Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 14, 1893, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ROK'
ÍHlK XXII' ČlStO 9
OMAHA NE0WASKA VE SlftEDU 14 ČERVNA 1893
ttnt lwf f f Mb r4
POK
jdBBIP bbb ajaaaaaau bPbbb
ffJMtg4 4 friKB !fJ 4f" '
M
:hodn(ikoli mdlMésnopltu
al aaf f % pt4mit ( M -
t
a4t~-a f 44 f-i taf II U
ltl B# f) KH'4
JI
ÍUjié! tMÍtáttl J át 4 ÉB £
Irntw fi)t I 4UM pollá
t4tf
MNI i
4f ''" ItlMM
W II (Irmmoni '"
J CJHANTOVO POMXfl
) aovcovsUó náčiní
f c
4a ta B4kaikai4uWrii f jadama o
[ T Mllaf n Baltu aa la Ml Tf l f
ibo Uk 1 aiiUt- cl don -pravit
B-I- It-l 1 ř I _ t - (1
71 lani aaatffte aJa maobdy mnoha
aW4 banta CENA POCZE II 00
Ml Wabaab f- Olleaw III
DO Farem na prodej!
v okresu Itox JJutt a okolí
zahradě to Nehranky
Vy kb-M bydlilo proaajatyeti frui4( h b
rtc(l avi ]U4t lU ivilio tlvoU oboliao
áulm dMuiclB p4a4 ayoh náaladkaifl abBtanl
ny maMko )] vy Jim 4Utu
4U Um tda mA1I wpUtlt 160 akrl portiuku
♦nira l d"iilt órodjt To mátat tidilll
okrMB lioi lintu ít-rf poaud uikiiy nabjrl
W4tiiii nArloa b mi mBolio fkéU olovil-
Ptiairná drod po Bkra bihem mlunlcli Iř
okA tijrlB Btaladajlnl:
KuLuHcfl
nnle
OfHI
Brambory
tObuild
JO do "
M "
! do W "
% Innj
100 gal ymbii a W
1 MIIIbU
I BorKbnm
I Tylo řárroy Uadua prodíujr botovou
liátka b iwUUk k fakliil bbíb! M rak 4 Ml
jfiál pUm Táiiil AlciTtkn 4{lni zdriii
S Af Tátu vén BkátI b vytrlUII I'kll iid
UapIU nUt(aii Vám lalaiiiai )tdo4 Vy
Vlán 600 rfB jlafcb okraalrb v KbrB a
itnaaa rit" nim í-y nnb niíHckjř pakli
pfi-Jata
Oo Ba tCt ual apotalllfoaU odkanjame via
kbrbokHv otirhodulkii v Onaa anb nu
rval Národní banka f BlIUnaa N-b abytta aa
wiidílll Tito pointu ky ryahln aloiipajl c-
a 7]1U nabndon nikdy ialul)i( ltoitjIi It
I - 4 I
STAPLKT0N LANI) CO
414 !) Ilulldliiň Omalia N b
Ccím
Hotel Ricliolioii
ř poollíul drát It ul Jadaa blook od antttli
omniaki apSI bloeka od Dodgo liulo
Vk 10H-1I0 Ker 13 ulice Umalili
C By $160 do IJ00 dsnnl
ÍIAKTITODOII í W KINKKAD
fdlt4l nmjiwi
Mimo sin á'hr' kwkf ""
i JJIllV nu kU-ry aa vyaaa t íaakam
Prá4 iUIob a dobr plat obdrll Imad
rtU ta Ibnad B rr Knbovao 1341 Ho
Iltb Hl
BibB Mab
(rnutk
ř4" JSOU í eiijiot VikaaB Í1JÍ-
_ „ í VoBtnk a Aliliin i!4VáiáV Bita
Ini Btatanaký kru] plaacki liladá ] la
ji Vatr Joaaf ída Cadar Hlufla Hauml ra
bt Bii laakiTJ vaJluo ad man 1i4k
fedií zaměstnání
na faruii
Hdný 31
mladík ramxala kolárakiliB a bpdMvl
'a
naawltf Moo aji pi(b far™
IHinii j )W „ Kbraacaod ndo
r) ' Boooá ti biu Omaha heb '
i toil Normál SStkisl
iitit
NMfl
tet
Mm ' ftt m I4I-( # tiiy
řHttřA {'"fťlťl 'lif 'llr ftil'l 1
f nf ir4 li fjí h {n)iMíf'i řn'l-i
UM i tútht hjin 3 1 ftťiífi 1
tfliM mnIll Mrzutili
Uriny J t 1 4 f jr It l mft lř'iř4
Imi ibr(aif tiello r4rn
ti?if 4 řř'lí íriainf a ♦ { f #t
i tt &at j íi JfflVI Mk'4 lo i
Maidé Hltiřatfi Ifil f n IlKft tujmfi
atié lnllijř li Wfl IjH Jíl
jt rt r f ( t'lfým i i nmh'ia !(
ňfml wřltořimí V Jlnfeli í
frih Jil rnrilt& fJtfi níttf
iifíiifjtíii iotlittf Sik Mifi( ro-
atl l'lírf tkntO fll-álatí JtVt)
l#hlkr&fp J íafiltl a # Btm
!8(tťi ilíť 41 o f Ijí rtitlf
kft fi#-mlř A -řl íh l#
l( ltk Vflikli' tn& vf inurnrj
II v irnn 1 f l&-ti (M Urli
hálřlíté Ifllallioall kl lijř ílfiilflítf
(Mllxr rt hi vy avf ml flit !ft
frlitými 1 Urfrnt tjl V lmjt f I
bi? íflmiíl v řlovfiá h llrf
i)mfatnanf mi Ikrm H mul A
íBinřitííitiiýťlt vi vl41n(m olorti
hjlo na míatťi i)iu a vlet nIlí
lí-ch j?t rannýťli 4 níchl trinogl
ranřní j-jnu tílc a umrt jcjicli ki!
1S chvíle n&nloilovftti moli la Nř
kolik OMob ]omi'l pulihíujť a
dkoro kaMý ulát meti talitmi a
raiiřiiými klerkjr jifiiaijní ňřalov
ny lt?l jet laMtoupoii Hjlo jo
lti vále li od i nt' ráno kIyJ budova
HtartSho Kortlova livalla na 10 ul
kde nacházel o arcliív jfnsijní a
uřailovny jimutuI tf ho lékaře těmi
la no jako budka z karet Na
každém poxchodf bylo imi'tnúno
mnoho klcrkfl auředníko iioncvadJ
tak iicliwt( přiílo náhle celou
tou upoiiHtou troHťk neiťaHtiitci řiti
li Ke dol& Hudova byla chatrná
eubem ohmu pořádní ohlodána
nikdo nebylo uniknuti Zkáza MÍři
la no na vío ritrany Vláda veliké
ho národa která! má na lecon pe
nfze na zbudování přimřřcnó a
řádné budovy pro tak dftleiitý od
bor penřz nemela alébrž nechala
zřízenec vó v pasti na životy
lidské a nikdo ni i toho nedřlal
žádného uví-domí TlAMOpiny marni)
poukazovaly na praskající cd 5 vet
ché budovy marné poukazovaly na
možná nebezpeéí 1'oukazovaly na
to že na budovo tmocívá kletba
národa neboť zahynul tam jeden 2
i t:í'ili n M:?
nejlepŘích Hynu jeho prouděni Sel v platnost a všeobecné znám
Lincoln rukou vrahovou jež nbořo-1 jest jako zákon Shermauftv Zná
n& by býtí méla nejen proto ale i moť Žo náhledy tich kdož byli
hrozící nenutí A neňtéstí o do- pro volnou ražbi miny ho valné
ntavilo v plné hrflzo nvé Již r zmínily pokud na týéo odvolání
1885 kdy vláda budovu tu zakou- zákona toho a nice od posledního
pila k úéelňm musejním povídalo zasedání 52 kongresu Pr&béhcm
no že no budova pro vetchost nvou zasedání nřkolik předloh v tom
a možné nebezpečí k tomu nehodí smyslu podáno bylo jak přátely
A hle budova no nesula když prá-tak i nepřátely volné ražby stříbra
vé mnohé na ní provésti chtéli 1'řátelé volné ražby přáli ni toho
opravy V budové když nestéstí 'odvolání aby no zbavili jen jisté
no událo nacházelo no fi1l klerkfl íásté koupé stříbra jiní opét chté
První poschodí povolilo násled- li no koupé ntříbra vládou zbavili
kem nednutí no základu vo nklepé vftbec Senátor Lodgo s Mansa-
druhá tři poschodí n dénným racho
tem a numotem následovala Z pra
chu a trosek ozvalo no volání o po
moc Hasiči a imlicio dostavili ne
ihned na míato a pomáhali kde no
pomoci dalo Poranění dopravová-1 prý by mnoho hlasu republikán
ni jnou do nemocnic a mrtvoly do nkých odpadlo bude-li odvolání
umrlčí komory Scény na dějišti zákona namotného požadováno pak
ne odehravší nejsou k popsání Za 'jisté prý 120 hlasu republikánských
příčinu nestěntí ne udává že ve 'v poslanecké nněmovně má jistých
nklepé kopalo ne aby polož jny býti
mohly dráty elektrické do budovy
tt i _ -
zaKiaay povouiy a ncstesn uyio
hotovo Když policie a hasicí ne- senátem Ole jelio náhledu v ne
mohli postačiti no záchranou ne- nátu 10 aneb lií republikánu bude
Šťanlných povoláno jest vojsko na
I m t MOl a b
pomoc is el vetší nnoiiy npQsolieny
iann „ millln{nfíli rwiklmlnnli n
ibírkách jež v budově ne na naří-
tn( Ittfixrrat tím liily j ik'J I
M film t #ml !) řlf $
Iflirfl fířb rah(i!ffc4 f t4lk
tf bilfti d xi4fíjfří#b( jkft I i
ii prftMfrif h(inr Jb-Ii(I4
fUíiA § p
pa řf t-n ipi jpr)y)4{ i íioj
ftoaíj thihjtU ihjmH% f!fyř'i
bi rni ikAui f Aof i- řn4lo
kť-rí v Kř" Zl4Ji Mbfi
tn-hr-li 1 k 1 1 -1 f 11 tj idřoj í
hf tu Uti-tW Jilft#-flil lř I
mťj f t aUvBh f akbAn4rh
kMuMi Jl řifiil4jřiijř bjly í#
U kíbirtrlrb v hi hi rní t(4ly
iřé poklady rr-lktm l$ini
přfimťi Kalíiifty řo llfiy by
ly rt ranhojiakf UkihVj
tnikřrrakopb kA tí%Umh k f atařf
Jitnoalí a rfiinfi b přdmtu N4
i[rl vt4noaii riojtti k riahralení
Ikmtt apfíobift4 dotýká tírth
ttdť-UnfA tiíit Jíl o ihámho
mii'4 Whifijíioti£ f My pu Uř
vali N4 prvním pomhodí j%kl
feleno jíl nalial archív toj-n-iký
viikrré parnifní liatiny i
v4lk olíífiakýi h iticiíckfch n
Iiidíatif a války obéanaké a Jiné do
blit) pam'tihodtiotj jI rovnřl
nahradili na ndaj( Ň druhém
poachixlí nalézala no odborná lé
kařská knihovna Jež honosila ne
btrkou 50000 vzacnfch kníh lé
kařských a 70000 pojednáními a
brolfirami i pamflety odbornými t
nichž mnohé ntaré byly a památné
rožpravy lékařké Knihovna ta bit
d značné poškozena a ztráty npAso
bnó pocítí hlavní) ntudenti a od
oborníci — Pohřeb nesfantných
obití katastrofy odbýval no v nedéli
a uéaletmtvl lidu bylo ohromné
neboř každého sympatie náležely
rod i r ám pozůstalým neboť ukázalo
ne že každý z nešťastníku zahynuv
ších v troskách budovy byli mužo
vé chudí již Žili pouzo s platu od
vlády Vyšetřování bylo korone
rem zavedeno a celá řada svědku
jest povolána Jak vyšetřování
dopadne lze na prstech ni vypočítá
ti jen vláda muže býti za poméry
také zodpovédna
NOVE ZPRM DOMÁCÍ
POLITICKÉ
% Washingtonu
Veškerý zájem soustředěn jest
nyní v tom aby odvolán byl zákon
fo koupi Htříhra jenž roku 18'JO ve
chusetts jest toho náhledu o od
volání zákona toho tvořiti bude o
tázku vlastní a na mu o nobě Kdy
by no k lomu připojil též návrh na
odvolání dané státních bank pak
a nice pro Pro odvolání zákona
poslaneckou nněmovnou má Lodge
la -„stí! 1 IX At„
vích uuvt-rv učtu uuvunuu nim
víco důvěry nežli odvolání téhož
hlanovati proti i nedá nezjistiti jak
flt 1 V!V# 1
daleko nanau ihmio viiv nynejsi aa-
míniat mflfl abv rtřiměla duniokratv '
aby volili pro odvolání znajíce ná-
ai nU í btc
budí i i
Přlhrt tt rilflrl"!
díkotifjf fr( ihn fit fřlwiri
Vp#ř f N Vofkfli VtfUkn
tání It řií{ pr4lf kdf korn'#i
tlidrtf f tt dl ftiřftfnírí }Ítht
fiht 'lil J l HBftí rí avoti
h''iot prí'l#tit Mft m4 H p'U
ko4nl rpřovo přijmonil li ni-
n li tfťkati IIibj tI(fov4rif
— T]Mfilk l'řlit#l Vjrklidi při
Uliot l# ký zákon Bpwilfrm kt
řý ae ftlíb parrpl tfabnftn apohé
ftoat m fffihof au J4d4 ftro
tu r#tj'fí U v I i kajql'
lolii trjrt4 lodpovbUrií oUik
přiathoal ký( h Jko 0 prtJí
(írb v mftípalubí Jíylo UtÚt pi
Utitwlem i)afíno J inuaí udali
Jmna #! příathotab li g tiiíny
ra mamu t pfíatavw jím doru
rm a kaidho Jmnt l tnuti
být! iodpi{d4n í fitAsek jaké
i&kon přndpitij Hamburako
amorirki npolff nont noudí m l
budff velmi třlké a prn ftsiujícl v
kajutáf h In li bud& pravá obtíl
Joilnattfl přiatťhovalecký Nmtnp
praví In nrmlli éiniti výminek
lefj pro ty ceatiijící kteM nu při
cházejí do Ameriky podívali
(Matní všichni ž ne podrobit!
musí
Jnirnatán akhtmafaí
V Colombun O odbývala ne 81
m ntát konvence republikánu a gu
vernér McKinley byl aktamaéné
jmenován kandidátem úřadu guver
néra ntálu Ohio Toto jmenování
jest velikého významu již proto žo
následuje po veliké porážce ntrany
republikánské po které demokrati
ni nlitrovali že ntrana ne tak hned
nevzpamatuje Jcnt vyslovení to
duvřry muži jenž stvořil celní
ochranu ropéch amerického prů
myslu a práce na zřeteli maje mu
ži jenž v úřadě vynikl a jako poli
tik jména ni získal nad jiné až
úzkostlivou poctivostí vynikaje
Když výsledek guvernérovi byl oz
námen promluvil tento k nhromáž
déní poukazuje hlavné na to Že
demokratická ntrana prozatím ty
slibované dobré casy za nynějších
stalých úpadku asi do opravdyne
mynlela a mysleli nemohla Mezi
přátely a ctiteli McKinleye mluví
ne zcela vážně o tom že republiká
nó budou v něm míli velice dobré
ho a silného kandidáta president
ství v příští národní konvenci re
publikánské KRONIKA UDÁLOSTÍ
Výstava minulou uedéll otevřena
Vzdor rozsudku krajského vlád
ního noudu kterým nařízeno bylo
zavření světové výstavy byla tato
v nciieii otevřena io proto ze
vrchní soudce Faller povolil co
noud krajský povoliti odepřel aby
totiž rozsudek nebyl prováděn po
kud appelačním soudem potvrzen
nebude — Nynější npráva vý
stavy kteráž této neděle podrobiti
no chtěla rozhodnutí dvou soudců
úřadu spolkových nemohla rozhod
nutí soudce Fullcra uvésti v čan u
širší známost i obávala ne že ná
vštěva na výstavě nebude značná
Odpflldno vysvítilo nlunko a lid ne
na výstaviště jen hrnul O 3 ho
dině odpolední přišlo as 80000
osob Zpráva New-Yorského
kUl
"Worldu" o vyjádření ne kardiná-'Hána kapitánu Itichovi byla zpflso
la (libbonne na prospěch otevření i bena když parník Adon nalézal ne
světové výstavy v neděli pAsobila
ijt y _„irit a„t:t
v Chicagu i jinde velice příznivě
Kardinál praví že každý katolík
ll„X 1 „Xí„
ij
ráno obcoval nlovu božímu
muže smělo jít na výstavu kdež
to dopoledne opět přijdou živly ji
né nvobodomynlné tak že kardinál
nevidí toho potřebu aby osvěžující
a noučná v tstava v icdinÝ den od-
počinku dělníka měla být zavřena
( f i#rf tf
ř'řa fřlk H IWhrf jtftf tni
hnit vr4li) ďi Nn# ťti jkv
právník j#nl i4lliťatl IJořlnx-
t tnth fa#tpot al pipj#fi4 řňAty
tyalovil tm ffUfě pMiniti
jittl hH pint ťtUt Z4tl
ttui t- ť a ř„'niřřiiy bfloti trvalí
prý pří njmfiífi dva tý Inf Vy
Mílky rípojhjrf Jt4tíi ja prý
příifiit
fHnlrij)
Vjodn4t4nl ikAUh lornlkl
# (tpo{ňoBtmi poalo dnít 7
'rn v Píttaoitřgfi Kari 11 f í
řiy J Vř-dly kt a'!r jar-Bj r4lv
lit probrány % výkonný ýW
t4vk4f I předlolil záaioprom npo
línotj v-ákré polvlavky lUlnf
k4 itI4t- pokuj rm ly iflm
llnfd Jakrníln zpráva o Um #
ronrati ) vyjednáváni bylo tahi
jniio odebrali horníci v Oaasjn
okreaii do práce s horníci f Mi
ourl ji! na lákn vybrali ne chil
li tAla1i v práii
Tin k tftll KnUHl
Princezna Kulalie přijela ůo
I hícaga a nervilnoat Američanu
Jako víude ani tu neznala mezi
Na výalavu šla zrovna v den ne
brasaký dno n t m To je váha
Major HarrUoii k v6li ni odložil i
širák a navlekl ní cilindr — to mu
lo ani neklo 1'bicago jet prý íko
ro vzbnru nohama
(VII rodina etrárena
Pít tjlenfi rodiny llibbardovy
tajemníka líoyal Huby Wine Co
v Kvanntone IP otrávilo no dne 7
m otrušíkem Okamžitá pomoo
lékařnká jež v ěan ne dostavila za
bránila horším následkům Uká
zalo ne že čaj kterýž rodina pila k
obědu obsahoval silnou dávku otru
niku Také služka napila no čaje a
bylo jí zlo a úřady i počátku měly
za lo že snad služka o jedu více
věděla nežli povědíti chtěla Tomu
však nebylo tak Hlava rodiny J
Ilibbard meškal v Omaze za obcho
dem Otrávil ne"
John I) Nicholan z Denver
Colo npolupracovrlk několika vět
ších listu co!oradských otrávil ne
dno 7 t ra Mrtvola jeho naleze
na byla nedaleko ústavu kde léčí
opilce Veškeré okolnosti tom a
nasvědčovaly že vzal morfin Ni
cholan byl r0 lelý a jako novinář
používal dobré pověsti psal řízné
Články Pracoval kdys u Indiano
polin Journal u a také v Chicagu u
větších listu anglických V po
slední době mnoho pil
A zase Ioiik?ž
St Louis má o jedno loupežné
přepadení vlaku více
Jne 8 tm
po hoame nest miuo zasraviio
vlak Mobile & Ohio dráhy jedoucí
směrem jižním jenž zo St Loti in
vyjel po osmé Loupež udála no
nedaleko Porost Lawn malé to sta
nice v Illinoin Padlo několik ran
vňak nikdo nebyl poraněn Cestu
jící velice ne polekali ač nebyli
obtěžováni Veškeré peníze v ex
presním voze byli ukradeny
Člověkem pokotuán
O zvláštním případu sděluje ne
ze dno 9 t m z Philadelphie
Smrt kapitána Itiche zo nkuneru
Albertino Adon následovala po
kousnuli a nice lidském kousnutí
r„i
před krátkém na moři Iiěhcm
rvačky kousl jeden z plaven kapitá
na do rukjf a způsobil mu šerednou
ránu Tato nemohla no zahojiti
ačkoliv kapitán konal zase plavbu n
nadějí že rána nebude mít proň
žádných dalších následku Za ně
jaký čan nastal však obrat k horší
mu až konečně zraněný následkftm
kousnutí podlehl