Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 31, 1893, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    r
I:
ll
4- POKUflK XÁIAI)f
HOVORU
Sm 4 hI
I rilraff Vťmfm sdlli t lf
vore Jtk tft by ittM řifciffl#
l f-l I ktsrý # dotts4
) ft# h (lrrfi by od#dsn a
by přijsl t t U ( m h
AtoU Vl-4k
Itljn lt — Nítfmt ftbyttko
if tfttt po Ihl (hitm ! by
jimk po lUhsI n n4t rst povinnosti
rjftk Jsko k lyby nbyl rljl
Omak — Vznikla ri4ik
) ( :tn prlvnJJlfm ''Cesk
fii f ik4o" anb "Amrbbt (TVídi
Pfosm ~#jts svij ftsuďk
i A Hokol
prátftějsím btykljÍS J#t
v'ri prttds J Mnut )mnjl
své kfsjtři? f Ceťhárb Dilh
bílíme tol I tjř odpotf !f ('t bo
Amerikán'! ttk my Mkára Cech'
hmr tutb nfiffi zemi a pik
j rf# náro!fiot Proto uifi44t
jfřijífřii "Americký Cerh"
St l4itil Mo — lfffm sdělit
v llotorně Jtk byl Cek KolH f Ntw
Votku starý v kleríra roku byl na
tiiMi k Jy ZfinM
Jodn Imira
(hll„thl — Jeslti t snad lýř
dolu tento Jay (íoulda mám k
sdílení I týž narodil se dne 37
ktěln l"'J9 v Itoibury N Y a
zemřel dne 'i prosince 193 V Ntw
Yorku souchotinami Byl tedy Sfl
lot 0 nif í ft % & tlnft t4r
OD NASIGHJ0PIS0VATELO
LodíP ToIp Nfbt 20 máje —
CtřnáreJ! 8Ur6 (Hiloví nl: Vio
de dobře doma nejlíp jneni o tom
iátn jf'iv£lcťn Dne 24 dubna
jnom ho debral na výtluMl do
Wilber Salině Co Neb navétívtt
jřútťle a rnirné proto že uí vra
zdo v Cbvyenne Co Neb Bedra
rol 6 zabral jnern ni zde bomentead
a il mám dei-d tak že už nejsem
líce lioiiiťBteadáf
Do Wilber jsem ne Stfaatnč dNtal
a bledal ne tu m četnými přitely a
známými a vSichni mne rádi vidřli
a jako hosta nič přivítali začei jim
srdečně dčkuju obzvláítř' méma
tchánu p Červenkovi za jebo velik
dar totii velkou a pí k nou 3letou
kobylu která muiila klusat 350 mil
na západ a mé vézt na dvoukotovém
vozíku Centa roně trvala 6} dne
NejvčtSí radost jsemrožl když jsem
do na£í Coanty se zase navrátil a
spatřil ty roviny a stáda dobytka na
nich se pasoucí a jak bylo příhodné
navlaženo a Jak bujné všechno roste
Po mé celé cesté jsem nevidti tak
pčknó obilí nikde jako zde Na ně
kterých místech na výcbodé ozimnl
obilí muHili zaorávat a někde od vě
tru vyfoukané tak že závěje byly
nadělané na cestách od prudkého
větru který zem i Bemeno vyfoukal
a větrníky iporážel Nechlubím se
ale tím jsme jefitě zde nebyli tak
pronásledováni jako jsem žctl ve
zprávě z Oklahomy O T co tam
přišlo lidu o život a co bylo stavení
zbořených Tak někteří si tam fili
hledat své Štěstí a našli si smrt Za
naífho pobyťi zde po těch 7 rokft o
takovém ničeho nevíme'
I'oemk& jest tu juntě dost a kdo
si nemaže n východě pomoci k po
zemku bez velikého dluhu aneb ti
kuří mají velké rodiny a za poze
mek když chtějí si přikoupit musí
dát okolo $10 za akr těm jsem
tou radou ftby přijeli sem proto le
zde mdle koupit od 5 do $3 akr na
10 let času Je nás zda přes 60 če
ských rodin
l'Vl minut tuk byl i ldll
dobrá tM stibqj bft Irplf
iM má mA'trtt tťt Mt kuk-i
lir f Ulktij lořlř'i vylllll
!# J4 Jm rnlimlý t% ftirnlá
lil bílil lii-nlf i o fyMl n
ni jtpm nsmtihf llo bulil
t it#lt ikr! miUty Jsm řmUlil
ir hm ikli ld Jm t ih
kikir MfiKni } lk'fM
Mnf'bf H trh'fl ! til'lj# p-l
tmk ě mi pltfll i skfi li nr tf
Mtlt iti n#tf liíf jíms
mif H V44
Vilu VHk
Kar hl-flnfs Nb il kíii
tt It r l f tf ri4m k
4 ! tílf k(#f n4m riMi'1'ilné
k4l prseh ď (Jt At l' fť-MdUfl
Miin(ny iřftt mhr itMrtl cm
#st mi6 n4irn kukud d
Řt)m Ví# J a rt d-
m ř-ltf rib títh twí
pílni a nutná" j fá )( plitn
At t rtám opil rtt4tá ttsru!
bá lanka tn4m H } irl%i
n# f4"ft? J#tli í an'i k Ul V
ItttA sjřniMili í Ti Ju il4iky
tl#ih ř-kýib řotnlkft ad ? Amfři
r Jtt to sninlft kdyl J 4 id#
tlik líf A njm ť liy lifn í
iitvbUi JI#ii n#jlimotriřj4í ři-j
tíobfiijíí fiijilřiljí a njls injíl
KUk Co jt lnici jHriřxu?
Nř#j#dntrn"lJ A ta nás posud d
m loučí tak le nám neibývá nrl
dřít a dřít na y vydhbotnl rl'
noti A kdyl některý i nás jt v
neštěstí postaven druhý se inu j
smífá i) n # pánové tak to nemá
být! Podejme si ruce spojme se v
řelfi a nfbudem k přcmolml A
ty hladké kabáty nebudou se rneti
námi b!ýkst a nás o naftě mozoly
odírat Al pesstád lo smutně uks
zuje neb v osledním člle ze dne
17 května vidím le se pouze tři
čísla přiblániU! C děláte vy otat
ní družstva? Snad nenecháte dobré
dílo klesnout a raději budete těm
vydřihostnltn společnostem neb
kumpaniím své mozoly cpát do ka
pes ? Hřích a hanba by byls aby
ČesUo-slovanStí rolníci nechali tento
spolek propadnout a vie dobré dílo
přijít ve zmar Souhlasím s návr
bem pana řidttele aby byl svolán
sjezd ale ne do Schuyler leč by se
více družstev přihlásilo tak aby
bylo Schuyler střed družstev Pj
ano! Navrhuji aby každé družstvo
odhlasovalo a řediteli zaslalo v kte-
rý čas si přeje sjezd svolat a víti i
na rozhodne kde má být nechť pak
pan ředitel s redakcí Pok Záp roz
bodne neb jim jest nejznámější
místo aby bylo ve středu družstev
atd Doufám že v příštím čísle se
dočtu o dobrém rozkvětu spolku
Č K V V S a o mnohých debrých
návrhách V naději že spolek zno
vu rozkvete provolávám srdečné
"Na zdar!" Frank W Feidler
Ord Neb 22 května 1803 —
Ctěná red: Oznamuji vám že pan
Václav Študlar zaplatil na Bohemian
Voice pro zdejží "Barier tíhop"
Pan Študlar sám anglicky neumí
tedy jsem mu poradil aby ho poslal
tam — Včera odpoledne jsme do
stali déir a ním dostavily se kroupy
a padaly skoro pul hodiny některé
byly velikosti slepičibo vejce Mno
ho ikod sice neudělaly ano jest
dosti záhy a drobné obili jefito malé
Při té příležitosti jsem pátral zdali
bych nenasel nějaký zjev na oněch
kroupách jak jsem často ve drahé
vlanti slýchal — že tu a tam naili
Pannenku Marii neb cos podobného
— ale mně se to ai nestsne nikdy
— Právě zde zasedá dintriktní soud
a mezi porotci se nalézá Čech pan
LDndřřj Křikaě Ze soud a není ani
jeden český kromě co měli salonáři
k voli ožral&m My tu máme salony
a vesměs české a když se něco tako
vého přihodí tak plavou víichni
Prozatím končím a přeju Bohemian j il Mstrčena tak že přiíla k projed-Voice-n
mnoho zdaru — r — náváni teprv po mnoha letech kdy
I My i VofU
Vi fc'lf l i l
ftn4Mv aftKWrbfrti ls4 si
ffim fff f ři - ('ri h'řl
třlA lny flyntl m mvI
lit Nkií rlny Mf liďv
ikl jikoWMťl JtHirnsf řin4-ll
#fn4 elA mij n iitm jk' by
Htťkt n#ml nU jn h e "!
Vťřti byli by r t sby ?lk4
(frM řfM4tls ttkovtťt fftmf-
řijí l J I f bfib( ri'-
♦ i~4ftl n fřř#j(n trp?#rlim —
j nbi tm% Poltf(4riflitdnitt
6bKf tif4ln sl kr4n pllst(
K lyťy dn tifjký uskfníi nrJ
dd OUItti hýbají by
prflib tu 'J bilik siní )ki pro
llřfi !4my HfUfÍy rpitifl
k llřři'ř fřls osďtbjlv ji kil
tfwi a nl by # by byty pfsty
jb' f ří##A J'i% a tfthtn difrt
nild4 Ili4 a b'h4 dítkt rpn-
#tit tb' milřWf" #41 a i
kho fiilsdlk a rspffdla tillný
ř'fn4 (rivirrn a bfn Optav
dti tnf ti jn vdiri l# svotxxln
tnsjl okdy divní f Ii1ky l4ilhl
ironii iiii J ikolM( # rnttks
ltrri"fs j# spicotsitíkod a U
htstnl vidíul roiáílcný jjl spis
titul: "Jk yihrsti lí aby
isly mrštnými a dobrmi' Jak
prsti staré přMutl -í stbnem
tma
PťnHní xrak na bure pohltil
dle výpoťtti Worhbi na tři sta milí
otiA dolsrn O tuto sumu kblv
lotíl cenné papíry uotýrované na
idejíl akciové bur oproti hodnotí
Jk byla před dtrn měsíci Afi ve
skuteěnosti neztratilo se ani za jf-di
ný dolar majetku přete ta ztráta na
burse nadělala huďasn a til ft ro
din které ještě před li kolika týdny
domnívaly se býti bohatými
Proslavená zábavní rnístnost Ma-
díson Hiuare (tardr-n iostavená
před tři tni U ty nákladem více než
třech milionn!! nevyplácí a nejspíše
přijde do prodeje Akcie na které
bylo splaceno po $75 prodávají se
nyní po $17 Celý ten ohromný ka-
pitál do stavby vložený (s pozemkem
čtyry miliony) vynewl za lofiký rok
celých $2800 Tato budova jest
jednou ze znamnitostí New Yorku
Zaujímá prostoru 198 při 425 stop
Její pr&čeM do Madison Avenue
stavěno je dle vzoru velké opery v
Paříži a tato strana jakož i obě po
boční vroubeny jsou pfekrásnm
sloupořadím V budově nachází se
ohromný arophitheatr v němž jo na
deset tisío sedadel pak elegantní
divadlo a velká hudební síň Na
střefie je zařízena krásná zahrada a
nade viím trůní překrásná věž sta
věna dle vzoru proskvené sevillské
věže ve Španělsku zbudované ai v
13 století od Maurů
Klubovní krach o němž jsem se
minuté zmínil trvá dále Posledním
dodatkem je Karlem Club a klub
česk':h israelitfl "Frohsínn" Úpa
dek několika klubů přivedl na pře
třes zajímavou právnickou otázku
která asi přijde před soudy Mohou
věřitelově klubu žalovat! jeho členy?
Onehdy vybrala policie na žádost
mnoha občsnft několik neřentných
domů v 15 ulici Jeden z těchto
byl vydržován jistým John Smithem
Pán tento má pestrou minulost
Před několika roky byl držitelem
plavecké kťčmy a tančírny v niž
násilností a vraždy byly na denním
pořádku Sulo se jednou že ná
mořníci pohádali se o jistou dívčinu
atuSmilh zakročil: chladnokrevně
zastřelil jednoho i protivníků Za
to byl Smith postaven před soud a
odsouzen k doživotnímu žaláři
Avšak Smith měl mocné přátelé ti
vymohli nový soud tak ta byl pro
puštěn pod zárukou na svobodu
Nová ialoba byla však chytrým
pftáobem "pigeonholed" jak so říká
tmř tibhhl tfědUts iMr bytí
b'í fřt n#b trlálottl řmilná
(tká (i ftM kí pMli
trplllsk ilt"i ilf I řn'il
!! Hmitb ftnUin I obhbby
}i% f' ! m o f t i Jnf
l ity k Is 1 1 t t ď-koft iytofjptl
' 'i ktr b I4t ftt hitk #'l M tt ť
ni llstl byt tft2nj
l l rns Vkt (listním ílt l"i
i-Hlíml Í4ly (' M I' H nnl j-ítí
vyrotn4h Vtlint řih itbb
byls Mk!n!na k tmiťt fotil k
ptínfi typlnf Amřtfif ř4fcy
t bitá p'i bř Ait I#l4ř(řtl kr mi
Opí prtná ij fonstMil a N4r lllst
f4 f aí o Um rnrl piMKot ti
Mmll Ak Mklfi i ljíl li y
tn btl a ífb 1 n phtíi a i lob
f'ps lit rtstřá kofř"t"fnre ííil
CnKj i polt ! III ítVIn U
pí v nml n dUI níkolii fi
pknýtb poklon — bfditiM pfttdi
♦ ftb _ ns III í(4 1 f rtton
tpsníUko'1 Kftndmoit dopis tr4til
Mmí i lsjiími 4ly řlil f řitM
řrnl U N4' lit flál iMhJ
nutně ot}sfi novými sil mi in-máli
bratrstvo Irptl byrokrstísmrm
klfřlo imUlhě ani i Irjil Velkořál
nni prost
V i(ímltW týdnu událo w fif ko
lik s'bft řll % iiíJil nktsré jn
pro ttl44tn( k rlm pohnutku utrd i
Nfmeo Wm Kím b tfisjílfl irnnu-ni
lho h"tlni't f oo akciové bursy
usmrtil se f lárni stho příbytku
Ml sire na $10000 roěnb h příjmu
ale v pislfdnlřti bursovnítn krad u
ztratil celé své jmění Jeden nme
tký Mletý bo h oběsil se v továrně
na provazu elevatorii poněvadl ho
jelio otec tiutil k řemeslu k nřrnul
neměl chuti Josef Wulfinjí IH rokft
starý zastřelil se na hrobu svého
otce Wm Kosenstein bohatý v l
kodK hliník zastřelil se na hrobech
svých dítek Jedna irská dívčina
10 roků stará otrávila se zn zárraut
ku le se jí Iružky její posmívaly
pro její nehezký obličej a konečně
pani Kalinová teprv tři roky pro
vdaná panička otrávila se to zoufal
ství že nedovedla pro svého muže
dle jeho chutě uvařit To vse se
sběhlo během pěti dnů Všední
případy sebevražd ovšem opomíjím
Německé aristokratické kluby
Arion Liedcrkranz a Peutscher
Verein přední ihovaly se v pořádání
slavností na jKH-est důstojníků ně
meckých válečných lodí Do slav
nosti pohledně jmenovaného klubu
doHtavil se i zpravodaj Stoalnzei
tungu ale byl vyloučen Následkem
toho poděkovali se z klubu tři z niv
jitelů a redaktorů Staatsf itungu
mezi nimi i "náš milý" krajan Otten
dorfer Podotýkám ze tento klub
sestává napořád německých velko
obchodníků a importérů kterým je
zbrklý císař jejich modlou a kteří i
po dlouholetém pobytu v této zemi
zůstávají německmi poddanmi
pohlížejíce na americké občanství s
povržením a na tuto zemi jako na
nějakou državu k rozšíření němec
kého obchodu
Pak-li našim městMkýrn radním
schází časem na učenoxtl společen
ském taktu a bohužel i na karakte
ru to jim přece nikdo neupře že
mají nadbytek humoru Onehdy
radní Baumcrt doslal krásný zlat
odznak od nějakého kůželkového
spolku jehož Je "zasloužilým" čle
nem Baumert vzal sebou "bulge"
do sezení městské rady aby se s ní
mezi kollegy pochlubil "Badge"
kolovala z ruky do ruky a všcoWné
se líbila leč jel do rukou majitele se
ví co nevrátila Baumert zuřil Ná
sledujícího dne obdržel postou z
Newarku obálku a v ní zástavní
lístek na odznak na nějž bylo $10
půjčeno V přiloženém přípise páni
radní děkovali za srdečnou zábavu
kterou si za získané peníze zaopa
třili
Jeden Švéd pojistil as před rokem
život své ženy na $5000 a potom s
ní lak spatně zacházel le ji přivedl
# stMs pijiirotna rlřiltl m
p-JnltH pltlit Sl Sot flIiO II l
mí
tl{ nntl ft in Awriirt InU
bts j#jíml htUm j# p"ř4-l4ni !♦'
ďfftb U v(tv klsfi tHn sm
iiox týtttvnf !tifvit na f if '
mul 1 a 1 avni s I I aliV
0lhf"llli IM t!SllP á
bt l ity ni tooit proslMMttf Vý- c
tttní pfostfř ffi4 býti osa Nw
1ork't l i 'f řf4 býl j"(ě
oírn hotofl t£
Hftbjtost kttoliká Ulrttih(l'
ntřpa 1 1 i itstnoti itr4ti JminyK
fl-o!n4 psul íII4sU kttot církt l
U btíi ve IM ni pl to flmín ft
koti h ni lom prostrtntiti má bý'
pfsUtsn běhm ťtftmná doby k'y
tl rplynb 30 řk4 a Hfkv''c
hřiiU k stttbě aě dir přiimrilt- (
Nj tnuks irřřiřřlé dárkyň ikU
It Vf4-ínl nnjí-tku puněftdl rfřksy ť
Iflmifk4ni r-r-b-stilt Ho#d ř'l
ihI le no fokl ) i př v In řotumn
lliftta a proto řiřkl witjrtek vnn'rí
potorotstrl {'
'i
Tínl lilrl l
mni touto a druhou stranou 4(r v
kť( AtUntii v poobA ri-stovitslůí t
oIh hobtb b rt sttijb Mi a námořitlkA f '
jnlnitřlft "nseřstá b" kspuánfi pír-
nikl b-lnírb lksřůaHt-ho Imhu '
a stivu" iesiovrtlů vystbovsbft a a
notýrh odník5 uzřiávsjl a dostfd- " l
ěiljí dobré Vlsstnosti l(Mti-tteMvA
llořks pro laludtk v sahrsfiovátif a
b'('ní mořské nemoie zvedání tm
laludku rntlarit ký b a rhetunalie
kýi h obtíií a tirb t KUka Iv
ludku ter a střrv Proti zhoub
nýrn iniiikňm povělrností špatně
uvařeném neb nezvyklém'! jf llu a
nečisté Vodě jest bef pe noil o hranou
a byla za lakotou xita!ována cestu jM
jícím uberenstvem o vu nel třeli
nu století Žádný typ malarické í£
xiinriice od kalentiiry jnibřelí Tiché
ho moře k prudké zimnici v údolí
Mississippi neb mírnějších typu v
jižních místet h s neubrání léčivm i#
účinkům tohoto blaiuHlárného udr- ít
lotatcli- a povzbuditeln zdraví pra-
vého to dobrolince lidi slabého'
zdraví nb náchylných k nemoj'
cim "J'
— -Zdriivážfna
}f
Zdravá žena jest základem rolin-i'(
něho blaha zdravé dítky blaho to V"
loplíiují Každá manželka která
muže svého miluie ksždá matka ' !
která dítky své má ráda musí dbátifX' '
toho abv zai-liovnlii mi rilraví Isír 1 '
mile však zdraví jest iwirušeno má f '
zvolili si dobrý a bezpečný lék aby} p
se zdraví co nejdříve vrátilo AtuK'1
nemňe lti dívkám a ženám odpo-'
ručen lék lepši nežli jest Seacrilvtf
Regulátor lemkich nemoci který V J
jeHt pravým dobrodincem žen Ves
k tÍH' vyléčí Cena $1 Proti nezáf
Živnosti zatvrdilosti stolice a ztouvij
pocházejícím bolestem hlavy jen'
výfeěným lékem Ucturdo Žm4rt£
lluhdm Cena 75 ctň Zeny a dívlfífi
zkuste těchto léků užívejte T Kt4
delší fins a budete snokolenv a Sťaxt j
ny a s vámi všichni kteří vás milují 5C{!
W F Severa
Cedar Ilapids Iowa
— ' I I
Sever & o Jtahdm jro jdkni nedu i
hy jest nejrozSířenějším protoži}
neilepsfm lekm v Ameri'
r
-nt TKikláilárí ca 1ix1i-n m11rKtrli MkA
dohy On CImII krev clmovi0 silu tojí: f
typUBtiJo Mimoo s tla uvitléja veksr4 c r
fínr v ůitUrf a lriivMnii bh WH Jv f
(ři)rivfn s vl nt tfin-u tmWnfch wmC J
uik liluvná rosMinnfi-h byl tmám a iitlyft
po W imí sto JtiU Jlyt s volhym tiwu#
(((ván Vrt v&m'h nnimvlrh MttriRnii tA _
ktr mitjl piivoa v krvi a poksmAin tatiť
laku! KA-ia ncáZlrnnst nmluítvS m nrtr1
-iV
mmm
biltit binty Jiiuriit mxJuby nemoi l ' i
lloulonkii mmimtlKin Hputo4 tráveni dl'' '
aysju-iwlii tttMmnl(- rfttt krkvky nTlr
rlgl tAtmú tioroku yiíJntlnfit 1 i
vy boleni iWanS tihry-vřmiy rjtii
skorřuifl ixxiis sul iioiioko umí mtť- řA
Hra m-m snil m u Ickiniíka r!aí' ~ P~"
vsak muM řrny ku-M ufin tyll vrlí-VH "
S TrtíWnostt k K-kttM a přáním '' '
trfm sitliill1-i siwUvujt místo Jirt ' 4 %
a iimirfftujl Um sny l vjiláliifin nwu
mohlo byt I jKwloiino J-t to navyhim Sift
flomA t ICk w)inn V mfsln-h VfnMmL?0 v
od Mkirfft IrtkárnlkO Ulc trnito mlu %r ť
lt od líkárntkO nflr jwmiMi u nifsntftt
JixlnaU-ia SViil-ll táilny jlntl y9
okolt uk iU4 o dUI podrobnosti m til "' f '
I)r Pctor Falirney
113 114 H Ibytio avo CldcagolM
í
1 '1
1
- H