Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 24, 1893, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1
-vyjpBii gpa -tfc- WMWWW m+vW ayaja aajwrv ~ ~— —
-h POKROK CÁI'AI)U~4'
6- ai-'#atarfW--
t- !
í
O
í
al V
LI f
f
néil
U-?
IC
f
1 Vb
iřřtftili #tiii fn 'f'Mtfi a
kolí pfomliiI JL'lr Iířl
ls Prahy i 1 (
Vr fc ř loob kho tt tihtml
IW lt okresní lift li t ?Mtir
M řfl'iYÍl i ťcihfilfdj )frtr
NJkolib wUffc o rM h
fnli i ?olM !' í f#f tfl #tii
hrlif 'aMk I ) 'a Khthf a
Jota Polit kohptfk
ra 'f Míft II (koll tttřVlil
II ) íi 9 "l-ilřtt o i Ivo ti odpoledni
ÍÍy k dta Mafm &! Mlrn vefej
} I Hd hiil lil i a htijMni r
[rámem! IJ Přijímáni řlm 1
olilb do h"Hífkih k!iln přu
IWi a ikolf i ) lťU
řř-lmn ♦(' Jt i Minou 1- n)
f f národa eufciho ne lot láíf lt
d?" lahájii J(ř Karrl (Vrno
yrký i Prah — V'#-j'4
pu svolána byla l- veiWIoi sálu
tito V 5trj ♦ # Třjfiro n
Vrahy naden y dihni t r oll
fliři4 !"}}# lit 'iUih' i
m sinu not i j pn irutni
M pn-tnluil o njijil polití kt'
tUH Polilo ký klub pro frié
ltn okolí tior4 til ii 'i dni
Stí il"'řia o 'i Ii''ini' ihIkI'iii v
li((im i t li ii lnli i v M aíni li
kalďiini pfMuptnt rl-nkotj rj
nou liftii
Mimo jrt i lift kotliny ljy
ilrlrt lká ucIiAxm tr (Vrii'in K
Thbli na Morí% v lC kjrc au#rli
ZtiraUvicIcli f v 1'Mouři
kt-m Ul v drželi i ttvhbtt v rft
n#ch kom fcli Cteh Siuíná to čin
ý uott I? Jen tak dál Jpn robou
jl gfjme líl af Jut j-řijiravi-ti na vře
j ii ( ' Iluheminn Vvie doporučuji
ie eaSo "Národní MlyM lokilnl cpr&-
t I ! tt t
ffl "5 I "IHVIMH' "! lili lilHli
" a w ti fiiiuirni'11 idiiiii li rvi u i
c( tu V íaaluhuje al úkoltiv'liO
tf(V Setřování a vři odiory limoiri) i
mravní ode vAcdi kdo Coclicm
Álouti chcu
Tjléíenl společenské choroby
Jako novovřká zdravověda
za
JOIIHUIU VťHKtTCIlO
zdravotnictví
11 rpokl&dá odklizováni příčin chorob
¥ 1 I -- "
álo kdy podaří nemocného trvalo
vyléčili požár již vypuklý bez vtd
kýcli ňkocl uhaHiti tak i upoleccn-
kó zdravotnictví ihukí ví-tíf v6í
rvřnovati vyhledáváni a odklizováni
zdrojů i příčin chorob Hpoleúen-
Idtych nežli domřló a náhlé léčení
horobami lí-raito již Htlžených živ-
v Netajme BobÉ chorobu pra-
" —
C mi a jcMt naío HpoleunoHt neodklá-
fiF " iiaiinii lul1!!! n 11 mi i imiii h hii níi iv
# & iMC7iaj a u u vila aiw avat w
ki} jimiž nebezpečná neduživou! trvale
bžebýli vyléčena A jakého dru-
JC8t to neduživoHt — jcHt to
klkaholiumuH kterýž mnozí nazývá-
lee hroznou kletbou národ ft radí k
ebo vymítční proHtředky na jedné
tranč rovnčž tak přemrtítčnó a fa-
Jiatické jako jeiit onen mor nám
eat pravda že člm ví co ho alkoho-
iamoa Síří tím obecnéji ne uznává
V rozumný boj proti nemírnému
a Itvv t y l I 1 11
ni iviatue KoraieK johi neioiue
árokem akutečné liduinilnonti ale
případe velikou dftležitOHlt ho-
ydářnkou MOciálnf a kulturní
!ňak v zemi této svobodné jakéko
i obmezování OHobní svobody ob
ntva liberálního rozumného a
dného nemože nikdy zlo vymýtí-
naopak jen kořeny jeho jento
vrdí O příklady a doklady vfi-
nouzo by nebyla Dftkaz kam
í1o neumvHlné irovádřní tak zva-
t - Iprohibico pronáMledování až do
V ř4jnoHlI podán bjl nám v dobč
oJ íalednl v MuMcatine la kde fa-
lÍ It táta
ú ifo' 'v'a protivného že tak da
ft~S ma ttinmřl a H&hl Ir d vnnmitn
il k násilí Pochybujeme že
~" --i " _ - -j
nC iovým spasobetn lze čeho doKÍci
' h amutný to ukaz pomcrO panuji
íi fi a p'llij řťpřAlřl- inobfil
fbofy jr n lom I k--ř!k'i
opojij m li k bojřfl jř'tl (#
flOlí
I'titpri4 hittt íiUifcy 'ilílňl
f hn #př4dlřiot!l li lk(U a
ř'#nm'f 'I'fc AÍ- mJIÍ
lf rlpoh ltky ♦Ílikj(lik4iul4
klH " i'ihí p'Udnf po ffinol Jrli
i(At-b akoř ♦ vicib tfliíri
rill(i r' r irrtn) f thijill li) t
lájfni lk lh'i n'l'lftUi' klž
ďi Inká a pfbfi4 f lioittkjr vlif
d- rly by f)i ttrtttft k l"li' ti%
dř'tli4 tři iwílo ly $m vl'rni(4
pfili!(Íli k tnmttt kf f H oprvd
tttf f n f ťbofod ítfftfi l ?'
řl l4tjr litfií pí fřiy tliořnb
ť bť a d"lin tl #lnfi řlk'i
ř4tl pftf í?bifft #4 po ImíAof l
Ot&ik tiMiM'iAfif a vlihiování
r in f r r tť pitf miMl m fk fríitl
aby řn-byl hfutm tím nAhtitl
jkl al pi!i í viíiři dílo
iiiif M tififJifi Jko líh mno
Pimd j-t #bt"řt#iiím #íl#
nim i t lkin tk jinfiin
ttl jr-dí-m 1'foto Jpt h4lifi
dťllřto fi4fb J fil přijít l-jl h
dAtlio v Liřfíni Míi b v rri-tt
ji ril it úko má nov d"ti ji-dno
duil4 roířfípnl plťií ot&ky
rhoroby pol7f nkA l!l ťi 4rb
tjkijb f opil ft aby totíl kaldý
i ili liý cpilii: iimai-l i ipUliti il
tjkloii pokutu a byt iivři-n an b
tu fui li pi ní a rirrnuli dáli 1 1
hv dontitrt nou záruku Ie odi bf
i niiifj iké v bd n 4 míuti kd by
lii'chil i'íf if a opíl-tí a b} o
#lán ďi takovho úntavu léctbitého
na útraty okresu Jsou tedy smír
či soudcová a policejní správcové
splnoiiiociični aby odsuzovali opil
ce jun předvedeno do níkterýi
podobných linUvfi Musí su teď
v) i kati j iký účinek zákon takový
bude mí tt k podařili se to v jed
notu státu bude to zaváděno hne
dle do jiných Každý okres má
nějaké opilce a jejich konec bývá
chudobinec kde je okres musí ži
viti třeba l s rodinami jejich IJy
lo by ledy uplne v pořádku aby
okres byl nucen opilce ty vyléčili
možno-li a učinili z nich užitečné
občany neili mu nezbytné případ
nou za obtíž
Tím není ovšem řečeno že po ta
i kém iiokuNU musela by kg dostavili
i íimé odnomoo únlná avšak toho
9 t '
upříli nelze žo spasohem tím
přibyla kapitola nová k vyléčení
choroby společenské kapitola jež
zasahuje přímo v místa chorobná a
příčiny těchto nikoliv ale v oelý
kruh obecnosti jenž přece v celém
svém celku vlastním rent přímo
záhubným morem nestřídmosti o
vládán ale v jednotlivých částech
svých kteréž léčby soustavné
účinné potřebují lludoucnost uká
že zda li cesta o niž výše se zmi
ňujeme jest cestou vhodnou na ten
čas anpofi účinčjší se býlí zdá
nežli všeliké náhlé a fanatické zá
mysly potrhlých prohibičákfl již
zlo jedním ruzem vykořeniti by
chtčli a působí tak je tu horším
jinde novým prĎchod zjednávajíce
Mrctrlc Ititters
ni ni í ii' niMiiiJn iiúní vl~tn[ iminuj
Vňirlinl llul užívali ):! ( rlo lllH- i-Jiii
iimiii i liiliyr ( lt Jlio luku uiMtivU a '
cíi íu uííiií vii" co n o iibiu jiruvl W'i lnn Jit I -ti-rn
vjlčíl vwkcry ih iiuho Jit 1"ííii wMit
lil Jilliy iMilile Tjrrii li lny jiná U"íImI1)- MvIi
rp Ziiirmi inriUill 10 KVKtvuiu k miiii řl i
ii'i I vyl'' i malarl kó liuir"k TrobrilnuJ lilxy
xirpu uMvinl Kkula Utv trl limem fink
Ji inl riiř i'ii Jinak e niiii Trúti Crnnh WMi
1 Sk Uher K iloUnl t tškU ííkirnivU u
Díiležilí pro ženy n dírky
JeHtlíliiliníkfiv Uejřiilatorpro ženské
nemoce lenio iex nciiiKiije pravi
delné proti vSem ženským nemocem
jako krvotoku nepravidelné periodě
aneb zastaveni
Již t mnoha stran jsem doslal od
poručeni a schválení pro jeho dobré
ňčinky au vždy pravidelné ňčinkuje
kdo jej v pádu podobných nemoci uží
val V I- IUalmík
372 W KSth 8t
33- Cuícul'0 lila
"Ibdřřolísj V-l a" jak tikm
a fwil#ltfif Uhul $ ilpt nbi4
4I ltHíli'1 k r '! llrtikhttt tk
1 npffftllinof Jt ft Mj% l# ti
%iutm roíkif prybohabyji p'f fh
H lll tWtih ml njt4 j-t
opt ln iatm jilm k ll
Méiíi# ! pf j flanka vm t4n
byl a řfiio} ttrn } ř- rtfrofif' h
l líi k hjif mMjib K r'xU44
n%iU h a n ih' t a I i ItAt n
l íkhrtfí f f tlk J(loř
)imotn4 tnt ř ř'koi4o f4 id
fy Ijlo dik lf#nfc4 nv ofii'
i fxtik niíiili itk4'y ťjti
tfpo-Mlthm) dn !diifnUíl
V''r tj tllf jkl"f v
krátká #í4 bí tř4'tí tt '! — ta
l -ilijil d nlf — iijUté
lAdnf jiný opia fikf řid "iliffil
(fUiř iitk#m k f jíl ali7
o-ibrih a tfb tiiřn
přdalilU V A% lmUt ft#
jo oiřn iilirttiity flíky drn
flirt Jifijio lili'im tu fmrMi i
fdtrmi ó4 ftw řijtjff
přnlpUrphl #4flin'ř Itťlil pt
I r fMj 1 !( kruh IUrul
tva tálc tle a tím Hlt to otoin
na prtm mNtl f4#lnlioii jt jik
tniťdiýib a tltni k tí hoty pfir
b i li b páfift Iř lustřll jk i tálii
bon tiiftolijih polkn Mexi polf
tijiÍMii čestriliu ti)(t4 ltoul( si
Til Jr aNtw Viau kdril
nskUdrtn tlsslriitti tlálhl provolá
ní min infr k oslatnírti spolkfim
Hfw- york(m ydli a in ku svorné
mu pnaolMtil v zájmu llobrniian
Voice vyzvala a sama v ohledu tom
dobrým příkladem napřed 'M
pouze Je vyzváni jeho nenaMo u
onoho pfildrulu ho stačevkýt h spolktt
t-kmrích náležitého oldasii nelwiť
nalezlo se tiouzi ac 11 spolkO jel ku
spolupnaobení se Sokolem volnými
b)ly 7 řálft (I H T S nebyl ve
scinzi znsioupen ani euiny
Jak se podobá nebyl vlastní účel
iSohcmiau Voice kterýž Národni
Výbor pfi vydáváni jeho hlavné a
Jedme na zřeteli mel velkou vétsi
nou jik stiolku lak i rodák (i našich
dosud náležité postřehnut Hlavním
účelem časopisu tohoto má býti
šířeni pravých náhled li o nás a ději
nách a poměrech našich v kruzích
amerických a uccie toho dá se jedi
no tenkráte dosíci když llohemian
Voice hojnf pro knihovny čítárny a
rlizné jme ústavy anglické jakož
pro přednější osohnoti veřejné před
plácen bude A toho právč donid
postrádáme Jest sice pravdou že
kruh čtenářstva Uohetnian Voice
stále víc a více se šíří leč po velké
VČIšiné jest to kruh čtenářstva če-
ského a pouze poměrné nepatrný
počet výtiskft předplácen jest pro
kruhy ametické Proto rnčlo by se
stáli heslem každého vlasteneckého
spolku jakož i vlastenecky smýšlejí
cích jednotlivců: "Předplácejme
llohemian Voice veřejným knihov
nám čítárnám jakož i všem před
nčjšíin osobnostem veřejným!"
Má li být statistika nás Čechu ame
rických kteráž jak známo přítomno
Národním Výborem podnikánu jest
úplnou a co hlavního akutečnč také
správnou a eo možno přesnou býti
tu musí na dostali tajemníku Národ
ního Výboru kterýž práei onu pro
vésti má pomoci všestranné neboť
bez součinností uvédomčlých rodáka
v každičké osadč české nedá su pro
vedení práce té ani myslili Práce
ona čím hlouběji do ní se vniká
jeví se býti tím ohromnější a sbírání
materiálu statistického tím obtížněj
ším Jak se nám totiž sděluje ro
zeslány byly již archy dotažné do
vícn jnk 000 rnzných mést míst a
osad v tčeh iiejrftznČjšich končinách
našeho Soustátí (do té nejmenšl osa-
ly poslány dotazníky vždy na dvfi
rňrné adresy a čím větší ossda tím
více osobám s líruní materulu uvěře
no) a lim ješté nikti-rak řada míst
kdež krajano nhsi usazeni jsou vy
černána nebyla Z rozeslaných do
sud as 1C00 dotazníku zodpovídáno
a tajemníku Nár Výboru jak nám
tímto sdělováno jest vraceno jich
ylo dosud as slo čím llIo tím pry
al i fif4í felpoť tí fcotftlll
l-ol o lili di t d6leli('H(
Jrfifftikl ftřtobrf konh řiileliflťi
or#h d'Ml4il 'řl W tWnlM
k lmif létnul ot#řík k ťtuiti
dUI l4ň btt lfdlita na) letěli
ertlil aby ot4iky olpttM4ay byl
e ij řři jl ef ##jjsaeji a 4ř
ih tUltnnÍ'}i Mboř iein4
lk d4 oMtlftt tkr ína tajemní
ki fikt Vjlř ap#ift pofi#kt
Mfttdrtitf tlijb d'piiM
w HtH'ťt H 'lpof í 4n js ls 'tli
f)l iAktf Jív asi titn l'l'J
j lift ri!derff Hfii!#it bi po
li'penl ÍHilřio totil na ttihn
na rřfli tni ti f i UÍ tm in
'Mikf t)4 rVrbl a f tibl
tsíkery oMiky f J hřl Ift t j lih m
pomlrý fVrliAj m ffiahutr Tak ki
i na oUfku: -# ) Kolik jM w Via
př5yIof h tkt rW a jikfnt ka
pn4lm a k"bk l f íiit h $%mťU
tíitirhT — polti 'ijs t#iptlltf f
im sin ! kolik jt lam 4to-
tuk') h ne jak mnotf otáiku oni
aolpovMtl) kolik jitt lam tifodt
prAmybif ý h tftle 'Ií ehtby
d pnitl a mnoft při lf dfovidánl
otiik 10) Kobk jt u t4 kotel4
a jakého tin4m 'A přejerna si
it ti kobk to not IU
nai koteld tuhých % ftft kMteu
ťilifC PixIobnA ihjbfiA nVti
krajané adpovldáti otáiku: M7 )
Jak litnolni j#t V'ai lřjifi47
Kolik t rtu b vlastni ixifrnkr a v
jtk řoom a fne? Po ttiřiA
odpotl l4na Jrt otáika tato tímto
as apnsolm: ♦vutnj tu 40
floo akrft v prAii'rtié renl # j5 akr'
To al liení to ví otáikou (mou vy
1 4 ďtáno lest Chcemef ivřdřti
mnoh-li afcřft
pftdy v třeb kleřýi h
státech okresíe
li a iirecínktech kra
lané naši dohromady vlastní a juknu
jest bhrna fena majetku Jejich tak
aby výsledek práce lé zřejmé na
prty pohled videtí možno bylo ko
iik niilíonft akru iudr vlastní v ru
kou přičinlivých íarmerft českých s
naliza a jaký vlastně majetek CeAi
jíl v zemi této reiiresentujl Proto
také tiičla by vlastné otázka ona
zodpovídána biti jinak a za tiřiklad
kterak uvedeme odpotčď z Cnllee
lownshipu Lmn Uo la: "Vlastn
zde m krajana 115J akrft v prft
mérné ceno $55 akr — obnáší tedy
majetek jejich v townshipu tomto
♦023480" Pokyn tento zajialó že
krsjanam na néž tajemník Nár Vý
t
noru o zooiioviiiani uoiaznun se
obrátil postačí aby možných chyb
se uvarovali Jest v zájmu nás
všech aby statistika naňo byla co
nejuplnčjší a proto pevné doufáme
že každý ochotné pomocné ruky své
k provedení téže poskytne
1'rvnl máj minul letos celkem
kiidné 15ez rušivých výminek bez
kterých ovšem manifestace tak
ohromná již účastní se statisíce
osob obejiti so nemftže Avšak vý
minky ty jednotlivé neruší celkový
důstojný ráz projevil tčoh Délnictvo
projevilo dosti vůli svou a má již
zvláštč pro svflj požadavek všeobec
ného práva hlasovacího získána vét-
Sina i ostatního obyvatelstva Bude
nyní na zákonodárcích aby toho
respektovali! Včtší výtržnost udála
ho na vídenském Breitensee Průvod
lednický nebyl jeétČ ani sražen v
šik když pustilo se proti nčmu ně
kolik strážníků celkem asi 10' V
čelo prftvodu ubíral se mladík jenž
nesl rudý prapor Prft vod zpíval pÍBeň
"Na rudý prapor" Velitel policej
ní stráže přistoupil k praporečníkovi
a vyzval ho by prapor sňal což
tento odepřel Tu ehtél policista pra
por praporečníkovi vyrvali což
přimělo dělníky že ujali se svého
druha V okamžiku všichni strážnici
vnikli do davu a tu došlo k tuhému
zápasu jenž skončil zatčením a zra
něním mnohi osob V Paříži minul
též první květen celkem klidné
Počet osob zatčených páčí so as na
100 avšak jen 23 osob ponecháno ve
vazbé Též poslaneo Baudin bvl
zatčen na náměstí rcimblikv tod
nocuje davy k projev ftm byl však
pozucji propustéo
NanefatzHm rmkém vikuxlě po
loženy prvé nočálkv civilisaco: otev
řeny tři mčstské školy: trojtříďná ve
viaiiivostouu uvojtřidna v Nikola
evsku na Amuru a prozatím ieduo-
třldná v Petropavlovsku Všichni
učitelé těchto škol — počtem á"st
jsou bývalí odchovanci petrohrad
ského utavu pro vzděláni učitel ft
PAlIdllGtliilftlIjttíl
TRO PFEIM
Dk Aur# KfKNIGA
lIAMIMÍltSKř n KAPKY
ttfřMOfřřn kretnlm
rirxállftioatl
nriioffni laltidcfnífii
rtřfnfřffni Jlcrnlrn
Inilenl Iil4y 1ih4nl íaludkf
dsMall látmtt
oblUIrti yaXtafírn
laltidenfin 11 líním f bombám
ílunalosll
— ti I pel —
n f 111 o r p 111 i # n k f in
n 4mrn hcjťpai f f-4ii CniHrii
k laif M l- la likér JH
1 4t té M uiu - mi u( ukt jta
TUK (IMItlKH k V0(KIK
II4ITIX0RK Mí)
RIPANS
TABULES
RCGULATCTHC
STOMACH LIVER ANO BOWELS
ANO PURIFY THE BL00O
BtPAita TARI lf t ar tka Btai
(a kaava fwr a4lMtlaa RUImmims
Hn(wk ťaaatlaallaa lraaBla4-hraata
Uf ř TraaklM IHMlana Ha4 'aUla
Vj—mtrr (IVraaltra Hraata a4 all 41a
9rmTt af taa atofMara Llvtr an Bawala
Klpaa Tuhnlea enniain mlilna Itilnrlnaf %n
th nunt drllmui ranirtlltltlHi Ar blnMant Ut
tmkm mt ifrnrtiutl and aira lmmr1hil
: frtr— Bi i tii) krnis ''liiir ( ImiimiL
t Maf ha rrrtrit ihrnftah hajv4 nntirKtai
f ut hj mail Samtil tri hr mail Aldm
THI RIPANS CHIMICAL CO
5 ÍPKCeZ sni ZET kbw vork cttt
#####1
W H ČADY
ytlkoobcho4olli
s moukou senem a obilím ba
livem drátem na vázání
balíků atd atd
1510 Howanl ulice Omaha Neb
2CJ Telefon 1071
V Praze Sacnders Ge Neb
je nyní česká lékárna
řkulant Mkfrnik
má tam na skladé všecnny byliny ko
Knky všelijaké thé kapky olejíčky
kťávlčky prážky mastě nánlasté
(flastry) vodičky pilulky zkrátka víe
iJO do lékárny patří Připravuji téi
rozličné mazání pro lidské neduhy i
léčebnlny pro domácí zvířata a vít
lim dílem trefím vidy na to pravé
WkQ Severovýcu a Jiných t z patent
ních mám též hojný výběr jakož i
barvy fitétce olej na barveni 1 na stro
'e zkrátka vše co v lékárně mívají
Zvláště velkou zásobu mám viech vé
cl % kterých se recepty připravuji at
Jsou již z Čech anebo od doktorů zdej
ších Dlouholetý cvik mně dal mno
hou zkušenost a ta přišla a přijde
mnohým krajanům vhod Zvláštní
starostlivost věnuje receptura
(26) A MASINDA
faak atrakatB
veřeJuý notAf
VE WILBER - - NEB
Vlach ny přkca D"taNlii Jamtt TÍřhí bllda
privát TyHfnjř PsuIm na poiamak pijíoja
ta valml alikt dmky a na rhwlní splátky %
tapa)a nakolik polahllvoh piJHťuJIcloh a př-
liUvnleh pnlínoaU DlouholaU ikulaaoat v
tomto obnra mb-zpaíujn fáilni vytlianl obohoda
ama tvf'nho Iapa}atat-ll nab prodiviU
farma kluata a J It— Ir