Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 14, 1893, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    v
ZPRÁVY ZAHRAHICRE
I' Vr#v# ♦ lft fff h ur
Ifrh atfM if frftvti J iljí
prf 'Miminy bily iÍB'inliy im
k IMW Kfil h tím iMnř
Mi íáfclilí Jff I7 frohbi býli
II M 11 'lnf"fi Ms4i4rei kf
lili fit tutmt
ltlk) tit ři fifi!h' i"mkli
mtdt tiltffďm k Mlíčni 9 vlid
m li f f tinl M řltuntti
vlili Utrinf jr 1 tifc?
f í n jr ip"aUl r"ftn'M mtjí
bU f pMítJ i jfVI íti
!l#ftrtým flKř#řrt
tt#gřtřJ # l# ll II #Mfttf I
lit Kladní f (( 5n J ' h tUf li VIia4
tJt vypukli (4kt 3MlorrifM
Mtilo ri M4k řlm dil
tiftt vMlith fttbfviU f"ifWf V Jihl
JiJ v lUVomkii Mjkew bjlo
♦ojk'? Pnhy n dJJt -!4m
VX ttrutunt V inul p#dit
fkI upnaobil rk'tiký mmiafr
lahraníjní KilnoVy IVátlern
f dn minulého v d!i' 1 b
Jádfil J IUkouko ibliluj) #
l(tikm tn hr )(ti v tníři # ví
mi irmlnií I) UI k tom-i ! rllem
VÍch tnlUt by býti odibrojenf JIto
jdmé hbeipf jl ohnluj nfr
vropaký joq nestK-aiteliiá břemen
válečná Toto jeho vyjádření sp1
obilo nejvíUM h f Ni meckti
kds vl4lt usiluj o roimoofvuf iihh i
4letné a ttraif voliče lirotbarni
v41kjr Clutř nfmcký netajil w
vou ntrlihontl nal řeci jvalnokvho
ttjl aby to tiaprafil v 4trk oj-ra-vit
dvou řeó vjivitlcnfro 2 nemínil
! Oflíbrojcnf bylo by [rfitřebt k
uJrlt-nl luíni ba nvak Je tuk 1a
to utlrlenl velké arrnály nitnecké
íe j k vftli roíru nevyhnutelně ta
potřebí I)4le vynvítloval Je ubli
Jov&nl ne l Huškem nrzminilo ni
kterak vztahy k Nimpcku
Ve frumii odloJi-na byla debata
-o rozpočtu vojenitkétn ni po volb&ch
v Nimecku
Ve J')rancii vjbor OHlanecké nnh
diiovny rozhodl Je ani t4t ani býva
lý minítr Houvier není povinen
nahraditi panamtiké RpoleúnoHt!
onich 50000 franka které za nvího
úřadování Houvier od ní přijal
V Pařili pokračoval v úterý Sir
llichard Vebter ve smírčím ftoudč
národním ve vývodech v zájmu An-
glicka Dovozoval Je Spojené Státy
nemají Jádné právo nějaké dohlídky
na lov tuleňft Za doklad uvádfl íe
na pobřeží novo-fundiandHkém lodé
vSech i&rodft lovily ryby ol nepa
tnétna Olraoval ne proti tomu
aby lovení tuleňů bylo považováno
za pytlačení
V Pařlii anglický zástupce Ri
chard Webster zakončil dne 7 čer
vna tvou řeč před smírčím soudem
v záležitosti moře Heringova Když
Webuter ukončil vystoupil kanad
sky zástupce Itobinson a ve své řeči
dovozoval že americké nároky ne
mají žádného zákouuitčho podkladu
Ve čtvrtek pokračoval ve svých vý
vodech Po nčm americký zástupce
Foster předčítal ustanovení jož na
ochranu Jova tuleííA Spojené Stúty
navrhují proti kterým Sir Kussell
činil námitky
V ffimecku odbývali se budou ve
čtvrtek tohoto týdne volby do řlSké
rady Vseuh členu je 397 ale kan
didála je 1550 Volbami tohoto
tdne nebude rozhodnut osud vojen
ské předlohy ten záviseti bude od
voleb užších
V Nlmecht odlolila vláda svolání
říšské rady ku 4 červenci
V Nicaragui je tice po revoluci
ale ne po krveprolitl V Managua
kdvž Dřitáhlo tam vítězné vojsko
povstalecké dne 7 června uvítáno
bylo obecenstvem nauseniro imyz
ale táhlo kol policejní stanice ozva
1 io ?fiM t fjkti Toto
(!!--i # #ttli a ftríitt ht '1
klM I řk"lik tiJnt% % ltít
Vh ť I 9 Ni riji l-l d! i
t tnuhlfhrt liatif Kí " -f pA
l-fi ifitfikmi řiifffi ř" H
tNkf'h tfík k'nlr l# jf
rtni%tih't VI4I #třk!
Ml pf fahl slito V ř4f řl
tf řpojfii í!4i nwi'l!" ft#fftfl
řCtil 'rt Uflt řař til
jfý pti li HjmJh h říií# 'i t
tlitsM řiilrn #jlf#n Jli pil
M'íti4 tf U r"4 tlili ffnM kn
fi if#nfi k pfíptifti
1 ť hf a#plijbf# ytfU'o f
V ti? tiUtnj f f v Mirfcfm
tnťil (iř4 ilityl fi m I J vtíif
i řiMfil f l( Mlímiliint
bjly j-ř JO J#ty i-k 4y p kltr
M Jitw řftft v rfi i milifti
dottrCi II I" v h m((Ml M- l
f) a 4t tjrhl fiUfn pik I
f lnf ihi mřt hh fli pro kt#
řfin fil pikr"oit l!liř'l
I 'iiií ljbn hUdino ti
kfáikí plllofnnoatl rtřoty t M'kvi
uVf Uiijf byly a l1('lovko kli
Mrt na Kttmh tflbrncb a !
t jt h přfdmitA t ffti ti 3 mil rubli
M4 tt t I glodji ďu!i f io
kláítiřt střwbon nrl k ponili
ani sťpy
V Itukciňnt panoval Vtiké ti j 4 k jr
j-o4lkffn týdn a vei Imy řeky Joa
roivodnfřiy Vpnícíí Wiinirt byla
taina mrioho domu -lx)řrno a
1 1 omib utonulo
V JťtliH (I Jlu&ovini bylo povb
nimi pa lc4t vesnic t části zničeno
Io!y v ISoristovu ja plny vody a
nemalé se v nich pracovali Sta
jiter oseté pudy je spustoseno
ArvihiiliujfU Stmlrrntoriti ve lvo
v6 v Haliči bylo Čtyřiceti polskými
snad rusínskými?) studenty suro
výmspnsobem zabráněno v ramyšle
né cesto do íífma k papeJi Cesta
ta Kvaiována byla za zrádu řecko
katolické církve jejími arcibisku
pem Sembratovič jest Arcibiskup
jel ze svého příbytku na nádraží
když náhle studenty byl přepaden
Ti mčli a sebou zásoby shnilých
vajec jimiž arcibiskupa a jeho kočí
ho poházeli I'ak) zadrželi koni a
chtěli dovnitř kočáru vlézti I'ét
studentu vystoupilo na stupátka a
bušili do arcibiskupa svými holemi
kdežto druzí házeli na néj smetí
shnilá vejce a ovoce í'o dvakráte
byl arcibiskup chopen za límeo a na
polo z kočáru vyvlečen avfiak poda
řilo se inu pokaždé vylrhnouli se
útočníkům z rukou Policie která
pokusila se studenty rozehnali mu
sila ustoupiti a čekati na posilu
Teprve když dostala posilu pod-
nmia znovu uiok na zunven a po
tuhém boji podařilo se jí 19 výtržní
ku zatknouti Ostatní se rozprchli
Biskup Kuljovski ze Stanislavi jenž
právč nahodil se k tornu když stu
denti počínali si nejzuřivěji a který
chlčl arcibiskupa chrániti odnesl si
za svfij samaritánský skutek nf kolik
povážlivých ran nožem a v obličeji
byl potlučen Obličej arcibiskupa
byl krví zalit a celé tčlo jeho bylo
od hlavy až k pale poházeno nej
hnusnějším neřádem Pod police]
ní stráží doprovázeni byli arcibiskup
t biskupem uo avýcn příbytku
Rrhtký politik Petrovift byl dne
7 června v rožarevci tvými politi
ckymi neprátely vlákán ďo jednoho
domu a zavražděn Tel o jeho bylo
potom strašné zohaveno a na ulici
vyhozeno
Ztvárni o chtleře w množí V
Norbonfi ve Francii zemřel cholerou
Dr Meele lékař taročiší nemocnice
V Mekce v Arábii zmírá 60 70 osob
denně nemocí tou Městská správa
londýnská nařídila bedlivé střežení
všech přístavů al do září
V tSamoi hrozí vypuknout! boj
mezi přívrženci Mataafy a krále
Malietoa
V Anglicku jsou špatné vyhlídky
na úrodu Stav pšenice je 20 pro
cent pod prĎmřrem
Vmrr fco hraj" ltaanakri pro
hraj
f lpi tliď t Strnu k-i řilj rÍMřs
Vilin I II ěltm Mk Ji n
n-ifitt rirtnf řdllí' rfriá
hllit"ti pfo líV'-4k" v
ifi by wfld V Nmrfkri liřt
j t%t hr liiřlfí jj(l !! I
ky I ítk'iko tnM ftplttiti
i 1t fllfíij ni plfdfil kiřfi
tí dl Hřlio ř-' ťi h I f# 1
K tilik J liftý rhbnf
kr k jr Isv rrlř ifpi f 4lk t a l-ř 14
b'i !' fslm' fc' f I i- Ilíď-f)fdl#ffi
£ i jtk'i b'i l' % k tl V
l!frtki v ik'i a v lht t #t
př'lill jllo Í f jiJh t4(rli
M nt [ ntný piřtik'lifrnit
k řiowii tid-ml fiovfdt mbff
íl ('"liihjmí biilkimí mlidtt
!' niktlnjlo tliliři Jti
! - tfldky řoi f # vtif h
fi ilhsi b k ly po fiřrerk£ líi
býttjl V"lby ď him-i hVéh
11 1 prm'ití f it li p-U nt nlm
povolni p"tinre jil pod rottkrift
vlt#rnTtf f nt im ettU fi' lři
mno kJjl pottnt'Í roipuitnho
nimt ťlo ninifi s idr4htlí K
výldkftm líhto volřb í v Hikoii
ko p'di!lil ntpnutlm fifno
hon l-Jli jím laké IrjtMfjnf mi ne
Uif Jofi obavy J by Hkouako
nťlno mohlo ýti strJrno t-ntn
do haiardnl kry do nil se v IWIÍ
ni střemhlsv ženou Každý zdá
0 tiditi ít IUkouko itplttíto by
po plípadi účet nynijilho úttnl
ho lje jej! Vede l isař Vilém II s
lidem svým na řlíkim snimu za
stoupeným jlko tlpbtilo ličel hoje
podobného její před třiceti lety
vedl král Vilém I sn snimem pru
ským Podobné i ve Francii soudí ná
rod francouzský jest na vyt ývavtxt
branném opatření N trnečka spo
čívající připraven nehrozí se Ví
lémka ani bojechtivoMti jeho a do
vede mu čelili kdyby byl napaden
Hakousko v troj spolek zapletené
má nyní doma tolik práce nemo
houc uspořádali neutěšené porn éry
národnostní hospodářské a sociální
že každý nepříznivý obrat v říši
jako upojence jen nemile by se ho
lotkl lak soudí Irancouzi 1 Hu
sové tčšlco se tomu že patolízal
V ilem II jenž do Uíma k papeži
šel žebronil a pokání činit k vfili
trojsjíolku nemftže se dohodnouti a
sotva katolický lid nfmecký o těch
to volbách si nakloní'
Zápas tento kterýž vede císař o
novou předlohu brannou není v
Nčmccku případem prvním Jest
to opakování starého boje po 30
letech neboť právč před tou dobou
král pruský Vilém vedl tuhý zápas
se snčmem pruským o novou orga
nisaci armády a jak již řečeno zá
pas ten Hakousko odneslo Címiř
Vilém I jak se zdá napodobí svého
déda — snad by chtčl být také tak
jako on slavným ? — ale vyzýva
vým chováním svým asi mnoho ne
pořídí Císař Vilém netají se
svými úmysly prozradil jo po roz
pušlční snému před štábními dů
stojníky na vojenském cvičišti a
slova jeho zůstanou památnými
jsouce pronesena na sklonku století
devatenáctého konstitučním panov
níkem v jehož říši roste hnutí so
cialistické v konečných svých cí
lech proti monarchické "Neočeká
val jsem — pravil — Je ji říšský
snčm přijme t vlastenectví beze
všech podmínek Mýlil jsem se
Jlohulel ! Menšina vlasteneckých
mužft proti včtšínč ničeho nezmo
hla Při tom padla vášnivá slova
jakých mezi vzdélanými lidmi ne
radi slýcháme Musil jsem rozpu
stit! říšský snem a doufám Je nový
snčm předlohu vojenskou schválí
Zklamu li se však ve své nadčji
pak jsem odhodlán učiniti seč
jsem aby vojenská předloha nícmé
né byla provedena n eboť jsem al
příliš přesvédČen o její nutnosti pro
zachování obecného míru Mluví se
o rozličných massách: pochybuji
však Je lid nčmecký dá se rozlou
čiti od nepovolaných Jsem —
troiif4m — t li i'l m J" lo
polkovými ihlhl] $ h b iu I voj
k#mM
Hloft It lt vltk vfiflok
pAtif f r f 4 fll M I řÍKi'0 projs
tmolibAo ptnřit Mk t ťi
ř'iiif li l #v l odpor proti
bf Ififtýřif př-dt"l4Hi i li l liritfcí ni
lto!o 0 k Vll'4"t řo tfř pří
m" by dn rtovťo tuhni ♦)''
Jel# morhfjll t efnljíf #tjM-
mJIÍ bjflt (i I To víik rtt vlfi
ťtUhn fifmiftl pftj I II VHmk
dl# fř(ft svího "li-ll !to tm
ředlobV fákoneffl lf VAU li l'l
if (!( tum nutit Aikoliv SÍ
mkf lid pk nt lli holil d4
ftí jkf m 4l 'hjrri i rtem objl
ftíjík" "pbipfel J-lřioe n4 ijr
rninio" jho- tn fciřtt pot#i t
ď'!#ikfiv f-tf ti íitvonl v rukou
bl4iřtifho Viliffiki jnl bi loďV
hl v# podl di lekt t jho ře
reptil - tJ řit 10 Víti Ml f )-MJ
(rir i t(c 'd HlVorák tni Hh
tni lltnorr4k WmTťrnbrfik tni
Pd4k tím inf ui pk X I Ulnl
t4f ttmáhtjfrf neplej '%
dedetkt Vilím kr4t iřnVlo
ťi o(tiiř (tké Uk sn Ifťi rieílo to
ttk f tni moeřtf veliké fiermt
ni" stálo mnoho obili mnoho kr
a první vitl obnos n úTetten tt
phtílft IUk'uVo J i Krt! iVaVoti
jel dnes totv by mohla nvl
(♦1 nou li k obráni ve vireh i4tei h
řoivrttnho Utkouaka utlačovate-
v-ho
íký sním velikou vítíinoii
hliin ttinítnul netoliko předlohu
v 14 lni na opítné tvýenl branné
moci a na veliké rozmnoženi bře
men vojenských on zamítnul také
návrh jfml počet o který mílo s
ročni více mulliodvádeti k vojku
nel dosti'1 zmenšen hýli mil 1 po
ladovaných vlá-lou 0000 mulu na
40000
Sotva byla odhlasována snimem
porážka vlády přečetl kancléř říš
ský Caprivi dekret císařův jímž
snčm se rozpouští A hned vyprá
ny nové volby na den 15 ceivna
— Císař Vilém a jeho vláda doufá
I" z nových voleb vyjdo snčm po
volnější a nebude li povolnějším
ví již císař co učiní Már v hi
storii svého déda jakž řečeno jíl
dosti pikný vzor
V úvahách nčmeckých listu z ří
še praví se Jo král pruský žádl
tehdy aby počet pruské armády
byl zvýšen a potřebný náklad na to
povolen Snčm přál si však spíše
sníženi počtu stálého vojska a
zmírnční břemen vojenských Král
rozpustil v roku IB02 snřn nepo
volný a dal rozepsat! volby nové
V kvčtnu roku 1802 byl snčm za
hájen trůnní řečí a byly mu před
loženy znova branné předlohy
Nový snčm však nebyl povolnčj
nčjším předešlého Napjetí mezi
ním a vládou v jejíž čele stál
tehda již rytíř IJismarckSclWnhati
sen rostlo stálo víc a více až dno
II dubna 1803 došlo k zjevné
roztržce Po vyzývavé řeči His
marckovř v níž vyčíul poslancům
nevlastenectví odpovfdčl poslanec
Sybel ráznou řečí v níž dokazoval
že veškeren pruský lid stojí při po
slancích a nikoliv při vládč a výsle
dek všeho toho žel byl Králové
Hradec I
Pravou a Čistou
a říkipkjr 'kořena ikoríovib)
ryplor iniliO domini ftdl liotavi pr-íivá
(íermnn Cliktrnf Co
v Ó'A'ei J(b
ZARUČENO
fc unit Mrhá lruuliitid) clkori v llburulrb
pftktlktah ]! JndlBon itmt f ltoi eikorll lt
Jakiboboll vk pMnfdka vfliid la tlWBt
elkorí bm v vAleovitýcb bnlUkácli p
'iliO íkí clkorla } romU 44l Cllan pit
Ifm llmifm ladldltm olin q
V tito J vit divaa i elkoría J' tt ii)n do
braň Bihralkoa u kiva ofhri t J támiou
chutnou riUBoa fi iil ddkai }a v tom !
iatacu4 po eolé fir tt ponllvá
Zktiata JI I Ala aaknpaju jluim nal d Qnr-
nao Clileorj Co 0'N- III Web itliotnvaBoa
$0" V Zvmt pouiivá a TeibTBÍ alkorl'
aU-B My titk )m Jlatl la 1rvi)M
propMnl]ll vydatatjtl J't elkrl laclié
Zknilo Bull ' grannluUd" eikorll
(ierman ťlileory Co
CVNolll Nob
4(1 Or í-arlU ílíle al t ftf Jediní éuln 4
t lata elkorl- a ktaraul J- dlnI tvé 4lirtl]r
utiMkoJItal fTJr'
CIKORII
f K f t at ' M )
H'IIÍII lí'liílll
a lirf umovými j
lni r plirinlníni ImIÍHu
ffiu 41 K — - řřnií'
On Z) flř?
t
RMVM ATI S31 U1'
ol lfiilny
Imi!mI xiiImi
Miiriliiiltiy
ISToiarctlcii
poiI vrkimlliiy V
vyitiktiitl Ifi% fj
oiiolicnliiy
pH-Iiúiií v hokii v I
holosti v ziídccli l§
lir I! IMKťWiTKlt
Office: 222 v Bee budovéfiV
fh H rn m lu- 1
Rosíte 563 iii 26 Dl ti St Marysf
Tl#ř IÍI7
OMAHA
n nu ti
rtifiimtf nrifta
lul 1 1I11 4 ixln a n Ti 11 Wrr
l H IIII tlil HttIHMH Hllř II IICMI (IOINIII
Mimo li h n imiIoIii ihI 7— i H lff
V iihI II mimihI tlo U il"p
' r Mluví Aky
FR KOZMARINVi
V orAltKMOIV nkii 5
iř) Bniii'níf 4 aa 't i řd obrntm avlin pi
]i
nom akladi-ni n)Tirojlli'i r ť
Nílříxiiílio Y:UrkU$
J!t to r IkjII bov£ niodBl a (rodíví aa a valmf
l-TB'n eana joh41 Iroui no bntevi lntA
lirnvdon l firtBltn tndti-m dq ~
druha a oburl ja KIIANT HOZMARIN - -
C't oW-iita 1 — OtBnmnJI 4- ra ivib dři
vi)(iu KulvfSiu I" Jpm ronllHI mJJ ttbtiUtů'-
nab ]am vi-dladMv4]ll obcbodnl budov aUdl Í4
Uiria obcbitdnl niUtnoat aa ylaobon nlio druh
ZH0ŽÍ (JROCEItNÍHO
Olwliid y-dT eliln luimf krajan A NotoIo f
VU tt polouil kulilámn vidy aravdllf i '
If II a farioarak plodiny pluti a U BajvyUfkf
II -ia buf mt riuiéna o b ni hotova r ol
niaiBiaurn frniria a irpanaou' aa aa
bílila poct i v 4 'b'ulnn Sr if
(Klk
A V Ěf tk'#U A HIV " f
9 A Tfi í
v
1 I WA I
Český lekal1 v Crete
Cfnnniiliph nrn íniiplé o ílflfpťá nnms' 1
pIhAiiwa
Nud Prvním Národním Ilankein 4-'
Nl4
CUKTK
Ciflmn
r
Dr E
pr
r
ti
1
ČESKY LÉKAŘ
Jfllrt na rohu l a lloward al 8h'fc 1
17-s iihmb nu arén stu
OMAHA NEt
- SK
Cim telefonu 14LÍIH iVi%
V plaarné k nalnvnl d 10 do M tlttfeSJ f
wlwd a od 1-n ařř " "í 'I
Obydlí v čísle 1619 Center ollctií?
Teleřon v obvdll 1074
rXfiioly
Ulg
1'rávé Jsme olnlríell včtší záf'
tarokft s aralmkýml (nikoliv ffiivť
ml í (ulicemi Kdo y si přál hru
rokft nechť pííhláHÍ než b
rozehrány Vyd Pokroku ZApmi-
tt a 1
Hnnvi
AAviw 1 wmui
I
t