Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 14, 1893, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK yAl'AMt~4
řl
J WILBEÍt NEB
ftnumnp t w idfffilvrrini t
hod v nábytku
i
la
JMfll'4fflllf VÍ
il wmImiÍÍhi g f-1 irt f1 lák
L F 4 Hitill trk
tk i V4i'm Jinlnem
fll na n fi liUWro
imn
irsi fu r
M 4f H "fc-f lil
tr mě ff #-t h'-
Bohuši Malocii
4k5f Ukut
řUAUtíK NKIíll
llraíSíiÉrs Cfl1
M i I 1 lil l_
kiťsf MkfSk
1 Um na skladě vSecnny byliny ko
ky všelijaké thé kapky olejíěky
Evičky prášky maatí nálanté
Rastry) vodičky pilulky zkrátka víe
do lékárny jiitM Připravuji téi
nllíné mazáni lro IIIké neduhy I
íebiilny ' lro domácí zvířata a vět-
' _ til I F í I # i 4 i %tatjA
Ukfl Severovýcha jiných 1 z patent
ch mám té£ hojný výběr Jako? I
Jyj% štětce olej na barveni 1 na atro-
zkrátka vSe co v lékárně mívají
VláAtfi velkou zásobu mám v Such vé
t z kterých ho recepty připravují at
ióu již z Čech anebo od doktorů idej
ích Dlouholetý cvik mně da! mno
Vu xkuAenost a ta při&la a přijde
JTňohým krajanům vhod — Zvláštní
MarnatlivriHt vřruilň recentfim
™ „ # ~ 'M
A MAHINDA
lilovnfkúm střelby a hudby
TUNS
iwl wdal lun dv tiíko llltutroo ennt-
toUl Jtď-a tljrtnl itřolnýoh a drahý ennlk
adbiiíchiUtroJů Dl Uctil iwoinia Iumm
bi k44ý vybrali co potrobnjit úplným ip-
imllto ! obartl jKUé iboU u Wotlr #
N KmUtma kdo tl pr jN mni doutlo p41
' fnittkx oeliotai zdáno
) M J Piti BYL
408 S IUlKtead St Chicago lil
Kupte sí
íftEPLAVNf lístky
DO ANEBO Z ČECH
- OD -
J HAVELKY
11000 v druhé kajutě
: flMBURKU DO NEW YORKU
—
OJIŠTĚNÍ PHOTI OHNI
lli livjívvurjni vcujr
Fára otvř ii f aadlll od I da U k rin
fnXoSl mS Van Burtn $U
Chtonirt Til
JAtu Luk lkr MleblRM oBltini
f R KDpot IuMN
ImJ)
DŮLEŽITÉ
99 m
m m
I'ďiji tlmfii Vlin
námo#( lí l řihlÍ ]"
tUStt rii kií-fý jíl V řokft v
Nt Yrkn i4fi iib#iii filiál
ky %A v rií v IUU
502 Blue Island Avo
fllrli fl l ltrf
i iinnamcnati adn-nu
naií a poulili kdykoliv Vy hrb
liřkterý s VaSííh lt4mýh lud#
luJib nalích potři tKall tldy kk
IoiiKiiim en nejlépe 1'řrjHa-li í
vypláceli přeplav a dopravu pro í
tiiámé a ihcele li by dobře vyprav
ni byli obratle ne na lián Udiáte
nad íe majíce vé kanceláře v pří
atavních mfnteib a věnujíce ne vý
hradně tomuto ilhodu iiiftíeme
centujíclin věnovali tu n'jlepí{ po
nornont
Prodáváme přeplavní a Jcle
fnicnl Uniky vřech npolecnoHlí be
rozdílu a na dota aděllme ochotně
výjiocet mnohodi by tála iloprava
jedné onoby aneb relé rodiny t tiej
b liáí stanice v h v ropu až na
ponlednl ede v Americe
TÍHÍce krajanu jií cestovalo
naSím proHtřednictvlm k ňplné po
koíenoHli a dlouhé trvání naSeho
4
obchodu bule Vám doHtateéným
ujiíténtm o uprávnoHti naíf
Cestující do Kvropy kteří
koupí lístky u nás očekáváme jak
v Chicagu tak v New Yorku na
nádraíl a doprnvímo j benplalnfi i
e řavaradlv až na loď Americké
pay vymáháme zdarma
Kupujeme a prodáváme ra-
kouHké i německé peníze i směnky
Vymáhání dědictví podílů a
k uspořádání právních řáležilOHtf v
Kakotmku věnujeme obzvláštní ]o
zornoMt a mámo v Praze spolehlivé
ho právníka co svého záMupce v
podobných věcech
Přímým spojenfm a českými
bankami jest nám molno vyřlditi
zásylky peněžní rychle a levněji
nel poíilou
S ňctou
F ML? & Cl
2B Ave C
iv Ynrk
Filiálka v Chicagu:
502 Blue Island Ave
8r'k
i HUZHEJPBm
TrtHK't } fiiftjff itiíťi ifunrtif
rUfil ŘUt v ripříj'ířh
ffiíi( iií-iif fliiitin rlr'if
l-iiiWirt Mmtřti ťl lfř fijfl
rrkťirpm Mifilriiři" tik jV ly
f-fl j'ífi tWřri íl(řijřti( fií
bt I f fu Mpil k ! lj
i !# híjikí t"}-tt i I Jtk
iIJk ffn#-iiir tni řAm kii U
Uli f lfp4 (t(řIIftwl ě frilhf i4
tiriHtiA liír triri'i( Jlii b j
lfi-l4 fffrhf flířmtí fiilřo
iliUift kifc'i I hk 4 Ipiiif4
k"b( kt titi lAlki řinf (k l um
al &l) n lioM foiui i krrn (ni
jílihrt IfA lilií b ii (Sitťvt
iní-niM Jři j j řitně #Mřit Jn lr
kjfiil řipřtiií MubřotČtf4 prin
ci Fir(ÍM4itli Koliifkm'i Kiffl
tii t aďbnl pUli i riťiří gntavi(
íUvnm jijí( li inřatA l'ií
lili JrJ tol&ttlřní 'H4v jmii4u
lUhlťovří" MHÍ4va ram4ti-ii Mylaro-
v! MlVrrt Humtiulnv!" "Hmrt
ty rřifint!' a Kntturjf hl"UI
ly it i i)ubřfvn(a f f)řjřyililťji
oilktíiiil a iiimoi V' líty rprivti o
to uvifl ltii!liirkýiii iiiurriiDÍkfini
ňpliiA mnilři ly
Witliwn Totritml z XhffftUu
ktcryl jak ciiamri f-] jiliu ilubou
chyntil attfhtút na ílaliton a před
j-ho nbyiIKtii % revolveru atřllel
byl iinún xa iicpříri tnlin jik m
toho rniJiiKi jeho dofol&vala
Ziiit"' ruhoiluiícím byl tu
n4lel ulici línt který Townnen)
(SlirlHtouoví 7nhl: "l'am (llailto
ne! Zhektiřtfl ko Xtto kleté (Írk()
jihtilloliy 1'rohlaNle tak ve nné
movně tlnea večer Ja Katím ot1ch&
altn na venek Klyl včera ]mm
Ván apatřil dojalo mne to hluboce
A byl jnltt MtariMiiu otci mému tak
velice podoben Klidný den upoka
jl opřt mé nervy Nemél jBem V&h
nikdy rad avSak upatřiv V&s muil
jnem Hineknouti n úctou před Váml
Cekal jncin na Ván od tina Když
jaem uulyfiel řvf'Ht o druhém clení
irnké předlohy optiHtil jnem dAm
svftj Jenu i děti vé IvdybyHte Vy
byl odKlrauěn byla by í předloha
mrtva jako královna Auna V ho-
w
botu doufal faem ho setkali 8 V&mi
v Iírightonu Kdyby nebyl oantal
náhlý obrat v citech mých bylo by
bývalo již pa rián obou veta Šest
ran jem mohl vypálili aniž kdo by
mohl ruku ti a mne vložiti Pone
chávám Vám vňak jeStě jednu přlle
JitOMt Cimlm vynoce obratnoHt
Vaňi a vélím pevní buJete-H chtlli
Je předloha Hlanu hu zákonem vzdor
SalÍHbnrvrmi Halfourovi a horní
Hiiémovné AvSak na to neMtnl do
jíli kdyi jet možno obětováním
jednoho nebo dvou Jivotft — VaSeho
a mého života — ssachráníti ta a
iinad tÍHÍce inuJíiv ul8tenkých To
bylo by zajÍMté dostatečným OHpra
vedlnénlm líudu íeitra bedlivě
hledati v novinách odpověď
W If Townňend"
Na sadní stránce IíhIu Htála jeHlě
hIovb: "Tajemník který list otevře
a GladHtonovi nezdělí rlo m na nem
prohřenl"
Jf"AmmHÍt učinivne výminku při
byli dne 0 května do H5nkého ně'
mu německého aby hlaMovali proti
vojennkó předloxo a vytkli jií vý
znaní udaloHti té v ten flinynl Je jent
to v jiné formě vlimtno nový jen
proteat proti odtrJení KUaska a IO-
trinuk od Francie 1'ařílnký "Nati
onal" praví nyní v téže věci: MPo-
i
chopovali jmiie úzkoUÍvé rospaky
polancfiv elHaxko-lolrinskýeh dříve
neíh ne roahodli pro tento ěio
Mulové ti mají plniti boleHtné ponlá
nt Jhou iiuri kladivem a kovadli
nou aby emlrnili rány dopadajíc
na přemoJné NejmenSí jejich vxdor
uvaluje na KInaHany a Ittriněany
mutivoHt vlády německé Opalrnont
ťyf by Indy ual fc4l fls#t-ftř
{tm by h ifkn t(m ihhH
hlaMtv4ht tfi n voj přdbiie
iilrlřti li i vířní ftnfh i řtkoM
Atk fnNlotA ilMittikríto nviht
I) ani n řdtsmlik aby mí dřill
Fraitr j I4k' a aby vyr4t)l
If rmf ((řlíh' KaeKř atofil
Mil !l MiJ"fi KUai i
riftnA tl #ími břatřř "Niko
li' iclpotídll rt oni A vol
p Mífileiíflotl IteřJ ípH4ha! j
ab Ma'tll ir pro lákofi jimi
lak KUy a íiřiek mají fý i
ehřliřiřny dH f o-lpř-ři "S'hi
tm ťfti vámi I Ajrfii:" Nmi n"ďi-
illti líornílí fidvahil alalenýf h tm
Ht líc ttlo nln Jim f to dill lli
fMpf ttl I4ky v4 Vykonali
Hvínnot ln kllek t -n aUbtf
df ri"bepf( I lim nt íemi
tou uvalí nmíl"rdný Iměv fi# -í
(I li l níiteěnýi ti Arh t hrtbrt h S
řdwilých rtmlflití"
Z ČESKÝCH VLASTI
avolKulumyaliiýdi proti tna# jo-
nřměill iďjvyíií kaa?ní imut jStě
vle nel b-toho nl je po energh kém
hájení zájinfiv érukýi h M léto inatan
ce odhfxllalo au koneřiiě prezídium
toho soudu odnlranlti dnnavádní vý
hradně německou pei-f a nahradili
ji pečetí fntápinem latinokým
Nbw-i nejoii ani na chvíli v ro~
pacícli jak provésti trhací plány
které rázným odiioretii Mlailocechn
zmařeny byly "V zájmu vlažním"
praví" a ku rozmotáni slepou váAni
vostí zadrhnuté otázky ceskét bude
vláda nucena postupovat! nyní ce
stou administrativní nelniť k vnli
tomu Je umlněnost odpftrcft která
pravidelné urovnání národnostních
sporo nemožným činí snad se státní
stroj nezastaví" K tomu dodává
'Iíohemia" Je nynějíl situace živě
připomíná situaci v Chorvatsku
když tam povolán byl Khuen Heder
vary Tedy cestou administrativní
protiústavně protizákonně jen aby
Němci urvali po čem lační Když
jde o inloreii německý je na m(tě i
"řtaatHHtreieh" u těch vzorně vycho
vaných "ústavních liber&lfl' A po
tom nějakého nového Kolcra na nás
nebo Khuendledervara "Nu my
se ani lakových pánfl zde nebojíme
Zde si jiní chlapíci již vylámali zu
by Nechť jen přijdou" dodávají
Národní LÍHty
Iroesor ohtlistiky na vysokém
učení českém dr Schilbl vykonal
dne 21 května na ěeslié klinice oční
přud posluchači a lékaři 01 operaci
tak zvaného šedého zákalu (cink)
K výkonu tomu měl proslulý opera
tér zapotřebí pouze 4 1 hod trvalať
operace od 8hod ranní do 12 J hod
připadá tudíž na jednu operaci asi
čtyři a třetina minuty K tomuslu
ší připomenout) že všechny tyto
operace provedeny byly s výsledkem
výborným
Němečtí poslanci sněmovní vydali
následující manifest: "Neslýcha
ným násilnickým vystoupením mla
doěeské strany stalo se další jednáni
sněmovní nemožným i bylo tím ro
kování o předloze vládní stran zří
zení nového krajského soudu v Trut
nově r mařena Surová vřava s
rozmyslem a umělým rozčilením
uvedená na jeviště sněmovní měla
zdáti se výrazem lidového rozhořče
ní které í kdyby skutečně bylo v
českém lidu zavládlo ničím by ne
bylo odůvodněno Zřízení nového
obvodu krajského se sídlem soudu v
Trutnově jest spravedlivý požadavek
Nětncft tohoto kraje a zároveň prak
tické opatření kterým mělo býlí
vyhověno dávnému přání po zřízeni
nového kraského soudu ve východ
ních Čechách Ono násílnické pře
rušení sněmovních porad jest ale
zároveň zavrženíhodné porušení
veškeré soustavy parlamentární
ih té nt řřiM lálonii li n#itM
rty IUmhf t řWíilVIi dpM
fff tptf 4íftlm itfllaí ml b#iM
Írány kíeri tiljm im! upot Aeřrti
tfřtny řitk" a lkfKa'k4řk
prAM IiMti ptildibh lt a!ÁI rt I
v ý#ft4rn'i (! loil nyn(ohr
hut Jt r#j#o a'M'iríia t#řnjoií m-
N'ini 6v A jik' fllpky tlaku-
tjiliřo ííkamikbfi r fiku tdi
také nyní frp( vn'4'ií p'i #4nťřrt
práni lkémt aby tím řl I étavl
byla iiiď v p'fdyhť My
Nřin fM'i!l ] #iř fpl
him tatoappfif d rimtt tobk Irpí'
bfMiii a íh boly jik4 d4 t y tttttt
jrn fním l řo na j prif#-
II v 4 a (I 4 # ftl# domfwl
pikojw klid í v iPřřií Z'iUH jm
v iHft dum oarnAlí akoli i nyní
jíl kl4 lám ibab vyror4arf
kcia spr4ný a ďdfý Uk l pfl
lí kuy opnřií v lto zemi ví 1
nt vrátí k myUiik4m v punkta'
rích nlolným Hnia aU ttojlm
infilí ódpftřfftm ktfří utrannlfkoii
Anif nt alavi nad všechen piilir
kf mrav a vSechnu politickou sbiS
iukL To hudil nám dokladným p
učením sebrali íi i líny aíly své k
hájení náridn(cli zájmnv a k pevné
ivrm' obraně proti všem útuknoi
nepřáleUkým Nová orariiacn
nao — očk4vátne ( a pevnou ilft
věrou — mkyln námdní práci na
k( pravou formu i lívý olmh a li I
německý zároveň Um nabude pře
avědcenl Je doba nynějíl nejméně
se hodi k pokufWn rozklnduým a
zřizování nových skupin v tálřo
vlastním % Němci v ("Whách! V
minulých letech přečkali jia šťastně
nejprudčí útoky na národnost svou a
na ř(ši Mezi únií nezůstaví zajisté
také ani stopy pustý lomoz a hlasité
hrozby dnft posledních! Vy nezdol
ně sluti budete při svém právu v
jednotě a sile ve vytrvalosti a
neúnavné práci budete vždy pohoto
vě k boji na trvalou čest vašeho vždy
osvědčeného jména" —
Poláry na veskán vetďooŽ V
ISukovicfch na Moravě vypukl v noci
na sobotu dne 12 avětna ve stodole
Jana Taubena oheň jenž zničil
obytná stavení Výminkář Frnot
Jitřenka jenž chtěl zachránit svoje
svrsky zahynul v plamenech Oheň
prý byl založen — Vo Chvalkovi
clch u Uystřice pod Hostýnem vyho
řel dne 11 květ mlýn Jos Scbiffa
Škoda páčí se na 30000 zl Ve
středu dne 17 m moll hod večer
vypukl v Holanech u Čes Úrodu
požár ktrý stodolu p Fr Horkého
zničil a na 1500 zl škody mu spftso
bil Horký je na 1000 zl pojištěn
K ohni přijeli hasiči z Pořičan a zo
Sadské
IhmoMtrace a politické- achaze
jsou v Čechách na denním pořádku
Celý český národ stoji na stráži
připraven chránili vlasť svoji všeli
kého n&HÍlf prostředky těmi nejra
dikálnčjšími Národní Listy jsoiii
přeplněny telegramy ze všech kon
čin vlasti české v níž projevuje)
národ souhlas svflj a jednáním Mla
dočechfl I Češi v cizině usedlí
zaslali hojnost telegramů Francie
Německo Huško Amerika atd jsou
zastoupeny První telegram z Ame
riky zaslán byl z Omahy a byl násle
dujícího zněníí "Statečným zastan
cům práv národa Sláva! Nedejte se
zvítězíte!" — Čechové američtí
Množství veřejných schůzí bylo za
kázáno a rozpuštěno Veřejná schů
ze staroměstských voličů byla úředně
zakázána jak ve svých důvodech
pol ředitelství udává vzhledem k
tomu že na programu no nalézá ro
kování o posledním zasedání sněmu
' a tím vzhledem na stávající politické
poměry ohrožena jest veřejná bez
piěnost a veřejné blaho Veliká
veřejná echůze lidu v Hradci Jindři
chově rozpuštěna a veškeré listy
které v ní zprávu přinesly zabaveny
V Čeeháeh jest dusno které véfstt
bouřil