Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 24, 1893, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    II
1
Cl
-1
"jí
-1
f
POMl ZÁPADU
Tlstáeaai lili J t I liti
'rli#ir # oos
ífííf
fijlihií Dííhlíf
AlJfl lalt JA KOffCil
-!) A) l
IMIHMOK yAfAffff
aer-ei
Fr ur4 s t ► t P
fnt tfi-t A Aaovrb lf#l
-
iMr44#l Ml # 1 Sf't inílwitM
rlti f
ftr fl -or S
m fi Wr - i'l '
f # m f f-
§ ♦♦ M'f
Í ) tni iiii # f
1 f4-t -l t - ffi
Mr40 l II tfš f'-iř
11 I n)f tkiř !
ft-rrkf ( # r4 I 4t ► 1"
Mft4 I tn
owf Hlf
4f"tJ W4Jt }r)t4 ?! f
hnf4 fHiH I ( í t'fl í
4n MHfín ImMl ) -4-
% f CA th f+lra ta ItJ M if ('!
IkMtif ll f ffii i' Hff íiii
)h tl-t KÍitl !( M ! I
iHUr na 4 Vl mll w Hn k
pl4i Af"J Jlmfl"fc i
4t Hon
Omiilia dne íl krí t '113
Trlfítrim do CrrUl
lifttrMtl lti utatrAnýrni xUrtri
tntfi (chy americkými roirmb
gptřojm v tom J5k 1 třrnl
v!mIÍ ijnorí clhfxiiftni Jou 4ti
tápá o rA cArclt neohro2cé a
nepovolili okul pprveIIiv4 vře
neivttfíf K)kuil mlmdou vráceny
?Uti riva tak dlouho j( a lrlova
ni V tom caamcnt svltťtf xvíU-út
diumI Tak Jako lioulevnatí Irčané
po (llouLčm a larjHitiltm ríyiH
který mnohých a velkých obití vy
lilal ntojf nyní na prahu v Jcb
luleb tak jeclnou i Čechové dojiti
muil cíle budou li míti vMy tak
chrabrých a othoilanýcb v fileft a
bojovníků jací nyn( v řadách jejich
atojf Zájmu jaký Čechové ameri
čtí Mřou v tom boji národním dún
byl průchod tatdinfm z Omahy tm
ledujícího telegramu na Národní
Listy pralflíé:
Statečným raHlancfím práv národa
Sláva! Nedejte a rvítríte!
Čechové Američtí
KemIlo by k jmenovat pojednou
tak proNlulé mfutečko v MuBcatinc
la lépe Dynamitine ?
StlBT PRf JBOO CIIYBT I To BUDE
tedv "mÍHtejku" až' ne demokraté
dají do téch Étlíhených oprav
Panika na burhe na Waix ulici
v New Yorku jet nyní na denním
pořádku jako revoluce v zemičkách
jihoamerických
Pravý babylon poku všelikých
nářečí e týče jext prý na Midway
Plaiwanco oa avčlové a amatoní ja
íykft — v iennkém paláci
LetořnÍ čtvrtý červenec bude
oslavován nepochybné ulavnéji než
▼ jiná leta již proto aby hosté %
jiných remí neznali že svoboda jest
to oceňována
Chicagské canopisy ujiíťují Že
restauratéři na výstavišti a hoteliéři
přisTi k rozumu a už prý nejsou tak
vydéračnými jak začali Teď by jen
mčly jeítč železnice zmoudřet
NA SVATÉHO JANA KTERÝ PRÝ
mel býti utracen proto že míl rá
mek na ústech usneslo se fidilelstvo
kolambické výstavy sejmouti v dnech
nedélních zámky a bran výstavních
MLADOČEHTÍ POSLANCOVÉ V 8NÉMU
českém dosáhli co chtěli — próza
tímné překažení provádění punktací
8ném český byl rozpuSlřn aniž by
ohraničení okresu trutnovského bylo
přijato
ToMm fa #4 MMomiriral
♦ lily ♦!! U TJmřtfk §
řn#-IMlt M'řl (ř4 m 'Vit
Míli J' J -M hM MÍHlU
AřiiohA ř#j' i t t% m M
P"J tli
Tíf rist
I f lk iři I tnin f-f J M4(nl
%hm ttUflfnj flí# pr4r f Wh
ífttftoftil tk sn I f Jďtl
iktt iolnk bilí r f ai
ijUÍ ji lyly M'ijím4hí v
I klilf
KfV PsjIVÍ: ZlAtNIf
f J i fit1 d4 UfíJ fpfat'l'l tftMn
tti filími df hti ltji fi
To bf ťi nimi I hmřit
l bl4l !'('( Aítlijm
f přlfdoti Sfriff fUt a ttkl
řtntá hifrt dřřiíi
Viní YUk Wnriffa Wikoi
á pUbnj dríA pít )řtH
wUka m k'pl ! líln ijm
ní pl#ti l o j#t fřl íib!i# ťf
p!#f mnohé I#né — Jjí pokUI
aIik tk4 jojť fttyliitU4 r
n'M jl mtrriivtf bijs
Vit ilrn Miiiaofrn 1 1 1 jomkiJ
klff jílff #riřiýrh atřlbrný1t p
tnítfílrh pftM'drrh SířfeHimvý
tí pkytl tto přiiii lk
ďďř ohJd a ('hif((i bid# ni!#
hU 14 1 prmí v léto ittií íkI
IkhIiIo fto'ikařttí pokryťrtvt
a tiiiikřftl a pottilo V (dddd
nedf l na Urioiikovobodomy!né
W K Ctani rt mihulýk peesi-ď-ntem
povolán v 6fal představené
ho éřadovny Amerických lUpoblik
proto tbyl (eli zaujat pro blÍJí a
uAl tyky zemí na této polovici ze
mf koule a horlil pro recÍprM Ítu A
přivé z třeh příčin vylila mu ný
tu' ji I vláda boty Cleviland nechce
blilií styky zemí americkch Jemu
je Anglie zlatým teletem
Že upřímné poctivé a svédomité
snahy časopisa nedm házi náležitťho
uznání a ocenřní decenstvs toho
dftkazem jo osud časopisu Delta v
New Orleans Časopis onen před
nťkolika lety započal boj proti lote
rii a zvítézil Ale bylo to vítčztvl
Pyrrhovo Když vydavatelstvo v
několika letech 300000 ztratilo
bylo donuceno k zastaveni dalšího
vydávání
Jam ks (Jordon ISennett dosa
vadní majitel new-yorkeho Heral
du vyprodal prý část podílu v časo
pise a týž vydáván bude nyní spo
lečností v které ovsem Hennet po
držel hlavní podíl Za příčinou toho
udává se že podílem v podmořském
lanu a založením pařížského a lon
dýnského vydání časopisu upadl prý
Hennett do dluhu a chce se jich
pro8lit
DORRE TAK ! MÍLI BÝT SVĚTOVÁ
otevřena v nedéli na pul za 25 ctft
bude to v očích kazatelů hříchem
tak jako kdyby byla otevřena cele
za 50 centfl Proto brávo Chicago
jen nic polovičatého ! Do nebe té
již tak jako tak nepustí a k vflli
světové so pámbu asi z klidu svého
vyruSili nedá ! A pravda-li žeť
všude přítomen bude i v neděli na
výstavišti třeba tam potrhlých ka
zatel & nebylo !
1'red několika iett zRtBEN byl
v Michiganu trest smrti však letos-
M I
ní sněm přijal zákon znovu týž za
vádějící Shledáno totiž že zruše
ním trestu nejen že rrostl r2et
i vražd nýbrž že též nerozmnožen
' poéet odsouzení Pro zrušení trestu
J smrti totiž bylo dovozováno Že mno-
zí vražedníci ujdou odsouzení any
poroty zdráhají se vynésti rozsudek
( "vinen" když jedná se o život
Spatné příklady kazí dobré
mravy! Demokraté v republikán-
ském státě Michiganu domohše so
před 3 roky náhodou většiny rozdě
lili stát v kongresní kraje tím způ
sobem Je měli většiny ve dvou tře
tinách Váak minulý podzim zvítě-
žili tam přece republikánó a ter chlí
provésti podobné bezpráví na demo -
kratech — jakéž tito ovsem v celém
Jihl pr"ft If V nit ItmljUio
ni MtrJertt ] řo#díl#fi státl
II ttlhot l-y ri#ll e uMilirté c
líny v 10 knjMi dwkř'4 jm
v fvof
7lttn utnutu! ioifi4t t
ftn1 J' Jsfnom riM#dt po-lftbesj
likofif "hil ftímtt! AM Jd
aÍ drthý nrf prskiltkým yt-m
ptaítelnfm ikon pfotl ( íhuntm
lftAOf rf j f klři ldj i# tl
f'f l ptt ]f být odfM#ri řt'pt do
( ístyf AU k l"W byh by m"
třiM apA iniliof) i"Ut% k b
tí er# (l a eo — lim
im t-tn přibyď ! Ktftflt ("A
tolik m by jtffi vytf#li Z kóny
lakové J' obyJfé dílfM dma
Jitf třr Anur1 tkiaUtJt
H rám o !'Hf r l na tkim sni
mt pl) px idtUffwíín VI
h'tí Mladoethové"— řhfí 4ilřii
iikti sfýrh priv na uhrrďm
htm V'jtpy ty byty $U nt
tit$ lkola Jrt U nebyly jl vír
IHlobny řnřro rearar'kým Črký
nim byl njn uftvřro al ros
pnťn a osudné panktar f# na
ía pohřUny Vt hylnjome fe
MUdoricIJ proto hnévali a lil
pk řoi!řft JÍté ví proti vli-lrtl
rni nalr!ovářil Nřrneftm Imahem
pftjd do i]rh dle) toho hnU
volili si tvé listuj jil viirhrii
pod prajíori-ni MlavloéM'hllasejdoa!
pENNTLVXllRÝ lAoOPII HcRANToN
Truth j-oiiímnul si redakČné článku
o první výstavé uveřejněného v
Itoh Voic# a píse: "Vzhledem k
výstavám jii hl má svít v nynéjUch
dobách tak mnoho uveřejňuje loh
Voice hitoiíiký článek a níhož Je
zřejmo že ne parílká výstava r
1 7 M jak naučné slovníky uvádí
nýbrž pražská výstava r 1791 po
řádána ku cti Leopolda II který
byl v ten rok korunován ra krále
českého byla původní a nejprvnčjSl
novověkou výstavou V roce 1891
oslavena pražskou jubilejní výsta
vou stoletá památka výstavy prvé
A teF au Čuchy chystají k uspořádá
ni ethnogralické výstavé která se
bude odbývat příítí rok též v Praze
Na 2 ÍZSVENCE iéipadX 100
letá památka narození pčvce Slávy
dcery Jana Kollára A jak so zdá
nejsme jen my Češi američtí likna
ví pokud se týče néjaké přimčřcné
oslavy památného toho dne Slo
vák v Ameriko si aspoň ttéžtije:
"Po celom slavianskom světe robia
sa rozsiahle přípravy na dostojné
slávenie tej pamiatky Len my
americkí Slováci čuííme ako čoby
Kollár nebol nám ani známy a
predsa bol on krv z nafiej krvi telo
z tela náSho Slovák" — Nebylo
by debré kdyby k oslavé té přiči
nili se Čechové i Slováci společné?
Či nezmflžeme se nikdy na nijakou
společnou manifestaci slovanskou?
V dobé nynější v Chicagu snad v
mnohém by prospěla a spolky če
ské í slovenské honosící se jménem
toho velikána nemusely zrovna čo
katí až někdo jiný začne
NEJNOVEJAÍM ''MOŘSKÝM CHRTEM'
jo nový parník Cunardskó společno-
w w m
Bti Campania Týž se předstihoval
T druhém týdni tohoto měsíce a neb
rychlejším dosud parníkem Paris a
předstihl jej Vykonal cestu t New
Yorku do Queenstownu v Anglii o
S hodiny dříve než kdy táž cesta
vykonána byla totiž za 6 dnft 17
bodín a S7 minut Nejrychlejší ce
sta s Anglie sem vykonána byla v 5
dnech 14 hodinách a 24 minutách a
nepochybuje se žo Campania i tu
překoná Boudobně sděluje se že
tél vykonána byla nejrychlejší jízda
na Železnici Parostroj čís 099
N YC dráhy vystavený pro výsta-
vu dosáhl prý dne 12 května rych
losti 112 mil za hodinu Čím dále
tím rychleji jezdíme žijeme myslí
me — vše jen v letu A ten čaa
' nám také tak letí mijí Že zdá so ten
( život pouhou chvilkoul
DlMItlAff fllft lPO'Jlř
Kl f 4Mr(ář tl í#J# lsířft i
jsji' h argiffitfttft pře l prvsfw lv
UhiM n#tUwl byl-' I j !
vlá lrtf poklidné Mi l ih ion mi
o1 'Th ým r#bb hol Zn
Un I l#ln a mimin hf aplá#l
dl ihy "sjlolir f řbytfc hki ti#
Jmfsl Joy -A j l bsnk bel
érok bíí-t v fokfidftl Pak
ivoími Harrison ktrý pftíí l bas
M tyivedl a fcoptl rtA vlilftl
éfiy aby k Nmrti(dlh ftir''dsí
érky riesowří AU li f al'U
ďnvif itm tb'f a "obfiAjí strs
nnj řspiblikárisfcfin # itrnrt bt
telaonj h !( f kl lní Kl If
í jk itml dsm"krfé biriti( r a
Hffohjk4ib Jak li l J-okřM4o
k fyl ril # flo plstit jsk tlili
rsptihhktfté sotililj ##ml p %'t t%%
řUm AU kdy I ff"tMik4ký ko
gr#s lákoflřřo MrKírtUjlm příjem
# rit stiílilo fo riiilUio fo'řt k lyl
o tohk nrA M ! r bd i § "vy
díra" Jírn l utni h a ttm
f Jednom altra lmokrati fcrn list
pokárání strany rspubfik4oké pro
to jU rlo i í ukři fř'ili! Irm dUJ
1 i é a m
m oeiej otmoiraiam s nu do
vál — a dftdsdriost u noh řiltl'd"j
Dovdouí jřdním dothem o U nova
li t co fsdnj(
NA KOLIK UM řlTATI PODfORf
fiiroInlrh snah lida česWho proti
nepřátelím jeho (1 listu "Pravda"
a stoupeneft její vysvítá nejlépe a
vlastních její slov "Pravda" ko
nečně přiznala barva jí kosmopo
litismus jest milejší nežli vědomi
národní i hrdost na pftvod náš
vlastni a přímé vyžívání lidu pro
ti všemu co mělo by mu býti nej
dražším Jest prací Závišn ! štěstí
JeŠtl že v čas škraboška spadla
Jen slyšme co "Pravda" dl aby
rozkol zasela kdo mezi námi nemě
lo by ho býti: "Mftftma nyní
snadněji psáti o úkolu našem Ten
úkol zní: pracovali k duševnímu
blahu rlfch tilí" A dále jakž ani
ten nejhorší anarchista lépe napsati
nedovede "Pravda" povídá láva
jíc základ novému "křesťanskému
ismu" mezi jiným: "Snaha křesťa
na nemaže býti tatáž jako snaha
člověka nevěřícího v Boha A tak
totéž co se a oné rtrany považuje
za národní vlastně k dobru národa
sloužící musí křesťan odmítnout!
přesvědčen jsa že to národu pro
spět! nemaže ano že mu uškodí"
— Dle toho cokoliv dobrého učiní
nekřesťan musí so bořili ničiti a
zneuznávati a to oak lest ta láska
bratrská Pravdo 1 Pravdo ! jak
drze pravdu biješ v tvář Nad
učením tvým věru Hus i Žižka
jimiž štít svftj zdobili se snažíš
první by zalkal a druhý by dal ti
nejméně pětadvacet — dle zásluhy I
K VfilI ČEMU BYLO TO VELIKÉ
pozdvižení na sněmu českém? Po
něvadž lidu českému v Čechách prá
vo jeho před soudy se upírá a něm
čina se mu vnucuje tam kde Němci
napočítali jen 'nepatrný" prý zlomek
obyvatelstva českého Tak v obvo-
du a něhož má být! sestrojen příští
krajský soud trutnovsky žije aspoň
20000 Čuchfl tedy v tom fantasti
ckém "jazykově uzavřeném území11 že jim to ublíží Dokud jízd:
drzých Němčoura Žije aspoň pětkrát
tolik Čechft než co jich tam bylo
Němci zúmyslně a na úkor Čechli
napočteno Tento "nepatrný" zlo
mek obyvatelstva českého — v pří
Šlím tak zvaném obvodu krajského
rondu trutnovského nemá prý práva
žádali aby k váli němu vzdalo ae
více než 160000 Němců oprávní
ných nároku na krajský soud A
kdyl namítlo seže především zlomek
ten není "nepatrný" a potom že sta
tistická data sčítáním zjištěná ne
jsou spolehlivá že na tisíce Čechu
ve smíšeném kraji od německých
sčitatelův bylo skonfiskováno pro
Němce a le vftbec nebyla zjištěna
sčítáním národnost nýbrž pouze ja
zyk obcovací — namítl pověstný
trhač české země Pleuer že pr je
to vytáčka že počítalo aa a atrany
' fihtii spritnA a ijiltšaé lli-
l í Ili m f jt 1 iiaÉ
f'"F fr" frj
tiJI jikowíMtko aárlaostaf Ker
tn #il#oi iřf I řtsbof )tttn4 i i'
Trnirtoftkt poi!i!i po Wlm#kl i
tii Č##bf fíl' liUlřfo i hl Ira A
HtUtiit Utprátl na IÍI- lAl ě j
poltti kořím r
(i
H Atáhárh láteřit
ZUitťaí vilki Jl spwdrrj
byli d4l'-l {i't íířfři U pr-l drá--í "II
flint skon ili p#i iájimnn )
d- In í I I I5 dráh ktrl t 'l
aiU f nNsji k pora-lé
lA+reffin j#l til' l álr'
bt U mM sspoft ii r4Ud#k rJk '"k
tiatilrtí tníoribo JÍ lftíKo rtv'
lovotf vffiff ď riieijfi prolítly
s sklmlo Aloliv spoU#
říňinl Jsoil pí vítíiřié ofW''( J
vfstity siltové rotdJÍ s hápi $1
(4ré MiMaé privillo h
mr1í tuk ajií nelil
rye a lřhé rtU Nyní sa dob-
a ba lom s oUr#ritirm dílití op
rojíro bil libo Ni tsVli stři
rtáV ř (tl4té n nás na lát a 14
i
obortiá vyslovuji s# přiňí aby stráň
usltnotily s# JiJ na Hrítém sníJrK
om jíidném Dosavadní Jlídné 'J
plstil byli by trofhii přllií lid 4 no &
Takotá i řiř1 vvtlovnll s# vlidi I !
polďá m jko by inrti lid#m stá-
a té
vaio un řn j no t nu x nF- {
jiioii 'im nynijsi primo nwnj- t
I i I I !! 1 - - _
dté reny jízdné pitrvaf Jistý
čaopU v Kana City prohlásil mí
nule: "Jeř již acela Jisto la veřej
I é !' 'li £Lati#
al dráhy pokytnoti nějakého oprav 1
dového sníženi" A pak-li sn tolo
snOení nedoftav{ jen málo kdonaJ
cestu se vydá a výdělek společnosti y
železničních nebude lakovým aký
sňa l očekávají
Mnohý český obchodník farmář a
dělník s naší krajiny a po případě f
druhých západních slátá rád podíval
by so do Chicaga na "světovou" již
proto ze tamní české hotely nachází
so vesměs v dobrch a solidních
rukou a ceny jejich nejsou v ničem
přehnané ba pravé naopak uvážíme
li jaké ceny hotely cizó tam počítají L
— co vňm iei od návštěvy tA zrazuj
j
e že musel by na jízdné obětovali č
více nežli na ctlou týdenní návšte
- 1 TM
vu města výstavního Pokud dráhy?
nebudou čítsti za cestu sem a tary
pouze jedno jfdné totiž poloviou J
-„ fl ! ! _ "
šineft ale i jiných občanft odhodlá M
cesii do Chicaga vflbec třeba aíi
byli na ni od delší doby téšili J
dornění že dráhy jii k vůli vlastni
_ ?
mu prospěchu budou míli rozurof
Dle toho Jak věci nyní vypať!
musí každý býti toho domění'
dráhy chtí Hvětové výstavy vykoř-
Mf it t eo ne i v fen a tn na fikor nbnroi
stva Proti tomu ovšem jedino
i i Jih
jcsi zoraní — znsiaii uoma poai
dráhy si věo nerozmyslí Dosavat
snížení jízdného jest nepatrné a př
iiio k smíchu neboř každý ví í
mohou směle ustanoviti mnohé
nižší ceny aniž by se musely obáv
nebude takové aby samo k návště
Chicaga vybízelo nemusí ae drájt
na veliký výtěžek ze západu těšijf
Počet těch jimž na nižfiím jízdné
záleží jest daleko vétéí nežli po
oněch jimž to jedno plati li o d
více aneb méně Dožadování
dráb aby jízdné snížily zftsU
I
jako obyčejné marným Jaknr
však praktické ignorování jiclr]
dostaví a ony uvidí ie jest zle j i
si se snížením pospíší Ze zápk%
odkud cesta sama sebou jest dni'
sotva bude chtít kdověnovati ve'l
ró úspory své na výstavu a pohy
Chicagu určené pouze dráze V
hltavostí svou jsou již proslulé 1
zcela pochopitelno ěím více r--')
těch musíme dát drázo tím mé r
v Chicagu mažeme pobýti a nás"
kem toho také tím méně uviděti f
žeme tím méně oa výstavě vydá
(
V:
V
ir
ě
ta
i
t