Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 31, 1893, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    r
i
4-POKHnK Xl'Ařří-
í
cl
V
II
I
I
í
Ví
1
'V
1 1
r
ni
1
0
Htf
lYatMtrMofro
11 V i Jffii#t
f l n t hťři ti4tfti#
fťaat fr #-I
M#t t 04
i set iř rim f
! r M
# # -
lt !
DO WILIJEH NEB
04ffMtJÍ řt tfff ((f#ni hht i
JW Vykoupil # p Hh K t
v
MlirolMih' % lt
fit píwloojflrt i ff-Wttt té ffnf fk
tÍft Jfc rtinŽrti jft pfol lil
Dx Bonusu Maiocii
NKUH
MiMOn střelby a hudby
CUNB
M-J l 41 l—m d llli--aaa aaaal
Ir katil Ii4 ibraal atfalaf fk dr# aaaall
hadkfUhsiH4 Ma tlM rnikl "II"
tibltUdf ) brati ta palfoba) rli#M W
Ukaalis la abdrll a-oU-a ibsti m fwx-tl4 -
( Balda- kdn ti pM mni d-p4l
nit f ' ota I dara
19-) M J 1'ítIIYI
408 H Ilalstead St Chicago lil
Kupte si
PŘEPLAVNÍ LÍSTKY
DO ANEBO Z ČECH
obchod
nábytku
i SSA NEJlnVNfiTf CHN
f 1
£ J J HAVELKY
(I m)sh}Húnk itbíalai
$1000 v druhé kajutč
Z HAMBURKU DO NEW YORKU
POJIŠTĚNÍ ťllOTI OHNI
Xlhi nejlcvncisí ceny
'"t _ _ _
mrt)k owvn n r dmii oa a aoii o rno
AdrM p4loTDtt
íwwt jV Í4 4 Kaň uren í
řUírBtt Ink Bhoi A MlclilKn 8onl)i-rn
II ft D-i-ot Boom U
I WM NELSON
POZEMKOVÝ JEDNATEL
Pokoj a
OMAHA
Mablln prodej T)brnob M00O krA flly
f okn-ta Bok v Iti 1UU řr ni rA
nirBoa Mna od 18 do 110 akr n 9 rkd k tili-
HKÍ ( dltln linioví zbj tok KiJdné
dMlUn Mul li 7 pro ArokA
I PaoKtalU M okr Ilooki )t n(irotred nej-
I f ll4lbo 4ulřn4lio kr} t Amorlon
l Ji im vybnt l)to ponotnky ro ipoloí no t
yat Ji )i ) vlMtnl Utó ] tapUUI botoví mobU
£ l vfbrul Vln Jiit m f)K ]in ngiii pn
11 1 unlit u la ěttnu nvnl trlill
1 DoplH ti pro mapa poli tohoto okr-iu a
f akuptn il eo iiaJdHro mól' ta
Připrarujl výlet na tyto pozemky
WM NELSON
t 1 3-lm Rootn 8 JSiuker Itlk Oinaliu
" --T nu io vinu
0 aalnAmna BpIxkiiHpnřUlml amfrlrkf
ť — I UhM on noflnnái lk nrntl &lfl
nC k duatint Ukárnárh i řflnMSÍrU
Bo Incích
i f Trlnf r TPlkoolx-ho vlnpm
897 ovv B 4Ult n ínm u
5 Cblrtfo III
tify )! rifl''ři)fit Tkf
) f(lk (Ull M
Htíf llfi rfl i t]-# lf itíí-WI
joul fli(řf mi fvkr likf h kfír
ItHiorit ř' ab iir V Mu K l"tn'i
Iniř Ij rnuM li lM ithfpf tfijk
k ii řtw iMipxA f tř(í ♦lil
l-ttlilik kofiřli-řír fřNff til
)fMj"rt jktťttt W'lřři} řítili
are jrt l' ffořilVí f
Bftrn fi4 f hirtk t-riatik r j#l !
Hfiínítj 'Jřnrm Ulí let fil
tát lSjli ltť nrlkjr rr(Vfv&
n kfřthířr Mtjtixrrtf km#
iojeni t4vjl t tnh htiiohfch
ilitikr AhImIJ- ijfp iiar4Hii
ijílii-aia'iý (fnýf riťnl int Jíril ani
Jut ani I)fn ani Nor l'lfl nmlíw
ninoii S'(i FfancoM tmnl ani
(hul ani Frank ani Krlt ale unií
em třt lito livlA Anglo-aitieriřan
feilUvujo Rilynull kal-iclio -H-iuxn'l)0
kmriiM v Jelen tjrj Jtliol
výíitacnoat a rolil o1 jiných j'"t
alrnýrn a xntnýin Ži-lní olrive
ni krve není tak onudným jako
aJultcrnco kmoiiĎ ííli jednotlivých
roilft taky jMíinlienec tna necnoiti a
tliyliy ředkft obou kinenO iiviak
ciohIí ani jednoho kdežto eplynu
Um jitbuzných krti budí ne ráenoHt
cli2&doNt odvaha vynalČEavoitt gt
niuti a aílou k ripaHum Totoť jet
dřdiotvím Spojených St&tft přivodí
né sloučeninami jež národ nowt je
jich utvořily re víech odvřtví rodiny
kavkaHkó
Tento národ nepokračuješ kmeno
vó totoino)ti aniž jednota jeho ja
rykem tiabožeiiHtvfm aneb zňjmy ho
udržuje tak jako ne hranicemi pou
hými Od tich n&rod ten jent ne
odvÍHlým Ntroda toho ruftžu Mtá
vati i kdyby jméno jeho a hranice z
map ernizely jen když touha po
trv&nl jeho zftHtane
Narození Spojených Slatfl jako
národa datuje te od prvého krvepro
lilí ra revoluce Postup od koloni
ální odviHloMti byl pomalým a po
chybným Ubíral ne Btezkou k na
roduoHii jukni viliavýnii kroky až
do velikého povHtaní lidu v dubnu
1801 kdy ozbrojený ntal hu útok na
jeho unii Od ló hodiny bytí a uvr
chovanoNt národa ne utvářily Lid
ro vítech ntatfl rfttný původem ná
boženstvím Hiiah ?ljmft jaiyka a
kmene pronikl v duch národního
Hcbevřdomí jež u vňech příleŽito
utí ne jeví při vlattíenectých proje
vecli a HlnvnoHtecli památných v
úctfi k vrchní ttprávC vládní v hrdo
Hli na akutky minuloNti a očekávání
velikých řinfl nlavných v budoucnu
Kdyby občanHká válka nebyla jiného
výNledku docílila nežli ''neroitluč
noii jednotu neporušitelných státu"
jií to bylo by Htálo ra vSechno to
zlato a krev obětovanou
Individualismus svoboda vřdomí
myšlénky a řinft apravedlnost jako
základDl pravidlo konáni rovnost
všech před tákonem atejnó právo
každému v eá)asu o bytí bylo jejich
Osadou Tato formulo v pro
hlášení neodvisloati aDstala proti
cizím armádám nepřátelům kame
nem uranu nejen přírodním ale vál
kou občanskou utvrzeným Idea ta
jest nehybní utvořena a vlivy její
asáhnouti hroší do celého politi
ckého svéta
titolHtm Ím ř4nfi HIr'iti
-řfM fiotíjioÍH? I tlttihí ltul krt
JHf lif f ít')'l' íJř dtřf fÍlM'l
Iím JiWU mli fífi) H{ t
intht aif-ti P(or)rH říl I
mat Mí'rlřk4 lřti 'Aih U míli"
11 tbyljf nilarni ! f alflt"i
M roklím I " tfUmt )ih rif
M anlln I flinalrii Jot# ři j
llf! j#l Mj"tl4wl byly IV
Ní řrt# ttt nf Hk irtlinf r# byly
iy mh t 1 1 í jmi (fnirt
rí£lf li # ď N T rbt anb
M ' bl tl ÉNab K ři#' tUbfl
i a _š aiaíl
bilfy jik k ríjkw! binkMn
(Ví ik f a-it ilf Vrí t Í) Nbyb
ljit t Ibtll U ď4tnt('t
k I 1 řnlijl by liř-lirtttatí ! J ff
U! VřVÍ '! j 'akřřli
rřfifl V S4 kíinjfřati pr"tt
)((iřr (ItPfUjt proti apojpftí ťřii
v j"dřn ku Uliky a jh' přání
aby lir biiljnA ř jr tJ k míH
ty nnlrM iii(rrk ohlaati v r I
eii h lidii mimo ttát tro-MM mU
mjteíl toho lidu jnl nnialw Invil
(iífik láirnf ab'brl dal
héati ďii lffrt n4ffnfri
()dlřítif il otrtMitv) tinjtu lrfvalf)
ttfjfn W lochy al# I ř-rrtKliy a od
itranilu p -a led ní překážky ktl stvo
ření kontinentální americké republi
ky snem Jest budoucna Tof
'doklrina Monrwova" J#l a5 neve
paána do iádnó knihy předpisu jest
tákonem který žádný jiný národ
nejsa dosti silným povalili netnAJe
1'rtníni našim úkolem Kemépisným
j spojení a jednota Hcv Ameriky
Máme neulišený hlad pro obzory
Indián Spanel Francouz Mexikán
Ilollanďan a Anličsn ustoupili nežli
ješté na slívném my jsmo byli po
chodu k Jižnímu zálivu a Západnímu
moři Tam zAstali jsme jako na
pochodu ve stanu přes noc Vzdali
jsme se zápasu po CO let nikoliv
proto poněvadž nadšení ntuchlo
alebrž proto že máme prozatím do
sti Nepokořené hvozdy nováékft a
na uzdli držené nátlaky mnohých
lidí jsou rozloženy jako na stráži
na celé čáře Jsou neklidní a rádi
by pokročili v před Kanada a Me
xiko jsou americké provincie Nežli
jeété jedno století mine vlny polár
ního moře budou nasí hranicí 1'rA
plav jenž má na jihu zméniti proud
našeho obchodu a osudy národu
bude naší jižni hranicí
Naáe veřejné statky jež zdály se
minulému našemu pokolení tak roz
sáhlé a nekonečné nejHou více byly
vyčerpány! Romance o hranicích
zmizela Veliké pláné rozsáhlá
údolí záhadných a neobjevených
řek jou vesmČH vymčřeny a obsaze
ny z včtšiny přistěhovalci z veliké
Uritanie a Severní Kvropy Za pčt
let nebude ani jediného akru pftdu
známé pod jménem veřejný pozemek
vládní na nčmž pšenice kukuřice
zeleniny a ovoce pčstovati se dá
aby nebyl vzdčlán aneb mohl se ja
ko homestead zitbrali Obyvatelstvo
zde narozené jsouc upozomčno mír
ným podnebím a bohatostí pAdy
vČtší na prériích táhnu od severních
břehA mořských na západ Dávné
farmy puritánA jsou buď zrušeny
aneb nalézají se v rukou přišlého
valcA i cizině A Francouzští Kana
ďané a Irčané zaplavili Novou Anglii
přestavivše potomky prvých poutní
kA do dílen a továren nedbajíce
jejich tradic společnosti aniž dbají
ce učení jtjich dčjin společnosti
Lowell Fall Iťiver New Dedford a
jiná střediska prAmyslová jsou ve
smyslu společenském zabrána cizinci
a Hoaton jest pod správou cízincA
jii a krvi zakladatelA jeho nemají
ničeho příbuzného
Obyvatelstvo soustredčnó vo mfl
stech jest spravováno většinami pA-
ifhl řhihn I fod í'fmhhf řnlá
át óbytf1 1'M 1i ja (i ťH
rf f'ff # f N# Yffktt jř#t
í tltihh (lil klrmkoliv
řři f Iřakfi ♦flfmij iflfn
Htmrh ic# rílí f fcuMmfcolif
hitnthn rr'ť ll M 1lttln V#
ilj'l J" '! k-l dř'ili4 t(pft#
iv r)H"r4 M A I' nnml
rti řibtil arÍ rii jwki
ntf krii ř'nmí I'fřiidl
tffUtit tApi n Jitbjtf J ati!
přiii iMd44m t #"Ht
prftmfoí ♦rřooifi jřti atil
♦ #6tlH ítt 'tm ri ftiknltv
nmWt J í (tykli ! ftl řtilil nw ly B
liťbjh ji4 niíl' v mrulh
fi b j-a UI fttfMomi ápbil
řtf'iti -on('n4 jotířeřii lk
n#flidr4 Jř Vyknd4v4n( fuřikfl
prjajrh atoli -t 0 í"'i
B lo'iřiř H tf Joi aíiU d"plAi
♦ 4řiy fiojřrt jiřh iií níin a ři
prAmyslová pftbtjí w j4tá l
při? ilf fifřfi JívIA nsiiotiiý( li prt
n%Í( '-lfri't pofb-k a Itářodřtl
bltttobyi Kommní a krirtíf ní
tnnhiií pojednou i li4poti řť-beipeťl
ripobfiienefihfi přithoviteetvl B
J4dín ofialavy jimíl by rttUl
obnířřtil a po připili ipln4 za
stavení
Kal b't tivl'i4ř)í o tomto pfedmř
tu bylo ly chybným kdyby řietiriiá
valo i4rovefi )n za tu i4plivu spo-letcn-kílio
kalu klerýl si rozlévá
nyní po Sjojench Htátet b jsm i
jen samí a v prvé fň tíni Ilčibi
ktrou (rpíme námi byla vyvolána
My státe tlotírali žebrali
připláceli bili po stob-tí dčlajíee
každý den na kalendáři "čtvrtým
červencem" jenž vyhovoval by to
n A m "Halí Columbial a hlučné hlá
sali jsme "vyžilým národAm starého
svita" že Amerika byla zemí svobo
dy a domovem mužA statečných
Veškeré překážky jsme odstranili
zdč rozbili ahráxe naše vydali jsme
vlnám mořským! My jsme nabídli ú
tulku uprchlíkArnkrov utlačovaným
občanství otrokAm a volební osudí
tomu množství jež mílo tolik vřdo
mí o právu hlasovacím asi tolik
jako novorozené déčko ví o rozmě
rech krychlí s nimiž si hraje Jiné
zemč se přesvčdčily Že rmlouva ob
čanství jest vzájemná a že len jenž
státi se chce občanem nemůže pro
hlášení také učiniti bez souhlasu té
moci již hlavnú se prohlášení také
týče již se odříká Nám naopak
stačilo vždy a všude v každém pří
padč ujišCovúnf že prohláAenf Že
nčkdo se státi chce občanem závisí
pouze od nčho od občana a nikoliv
také od státu
Po diplomatickém dohodnutí
Velikou Britanií kongres bezvými
neénd prohlásil a formálním aktem
dotvrdil roku 1808 že "vyvlastuřní
se jest přirozeným právem víech
lidí co do práv občanských a nevy
hnutelné k použití všech práv Života
svobody a Stčstí" i dodal ze každá
pochybnost v tom smčru by ''v od
poru se základními zásadami repu
bliky" K této dAraznó formulce
veškeré civilizované mocnosti pli-
stoupily a úplné právo volného stč
hování v praket pak li ne v theorii
považuje se všeobecné za neporuší
telné právo jehož použiti mohou
lidské bytosti dle vAlo své — Číňany
vyjímaje A tu jsme kde býti jsme
chtélil Pakli nemravní harfenisté
jsou při banketu svobody nejsou
hosty nezvanými Pakli jed kalicha
pozvednut jest ke rtAm naňim n
smíme zapomenouti že ty přísady
sami jsme si namíchali Pak-li leh
komyslný mčlič nedbá jest vlastním
nábojem zabit Pakli hrdý pták
volnosti slétne k zemi sám si toho
příčinou lest li více poletovati ne
mAže k nebes výši pak li křidlo ko
ven) zraněno opatrovat! musí
(DokonSi-nl)
Kupujte jen pravé 8evcroty léky
Na každém musí býti jméno Severo
vo jinak lék není pravým
Z ČESKÝCH VLASTI
(I f ol Iru M Ufmtnirit Pp4
lenfb oob ttrk na v Mil
I '-p4Ut)'r itlrm pobf l A
I4ky —i díftf j ] ! má malt ař
f obli%J jmw typ4!sry tAJ ol
I fnk4řk Vflv4 lby f brritt
f'tt tl'kl tbíd ďl ftoMfiR'
vfí řhlkn í futitull přobbftontl
(i#i'řik'i nti'ko í M ttfni utrpěl
tíkjfb po4friiř ftiř'tk ' tnnr
hf h d"inkA Atly him komíny
! aťxbd a fblfA M WhtM ani
pojl k l #4ri- I pojiifnf %fU h
ťn' tl ťi a Mm inMll I4
tl k I" klr4 attenf (4vťd h
bydlí f fopdlffh aklfpbh V
íly!íh spálrriiíř jsi ha ryrbbi
rfchy neb lou pokryt aby v di-
vokri pddíní tk'lik lodio přl
itťimjru tfřn ikryt! — fíI-
kový pobU-l řipitln4 lni příbyť
ky aírickýrii diví bA Jk j# vyitavíl
tr ll"ltb v prAmyalovim patáci
V ivbovanífb bndo4di Nbytov4-
ho po f) — 10 óohá h (jiko n k
tolí k4 fř a jíndu) Jak smutný
M' rit) dt) skýtá nyní Krucem
burk!
hu ti knilnn byly spáchány
lírnl Iři b#vrJdy Na Josefov
podřezal si krk postřihaA Skoda vd
Ferdinandové ulici t'i litý čalouník
A Míi diálek zbavil ranou a revol
veru Jívou a 19 I elý volontér YAr
Navrátil se s revolveru v sadech
přeil zraky četného obecenstva na
louč obklopené stromovím zastře
lil
loziitujkl výjev udál se dne fi t
t % ě vtft
ni na vojenském cvicisu u uejvio
při cvičení 13 setiny 34 přílbo
pluku jíž velel nadporučík Josef
May Pro nepatrnou příčinou pan
nadporučík se rozlítil a za hrozných
nadávek udeřil pčšáka Landsee Bav
il do nejcillivčjší části tčlatak silné
že zmíníný vojín jestč nčkolik kro
kA učiniv rázem skácel se k zemi
Marné bylo všecko namáhání připra
vit! nebožáka k védomf Vsoukrom
ném voze musil býti dopraven do
vojenské nemocnice na Hradčanech
Zdali jest ještč na Živu nebylo
možno zjistit Hned po neblahé
události rozkázal pan nadporučík
aby setina odebrala se do kasáren
Mezi vojíny zejména mezi záložníky
nastalo veliké rozčílení a jitření
jemuž hlasité dáván výraz
České Jludtjovice stanou se roku
letošního df jišičm velkolepého mo
hutného projevu vznešené myšlenky
sokolské Slétni ť i e tam ve dnech
22 23 a 24 července veškeré So
kolstvo ze všech krajA českého krá
lovství z družné Moravy i ze Slezska
aby v místčeh tčehto kde stála ko
lébka slavných předkA našich Jana
Žižky a Mistra Jana Husa nám tak
drahých a posvátných kteráž však
nám drzá ruka vetřelcova po staletí
vyrvuli se Hnaží ukázalo že živ do
sud náš národ a jazyk český aby
ukáznlo sílu a zdatnost svou kteráž
imponovali má nepřátoIAm naAim
lajným i zřejmém a poučili je le
mamo jest veškeré násilí zuřivé
proti svatým právAm našim V tom
to posvátném boji stojí bratří Soko
líci v před voj i
Jak smutný jest osud ončch slo
váckých dítek které Maďaři v Ta
třech "kradou" aby nimi národnost?
svou udrželi toho nejlcpštm důka
zem jest následující příklad: Vdova
Marie Holzrechtová z Trenčína
odevzdala před pčli lety na domluvy
úřa lní ze svých pčti dílek tři syny
"sirotčí komisi" za podmínek že
budou náležité vychováni do školy
posíláni 8 kdykaliv si toho bude jen
přáli jí vráceni Zvčdčvňi o nepříz
nivých pomčrech v nichž se nalézá-
11 v rukou maďarských "opatrovní
A" Žádala r 1802 sirolčl úřad
irenčanské stolice aby jí dítky vrá
til Z úřadního jednání vyšlo na
jevo Že dítky do škol nechodí že se
jich používá za pasáky a že lsiročli
komise" nedodržela ueinčnó ujedná
ní ve přičiní vychování dítok Přes
to jí dítky nebyly vydány a ozná
meno jí že se tak stane zaplati li za
nétletpo 15 zl mčsíčnd za každé
jakožto náhradu nynčjsím jejich
"pístounfi "
i
i
í
1 t
i:
i ' '
í
y
í -
K
V
ll
i
v)
i -
: f
í -
V u
"saVWwaMW
'"- í v