grange v Texas které čítá asi 1800
obyvatelů usnesla se zřídili školy
proti nimž Harvard Columbia Ann
Arbor Pražská universita Oxford a
POKROK
APADU
jíné badou pouhá smeť Aspoň nás' úmrtních rozpočtů na národní cíle
p A Ilajdušek ve Svobodě ujišťuje: V tom ohledu jest ipotek ten národ
— "Trvám rozhodně že lepfií ékoly ( nějáím než Jednota C S P S
nikde nenajde než bude tato naSe která jedenkráte ale pouze jen je
ikola v La Grange"— A když to p ' denkráte za avého trvání povolila
II řekne musí to být pravda ' obnos jednoho rozpočtu na Matici
VŽdyť teprvé nedávno osmělil se mu Školskou která aice Národní Výbor
kdosi poprvé do ocí říci že lže! v život povolala ale když od ní po-
4"
'Mmi 0MVft fltiitf íav
rtí'h" f řivř ivh( řI'v"4f ř ik'
f KMr Mv dfli n
Ctiřjfn Vt t )ip(b řfif
ni tUit m 5loay f f"
rafvi4 Kruitf řlííifA
CIiMJi j( byli ?
V"ik'l W Kiř pf k ti
!í fřbk eti - I hftl jMt
V ('lf%ílt frJit lllřř' (f r l(Jil
k Mi ni t Utn%itt fflj íirik a
JmI-Ií pk rí lik Mitiif vli
tm "ípft#Uk4 tní " k f
ly byt i řMiHl?
{'MfrMf ('MTItAfft řf l
tol4 k
tiftí f ttlU tmti ir II (i?w%
li-tní !fřmř'vvi i4kni ottfl-
i lf I'rri Iffit rrin fxlop!
tř i4k'u k lyby ty ofít it
řf řlylí ly lottk povykti ytt
t mf Tdik íik jt juto
k J 1 ý Ion th "b-i frtf v v
f řfpl mwrlii r(4-# ilMbf
nuncii arot tfnotf í hhu-
l!y a bib) vyprtvovat !! Chí' Jí{
I'rtka bffrm vlrt? rtatítvy C hft
N#bfaky na ř#kj a t't Skl-
kf iJ! by nad rritli O
ubytotioí v ("bii ařti by ji jíntd br
t ř i Myaolfri mt rali mohli by
tiii-íxlubíti h vřcí lé Narii-y a bmj-
vati Many j-i nn!n 1e vypfijatí
Ml ýtavité nrnídliti
1PEXL JET KlAuMA Vlč BEZ PRXri
vak Jtl ift-távi jm v í lr
drtby kdy idt-álnt-byl huj! v úototti
ruce při tom nekladeny v klín ale
racovanu i-olu Dne zdá t ie
tase jen práca a práce pouhá doby
lieulem jnt pHanýrn na korouhve
nejpelh'jSf Jen ať e zase pří po
křiku tomto neztratí nadobro ideál
— neboř výsledky lze zinkat pravé
když obé co podrží a v pojivot
uvede
I'bi otevření nebrashke ktAtní
budovy na avétové mluvil těž bývalý
guvernér lí ťuman jenž byl u
zvla-ito mile nálado a vyprávěl o
před noHt ech Ntbraaky ledascoH
Nejvíce i chválil kukuřici tučný
dobytek pěkné holky a to že jnrne
tu na hezké dítky bohatí fieč jeho
zvláSté co e těch maličkých týče
puobila všeobecnou veHelont A
což tepryé kdyby e byl zmínil o
tom jak veliký au byl "boodl" v
tom než-li budova ta postavena
byla — to by byli Indiáni Buffelo
Ililla teprvé čuměli co m tak v té
zemi jejich předka praobyvatelĎ
teď v Šech no děje
Texaský soudce Hajduek plesA
radostí že též ve státě Beverním v
Illinois událo se jednou po mnoha
a mnoha letech tot co v Texasu je
na denním pořádku každodenní
událostí ba zábavou a kratochvílí
totiž lynčování a bera texaské mě
řítko na zábavu toho druhu činí
sobě úsměšky z odměny jíž guver
nér illinoiský vypsal na usvědčení
účastníků Ivnche praví: — "Kdo
kdy jakživ ílyftel aby porota odsou
dila někoho jenž bral v lynčováni
podílu?" — Inu v Texasu ovsem ne!
Tam kdyby slo podle soudce Haj
duška obdržel by ktfždý účastník
lynche aspoň zlatý medalion — a k
tomu pensi
NAbodní Slovenský Spolek rár
jal ve ajezda avém usnesení dle
něhož obětuie do rokn obnn twrn
I 'OKNO yAvs)í~4r
ll fnfáh'1 b) Hl ďiUrft m y
f— } # miMil t(Mi li I f
Jn i -nlku l vh(n ky t}Ut f
t li kf Klofikftrrtt
rt svit" d fl t'% a
t-t iuii ki AI VM ]! ť b
dl l Vn i h n rtM
by bft lm flJři („
ffikfř si!kt JJifs b„ kfiU
p4 $0 t#h k- ii Jdbrií
d f'Mjrl i! }j #jl}flA
titt Voltk tntlttttkt Ui
U by ((" ImíO-i #t k k
i- íilÁfty byl $ ( fi t ikvI
#kb flrtul vUfcy
JttKnn titntttinn rvitiA v
tm ti%tetn t'tntttn ptr ltrn
I h II Ab-l tidt Vř#Jfá V if
hk'U Ifli lřrdrfn iníti
¥ - " ' '
hny ijkliKMtl a v'Mtj d1
Kcflfll tílk N rf (b (ii„#r
tk tnmii f f k 4 Vf#bt%Jnrf„ luolj
it V I 1 ! t
tbo ani-b ttUt jfíiikíi jtmk vy
tnivatí t„thr tmUú rnll t
klpy s Mklo rtrt by tr#
KOIMAÍ 1'OtArr J(i IAf!IAll li
tutovati tilt fjIrnV'iilhf ifii
I
Kusí a ti inu to jf svirki'lifi
AI dowtid ibivi-dlí MoktI6m Jf
nalÁvatí a io jn lřlia o {ua
tAvadíbí íftialiem jt odn'in(i
rdallO KMly v KrAkové vy lá
itl brolury tiitřné na iiiriveni
papíru aby daly snadno v li-leth
iílali iin-mr k ajíitví v Kunre
avťf Vydtvatelú brožur rul( se
v runkých Polácích pxporrvati
"bojovného ilmba Samy jxd-ké
čaopisy v Haliči řiznávají J
rozumní Piláťi na lUfi iMthtji
ničeho míli s podobnými "vlateiii i''
jako jsou vydavatelé zmíněných
brožur kteří sedíce pěkně doma za
kamny zahsjujf tažení proti ''Mu
skvě" '
LtDVÍKOVCÍ POMÝŠLÍ NTNÍorRAV-
du na provedeni M Prodané nevěst)'
v Chicagu ia pomoci českých ič-
peckých sborů tamních a jednotil
vých dobrých sil pěveckých Kecala
zpívali bude bývalý člen měst-dulio
divadla v Plzni baritonísta p IIIa
váček jenž přijel již do Chicag a
připojil se k Ludvíkovcflm Ma
řenku zpívala by pí Inemanova
Lvova Pan Hlaváček přivezl s se
bou partitury atd a Ludvíkovci ji?
"Prodanou" cvičí V městech kamž
později zavítati chtí mělo by to byt
jen pobídkou dotyčným výborftm
ochotníků aby se na přijetí LudvS
kovců připravovali neboť výňatky
z "Prodané" jisté dali by tito všude
na požádání
Pbesident Cleveland projkvil
2e hodlá svolati zvláštní sezení kon
gresu v jrvní polovici září a vyjá
dřil prý se: "Myslím že není z místa
aby ndi lid zvěděl aulorativnČ (totiž
úředně od J M pasy Clevelanda)
že nadešel čas kdy jeho zástupci v
kongresu budou svolání aby pojed
nali o finančním stavu kterúi jet
jediným ohroleniin bUtfiobylu
vfamvmt Nu vídal A kde pak
zůstal zákon McKinlevbo? í'ní
j — — -
není to týž zákon o němž po tH Jeta
již poučují nás demokratické listy
2e to je výlupek všeho zlého? Tedy
pouze a jediné íinanční stav země
otázka stříbra která zemi "nucena
hlavně pomocí demokratů ohrožuje
blahobyt zemň a zálon McKintevho
nám neškodí?
NAbodní Slovenský Spolek od-
býval v Clevelandfi čtvrtý svůj sjezd
ale ve zprávě o témž v Amerikán
sko-Slovenských Novinách neshle
dáváme žádnou zmínku o tom že
by hodlal spolek ten aúčastniti se
působnosti v Národním Výboru ač
k tomu ne jednou nýbrž několikráte
R DOsIednú riřínisem ln k
zaslaným byl vyzván Ani o založe
ní vystthovalecké kancléře v New
lT #ptrM Idyl h lp # §pořk'i
ř4 N#w TfM t!fhl rif
bodní hii'l(li'M kfp!ř
-tk # Jf ? rtf ř!otil bJI #
bt (?
liVA jofi tfí# Ikt Ifviftí dffhf
k"fM"} tf t"int ifk "'' "l
4 ff(4ii r l v pM'#dU
il n ! ti 1(1 HoiUt i fi#ř ijř í
h" fn ihji i f fi i bi 'h4fié
kř iií b ji rtof sb b Mib b'k
Kiřt !''Mi UM oMti hť
itá (iřttj Jj (t d Itilky
j fřrt i b j"k#y ltAj řl'
y I MA t$ Bml tt j ft#ď
I il li fr4 i#iy K I? J ]- k' r bř#
ll # ifoíj ibviÁottní Itřibf
ř"iHtd # li-nffi ďi ti tnhj Iimh
Id kfhi fit řifnl srdíl itřiby t
lk dofiftfil iř J mm] I řrd
ním ťj i (í k i#fi ot tíl' Avéik
líin j#t řiM"k'Mil lřy rif
tl obritil inhť a J'l lioni přes
1oJí n fni s tljJf (! Nř
ITmíhí mní Htf4l tí)ký h -řnní
'k vl b'Mká om i- n- iiinilt t
tboré bf r-lidk lrabáikn i
ikU — K ton# ptk vtli hty rj
ik dolAtjí ''Hluil ťl BlliAtí i
třď'řlll lb'AfisttO foMJ SVOU
příieA t'fui tlio'illim slk"ptn
kým vín'j a ďtili1 dření
kotil pilnč m si'i('attiiij A U
neiktt íuřtiilv i řmááelí trlké ř
Ut"
ráty o t to rAMitinč kluk má nátir
řá4 V)brad()6 FHIiieiký Nfřil tu
škfxl kil li bo křťjru rt břlíku
tik lllílli Iďfliou a beiúěrlnoii? A
'xlivrio k tomu j penéi tAudu
dost" — ' toho vidno J na tretky
troiu my sami st jen iiejtrpíme
a Je plavná mentká rada prsžká do
vede vthaiovat peněz iuzb)tečno
ti jkí mnohé ralv mčsl ameri
ckých
Toť se rozlmí že Slavie neshC
Iv sťhvalovatí rázné vystuKjvánl
zátiipci) strany národní v Cechách
Slavie v posledních letech sympatl
sovala s Kiegrem a Staročechy Jak
pak by ne vždyť nemohla byt ne
vděčnicí vřiči líirgrovi Avšak čte
náíi její nkfro be výminky souhlaul
se stranou činu stranou mladoče
skou Proto Slatin přímo ani nedu
tá tak jako by se nechumelilo a
pluje s proudem Jedná právě tak
Kikrytecky jako v letech sedrndesá-
ých kdy po deset let pokrytecky
lhala že je "ncodvislou" ač nebylo
fttiiatečnčjí demokratického listu
Tak teď vůči statnému hájení práv
a celistivoHti zemň české zástupci
mlakočeskými a zbabělému jednání
Staročechů ač by ráda velmi ráda
poslednější brala v ochranu přece I
vqci smýšleni svých čtenářů si ne
troufá ale aspoň bagalelisuje jedná
ní mladočcskych zástupců Píše:
4 Politika česká ještě pořád je v
plenkách Od roku 1800 věru nelze
velký pokrok znamenati na drážek
politické vyspělosti Pouhá mali
chernost čanto vyhlašuje se tu za
hrdinství tam opět za zrádu ubíjení
národa a odpadlictví" — Pak do
zuává že vláda hodlá rroádčti no-
dloudně trhání Čech že předseda
sněmu porušil jednací řád že dopu
stil ho další křivdy tím když počítal
quorum au toto nebylo přítomno _
a že tudy nezbývala jiná cesta proti
křivdě se opříti než násilí ale proto
přece schvaluje co píše nražskO
"Čas" čehož smysl prý jest: "Pro
pána krále mějme přece rozum
vždyť takovým šramotem k němuž
byli jumo na sněmu dohnáni Spat
ným jednáním předsedy neprovedli
jsme přece ještě žádné rekovHtvíM_
Kdo umí mezi ládky číst sezná ž
to sice není smysl článku Času ný
brž že je to mínění pokrytecké Sla
vie která jo tak "neodvislou" v poli
tico české jako byla v letech sedm
desátých v americké Slavie byla
by ovšem nejraději viděla aby čeAtí
poslanci po příkladu Kicgrovém
pěkně ohnuli záda a ik korně nesli
co jim vláda na no naloží neboť tu
'1
niyit i -! ffu jrottft if ry
bjH dobhAM k Vtnn a'y kHli tf-i
litMiil n-httím llvoii# řtfijeft)']
( řot vUfA ki!ik4 b (i j
t i i ttli t % +
iiiit a ri-i iy y %?
btms fit t#ořřA tltUM pťpjf x
liljill řá Molf l ř'tl
Pi'motf Jc( vy voirtf tí i i j
lo(í pt snfM'! Vkm h by fit ti
iwobJí fMf oívt!Í i r ' '
jim křtf litl ft# bti a ftMřřba
ř# fpokii lill i'ikU J bol '
tri křjoitm Nlktd Jik'i ('
ibotá iiinu m'ilí A kdtbf lil
(t t klifditi rltli Nw j
ř(A vttřdnt ét"Ut f fl i řfťisiK
byli by k ťwi t k tprifňl jsi )
bt f I ofi S„
— — 4
0pl Jmriiofán P$
i'lvsřř MrKlftt#f Ihóvh
ití republikány státu íh Ut k
tití Jm#fiová(i( lb' btlo f'i
t hll ltllp ftin kdy přol
I ! fififnií přijmu A %
fiiřňoil ji-st pfo tni'i fi ptl
kái!koii itliíi tmtmným n#I
tk' í(ivřřfi#r jki ářsdnlk IéV4 v
namohl býlí l#pífm vídomitíj1n'i
a po titřjiřřri NVdi pf Itl IsL
lití It li]!r lh řf publikán V í
tátl aiím !t dobřtm vůdďfn i'"
it upiij ii!iy jI v Uhitt laptisti (
ly blulké kořeny Ví to v#
pojrnf litím ji ho v soukromím
lívotí poctivosti jíl byl nikoli V
křát tisvídčil věnuje c:#lé
mění i lény své na saplacrnt iá 'ii
vaiku svlio přítele ta nřhol hytf
říjtl rukojmí Tihdy kal lý c i
mu jen právem obdivoval %
řeci své náatupní neprozraioA
val nijaké bázně ale mluvit M h7
srílee tříe se na ty výsledky demo 'A
L m-'t 1:1 i i i M
nřiié Přiznal že republikániurnuV
liude rníti letos v Ohiu co děla! t
aby zvítězil avšak při společní"
ráci a úsilí doufá že strana ta
zásady její dojdou uznání Iostvv
zdá se že vu straně není nesvorný'
sti a zůstane li tak i na dále musí t
nadejiti výsledky dle toho f
vernér McKinley byl zvolen 1 8 í i f
rok právě před presidentskou vfi
lion a sice většinou 21M1 Vřtš
na pro Harrisona roku 1692 byl -V
pouze 1072 Tato veliká změna a
republikánském hlasování ve stl1''
Ohio nezaručuje ovšem příliš juit j
výsledfck roku lHtuj zejména uváJ tf
li se že demokratická administraci J
ve Washingtoně jest u vesla Nc ř
víco bude záleželi ovšem natoij
jaké kandidáty do pole postaví dj
mokraté jak budou v ohledu Ui
svorní a jak budou pracovali A'
posud činí se zmínka o několi
kandidátech a k vůli těm již der
uwu r vinu fvjlJiuuvu yt y
jaksi dohodnouti před volbou v í
budou jisto sjednoceni a napnou y
tos ještě více síly své aby sta
republikánský stát Ohio vyrvali!
rukou republikána Nedá se upři '
) it u(tZin( „I 1'
stí že vlád jest demokratickzl
bylo by velikého významu pro á
mokratickou stranu a náslerí
dalekosáhlých Porazili McKint I
tvůrce ochranné celní soustavy
jeho vlastním státě jako vůdco
strany mnoho by znamenalo a nlf
selo by míli jen dobrý vliv na v'
kerou demokracii Itepoblikáns I
kandidát toho přiznal přímo a í
toho i v boj postoupí Proto i '
vyzval republikány k oučinnW
úplné aby vítězství jejich ve Q
Ohio rovněž bylo úplným
Volební kampáft bude ov
delší vzhledem na to Že již 1- í
nominace provedena avšak íUnj
vlastní věc získá a poněvadž íVw
nování McKinleve bvlo ledr"li
né zdá so dokazovati že i (
všech republikánů toho státuw
ohledu na důležitost tinsíen l I
zcela se rozvin
-
Man-ZelKa Simonu P Aiulsí
trpěla již od dětství tiolestí v i&v'
které však byly použitím OI 1 1
Jakuba úplně vyle"čeny~ Ilarva-
Sous lékárníci Towanda IlU) 'i