Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 07, 1893, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - V fíil!ifiž f f r !'
- lf ř Iiif v Mtřl
hi } tHnf t Muki-rit M
f rj!l b'l iMlf
V Mir íff ! tí-f
llriíf V-f II!' #Jlhřt Mi
♦ M I I Iď V f i álil
V J i!i f f trku f ftr
CESI VJUEBICE
V IfiMrn llíi pbtkt f (Mni
V rkb{(kfrlf fU(#rH M il
fllám) "Nt-Mrnl j#o Rtl h
rdroJrnýrft pofninlnt ti l-Mf
í
Ir
'ť"r f ♦ Ml f f f j l jr (I ( r?iU illnMM jmmi
At l jirh flMlrfiri kf rif ným
Mji-dlfN f fér tJlftocf) ltkrko
'k 'I r lír niin(í riLHlfin iMjtn Kf K Wtl t H'i
řtk lo kri!(ř nu'i i
lf'l #iili ( hťtiít ! I'ftijř nt
A v t'it á lr Ulnl t'mt
lft "NAřfelubli fíí(M n díkt fc„f i #Mf lMt Wk trlml
IM mi n flll H"Hf-ff třl t tnklf m atltotair
tt( N Mpr(t'h fftfiihif fi4U-fY 'I"I'A kttr-f I I 'ti' (
1 il I i Ihllll lntlllli _ ai
t i
Jfr( Irlrdftm řl-4rkj !l p-ifí'j ř'fllk4 ti-m-iri k 1
1 I í1 MMf fb'lk fliMi itfř
hrmit utný IUjftm Jej itl řtuMlí' „)'
M f „ t til fKI
jit p t ti ifřifil ?#!'
I S a l 1 1
IMrMi olr Ho il i -mu lpt Ktfiy MrotA hJ
1' -11 „„I I I 1 1
H't írh kfólotMfl Mhlllpujl #ktťii f fk on rfcti
I'm4 -flHl -htiM-My:tr„ l#ř4lMf „ # M" Illlr
i i if iti a r Minii irii nirii i a
a nrimit r% litr itiij" rrr i'ni !
Hidtoty fr itťtl b I k'r)M" tf4 iftf
i - ( i I ' f -
IÍM !']'!
V íífn Mfl Mi#t- ntr
# ilt lkf
t ř iv( rtt i i ti
I#ř4 tlílU f fi í frř4lj'
kfifn rn ti liiU f i'i i t' ř f i
trítU'' k ll l!fk 1 t MMf
ř tít lj(l' tli)-' r v j'-ři"Hni
fl' 'lliOll li!nlt ' l!tll ít!fl I
l w f tt
řklM Ji-it fiř Ir Mu tit ítjřj
ťi'jf kni Mrt"hi lřtiii!i !
lijlk lj krujxitfilfin utUi'n-
MU lfk jMH-lll Udil ljl i tlil
— V VMfljř Ittirli l) t
iUrj xilJil #li# v řMytkti (!jr
Vanojfi 4 iiilín mI mři lán
! nlki'lio tí-tťof al i ťifn4lil
rol l l)l ía ř''ri'finin
uluirn-i
— lil' lírainarl imil Jmu
I li akfft liof t i ný in nfincrii-nw
Zjdruvi lnnlf j %k ý limit vtíMt
Ai' žírfjt rii NMiraky mulifiu ruii
ti mtiulif plodiny jel v)iiúcl v
nijiln rtikrúl lu l jmu a ku
kuřici ] bťí olMru
— YAlhs Valparai(i zautřrlil na
l"flil liiiliinluu I ťln' ii tiurli jni'nm
líamliti ilruha nvólio línrtiflla ši
při' poli m natažt-nými revolvery a
IIhiiiiÍh upravoval kí týž aby dntl
iiťji tjiouítíl Viijl rána náhle vjAla
a trt tita lruba jfho do jirnoii na ml
uté ji-j iMnrtivři
— VřMto'i' padlé ve Walioo Staj
banky msijt A(atné vyhlídky Sprá
c konkumu podal minulý týden
rjirávu dle kti-rt-2 dluby obnáAl
]5tí2in Dle předcházející zpr&vy
intl ku krytí týchž v rukou 15826
od tó doby přijal $100 80 a jeho
Hlužnú a útraty obn&íely 1 1 Gí 3-
tak že zbývá ku krytí dluhft iMi 08
Společnou Standard Cattíe
Co klfrá ii Fremontu nuá velkou
ranch kde dobytkářHtvím ve velkéín
ne zanáiíf pÍHtuje letos pro ÍJrand
InlandHký cukrovar fiOO akrů cu
krovky Iífzky z t éžo hodlá puk
použili ku krmení dobytka im pod
zim Jestli e podnik ten potká n
úupéchem nepochybně že pak byl
by v brzku postaven cukrovar u Fre-
mont kde je velmi dobrá pňda pro
cukrovku
— V Bulte Creek zuBtřelil v noci
m píttek jitý muž jménem Surgent
hvoii mauelku načež učinil y
kun Hamovraždy pinlřezáním i krku
Saríceut oženil m min jKjdzim h vdo
vou Mecksovou Ie tato jej brzy od
sebe vyhnala a hodlala rozvodu m do
máhatí aby prý h! mohla kohoHi Jiné
ho za muže pojmout! Sargent byl
žarliv a proto manželku uvou zavraždil
— Ve Schuyler udržují řehkou řko
lu v dolié prázdnin ve Školách obec
ných tamejSÍ Bpolky ae strany nxiičň
jest tak o Školu pečováno že Školní
Bvětuice nemohou takřka dítky po
jmonti a rozděleny jsou na dvé iolo
více i nichž každá po 3 dny v týdnu
Školu navStívuje Vyučuje m v obec
im Školní budově blíže dráhy 11 k M
l'an A Z I)oiiáto jest učitelem Vy
učování započalo rtterkem tohoto
týdne
— DarHtova 1'ritate Stock riio- i
žitná pálenka 67cro
{M' íil-li-íi křtiíf k f
M!řh ř"!''f' í"" ' í t "l
„ ia„ lt wfc #fuj't
i i t i ímImi thUt
Vtk4 lutíi ulit Nf fMk
f : ni I f f ly írífiiiH ňii ttU
Hilfnf fw iť-fy tMfii}ii!nfiíknJ
TIIr! ll WMi CIHII li 11
lr„ t krt( l„kil I kr
kfrrl i! tft itlít(fi i-
' "
t-y t jrffifru f !ijli Jrji ř k in -
it tri Ji!'i wHiuMtti i(iUo
I ! l tkli Mil I I l I I
r-fi!i Vik i !i
Ki-t řiUfnt j-ontu! iiiíni
rnil i ut miJ i„m g -UtkH
afUtiof i d4lMnf t (m4e jJ
j- pruriMMl -l tíikitťrh nií)i6řli MiIii ť 3'' ifl dř Ant Dtořáki
i-i-kivíijl 4ipii!ii- reformu
- tw řiM tik w
mt ť i4 řu Mtn tiimhiJ
t LI k J_ f
Minulý týd řernf ve WiJUr
itilnolný ítiifír Jriienem (atner Han-
way Týi b)l jedním z th „„„'ft
'
kteří v jmlovii I tohoto utolelí uloveni
I íliiempuihili o rniM-ní olriM tvi
V letei h čtjlicátích bydlil v í„m-
caiter Oi V uUizí t otroctví r
i '
( hájící i ernoiii na i-a ! II ludio ik hra-
liy a iHimiM-i V rne ly hoiii ii bvl
pro vrli zrádu ná hanou tím h byl
pí ítoinen nrmení jež událo w pí i za
týkání ii)n hl'ho čerinK-ha byl ale k
imrimiii: 'iniinn u11111 nr n ny m i
no velmi dávno kdy v t'lo zemi ia-
novalo hiHimé otroctví a kdy každí I
občan byl povinen pomáhali utroká-1
řúm chytali uprchl otroky avAak
jhihuI dly te pamětníky
- Z WeHton píSe nám piítel listu
našeho i lírích : Dne 4 t m ihIihI
o 'i IumIíiič Htrhla ne MtraSná bouíe23 kvčtna a ubytoval ho v jednom
naI naal krajinou iTmlký liják a
vichřice natropily mnoho Škody pole
jsou rozervána jako jeStč nikdy před
tím Ktromoví jest mnoho jMilámáno
Josefu Macháčkovi zasáhl cyklon při-
bytek a tnastal a vSe s povrchu země
smetl a v trosky obrátil Celá rlina
se nalézala v domč a jen Šťastnou ná-
bodou vyvár'1 vSichni životem nalézá-
jíce se v sutinách přes celou bouři10" r7'e "lovansuycii koncerta
Domácí nábytek ztratili všechen Jos
Sklenářovi též byla rozmetena velká
stáj VSude kam se nyní rolník po-
lívá je vidčt samou spoustu Drobné
obilí stojí krásné zimní pSeuice metá: I
Koma utrpřla nejvíce Již se obvorá
vala je l vody vymletá a místy za-
plavená 1'odobný liják s větrem tu
nikdo nepamatuje IToto ale byli
jsme tu dosti dlouho chránčni od po-
hrom jinde bylo snad hůře
Vyřií státní soud v Lincoln
včera rozhodl že obíalovaní úřed-
níci státní v mnohém snad chybili
pokud ta týče správy jejich nikoliv
vSak tdik aby mohli biti sesazeni
Za veškeré přechmaty zodpovčdni
jsou superintendenti státních ŮKtav5
a kontraktcři Tak zní rozsudek
podaný soudci Norta lem a Portem
kdežto soudce Maxwell jest rozhod
ně ijro "impeachmeru" a sesazení
úředníkfi již povinnostem svým
zadost neučinili
Záduha T!t"'í
Cb'i iup 1 1 i Iinn um in i lé t'-
-n - - mr„ í rill
j-ie trio i!jtir fiihiy BKtuit jm b
kiu My jpf by m uk dfcř riuriy uk
riioi in!r nkii dobr iik nniv
no Ukf tjrio jikijr iuiiitn jtdiuicTout
inion w r j n Onotmn h Coiékirnik4
Oiuk ii i
— —
- VoiHo iiil ii potU Jo iisiur Prop co
do RUIr n-b pru krabičku tiutnUkt mul Im
iUltlíly
N' ltííň f)H l)f lr Jl}f
J- (l#řřwt ##í#
Trt4 lUtk t lot4r
' ř ' řlřoJ Huni om
I1" "" ' htrít% nwřn lit
I minul! If ! li nfí knfn lf#n(
- J mi tolik' f4 t4 l fit Mitn
# Ml il I tt t Ě't '
I "r" "ií
I i i
! "' J i lřé lt
1 n-ljri mu l íino j ařili
jii-iiřh Ttř '%% i m v ri#
ořu
I JIMi
I V uliti 87 ktlnt tta
h"1 """'' r"""' í" t !"
k ►klidby í e 'Muvnk4
řilitnký nxX% IČtjkotuké
I o % I5ib UI" od Mwnkokřlio
Viii iA ir-ka n4třva n
toté výlaié chicnké jet proř V
J Hlaváč říditil orkintru pnfeor
'"""'X rrk5 unverite t iVtfo
ttKa
I roleor lllavkn jmenován
byl za ilena poroty pro zálelitoiiti
hulebnl na nvtoté výtave klerýlto
-i i „i
ufad zmlatal lei pr arížnké výnta
'
Jt"V !" "J1" Velll' vyin"'-
jakého bm Cechu od runké
vlády dotalo ale pan lllaváo jent
pluíťm vm kopným a bude
i t i i
vli m }''kající znalec odlniru
hudebního 1'jii Hlaváč jedobifni
Čechem mluví d) nué čenky vzdor
toma j„ již víť} „j ftvrt „totlf j„
"a Uwt a h1 lolřHl'"' kJž °&
8 ř"ku "FíeC-nottU Do
l c1Sa mvIUI prof lllavac dne
hotelu blíže výstaviSle Zároveň i
tlit„i J si 1 n_
7 „' ' " " f 7 "
nm jesi
výtečná pčvkynč a bratr taktéž
hudebník 1'rof Hlaváč poukázán
bvl mmořádat v (!hi(aM „Holik
L„ u twwA ™ „i „ „„
7 ' J
pořádali Ch L
v v #
na
Mft 86 1 vynuva obrazQ malovaných
umčlci onoho státu Mezi nirni
nejvíce tiozomoslí ooutá obraz
"Upálení mistra Jana Husi% dílo to
'
lalenvaró česki malířky chicagské
{mni Koupalovó-Duskové
"ter j mnohými pčknými obrazy
Y cniMiiycii umélctt vyni-
KaJ ?en' w 0Uraz dowwM
m í?ttftní charakteristikou kolori-
iem "fD "Mnieniljin seskupením
arfak J wjví v celé této kollekci
n°™1'A umélctt a jest zajíma-
v'm Pro každého
Mladý slovenský sokolský abor
v New Yorku utišeno pokračuje
Tyž Mjožen byl a pM mčsícem
íuL ii Dřc SO členfl
mt Známý český cestovatel prof
Josef Kořerinký jenž podnikl mnohé
I cesty po evropském severu a Itusku
EUbyl dne 31 května na vé cesto
olem svéla do New Yorku kde po
bude několik dní Z New Yorku
poieoo uo jauimore iieveunuti a
pak dále do San Franciska
„
i neamuesutiiety sleoy atarec
Karel Kácovský obésil se dno 31
kvčtna v New Yorku Zemřela mu
před nedávnem manželka a avn kte-
rý jej živil a tak neíťastný slepý
stařen nechtěl byli snaše své na ob-
( - raix:: a vnln „
uoinil
y -
š
i l i i i i
l dřthmfinf dř ritíni krti
fáritoMlý li frlfti t f firj Ditu upit
til
iviiir mm li 'iftn'1 1'íjr nrrif rifi
t I- 1 ! I - I - O 1
L1 'r i - 'řiM# řttiit h"t%t řillr
rd rrhiy k-loí j rn '''k'w 4! ''ť ? í
hNMtjmliil# rt m ř' í-
i l lil tu ' ? frakllf ntlno Mi k
robky -K#dm rtfái f!i i f rht „ '
i { ' i i i i' r# lji t miflťi ('lim mrii
Čttřy dril v f-lte krtltrtlfkirnMit i'!tn ili tH nrl
Vilm Kolníky 4 N#w Y fkn m#
fnocnély rit ♦#lotir
Na rotM i f Il imi tl Zmi
rité jel fit tlurtnl ntklt I t Clii it
gn Iřiiir Mpořáj frk ptnl
v Tlitbi lítll kom rt jolrn
píednáikott tlm ptnf V dotyčném
provoláni iani rhiratrký( h prttf e
mimo jiné: Pani rmatKitc jme
hým ivinnovánl ba ftkfka
čeho v sttotém koniířru
mu o
illm
Jen do-ílmo dobrtlo pm Čechy
Viak jrítA pro jednu veo itloulí ni
páni Ilumpal-Zeminotá vdk ná)
Její přičiněním trdle jiných dám
iMKMipr-iiycn v iiamRern yioru
chicííUém přičísli dlužno { „
týslatfi nail Vystaveny budou i tf
sivky cek vrlkomyrlnó — darot
ne tiani josi nnou atirntkovoii
a '107 knih od českých si-inovstelek
jejim jř(-inčn(m jmenováno sedm
českých žen na "Advisory Oiuncil
korgresii na nčmž zisedaly nejčel
néjil
ženy z celého svita jejím
pevným úsilím docíleno Že mnohé
tenko Zrny foku1 i
_U4 ( - L
uliv iťLi tř!'il„ LZ 4„
neboť tito nevykonali takřka ni
-'t — li:
ČellO
í Mladý český lékař dr Kd K
Kolář v Chicauu byl ustanoven za
IturklenN Arnlca Salre
N?)rpl muf ná ti iini pofpiji'iir ol
vfejdy rrl-iniiiy i) ntrdu)
kotul tplnl léít illon tilu nrbo m iril„g
iiin [wDisr koci tpinoacpfiknleniMll
r ' — - - unjisini
(kirnika lUnírn -
-PraTjr OSOUni
— rnlkf Křltoá xlifl tobola n tU-
niviwiii oc#ry rlllll) do Clil-
— Mlooly tyd B byl tda p Urabák i Dla
ITIJI m tyDMkani k dra HoTřnnroL aby
podrobili dul )i rNracl toUi vyffinntl mkovl-
ttbo nádoru kUrý pH dánal roiiU
— ran X T Klrolmar ultupc ebmlní
znánt firmy dontalkafikt p L I V Mi i
C dar Bapldf byl Omaw a-ra na obchodu
rl omUi bylo nám mílo (Utkaoutl pra Id ata-
ráma koliagorl "od řclm
Pan i Franci t Howard Co tarý oindatk
Nbrky otaa 71Jlrh krajaa4 iii4 Antona
a franka Francia Bi4ká utn nd ni-inilin 14
rtávitfvoa Brlo nám tiotát(m ntnu „u
iUrtmo uHtalL lalu4ahlrdil lm in™
piod a aoboviilým
— Pan V Focullll ná -I(h Li
hoétlnk d ntilkár wiih lí „a -a
fltka Oním láá ril-aii-! iíh(i
da kd4 byl odán 4a l-ol pH vlaM arvyvíall
UoauM vládal k pr4-JI lihovin Zákony o
llwiiaa Uon pHaaá aoady )atU pHaaJltl a Udát:
— V i ljIBl lia JKiOl"— -V0U4 M OH]flU
A É 1_ i a —
darabák kur p Fád0tmH ílorlka tlv trp-
iaja
— Pan F
T liL _
_ 1 _
Omab v Indíll aby droblt J
aiMioa mq iriii no
dal oparaoi Syn Dál od naroatní limit nádor
nad okem kUrý rvláiU t il-dnl doby r4
tal Vt H-lovílnar k námot p Dvofák o po
moo a aW-kl provádí oparael kb-rát oávádMla
aa mnotiam obtUoljtl a4 očekával Obvc lni
)aou nádory Uková v obalu a doj! po roHaiiu I
kiU laadao vjJmouU vlak t tomtopMpwl4
mnall ty lf nádor vyfaaáa byli Lákar donfá
la nádor bnda trvala vyltfaa
- Pan Kíllřka odall pfllaldo Omaky va
ctvrtk aby lu hlodal pomoci Ukutiká Obra
tli s no dra Holovíln-ra a doufám" ta ta mu
tadar4 tflavt dtalo
— Pan F Kane majltal ldlnílio aktho
bchoda aa bolím mUoým Crtakdaa
vl-obi4 pM41 tMi navltlvll ná v íbrý
Byl ímIh co oaatnlk a iálua va tj-ído obchod-
alk4aattáta I
— Fan F nrabaokt 1 Ilowalla navltlvll náa
V0 flvrtrk odnoli-daa a bvln nám milá !
— — — — wn w Mjtaiva wiaivaiuu nina
JMiotJa podilalkan
W( lbtrjíiírH lM#htk ktltřf
'ItMilI řfi1 IlIlM t I 11 m
'I'" mofánf Mttf li'W'rfil f !♦
n y fwiipni ni tr ? wi pii i
l-ř T-
Vf fi lit p# ipr lilii
r tflml ty litná pomiK- tk J
llflt Ir ! flHht lk
lriiíii h i Minw f I a štáb
I tohoto Uktt p pMuf?ný
Iřtajl I ihofby 'oiefráiV
o ktiam t bal lnt jho iktu tttlU
idrmt rit ktM"U akrroi tel T -
I r-ru nt IřM£ř vltrmfti lurinir C'
i Columbu) Ohio i
u _t - t i # : 4
Ay ÍM ftjř"i"'''ii'ř Jřoloíl
hHl'" l"" Ameri J
1)0 ( KKVKUMIU!
Kfittiinnt _ Dopí oihotol
rejnlme al mulne máti jmé
1'O-aieie fropiy or ponjiMii nt
I ukolivřk zajímavé aneb jikol
zl „vím i4uvrřliiili
nn
JU
f n-J'-"" " v-
oony on fwtj irT onnortiM wu tlvor i
I muJ nrmoo s wis uv4dj vrikrMf l
I "w117 iTaTiunin ora lJC ji
W roMinnrh byl rnim a nžiT
KIi?'! 1? T1- Wjtm PL
jako: 7ir% nrattUIvnimt iih1ii14 % nrrrr
Illoutrnku rrumutum cpmiis tráveni čv
mimui niarr iiurTii iimiiiiiv tiitntf-i viiť
I aTVPl tiwmnl rftíi ikrkavky u
rniRi" rwnl Jionykti vortntlniiít
tknrfuln Uul aut IlOitOKO nnl tmif
tlm Ifikrm ani i m líkírtifkft ri
l - '"-" mri n pritmiii ¥wioiif
WJtlJRil 1 - - _ k
srym "iHiuiii in rauvill miHio iwlnatrl J
tímoírinjl tím tr I ywlílenf m nemiirn j
mkl k-tl - 1 „ _ í
I úomál Uk nejmína r mUiijc h vwlali-5'C
04 Mkarn s lkárnlkft Ilc tetiui tidImi i i
tUHVA It tll(kilt f
I Wlnaulft Nnl-il áin4 imtnuii v
1 OKoll tak plt0 O dall IKnlroblKMli na li
pauého
Dr Peter FalimpyJ
112-1 14 H Iloyno ave C'hIcso'
iniTimiTr-r- í n t i i-- '
FR ROZMARlf
V CTAHKMOIV ÍÍPJLJ
I yBMHHijátá m oit řd oivnilvro £
nofytu kladm ntjrybranijtlho
Ntrížnílio Xlkoíi
i
Ml to bo' taini a prodává M 7a v
-Nina avadt J roup no aa botoví
I l'Tli&ai prvním prodiivaím odivu v
r™"" r'l'r-KWÍMKI1'-
I u- ooncntivti t — oinuniull va ni vtm
'Jn l'Mnlvo4m 4 jtam roiálhl mál Obci
nb i"" '"JI obobodnt bodový al
n"'m 0kodnl mlatnoat riaobm vth ůé
I " mw vwm % m iw V VltillItW
0bld td clvaln nám kU A „
kt ry poalottti kaldáma vidy iiiravadlivi
I V-
w j
i iriarK pioaov pinii ao ia aai
( ona bnr tt4 h h„iá
ml-—-i oh i„u
bnda poelIv4 poaloataao
e-jk
FRANK RONARIi
TaJJ vir AT T A
▼ V J _á 1 iy j
Český lékař v Crčte
1
1
SlIfiPW 15ÍÍI lim JnnďP ! íilffVÍ noi
uu "UWtU HU
PÍsAbA 1
% i
S' Trtnlm Xároilnílll IlankCtllC
'
mmm
- y uu vz-
í
s
" " - --f
amn
i