Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 31, 1893, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ~ínKUOK zAl'AIff4-
té bonsn! Jl itjiítlno
Mtí#il #Mfi{li j? bylt pro
tamftftatf fir4f tfhofti nl by
Wfíiiřlot stol Vftlofil M M Jfil
i piftiift byla fc ř'J"lí4ft
fdiol#n% mfťřt if4t tiy
f br Masovalo % !! Ik
t#jf Jakl ♦ Mno Zl 'tkl I vý
tOř f fniJih f'nj( Ihn m
IU tt'M htJf V koítlUlřbh
MU llaif i lítirlonw Jakmíl t
I laif ďikonííl řV Mtfli
komUvř Vftk aby f ritt řnf
lifty ftatHtpita místo fif vil
ny MkMf kmíh iďoí
í t s Mwh pifjt4fikjnil nf
ni bfs-U yp 14 ljli f k n
drahý dn nebylo Jií iiiftim
Mmí lim místní f í lit-Ilo Jr
frtBl a rirdllnínt ot-vřtřil bylo
foíhodlo ril-ll' si dn 2 kvil
ra J#ti n lom ! poskytnu díl-
nictvti po iM n-řVry v týdnu pffíw
litst aby na výstavu podívalo-
Má Uk státi v óterý i lUtuV
V Sobolu
(4tka t
8ituac V alirlný h dolech křt
saských Jest riumřtiřrií Mávka
trvá dále k výtrlnostem nijakém
nedoiln Htátkářl chovají s# sliti
nl a vMnost nimi soucítí Ire-
ident Jednoty hornlkG vydal
provoláni jimi viiehni ti soudrtiii
kuří jest pracují v iondělí dne
29 května na slávku rovně! od
trati se maní pak 1 i společnosti do
té doby nepovolí V 1'íttsburgo
Kanítai a okolí jsou hornici vesměs
na etávet Provolání to lýce so
hlavně horníka k jednotí náležejí
cích a v dolech missourských pra
cajlclch Guvernér Leweling pra
ví le hornici v obvodu ('herokee
rtorně se chovají a úplni Jmou v
práva
' Háboicnitký fjezd v Chlcaira
Hjezd tento bude novým i svého
dráhu jediným Mjilčnka vřci
této není ovSem nová naprosto
neboť jií Komtnttký míl na mysli
blílenl ne rftzoých nLboZenutví
ne v jich rozdílech nýbrž v jich
pedrobaoatech a itouhlannoNtech
Věc ta bude snad zajímavou ac
dátum není jtíti přennS určeno
Sjezd bude prý zahájen začátkem
měsíce července Jak se ti zá
stupcové shodnou bude fttáti jií za
podívanou Mezi členy poradního
pro sjezd přípravného sboru již
1500 jmen ze všech čtyř uhlu své
ta ze všelikého národ ft a jazyk A
pod sluncem na svém seznamu vy
kazujícího nalézají se z Čech a
Moravy pokud známo náměstek
evangelické církve Kařpar a senior
Císař
Holky na stivrf
V Charles City Iowa maji od
22 května pěknou stávku a sice
děvčat jež zaměstnána byla jako
sazečky u listu "Advocate" Ma
jitel stěžoval si v době poslední
le některé ráno udělaly málo prá
ce Vyšetřoval tu věc a tu vyšlo
na jevo že se děvčata bavila večer
dlouho do noci v zábavách Ihned
vydal přísný rozkaz aby dívky Sly
spát přesné v 9 hodin a 30 minut
Ale kam pak ! Děvčata raději
přestala pracovat a majitel má vel
kou potíž Dosud marně snažil se
docílili shody ač by je nechal ba
vit se třeba do pftl jedenácté
Z Nor do Chlrajra
! Do Chicaga přijel v těchto
dnech přímo z Nor malý ocelový
parník "Jlania" Loď opustila
norské břehy dne 9 dubna a plula
průplavem Sv Vavřince Náklad
její pozůstával ze slanečka a moř
ských ryb vftbeo a náklad ten ur
čen byl pro jistou firmu v Chicagu
V neděli podnikli a lodí tou výlet
do Jacksonových sadn kteréhožto
výletu sučastnilo se dvě stě nor
ských občana Náklad vyložen a
dne II t ra odplula paroloď
25000 buíly pJenice zpět Plavba
do Chicaga trvala třináct dní
vzdor bouřlivému počasí líania
tnUt HO Ut ( no tUib liroU
Hnntunti jj lni 7I'i n
( tlrkrlH
in ji amn riiii i iihri-
$é tihoíitt-tnl fkU (t4(i
Knťif kf 1141(4 ! t fiit
ViFhA akr Jt t hitu A
fl tti'ttt komíny )')! n v r
my vk4"ny V íklí VttnyMí
llinftk lírovUti a l i tn ttlír
!!' tflhhl Nk'k t tli
V Mii hijthi fcbíli Mi# Jakl
DtřU dlj# lt4Mt tl lli
t#fí fonnl řts iikulik ln-li i ht
hr Tak 4 na tratích J'tti ifis4
íkody pftolrt-fty VI Iif f4 ils
! ttm f4tn iUÍ(4 al v
Adrian V I-? hr(inf ťřh4
l ifítíl mnoho sUvrnl nl 4J
i mnoho strom 4 i"ir4lf podob
na" firávr doilv I s Kornalii
Duftde a v Ifolly nriMlt vít lJiro
tfrdiii domu rnllo a iniila
nkolik ffi riíl h Infiikft V přř
ní Í4tl ttsiadlo toho dne na ralfi?
tí ha
V Ohiu bylo thol dne il iI4
ítě V 1'levelandu k Iři nufi rot
poutala se o w hodinl ranní ('liti
osoby byly pohřbeny pod tronkami
sjadnuviího UíttA Mnoho ooh
bylo na rftzných míottch mřta po
raněno Cánt tkvtulh tleveland-
ských železáren byla vichrem sni-
sena a několik dělníka na stavbě
té zaměstnaných bylo těžce raněno
lva jsou zabiti na místě Dvoupa
trový ddm Johna Cole-ho byl zcela
zničen a Coie zahynul v ssutinách
'1'aké kol města Cind n nati řádila
bouře velice ač město samo Srst
ně vvvázlo Jinak bvlo v New
- -
ort tam tolik stroma bylo zniče
no a naházeno na tratě pouličních
drah že spojeni bylo přerušeno
Harrison strhl vichr střechu z
kostela a po celém údolí Mill tree-
ku značné škod v sbflsobil V
iqua bylo rovněž tak a mezi tím
to městečkem a Troy veliké jitou
spousty Ve Fletchcr byl kostel
značně porouchán Ve Fort Heco-
very pokácel vítr ploty stromy a
stáje Operní dfim byl notně po
škozen a veškerá větší staveni vů
bec
Ve Wisconsině zvláště v sever
ní části jeho jako v severním Mi
chiganu napadlo dne 23 května na
alec sněhu V Marquette bylo
sněhu až na tři palce
V Indianě řádila bouře zvláště
ve východní a jižní části státu
V Indianopolis zasáhla bouře čau-
ně ráno Ztráty spfisobeny jnou
značné V JeíTersonvilIe několik
Jomkft bylo zbořeno V Klwood
nebylo jináče a ve Franktonu obná
ší škody 120000
Bandité niIsHOurštl
Ze St Louis Mo sděluje se ze
dne 24 května že vlak Missouri
'aciílo dráhy byl zadržán a olou
pen as na třicet mil od města a si
ce sesli muži Přes #5000 bvlo
ukradeno jakž úřednici dráhy sa
mi přiznávají Lupiči ovsem Do
čítali na kořist větší ale nepocho-
ili Vlak opustil Saint Louis na
cestě do Kansas City a no osmé
bodině přijel na stanicí Pacific bez
jakékoliv překážky Tu Jakž po
zději se ukázalo vstoupil na vlak
nějaký neitnámý jenž vystoupil na
stupátko právě před vozem express-
ním Za nedlouho na to neznámý
v) šplhal se po ubláku až k stroj
vedoucímu a namířiv naft revolver
zvolal že zabije jej na místě neza-stavl-li
ihned vlak Strojvedoucí
ihned uposlechl v příští chvíli
objevilo ae tu pět soudruha onoho
neznámého bylí vesměs ozbrojeni
Sei jakýchkoliv dalších okolků
vypáčili dvéře expressního vozu
použivíe k cíli tomu dynamitu
Chlapi byli bes SkiaboSek % počína
li prý zcela nenucení vypáčili
pokladnu a sebrali 2fi00 na hoto
vosti v jednom balíčku a 13000 po
různu Lupiči pak dali znamení
MV£
M'l
lIIMlí
11111 lí
hnu
íilUU'
mwí
mvz
lflflZ
lilllU'
1111 IX
liiinir
111 IU'
%
D
roJedo'M imnt aby J 141 a sawil
irnUcll v bl(lkoi Ulki( snil by
ftrtnj(f I o'lfif b i I o„í
byli obtťoslj Na j ícff In
( 4nt p l i ntt%
Dna 2 kvilná odf tai) t b i l
1 ř I f -t sbif Sfkf li fi4rlnít b
joikH t rininii o io io
dmi rirnl v (iin líilbí
Ithht ulic K t'Wl pk
jojf # jíi4 jplňt ) íitefni řjfá
val krsh !) fkfi h } n4''ln(
i kiťlil i'lkr ni ttLUm
l'iiflly llrtt ti anb ojié jffť
ojmmiJ" 1 P V I( iiii in k
hlltftf -řed-d N4řo lnlli ?lofřn
Mho i'lk'i mířil íi rv
Ko!koi lh ii t írlikd h iktn
I4l-rh jJ vftťi !omí amri k
řotell i řihl 't Kvfopy a fiífil
opit trálil M 4ri holltjí ni(
na poli lArii-lhfřH svorní itn%ú
i A4bíti a mohou f)4m ťidll a
♦ l"f t4t Ni si#idn dofiUme íp
ednati bu l tI o íi!itrnt(
lo4k!i v ř íb nMi N4rl
lího Vfhwu I tiífiis f le (I4
tě mnoho vykonáno bud pkttd
týč příttfbovatrk4 knxtláře
jií v New Yorku národní tibor ta
ouťinot( druhý h ví tví likfi h
třídili hol4 Arneriknko Ho-
venké Noviny v Pittsburští P
vydaly u pHi liUlí tto slavnost
ní cíio
MMkl dUmsnt
Charles llarnilton John Murray
Kd Marion byli předvedeni sou
Jo obvodním? v Cbeyenite Wvo
na obžalobu že ukradli drahocenný
diamant llarnilton přitnal se
kdežto druzi dva stáli na svém že
ou nevinní Mariou Jest bratr
chicakého radního a buda prý
obhajován náramně silně Kamil
Ion přiznal se Je diamant na po-
icejnl stanici spolkl co se s ním
iolom stalo to prý neví Případ
slibuje hýli velice zajímavým jest
prý v tom též ženština nějaká
Mnoho lidí málo práce
JlakouKký konsul v Chicagu II A zrIlovkc
Clausenius rozesýlá oběžník v fNn4
němž upozorňuje na ohromný iřo-
lýtek délnfotva v městě světové
výstavy Dělníka jest mnoho již
spoléhali že na výstavě dostane se
im zaměstnání ti vsak vesměs se
sklamali neboť práce jest po skrov
nu Celé hordy dělníků zahálí a
nouzí trpí Oběžník rozeslán byl
za tím účelem aby konsulovi po
dala se zpráva kdyby v některé čá
stí hnojených Státft dělníků notřo-
W '
bovali ISez práce jest zvláště
mnoho Slováků Chorvátů Poláků
a Italů Předvídalo se že po vý
stavě k takovéto doide krisi že
# r
vsak již nyní podobné dochází
zprávy jest velice smutný úkaz
Nupadll prohlhiěákj
Oeorgn Ducatí aíieorge Strong
dva to prohibičáci již pilně proná
sledovali každého hostinského v
iedar Itapids Iowa byli dne 24
kyětna přepadeni několika hostin
skými a pořádně zvochlováni
Meyers jeden t útočníků byl poku
tován ♦ 1 00 a útratami Koz umí
se samo sebou že případ ten vzbu
dil sensaci a bude míti jen za ná
sledek ještě zarputilejší pronásle
sledováni hostinských Násilím sít
nikdy mnoho neposlouží alébrž
věci spíšo uškodí
Americká vellělna
John L Sullivaii není jen rvá
čem ale dělal ostudu i po jevištích
jako herec a konečné se pustil i do
spisovatelství A v torn ohledu
tak znamenitě vynikl že konečně
dovolávati se musí zákota v líosto
nu proti Jamesu O'líearnovi Sul
li van žádal soud aby donutil
0'IIeama aby dostál smlouvě a
uveřejnil Suliivanflv životopis a
jeho činy (sic!) Hullivan tvrdí že
vymínil si a obžalovaným aby
uveřejnil jeho dílo na něž mu dal
výhradní právo a zaopatřil látka a
všecky potřeby k tisku začež se a
ním měl dělili o výdělek co!
ovšem 0'IIearn neučinil ježto prý
skromný Sullivan sí od něho pení
ze vypůjčil
ar firafif ni KM nlháttltn
ALLEfJ'8 LUÍJG DALSAMU
Miwnhui Ih tUtK
Mim 4 wt -%4 tlié Htttlt MMtaai klf
I rl Ml MM OlWlM HtMl M If
Jilf Hnťfn l i-l t ftt ějAt kft ftírt
fíl lt-l 4f - 1 I % %tmt)i H
I Ji m i" t f li tl til
" ttf I t- (# S l4t
Psov tn v v' il ll4ss(sř
po 2ro„ nOo a $100 láhov
UUm
íí ifír
Ifllílíle
Ital vii
hUml
IMhfi
flitťu l
I ti! Utí '
lliihii'
II lha
ili Ifíii SiÉfé físlaí
V-
"sT CX-XICAO-0
!( bii ďVj-í i!i pr(ř n'if polťfďiý 4 doMe Kr4 vet dúm
i
cíColtoibus Mouse
na rohu Dcplaincs a zap 12 til
kterými e ral# á ll stiávnf dům pro miíěníky světová výtaty
f trillliV Mfal finálí íaOil 1 t a itllfxi Iill allf lil
ti'l hollrna koupelna prádelna al l V n staurat i poIoull s těmi nej
1 liíittiríáfrní hokriiiv náiMiii kaldi'-mii lioafu í 01 M iifn-ch&no It
buď Ji-n iKM-Uhovati antdi i t'l jídlu bráti (Vny ta byt neb stravu jr
iiniiif (ffiiini
'Odumbus Iloime" di1i'#& st blllu tiskárny "Svornonti" a MAmerífj
kána" jest na nelpříhodiiéUítn niNlf iro návští-vu světové vénlavv I
kol i do středu česko" čtvrti v Chicagu Dílm tento zařízen na iobídki'
mnoha českých rodáků a Národního Výboru hlavně pro nsi krajanyjf
aby přijt-tfm do minia m iadli do rukou rozlienteh šMfřň a měli tu tr4
onu dobu řádný domov Poněvsdl h o'-kávatl velký cct návSlévní
kfl jest třeba aby krahni klt ří hodlají zavítati na výstavu záhy se
niíi-psanych přihlásili Iopi-m a takto si místo zajistili
A 0 SCHWARZ majitel domu Columbus House {
213-215 "W 12tH 3t CHlcacro 111 i)
FR BERKA majitel restaurantu a hostince
CHAS 1 VOUČIA
mlt-'lřlU UJ-miilk
OTTO CDlí(
pokladalk
1:
i)
ČESKA PIVOVAltNICKÁ SP0I
— f
Jediný to ryzo český pivovar v Chicago nabízí ctěným krajanům a zejméJ
pp hohtinským ve Spoicnýcli Státech ve velkém
- ť
PRAVÉ : ČESKÉ : PIVG
vvnAifKsfe
z ceskebo climťle a ocilcpo slafln kterú iest a ncjlcpSí t Irt
h u til
Kdo in piio led nou chce le niti stáln íúd ii íínt tnu víci um
r i ji i i i í t '
iushivu oujeunuvsy sve auresujie
ha "
íSv mrv "k„ v x _ 7v a-' £
l T l'a W J IJULIN t Milligan Neb jest naším českým jednateTť)
urn Nfirlíii i ť
1
Hambursko-Amer akciová paropl sp
Přeplavní coziy-—---
l'o parolodích expresních nejrychlejší jízda pfea moře za pět dní 2t l'f
Z Hamburku do NeMr Yorku pouze '1000 li
l'o parolodích pravidelných 27no
Po parolodích Union linie &WX)!
l I Iřl _! t i i ' ''V
I IJ iKlIOIOIlICII liillICKI! 1IIII0 t flSíOO f
iioo0
l'o paroliKlfch lííiltlniorskií linie
Ohledně přeplavu hlinité se u
HAMBURG-AMEIMCANí LINí'
87 Hroadway I Kirini flř I V2T LaSiille Ht
atiW XUHK iiioM CHICAÍJO
ítidlUd ěes odděleni
J F Vosatka IÍ7 Ilroiulway
New VorkK
1 v I
"i 1
Ú )
á ' 1
1
JrlWVrrir í ímnU prodsvsí vtmI W V trodW Au
" iV l
komiHwlonflřl pro prodej dobytka 7i
Pokoje til a 113 Exchange Blďg - Union Stockyřr1
Routh Omahn JVVft t
- ~_ r f í _ - i _ f
VUT woiazy pifciiim suipoTiuumo ocnomo a ncOiikladno
Zprá iHnl putlon ab Usírsllok podán I Olilwlnirkr ba koaul dubvik k
OH) dis přilil 1 m-B{ docbiai tvliUUil wKruou
livs k
UMU f
O
ir
i
r)