Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 07, 1893, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZÁPJIBU
ROK
MMl tl fott ftřffi 4f MMfll ftMMMA 41 líOi M HáfflJ '3
flOCWÍK XXI! - ČÍSLO 8
OMAHA NEBRASKA V£ SífiEDO 7 ČERVNA 1803
Mní M ř ffM M Mt
ř IM?! M frtrat ltfcMM r StMt tat
faul Konal Moo
NOVE ZPRÁVY OOMACf tellZJZ":
tffipftw tkf m ]♦ 7ifivini tril ir A li Mř ílnn I IU
pchodňdkoíi a ufclUé$nopltu
rnUTicit
PnrMMfwl rřitjí {H'l kt"t byl #flI'tán fro mMií
V Kmm í ítr M 1 ir '" ' ltífol l
POK
0
litMM }4 4i~ ' t
lři4 ty tlst lAttmt
i lnH bit I íkfilftl tioIU
I tu ' ltfnft
Ví
f E
1 Are v v tťvib
'4fft m fae 15 Ilwar4 ! Mk##
blfAIIA NKlíh
i M#n4 I lMt M l 4l li Mim Hl'
Ti-lrfin v íMUI H7I
f lir 0 IMKSEWATKlt
Iffice: 222 v Bee budově
Trkfa Ml
Icsideoce 563 26 cl ti II Maryš
Tfir nu
UMAKA N
kMf ni n(itinr
Mrlil Mm h-l'l nnl o II t aKI
rfl rto 4 nlt A 6:S I tiVt
Mimo li xiinlí it v iuiIkiiii imI j-n cT
V nrdfll miiuimx lUilo liilop
V
4V Mluví ftonUy
(ská niasť
Já tímto wimmuji vSraJ
Vmiž trní kimticrem rvinat!Kinein
tmtvými iu-li 7iistaralí nil runami
tulením očí rúí víedy oUtkeni Ik-
fHtml na tle liwjem nvralrtMii a vy
4katnl na kůži víiIht hi kaďm z
nenovanýcli iiein(cí a IjoU-mIÍ jisté
hojím Vyrábím čtverou maať a
vádím ji v fiirSÍ veřejnost jkmí Jtnit-
m: 7'ad Krtluhmtruré £tkd lni-
ai a kořenová wwí" Moje maC
t zde v Omaze za oMlediiícli devřt
rfl doHti známá Zaliojila jsem jí
Hiier na rukou i nohou které IyJy
zdejších lékařů k odejmutí odsou-
Vťl-rlki uii 'Im v IniHVit ni
'ar : _ 9f tm i i _
I UUU Jíl IJIllUU VHUK ]UO OI)lll'()
)Bť místa nelze mf vSeeky zde uvésli
a2dý si dříve kupoval v kHlciidáíícii
iiiiími humhuifáíi vvchvalované
Cuiti ale nejen byly jieníze za né
uozeny ale rány e Jeňte zhoršily
na mojí výteéné niastl Jest: Velká
abiíka 60c menSI 31c Na venkov
tl00 a 10c za zásilku íádná
fisť nezaAle l'Ii ob eduáván! iiiíihIÍ
ljno udati na jakou ránu neb holost'
umsť zádá
Masť tato není nikde jinde k dostá
než u mne samé
Anna Krethgiimkr
1210 So 15U Ht
fUk) Omaha Neb
Seznam knih
Hkladé v knihkupectví Pokroku
idn e&bavnýeh poučných
vlntch divadelních a Jiných
V i knih vydaných vlastním
sladem zašle ho ochotné na no:
11'
{ Jiní idarma Pifitr-jednoduBe na-
roKnoKKAPAbu
OMAHA Nfílt
é a
kuchařky
(i'íetí valně rozmnožené
t 'blnf eNkn-smiri'ké
fi : " ~' " '
Ii tirhva liyuom fltiunliiilA ti
-v „„„
i m i iiiiHVM au i w i# nai v-j i viiiiniii
k třfirvx ifui
1 PftiL& ma & éi íio Při „a
obdrželi zásobu spisu toho
) Vyd Pokroku Západu
HolovchiDer
r
Wtjl lijt 'fllliy liloj M lípli
AélMk fttli tt4nv Oí#JM
ííiOMuf f'l -h Jř'ii
Im ffi llřřfN Ít1#'fi [ř
fftjr ňřk( Vliti friíffl it it
frfi( rlfi rnj!-li ) ftinf
jrf' Jníkjr yrVffnl it! J t#
lfí tin iMiim ik l'i #
íi ZAfuHti4 Ifi lilďi lijtli ytn
iir4rinn v N#w VnřSiii tjjlriá
tí -nřjnlk U ti lli Jím
ílililnoii Hioí r J tiflťttf o
tyto ujij iffřij kruifi h
lk třlf 1 i)llt)((i l-
mlili iiřjoltli iuLí lky Jliňř
l tlo olilflu ljr fnn ňjuii nfli-
li tlen jtk U'i rH nl it ii£ liti
ř hpiolUjř fin (lití )' ft'4 i jliM mají (otraiíti "klkj
té ! hře
Vk ii4roii(io i luh ti lr 3 t
tn v jr I n ý dlijevujn ftninSfiil llu- lraka (mtkíIo! komiiř (írneau
li'i ta kvítán o 7THl5 a ii 'oviilá trmíní binlovu nt4ttt gti
#7t1 a ulijlo Iluliojift o ♦"'i J vi rníroi ('rouf)eovl I'ak jro
2'o ilyn ilo poklalny Dlub mluví nlkový nenator Allen a
úrky ncRoucl ivfíil o 1-100' konyrenlk JJryan a bývalí gnvcrnó
dlub tictúroťítflný umcriřil o M !yl a (''urnan Naiototn oUb'
♦ Olti '' Suubrn vitho dlubu ř n prftvixl (m£UUkého jmI4
obiiáif ♦J0lftOHHíí jroli ♦nja- c k výnUvco utátu Nisbranka
4077 til plml inřufccni Ilotovont Kvftofá pM iwutjrni
y joklvInř iinrs(V ne #75 1122Í'3IÍ V l4liíiulí ívřtovó výstavy
e&lobatlau obnáí l)íOI8C0 ft malí byli v iieKli otovřena jel
drobnýcb j j-ohotovÉ 2fl5l6H Jjrojťdnavi e v ibicagu ve ol
Zlata ubylu min rnÍMÍo % pokladny ' kovím aoulS na podní t generální
ix ♦57Ct7VJ Stříbra přibylo ea(l0 n&vladníbo ve Wanbinytonf
tll 7(H7 I — Prťuíill-llt firulllMÍl rt1iill ! ?ii irnal(miU
6 u m již BwU Bř8W Jo BV0
14 konrt M k mimořádnému janmU-
ní ne dříve jak I-a ne déle jak 15
t&ří t r lela by nijaké rn-předví-
dané údaje vyžadovaly toho aby
Mvolání dříve ne stalo
1'omřry v llonoluu
Situaoo v Honolulu dlozir4v do -
Stých xo dne 21 kvítna jent čím mého muže v řece Missouri Hlava
dálo zajírnavřjSí lelé mfsto jest' h1]A prostřelena a veškeré okolnoati
v rozruchu nad událostmi a objeve- j řd% H0 "včdčovali že muž Hp&
nimi dnfl posledních Nejprvó chal "ebevraždu M& ho za to žo
bylo to zatčení novinářů Ituska a1 ÍeHt mrtvola to llalph í (iaylorda
Kenvona již obvínčni byli že ura-1 obchodníka z Omaby jenž dne 1
žili 'prozatímnou vládu a bývalého května byl jeSt v Kansa City na
vy-Hlanco amerického Stcvense pak ce"lfi do K1 IaH0' rex- Bw alMe
bylo uveřejnění návoda a pokynft 01 lé thhy H" H'řeSujo Zavede-
ta i-mníka (Ireshama iakó dal tento
komisaři Iíluuntovi jakož i dopisu
v nichž varují ho přívrženci próza
tímnó vlády aby nespoléhali na
žádnou pomoc Spojených Státu
kdyby přívrženci královniny Hpftso-
bili chtěli nějaké pozdvižení a bice v Již I)akot$ nejen ubližuje Přítomni byli: Senátoři Faulkner
na trftn ji dosadili Pak přišla obchodu ale příjmy vlády ztenču- Lodge Squires Duboia a Proclor
zpráva že Illount byl ustanoven' je ona tvoří více maloobchodu a' Předvolaný Jacob Wenk Hvědčil
vyslancem na Havaji a v zápětí vyhání velkoobchody ze státu ty 'že přišel do této země na smlouvu
chtěla prozatímná vláda umlčeti závody jež vládě nejvíce poplatku' žo bude pracovali pro Hermana
dopisovatelo New Yorského Horal- jod vádí jako pivovary prlimyslové ' Aukama & Co zo South River N
du Charlese NordhoiTa pro rflzná( závody a lihovary Mimo to pro-' J Všechny jeho útraty byly pla
nepravá prý udání a vyslanec bibice nijak n&píospfvá a neúčinku- ceny Pracoval tak po 22 raěsfcfi
Blount na prospěch jeho zakročil je alebrž pije ne jakoby ji ani ne- pak opustil práci po sníženi mzdy
O všem tom kolují rflzné pověsti a
Mount Jenž byl stale tvrdil že na řaien a 8 velkoobchode a lihovina- dopraveni sem byli také na sralou velikém průplavu mezi Lemontem
Havaji zachován bude úplný klid Jmi Severní Dakota má n:)3 kořalnyjvn (Jiovanni 0[ordi italský ban- a Iíomco vydali se na Hlávku a za
není si toho jii tak jist Dle návo- a jeden velkoobchod Od té doby co kéř po leta zasýlal úspory Italu poraěli ho tak daleko že sáhli k ná
Ju jeho od tajemníka (treshama ' prohibico vešla v platnost jest 'odtud do Itálie Na otázku mno-jsilí 400 jich zastavilo práce žá
obdrženého má se Ulomit zastati kořalen o 31 procent více aniž by i ho li asi zaslal odvětil bankéř že dajíce zvýšení mzdy Ozbrojivšo
pouze usedlých tara Američanu 1 tolik obyvatelstva v poměru bylo on sám kolem #2000000 ročně pro Ue klacky a revolvery táhli od jed-
nedbaje toiio jako viady na ostro-
vecli Htavá Ole toho vyslanec také
prohlásil že do iporfl aneb zápasu
oprave-'jakéhokoliv druhu o nadvládu té
aneb oné strany mísili so nebude'
aueu unw pliíiiiv iui
mUrl mao Cranlti pouze
Amen-
v
tany
již zápasů takých so ne-!
r 1K1£!ahI Ia AJIK
súčastiií Prohlášení to spftsobila
pochopitelnou sensaci nobof vypa-
dá jako vyžívání přívrženců krá-
' ' "'"
i l i l i í tři An
l
l 'i't lki( li
fni f iťtfil (W lil In fiit
Ulití Okřftt rifilk Il lt Jl
ť4t ři4liU I I cik"fi o jfíiliihífl
J i tyhm i)m ytik h
I I } r-tfc IJn rý
I KOMIKA VOÁLOSTf
Nlrilií Ion ni vfti tfto
%# v I li if lfi-Ia nt&td tfho Im
tfíií Vtfnii') Jrnl ii t4 HIflílo
ti uř4'Un 1 rni lfti )lvnl
líin iJlmi f I rr 'ojf h j f-o'i
on ho niiuaatnl In-liani pi
Ion
ftT ulici -ftj'l lilavními íAtřnii
J kon 1'arkti ťi hu-lovy HtAlu Np
'
výnUva eavřen& byla nevydá Hoj
Hudek zda li trvalý zákaz proti
otevření vydán býti ma aneb ne
vynese Houd tento týden
Je to on
V KaiiHaa City Mo našli voittře-
Ju "lbo týdne mrtvolu nezná
"'" vyscirovunini zjisuio ho ca
htečně že mrtvola v mnohém
podobá ho ííaylordovi V jiném
vttK Htí 3Mloly nenauyio
Prebildre a JeJI následky
"Ze stanoviska peněžního prohi-
bylo V Jižní Dakoté jest 179 ko-
přibylo Prohibico v Dakotách jot
mrtvou literou
Tak vyslovil se
vládní výběrčí W S Hal! v ltapid
City J D a ten by o věci té zaji-
Hté správný pronésti mohl úsudek
Vrah a přece nevlnncn
V zákoně nice nikde nezní žo
! n X 1 A x „ i:
omluvou pro vraždu mbŽe býti
zkroskolání štěstí rodiného avšak
i pravidla béře porota na to ohledu
f
viti jř4tljr n ifthfAi iodj-!
IUjboII Ul v i&pltf gtratil
Moř# ovíom míl p'loířnl# ttopo
tal tliUdíl In roluji poln
V (iniťt lUpí U Mi li ri:il jJi
Iimi v l"t-l'i a k lyl l#nt ( lr4hU
i WÍI4hl OpMítíti ItfttMil J"J p'#-
kridf miiol porota Jj n
ttinU tným vraMy
V apidaftfho ioudu v Hu Pant
Mínn pod4no bylo minuU dMflí
té roihHlnutí ! Jtn konřfn rn4
pr4o otanovíti j-odmlnky pod J%
k ý rn i t rnobort tíioxemtí t4ti
občany Mpoj#nfcti Htilft iMftn)
případ byl v Minnrapoli projidn4
4n a roíhodfiulí larnřJSího oudui
applatn( noud potvrdil V řwí
bodnuti Houdu prví m tneti jiným:
"( Uotemee klirý Jt poddaným
jiné v!4dy neroň la ha t4ti obča
nem Spojených Hlklb pak li jut
panovníka JIimI poddaným jflt
výulovné neHjřekne a niuloíí přína
bn na polkovoti úntavu mimo to
munf vyhovřti dalÁím odm(nk&m
namáčeným v flinku '2 a 3 odta
v ic 21 Oj doplnčné uiitavy
třti krajana
Smutná docb&tí tvčnl i Tupeka
Kaniiai ze dne 2 června o neStéstí
krajana a přítele limu naíebo V JtAtu lylo vykořenčno vSude kde ho
Svebly D6m jeho nalézající ne
as na p&l míle smírem východním
od Wilaon vyhořel a dvé dceruš
ky jedna dvouletá a druhá dvaceti
letá Htaly ho občCmi rozkaecného
živlu Krajan vehla byl od jisté
doby churav Požár vznikl na
pfidč a šířil ho rychlostí úžasnou
Maličká dceruška odpočívala naho
ře starší Hpčchala tam aby ji před
strašnou smrtí zachránila Nad
Hchody nahoře byl poklop jenž na
neštěstí ariž by toho dívka pozoro
vala ho za ní zavřel Hned jakmile
vešla otec jsa Hláb nemohl jej ote
vříti Později ho ukázalo že děv
če kouřem přemoženo kleslo zrovna
na dvířka a tak ho stalo Že tato ne
dala se tak snadno otevřití — Naše
nejhlubší soustrast platiž milému
příteli jehož neštěstí krutě proná
sleduje Z Nebrasky vypudil jej
též požár který v podzim r 187J
dlouholeté jeho přičinění v nivec
obrátil
Vjšetřují
Senátní výbor vyšetřuje od 2
června poměry pnsieuovaiecKo v
V v v t t #
New Yorku Schftzi v hotelu
Northerland předsedal Henator Hill
Mnozí t těch kteří a ním pracovali
italské dělníky alo žo bude šťasten
zašle li tento rok 1 000000 Ně-
kteří svědkovi soudruzi dělají v
lom ohledu ještě lepší obchody a
všichni posýlají dohromady kolem
#20000000
Následky se dostavuji
Veliký nával vkladatelů na ban-
ky milwaucké dostoupil dno 3' zraněn a sotva vydrží Několik ji
JUi „t~l„ ' ií r '„„ ' _t
června vrchole Zvláště na Conv
m#řfil baftři To ! otln
h4lřdkím épvlkd Pliitkihtonovy
binky Vkta ltM Jíl míli mn
l{ ottioy h btfi-a r(mnirril
třirl4fH aby n ni poí lili !n
ť']! 4poř Ufb kt#-
íý h kU lif#llt dl# prifldl ivíbo
fil Vldn vi ťř tmti vlik fi4ll
noiM'llvl Na biuř 14 miot(
ií m%( v tkUdy a Mtf o
íbodnlfl a ni olieboly Volori
rřrm k tMik4 iIíim
M I Valtřt ffpté0% liorni
rk4 Hni )4í'i Kftt a Miotiřl
přípravy činí k th4Jft( Vfliké
tAvky horník utrhli 4ř Tylo
dny vyjl a Topk Kin aby od
bral na rftma níU toadrahy
ku (4vr přímil V nřkolika
dnei b pak horníci prý jmihtrn i
lAvk # fHtobéřoti Kamkoliv (
títá upoř4d4ny buďri ncbain a
Waltrri bu l tnlntíti V Colora
do pricujw v téml irnro předneda
obvodu onobo nt4tl II IlowtlU
Vrtil Iruvtlm
V Cbicagii aabijen byt dn 6 t
m l enlral Munio Mail ti
tup ft in vScch atAtA na nřml m
uraditi maji ci by ne it&ti mílo
proti triMtfim Hj-d vot4n jrnt
guvprnérem XeNonem i Mínmo
ty Hlavním řečníkem bude Ig
Donnelly jnl přičiftoje ao aby v
kaldéin utitu iab&jno bylo hnutí
proti trtifttnm Hlavni na némy
Rtální m4 ne pnHobili aby přijaly
přiméřené (4kony proti vielikým
obcinxlním kombinacím tak aby
toto alo přičiněním iednothvvch
na ňkor Hpolečnosli lidské #bjevl
vftbec
Proti železnici
Výpomocný obvodního Hůlkové
ho návladního v Tojieka liannas
podal obvodnímu noudu dodatek k
žalobě Spojených Státu proti dráze
Missouri Kansas & Texas v němž
žádá se aby patenty o vlastnictví
pozemku dráhy v okresích Allen
Voodson Anderson Chase LoITee
Lyons ííeary Kiley Dickinson
Wabaujsee a Morris byly odvolá
ny rh Hlalo ho proto že dráha
neučinila podmínkám patentu za
dost
A opět úpadek
Jest věru a podivením že nemine
téměř jediného dne aby nějaký
ten úpadek banky nebyl ohlášen
Ze dne 3 června oznamuje se úpa
dek Houkromé firmy bankéřHké
Herman Schaffner & Company v
Chicagu Kirma ta byla největší
soukromou bankou v Chicagu a
úpadek její vzbudil jestfi větší po-
div poněvadž hlavní člen firmy
zmizel Povídá ho žo měl ohrom
né HtaroHli obchodní a nevěda si
rady jak banku zachránili sebral se
a odešel aniž kdo ví kam — Dne
5 června praskla ještě jedna banka
v Chicagu rovněž soukromá firmy
Meadovtcroft Uros — V Sandusky
O oznámila téhož dne úpadek
"Savings bank"
Na nepravé cestě
ZLcmontu 111 sděluje su zodno
2 června že dělníci pracující na
noho místa k druhému podél prft-
plavu i vyzývali soudruhy své aby
šli a nimi kdo ncditěl byl násilím
přinucen Na cestě zastavili se v
každém hostinci a jsouce zpiit z
většhy vrhli se na ležení konlrak
torů a některé t nich ztrýznili
Jistý James Powderlf byl těžce
ných bylo těžce porauěno