Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 24, 1893, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    +~VOKUn 'AVAt)tS~4
Ipráva bMofi I f r& ii lili #
IM dl t (Tvli4 Tfsbovl M "la
ta J#lo fUk f h A Milotfl (drti
(IrynyliV klsrý n v4 f po
iImm-M 4 t"ti řMtof "f !il t4rfioti
vjí 4vívoi Žjř f C-M
TM" fbtn lli'ň(k lrf I
Jikn lak tonol' Ji II v ÍVct)4rfi jJm
♦lrHf Mmalinf A- f 1 1 f !)♦
krj-ř'vý'ri bikkb
má ♦ vitií áu tík í lid ftl
f#lb Mkuj ijfiř byl
ď Kř4lov4 lfrd l ♦řl fřh t
týřt t# p# Jřilit
lsVf n4 týktJlkM#i ikf
obo' Jřnitf li lkýbfVrMf
řbyl nimi d I rok !' 'l'fí#
alkolif at -Jrr S kř frtt kil
dolhfl4 hflrk k'n Vlik j o
LUkp Prynych h#tl4 rulil tak
VOttto fíitK í foli ! umínil liii
krouruký pan krrtl JJtmi I'r
Jkyn MvaUho iiíňiif Pf14't
I a Žílka af m MjřMj#
lř-iffh Miil'int p Ilrynythovs
'- 1 n í 1 Í m ifti' nýhrl 1# f
kMfii inual M o lkli I t Ví k pn
Staftjtfrr odvětil partu hejtmanovi hf
dotýcnl yiv4hí l ? At f hiiA kot
t&bee ř4dr4 sví otiffn#li občan
ské' i resp+ktnj ikkony i tedy
aávzájeftj íiot iink lak n ob
čanská práva Jinými slovy 1 k
táli panu llrynychovt ba ave vý
kladní skříní pranic manili nebude
Pan hejtman jmul ZíJka i Hus
třaba byli pouic ze rj nedali
spálí uč inil pokua přiměli páně
Stanglerovou choť aby bez vědomi
věto manželi niky odstranila
však také ta páně Pražákovo vyaiá
ni rojhodně zarudla Tu pan
hejtman olljfx]l k íinu rozhodné
mu ZmUI lotil t Mnnglt-rovi liil
v ořtul mu nakaxuje abjr nny pohoř
ilivé noiky řfJ {Hji-řlt m ana hi
kopa Humlal jinak I ozlrojoii4
wlrál Žilka a Huna odklidí %y k
v bii nim lkné vtrlnontí npx
TUlj Samo m-bon ne roítinif le
p títanglr DeupoMledil av Jak orbro
jD& moc jejíž úkolem je 11 f t i nad
veřejným pořádkem ukutecni
doHtatila a v nepřítomno ti piné
Stanglt-rové vjl ala MoSky e výklad
ní ukříni a 7adn(mÍ dveřmi jak ne
říká přťH humny je odnc-la do sou
kromého bylu obecního Htaronty —
Tak daleko &ha lilxivfile okrmnlch
hejtmanft že dovoluji ni znmhovati
al do domacnoMti občan ft a tam
předpiHOvati co v nich dovoleno a
co ne Čt Hnad již pouhý pohled na
sádrovou Hoíku olepého hrdiny na
hání pánfim Htrach připomínaje jím
moc ujařmeného lidu jenž povstal k
boji ca svá práva Ví-ru le bylo by
třeba palcátu Žižkova aby zubože
nou Cťitkou zemi osvobodil od tich
četných ptjavic které i krve zubože
nébo lidu lijí a tyjí
Celá řada přednich francouzských
liitá uveřejňují doslovné znéoí listu
tarosty Obce Sokolnké dr Podlip
ného (afdanébo utudenlfira Toulou
aeakým a provází je sympatickými
Soznámkami 1'sant to zní náiile
ovně: 'Sdělil jsem VéS laskavý a
sympatický dopu českým utuduji
cím kteřf jej přijali a nadšením a
e avé "trany učiní co jim bude
molného Teto tak přátelské a
srdečné pozvání ne strany studují
cích milovaného národu francouz
akého nesmí — - tak se u ná soudí
vieohecně — znstati bez praktických
následku Ale i my Sokolové ne
vzdáváme se ani na chvíli myšlénky
navfitfviti naAe tak milé a drahé přá
tele gymnasty francouzské a celý
národ francouzský přijití se a nimi
fi f fříir S í íwé í 101 k BvWf "bávající motropo
ludoul překážky p lN velkým ' e wífbo BeveroíáJpa(lll a
nepřemohou h na vlili a naši ásku ( nfte doJ k„ jf mnU
-neboř jsou nč hd okoloort H „Uý lÍHtkoýlednitl v Jcísle 1324
nč í nel zápovfd vlády které jak p „
te ná neodatras y _ tu aspoft m 0-2kr
někteří i nán dostavíme sedolou- m t m
louse Do té doby račte býti ují-
itčni našich pocitu nejhlubSl úcty a KrajiMC ! CccllOVél!
ce Ma zdaří ifr J i ouiipny po-
alanee a atarosta C O S' - Poznám-
ky francouzských listu k tomuto
dopia prodchnuty jsou nejvřelejslmi
ympatíemi francouzů národem
peikym
Hth II JliHft Přlbřwkfl
9 v
hIsJm ílřm Mlitidl a pM
hoolitty dttfHitf0 jl I lioj
d4řkfNil litinami hlkri i4
'iřtřm i4obiml at I Uhly -tUm
Mftho ři-lin pfiilo éplftí na fniiifin
#hř4nily ymtm tih litot !k
t!ik4 pofiořřK lil II j fi
rnM islky j4íífi — V Sfft
♦yp'ikl dň f řn 1 prttt n
Knho t f(l4řká ulif I na tuttm
Křr poI4ř jftl Uritil ot4ffil b'i
'l ?'l Kotlin p K rif i IrimU
ikk#ffi í-koft Mjitf řhflj
v hfániti rrhhi ptpfry vrátil
fttiplt ly I vUk ihfint limj
u[ttl ir4ý( I xp41hín lk h
jnti býtl d"prn Io Mněním
"kod jt iřomn4 řížfti ihfi
ft#ft dof ir)4ma — — V VyfMrh
ClřU llřfll )IOf HMd!ot Jř
fn I4ftka joul p4 a) '' 1 1 a
Imií il bl Ik r lo il iJi
étlo 1'onévalJ o vfftikn fdtn ko
biji ffline poiístl bjlo tavtďno
třrtihf Mříni — dubna o
poUdná h tpykl v ulici PaUchlio
v Iludíjovifífb idiofi jnl zniti
krovy čtjř domli Akixl páčí m n
6000 ilj 17 liáj-mnlkft ]! 4ko
irno
íďtlttí mrmmlny J Jú4liri ~
V lUrliiifi vvi liAíjkl zahraničili
Čký taopi V'laf protraiul proč
vlastni nnbyly přvf leny iiftlatky
J Kollara V kvftnov'rn Ml
Dm Ti řrrvrnce připadá ICOleič
naroii-niny pévce ' hlávy Ilcry" i
Kollara a k uctčnl památky té nu ly
býti tfh-ané ostatky Kollarovy z
Vidné do Prahy př vezeny a zde ve
"Slavíně'' na hřbitově vyšehradském
uloženy bytí Kapitola vysthraIka
proboštem avým P Lenzem v čele
ňiryal tento překazila odmítnutím
přijeti ostatku Kollárových z důvo
du že byl J Kollar protestant
Kdyby převezeni ostatku ze břbito
va av Marka který rná býti zrušen
K utkalo ae s obtížemi překážkami
ude Kollar pochován v rodišti
svém v Turčanských Mosovclch
Vidy a váude le nám co činili zápa
siti a nepřátelským nesríášenlivým
katolickým klerikalismem
Ve proHpěch Matice Školské
T Čechách
Paní Koutská ze So Omahy $ 100
V čisle 4 oznámeno 1410
Celkem $15
O další příspěvky žádáme
Zprávy osobní
— v mrvu idu ]im iUnl oviuu pa
us doktor Wl(la i Crťi Vin %iM uuilll
Cn-tH {ihd pil roktu U krttlfki dubí ns
brl Um Triton tvutaiho Jmiiis wsmanlU
trke jMt nyní bt odporu o jbltliiillui
lkt v Blla Ca poíť )h nul otimriť
ss B4 okr- cmna Ltf II dMI Ui nikolik K
podA v 8BBdrt Co kUrU noiioi liufch Uk
tt Jorovlr Krtjui v B1ID Co uoba ii
grlolovU 1 BJI v ítíbi tf do Uk dord
uílio Uksfa
$10 Vflet o Sůcridan Wjo $10
V úterý dne 30 května bude Hur
lingtonská dráha prodávat výletní
lístky do Sheridan Wyo (dobré do
5 června) za velmi nízkou cenu 110
tam I zpět Lístky ne budou přijí
mat na vlaku číslo 5 který vyjíždí
z Omahy v 10:15 hod dop dne 30
května a přijede do Sheridan dne
31 května ve 3:30 bod odp
Veskrzné spací vozy z Omahy do
Sheridan
Zvláštní vlak pro návrat vyjede
ze Sheridan v pátek večer dne 2
června a přijede do Omahy v sobo
tu večer dne 3 června Lístky bu
dou přijímány na tomto vlaku jakož
i na vlacích pravidelných
Tato jest nevyrovnatelná přítěži-
poít! toh sjuríkb a to oyiiijšUh m
mi konin AmrUr i Jtarob mbí id au
r4a! Mt ukfeh poit tumk tnu
I S'?''? V4"1-' "
oMr41 M M t4Ufi 4 tnoko
tairmai
ZPRÁVY ZAKRAHICKÉ
TřXrimirií Krt
IV inlm tttiim bjlll V #t# Il
fiajboiHMjff i vl"'b tr Mil um
k lr ftdbvvaefrh PII'" tofii
Mv lly pnhktfe# folii fi4fřh tit
ifíioftl tlmlho krijht h
v Tnitrinvi V ln da míl vjlr
polili r yh t §i ř4vt rol n
lil) # cill P'Uft nlfifiiU vi#
hkýrni l lfljv íml ftátrhy 'h I
di sřtlmu khll la kotíc k4ral
{mU plihr# a iniloval n ť l
fprtvoj vjťorti r'ehk# byl
vyllin'it Týl [ťht Vitotipil n
řrřiilt a pol rntnviti Vitk
fiillt-tk vjjidírfif jhi povalovil
)f Uřioři 1 1 ar4Ikti a anif by
dffv# pl#ddl I4dl ! tu Uttnu
VVk čil fi lí ři4t4 a rhytít
Kuňkám d kMlkn al JJ i veti
ktUo roicílrl folriiítl shodil k
vliWmi Mfíi#ňf p4lř tm
kýrh Vřava k n ipopsinl pan
vala mul tltn v snímovřil síní
Punk pol tni tavíli n po-l!i
sněmovní a pokračoval v utkUti
(íf hft al posl Vatý IkhIíI po
ním velkým kalamářem Kalam4ř
len lečnla ntffíl nýbrl rotbil
fi o puí atol a inkoust potřísnil
řečníka i nikolik linfih poslancA
Pak prý jU ííitl poslanci ztýrali
ttopiie basám knl! fxdkovic
byl prý v mbeipečl zbiti a seif-nl
ukončil Knlle Ubkoviu prý drl4
přípravy k několika smbojftm s
svými ůUíčnlky Výtrlnosti ve
sněmovně způsobily 11 velký rol
ruch ve městě Studujíc! univer
sity prý vytloukli okna některých
domu Sněm bude nepochybně
rozpuštěn
Vttký sním byl císařem rozpu
stěn jx) výtržnosti která tam se
udála Vsak mladočestl posUnri
dosáhli co obmysleli t"liž zabránili
přijetí počátku trháni zeiiě české
Hyla to jediná cesta která jim zbý
vala Než sáhli ku kraj nos tem
interpelovali předsedu však tento
oznámil ve středu že odkládá od po
veď na interpelaci o týden a usiloval
o to aby byla podána zpráva o zří
zeni krajského soudu v Trutnově a
přikročilo ae k jednání o ni Kdy
by toho byl docílil bylo by bývalo
započalo trháni země české na kraje
výhradně německé a kraje smíšené
(výhradně českých by nebylo!) a tu
dali stateční obhájcové práv če
fikýcb poslanci mladočestl za nimiž
stojí národ na jevo 2i nedopustí
toho za žádnou cenu Proti Dru
Vašatému má zavedeno býti disci
plinární vyšetřováni
V Plzni spáchal fiamovraždu v
návalu chromyslnosti advokát Dr
Scbanzer
Ve V(Jni raněn byl starý kníže
Salm-Salm mrtvicí právě při sňatku
své dcery a hrabětem Hohenlohe
právě an snoubencům udílel po
žehnání Výtržnost na sněmu
českém byla předmětem jednání
ministerstva dne 18 května a usnu
seno bylo prý na tom že vláda bude
bezohledně potlačovati výtržností
protižidovské a protiněmeckó (Vý
tržnosti protičeské budou nepochyb
né dovoleny ba snad budou i zá
sluhou!)
V Pařili Sir Charles Husaell
pokračoval dne 10 května před
rozhodčím soudem behringským ve(
svých vývodech Hnažit se doka
eati že zabaveni britických lodi v
moři Ilchringově ospravedlnit! se
nedá a vykládal pak původ a pod
statu práv roku 1607 od Kuska
Spojeným Státům popuštěných Ve
schůzi odpoledni mluvil o smlou
vách mezi Huškem Anglii a Spoj
Státy a let 1824— 25 Z textu do
tyčných smluv snažil se dovoditi
že Velká Britanie vždy ae stavěla
na odpor ruským nárokům na vý
hradně rozhodováni v moři Kchrin
gově že moře to není mare clau
sum raořo uzavřené po němž
jezditi se nesmi nýbr! le všecky
národy mají právo po něm jezdili
f Mkfiril fi loni pvUllnýi h vlo
lik fik)h # fi n Ml Arnrl
141 tii dUuy opřltl rliM
Lituj prý vibiítj li li"f lky
lll slil ril prý by %
k4rn Um Vř4tltl pofJvII riáfxky
n ťiUnl objítřilfiy byl 4jdnl 1#
prv při ři-lhafsřif llkl
fliř llf[t pokrajoval v
jvřf#fc U tntfllm m Um f v4
Uhl tHvo'H v 4jm aiigtíffcfo
Pbm tot t Iřoíl lifil st 4 al
14 Alfk An %% m Vsttř(řk
p'řili fřiřofik ý ltiirn'ř í'iř
mltih h 4Uitoff tUfi%w tnttiííťt
o'i I l a J fávMHřo 4'riíný b
OCH fi(í )' lnu
i it tt t t rubivl i kilM
f řl!#JitolJ i jrt stát t branné
přr l!rt# V Itřk ři o lvii
pornfifkn rfař# iítii% I vt 7hn
Islrl pravil "Jest nřií n k
abyrliotrt lflll vn Vib'm I t%
Jil aby bq oifift hH vUti byl
jojíiJfi arm4li ptl-btij
rmriolř a pMvofr-nf a J4 vyival
národ aby voli k oimi otMn''
prii(i Víffcy twi ot4ky Uu
ptijl přrd tonta t#J -IMelitíjW poftA
vadl od lil 4íl blahobyt vl-li
Hyf fiás jko řlřin cokoli llíibi a
dělibr vínky řfiifM-iti mlněril rni(
iiynl tistoiiptii stranou poněvadž by
budoni nost nI vltl ohrolovaly"
Vzdor Jdio ňilovtié agitaci má
t% ť že nebuď1 cvob-na vliína
řlkb snětn! jeho plánům pffxrib
va a pro ten připa l prý cUiř ihnod
řlkoii rvlu ae řoipntl a zákon
ittH'IÍ' Pěkné t poměry 1
V Itálii jest ministerská krí
následkem zamítnuti r o poctu mini
stra spravedlnosti
Pupti ustanovil Mgr Agliardiho
nunciem pro Rakousko — Satolli
apošudský delegát ve Spojených
Státech ujišfuje prý papeže že
kněžstvo i katolíci ve Spojených
Státech vfibee přejí si vřele aby
Spojené Státy zastoupeny byly u
sv otce vyslancem
V mdtli odhalen byl v Pešti po
mník padlých v revoluci honvédn a
císař byl svědkem oslavy těch kteří
proti němu před 4r lety bojovali
Císař byl všude nadšeně vítán (Nu
to by tak bylo chybělo když si jej
pozvali a když pomáhal osíavovati
'buřiče a eemězrádce" aby také jej
byli ještě vy pískal i)
llulhanké úřtuhj mají za to že
přišly na stopu novému spiknuti
proti Lilžcti Ferdinandovi jež způ
sobeno je bulharskými vystěhoval
ci Ve spojeni s tím předsevzati
ve Ršavě u barona Poldvaryho pro
hlídka domu a patnáct osob bylo
zatčeno
7 Sicarajni dochází zprávy že
povstání se čím dále tím více šíři
a odpor proti presidentu Socosovi
se množí
Srazili te Nedaleko Itacua
srazila se vojska uruguay-ská m bra
zilskými i došlo ku krvavé potyčce
Mnoho křiku málo vluy Z Pa
řlže se sděluje že nepochybně ujdou
panamštl švindléři trestu an soud
Lasační zruší roxsudky pro nepravi
delnosti v přelíčení Patrně mají
ve Francii též tak drbané advokáty
jako v Americe a také tam věší jen
ty malé zloděje a velké nechají
běžet ______
— Trpěl jsem často prudkými
revmatickými bolestmi píse pan J
J Thompson 1429 McKIderry ul
Baltimore Md a jedno namazáni
olejem av Jakuba tni přivodilo oka
mžitou úlevu
Spravedlivé ajlutá
V době nynější stále se počasí
mění a tělo lidské nemohouc se tak
vpraviti změny tyto podléhá mno
hým nemocím zvláště kašli a nastu
zením z kterých povstávají neduhy
velmi nebezpečné Nutno aby každý
měl doma tftvcrťlo ItaUdmpro plk
nínuAy který jii obstál dlouhole
tou zkoušku proti všem jiným lékftm
Chcete-li míli lék spravedlivý Jistě
účinkující kupte si tento lék Má
příjemnou chuť le I dílky rády ho
užívají Cena láhve 30 a 25 ctft Vždy
chtějte Severftr llalsám žádný jiný
V F Severa
Cedar Kapids Iowa
Hnéh ifr0 tlřř íí
f ii mih řfrvl it # '# ty
n im i v t
kurf má řlrořiířký lit
'11
r 4
V ilkof(f fiřr nsb tíl l
ikiil pořádná lk IV r na
vkrMt neirttr)fm lllti attil
t hřoftbktirt kitíf in rtbiill VéQ
t jt p4vé lak poltiM jk)
iníll trod4rtoif ilmrilrj a od'lrt'
ulít t řbiřiiřirt fďb mítl bmsKi'
kimf m bivofid 'ktfi jí arovnalf'
P# f fi y lk Vl-ober-n aii4i
na ro ivt4tt( k prv kttar af tk )
řiífný nb rlr-eb fcý I )#! li př
ktjM 1 by n#k U UM to '
ipn)oino noriťM f přoťi I fa ť
ndbl Mní IV-ř nou Otl#n '
tíi tm Wiřioil lili ďrd
looití vtllobprft #kl přo kl
r#lyili V ) jf ilivn k ly
tolik li'" byť líni ttUhm a U(lt
ěloÍ4l f hřrt fltMI'1 ilofU prtvd i
0 J lři'di'i annen m k drahám
Mull a lény vtlť st4řl postavM
I"htí a rlm lf nft I nvldo
dnih f íljl dobrovoln4 doavrWlr
nl lom l IV ru n UU katar i
AI I !♦!' dobrá noviny Km'
1 I roitiřujl Ieíti líír II II it'é
bili Jím vyl4nl ou Jn malt
ifomasm onoho obronmh' mnot
Ivř J-nl dosii I riějvkýřři ihřonii kf n
katarem trpí Mnoif icmajl ěaa k
lení jiní nedbiil o H-nt a mfioif t
op#t tievřM eo ítoii Tyti přížiny 0
zdrliijí řoiřivnl nejvíUUio o- f
kladu b'kařká vědy metl tridefm (
lidstvem jiký byl kdy vynalezen [
Vsak Vř4ty o toru litiipuií rychls-
ji a rychleji každý mMo a nikdo
neupře 1" se btIJI čas kdy bude IV-
ru-ni známa a vaiena v mmi uo-
má linuli v zemi
Uiiteěné pojnlnánl o kataru 41a V
kaldémii zdarma IV-ru na Drag f
Mamiííctuřing (Vmipany a Colurn-
buOhlo
Prudké deště a rozvodněni
řek spftsobily ve státu New íorku
v posledních dnech mnoho iked
jel páčí prý so do milionu
Policejní chéfové všech vět
šleh měst amerických odbývali v
Chicagu sjezd jenž má za účel zří
diti národní oruanisaci a jednotu
Sjezd zahájen byl dno 18 května
Ve výstavě chicagské měli
dne 17 května Norové svflj dán
zasvětivše norskou budovu svému
účelu Norové ze všech stálA
unie byli zastoupeni a celkem 10:
C0O jich na "světové" se sešlo
Počasí bylo jim příznivé a slavnost j
jejicii vjřNunna vesaere spoisy
1 J' t -i i T l l II— "1
ho ji sučastiuly
Státní federaco práce provede- Í
na a dokončena byla dne 17 května Á
v Dcs Momes la Iederace spolu
t Jtviiri ťrace na nrisui rukou v
ruc ubírali se hodlá a vyjednává
ul vo směru tom se již děje ' J
Soudy jež vznikly ce apcfU
Kconomitft v Pittsburgu 4fl
zadány byly budou vyrovnány
Obec Kconomitu a členové její 1
chil se uvarovat Skandálu a proto
nřcil Mnudv nntiAldoii '
I "~r 4 v
Výbor spolkového senátu je
muž bylo svěřeno aby vyšetřoval
otázku přistěhovaloctva sešel se
ilna 17 kvfttnn nl tfllin Tulnnrlti v
N w Vorku a byl přítomen kdy! z !
lodí vyšlo 5000 přistěhovalou te
všech zemi
Do odvětví spolkové pokladoy„I
do 15 t m v New Yorku sešlo se' I
celkem 600000 vo zlatě Z toho jj
přišlo $200000 ze západu a ostatní
300000 bylo zaplaceno taraníray
bankami v kanadských zlatých tninJ
cích
if
Pani Finney-ová v Huntvilb J
Arkansas jest velico ai Sfastnoi i
ženou ještě šťastnějšího otce jeho}
obdařila v jedenácti měsících pě
dceruškami Ku konci m4je lofS '
ského roku porodila dvojčata a nV
počálku tohoto měsíce opětně troj
ČaU též děvčátka )
ÍJeorge T Ilambert i okres y
Lewis vo Frankfurt Ky obvin' "flf
řeči své jež měl tu 19 května Tf
město Louisville podmazalo něktC"
ré členy státního sněmu aby voli
pro nový 'charter téhož Něklcf
dostali prý až $10000 za své hlaaS
To již so vyplatí být lumpem jeru
na účet lidu lije
4 I
V
J