Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 24, 1893, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    n
tril4rt rt li tul
tk Víi JfnrWm
Mia ) avt
M IMH M t kl lil
# (Ho a -aN }
DO WILBER NED
I ri rumuji ft iffrti pf ífMvrárii l
Í' itijt 11 p rlir kettuft
obchod v nábytku
poIirolnli'( v(
'41 poafouřtni a rt tm m fen Uk
F 4 Hiidífrk
ba Bohuši Maloch
1'llAfJUK
NKIHl
Ltiloinlkllp stíelby a hudby
m m
CUNG
frávl y4il Jmim 4t f4k4 IlIttaUovMé !
►r# loul jiťt ibft Otta drth rftfe(b
MM kid tt brali eo potfbaj Aplnf-a) ap-
nfuKi u !"] vita wciiw VBiiiaa m
I iJi M a 11 a_ (kl kil
lakaalia la oba rif )t ibii u boctlvá tc-
rfat) Itldana kdo il př' Jí mni 4"iUf p-4la
mnu v oabotaa rdarma
19-) M J PIIIHYL
408 S IUIstead St Chicago III
Kupte si
?lttAVNl LÍSTKY
DO ANEBO Z ČECH
— OD -
i HAVELKY
TrttopfnM lektali
$4000 v druhé kajutě
Z HAMBURKU DO NEW YORKU
T0JISTÉN1 PROTI OHNI
za nejlevnější ceny
Lt
I rUárna otavfuua t Badttl od I do 11 b ráno
yUrcaa p'4lonl:
I J J IIAVErICA
ioom No 31 j44 K Van Duřen it
Í Chicago IIIbj
Udni-tt Lake Sbore k MtoblRna Soatlit-ro
ft B Oxpot Boom M
mm NELSON
POZEMKOVÝ JEDNATEL
'okoj 3
yrkr Illook
OMAHA
I Hubl lna prodo] vybranfab 60000 ttkrt pdd"
lokrro Booka f KniUM a 100 rarai u prtl
lrnoa ena od $8 do $10 akr ui s rkt k aplí
luť Jadna daaltlB hotovi zbytek po Judo
liltlai rocul ii a T pro drokl
íPamataJU U okrx Iťioka J"t aproitřiid nJ-
Ulho ptralíailio km)a f Anarton
Jt k Jm rybrat tyto potemky pro apolatuoal
{)! Ja vlaatnt lato )a uplatila bolovi a mohla
7bt Tlm Jiiti la loto Jboq Bi jlejil po
iky aa to coa nyní v Irlm
VMAHm Mi 1
"C"" i yrv wbu tuiiw unu
Přlprarujl výlet na tyto pozemky
den 27 dubna t r
WM NElON
Im Room 8 Uarker Blk Omulia
Jornřfno nrJ?kuSnřJ5íral amerlrký
I MkaH co nejlrpfil lék proti íAem
fadcřnlin a JaUtrnim neduuSai
'K dosláni r lékárnách a felntJSÍch
t hofltlnclch
) Trlnřr Tflkoobcho víntm
087 89 401 W 181U U
Chicago III
m
ROZKE ZPRÁVY
ťťl"t i Im lttni tu VirStiil
lllhun tttmi mfiU4 lMifc(rh
lft1 IMrlfit aln'f i
(jrfli HUtft ilo llfifiti 10475
WK JriS l-!řl#lřfrf fIř fI
Jai ivtjrt4'li llia ff řk ř#
lim A yhm r 4 J# r' lrf ita
finint'jř
ťř f riinA rtllrtf a l%ln'fit(i
ífil W'HII' Atm t In #)(
al nll ? Iif joatli kdy
14 k almrlřf ta WaaMntonti
HirrtifrH řnl klr)in fKifttan
rklri kA { lhiji al"ňíKlÍt lijl
ktll (ma r'ri& rftMiř-ffi
l"5 0l kJMo 21 mthjl
mají até U(řii oUrná řlk(rik
ítl jřitliiíl kll4 Umji frri'
nutii n lllol a mi in ' l Mk) tu
jí lanlu afřttii t% ffi akuro
i'u' n Jako jindu atrf'riti
7'yitiré thitiíatyf hluU jí
J f lm tlm li firt I'ornjatiitut
Jen: Vrav tM Iin]( K jlumlj l
k rilijini AtiH-riky at4U vátlio
iitj 7rtOfi Kolumhtia coalmÍ
rat in H kr&auý ptat r)20 roónř
Jfho kapilAn mřll klý plat # 10
iiinfťii' a ptavri $i(iu a! ♦iňO mfi
Vrwí iUwir v llrrcfijovini ala
víti bude ťťký a!&Ifk roltm X
MUtku na Moravě pan Vik Kotlt-k
'o!ťčn6 a panem Dimitrijem Uili-i-em
kupcem t Moxtaru a ataví ji!
pivovar v Ulagaji u Montani Voda
jest tam výtťínt i horakého prarue
ne ř ky Duny Sládek pan Ktiřick
jent abaolventem prainké aladjvnícké
Školy s r 1877 a býval al do r 1800
at&dkem v Háraje v A Od r 1800 ai
do nedávné doby byl upolumaji tělem
pivovaru v Kovaříci u Sarajeva
který koupi přeíel v držení akciovú
DpoleČnoHti
V Obrenovci na území arbiikém při
hranici bulharnké bývá každoročně
dne 13 dubna jakási nlavnont ku
které ne hcIiíi! lid nejen urbuký ale
i bulliarský Srbové i letos upozor
nili ředitelstvo bulharské drahý že
tato slavnost konati ae bude aby
učinilo opatření k dopravé včt&iho
počtu pasažéra Ředitelstvo ohlási
lo to bulharskému ministra vnitra a
ten vytval krajského v Trnu aby ve
srozuměni a okresním náčelníkem
caribrodským podal mu své dobré
edánl o styku bulharského a srbské
ho lidu o slavnosti obrenovecké
VyŽ&dané dobré edánf mčlo ten
smysl že podobným stýkáním se
lidu bulharského so srbským šíři se
srbství v kraji trnském a sofiiském
že tedy je nutno aby bulharskému
lidu návštčva obrenovecké slavnosti
byla íapovčsena l'řei tuto zápovfď
sebralo a v bulharské vsi Željuňi na
proti Obrenovci 200 až 300 liulharfl
kteří chtěli přejiti do Obrenovce ale
na hranici jo zastavili bulharští žan
darmové a tabránili jim jiti dálo
liulhaři vflak se nerozešli a slavili
slavnost pod bodáky na tom mfstč
kde byli zadržáni lilu příklad jak
'vlastenci' a 'intelligenti' slovanští
umélo slaví hráze mezi nejbližsími
slovanskými národy když příroda a
tisíciletý život udčlaly mezi nimi
tak malou ráznost že v celých kra
jích nelze rozeznali kde přestává
Srb a začíná Uulhar a naopak
Vilém II jeda do Vatikánu byl
nemálo ano trapné překvapen že
lid vlašský jenž při příjezdu do
Híraa slávu mu provolával při této
jízdé k nímu a nápadnou chladnostt
se choval Při svém návratu s Va
tikánu prohodil Vilém II k hr
Kulenburgovi: "Div Ještě že jsme
vvpfskáni nebyli" Lid italský pro
hledl krátce v málo dnech už co
vlastně Viléma II do íiíma vedlo
Yi faUjtift !! dft I
W fi f ak)rl dli lolřilrh t
díl -Iřlní Ut 1n p Chluidí-i M
hft f ihv lín v Jntfluti n"l f)#i
uttttm frl?v nf byly ihrftt
f(ifc ni ířakf í tiHUuj tftrJftoatl
J#-jí'M áfrři jf itntiíil podnik
(t Ulní Uřiiií t
tafnt nlal f(2 ftkrxiak tftínl
jajíl fdiyvtďUtva tfM h4ř'lvé
aíofViJtl llMt (iftlí
fiíři't ail polti ajftfí h til řtt
nýiit třli'tfři ynt tt iorti-i vy
dnfm i ditalli ai dfri nrh
řiftin fc J( btlfUkU iOt RÍffff křl
liAřrtdřifrb ffdtkt"fV fcUM dí př'
Iiriflirl flkfíkfk ttit uUjití
VMfř řnU km(i k-i!ťi tSiainarkl
Iliři4 Itali "Af lij Uim%V"
a jim omilítí j r( ljo4 iií
ilrrkrt ilí(tilfi( li lít Vllh
jn pH ilriiiofíitřin frli v divadlo
utlirl i V airtft h kfiu(li diim k(i li
ff VSjf a May proti tklmn dít
din v# Ví lnl ktfří přý f tnolitu
iimťký řá atvank4 VMmA p
ik'witi Vldrft ncantf prý tý 1 1 J"
ritrni a řti hrami býtí pronrat-
l"int VÍ U(tk(m divadlo f raké alo
v Iré by bylo fiárfxlii nainnu na
potupu Tak drk fetovali nfniftl
atu Irnti jml vi-ll Hí liíírerřř Fran-i-oiuaky
ítilaky inaTaraky a bMi ví
v jikm jinťm jityku jitft smí
iiiluviti na vídi fiikýťh jevUtfi-h dle
libuatl vak Jizykem pětiny oby ta
telatva f IťtMkřlio jaxykem národ i
jel na U-drách svých neae líhu vel
inoceiinkho poatavení říie jejíl Ví
deň jest hlavním mstern česky
mluvili ! iiemí Do Vídně maji
přístup jen naSe peníze ne ale ná
jazyk A což kdyby s v I'raze na
totél postavili stanoviako V té
1'raze kde Nř-mcftv sotva 15 procent
a kde nyní mnohý vsedni den dávaji
se neméně než tři v neděli a ve svá
tek dokonce pět německých před
stavení Den před demonstrací v
josefovském divadle měl říšský po
slanec dr Grosa co delegát generál
ního schulvereinského štábu řeč v
místním odboru téhož spolku na
Vídefice v níž o rázu Vídně vyslo
vil se následovně: "Vídefiáci ve své
známé netečnosti nemají potuchy o
nebezpečí jež jim hrozí počeštěním
Již nyní pozorovat! lze totéž co dělo
se v tak mnohém dříve něm mentě
jež proběhem doby zúplna propadlo
Čechismu Stav dělnický a řeme
slný zastoupen je ve Vídni téměř
výhradně Čechy a také mezi malými
obchodníky a živnostníky jest počet
Čecha veliký Svou ékolu mají Če
chové ve Vídni také již a nyní ozý
vá se ceétina ve Vídni již i z jeviště
a nebudou li se míli Němci na pozo
ru tu snad za nedlouho budou pro
národnost svou ztraceni" Co by se
stalo Čechiím kdybychom v Praze
odpláceli stejným zpasobem "kte
rýmž nyní Vindobona holduje české
muse" kdyby kazili Němcflm v
jetfch divadle jež požívá o 5000 z'
vělší subvence než divadlo české
německá představení?
Zasedací sin městské rady v Pra
ze byla opět svědkem bouřlivého
výstupu jaký vyvolala interpelace
mladočeských radních týkající se
návštěvy starosty Dr ňolco u mfsto
driitele a přítomnost jeho při přá
telském dýchánku místodržitelem
pořádaném Jak známo přijala
městská rada resoluci odsuzující
jednání místodržitelovo a nyní hlav
ní representant její koná u Jeho
Excelence pokornou visitu Mlado
češi povodně Žádali za projevení
nesouhlasu s jednáním starosty Dra
Šolce pozděii však museli se spoko
jili pouhým konstatováním věci té v
protokolu
Ilucklen's A míra Salre
N)Iřpll maať na avoit pro portn'or olra
lny olikllny vfeity vyralenlny llaejr atfrdli
rueaosBorwalny kuNokaa vlncky vyrainolBy
koinl a aplnl )écl almou kilu nebo nevnnmoa
ladné penla Kuti aa aa aplnoo upokojeno!
ni-bo aa puniifi trati Ona itc írldíka Na
prodej va virch lékarni-h a a Uuodman Co
akárnlkA Omasa
KupuUe len pravé Severovi UH
Na každém musí býlí jméno tfenero
vo jinak lék není pravým
Z ČESKÝCH VLASTI
I'i-lry hit ti Um rnkni V fd rl
Kfj'ol f I iPa- Ulítt vypnkl v
rtedíll li'idlřtj pi4r jřn'il pdh
I 34 n Il atl ř m #Mf vakn
rDfil kUV)m li aml iiá
bytkaw Um a(d TaUUN
fcpl lbly ppelatn Jeden atařae
M pl4fn tiiyrtil ja len tntií byl
(rÍ řf rt Také Mhoíelo kn4
h'iillin dobytka Dvet thn
jeal b plíalřell Ak'd kt l fi
JOiřii) poh'M byli Je fll
?WI pijiiil Dna 27 duln
ldeih# vytukl V tfíih Pluti
li a(frí alř'-Jfiy iilřlrilio ďdu
Tereaiifit iejpf# ytryklýrli
ll(Jili jíkef #dier který iníil
třnjovfiii stíecnii a n4'inf ďprv
Itt hř dolil jakol líltt 4adrr nj
libelu akladiál fkodt yMt t
WfM il a "-Jiird bn&f IIMhj
il V tU IMííkoi kMi na Mora-
tátelejírf aS I t'l ííael vypukl
In 17 dubna odpoledne M jednoho
kramáře nlieft ktefý podporován ja
ví trém a suebem ia d5 holiny ztrA
VÍI 4 ěfael a hoapol4řakfmÍ itaveití
ml Také několik kun tiot t ilho ď
bytka zhyiiubi v plamenět h Uldi
jet Veliká
Jihoafrická rýttiim dra Holuba
v Král Oboře hyb navštívena IM
410 platícími osobami kdelto ví
denakott výatavu dr Holuba naválí
vilo 17V'27 platících osob Úhrnný
příjem pralské výstavy I pronáj
mem místnosti v promyslovém palá
ci (tohoto příjmu ve Vídni nebylo)
iril 53900 zl 32 kr Menší příjem
při větší návštěvě v Praze zaviněn
byl jednak nižším vstupným — veš
kerým ůřadnickým a dělnickým spol
kom v Praze dopřáno vstupné po 20
kr — jednak i tím že režie pražské
výstavy vyžadovala mnohem větších
vydajft než ve Vídni Největší rozdí
ly jeví se v nákladu na hudbu na
vyšší mzdy jakož i na návěští a
jiné Obě výstavy vídenská i praž
ská uhradily instalaci a režii ale
nebyly s to uhradili předběžný výdaj
125400 zl jejž byl dr Holub na
dopravu svých sbírek % Afriky na
preparování zařízení skříní a j od
roku 1887 až do roku 1802 vynaložil
Po zapravení režie a instalace vytě
ženo z vídenské výstavy 11700 zl
tak že zbylo k uhražení 113700 zl
Oběma výstavami utrpěl dr Holub
ékoiu přos 105314 zl 37 kr
"Morana jn-ohlUlla" napsala ne
dávno Moravská Orlice a měla prav
du Zdá se však že toto prohled
nutí vypadá poněkud jinak než jak
ji Orlice myslela a jak si je páni hof
ráti přáli Za příkladem JSrna a
Třebíči kde nedávno pořádány byly
velkolepé sch&ze strany svobodomy
slné následovalo pohorské měslečko
Kamenice kdo odbývala se dne 30
dubna politická schftze pří níž přija
ta resoluce v níž za správné se uzná
vá veškeré jednání a vystupování
mladočeské delegace ve Vídni a
vyslovujo se neobmezená dílvěra
posl dr Tučkovi (Nová bouře po
tlesku) Při hlasování a opáčné
zkouAce zjištěno že celé shromáž
dění jednomyslné souhlasí s resoluci
Tím dána nejlepší odpovědi "Mor
Orlíci" jež nadhazovala že prý vo
liSové kteří svěřili dr Tučkovi
zemský mandát sotva budou spoko
jeni a jeho politikou na radě říšské
Když so dr Tuček výslovně tázal
přítomných kteří sice nejsou jeho
volicí do říšské rady nýbrž jen do
sněmu zemského aby přece jen
vyjádřil se otevřeně zdali jsou spo
kojeni s ním že vstoupil ve Vídni
do oppoeice proti vládě byla mu
pravá bouře potlesku odpovědí
Výltory prostějovské a přerovské
národopisné výstavy zažádaly o sub- j
vence zemský výbor moravský a jak
zachoval se k domácím moravským 1
těmto podnikám slavný zemský vý-J
bor? Odpověď ryt Šroma jako ná
městka zemsk hejtmana jež zaslal
Ittfi "?4bat! h povdanl pfíaplvkl
M ti4roopirtof prAmyalov-vt
(imíleikoff týatavtf kleri for
191 v J'rotrjovl pořiUni lf li má
Vyloř nemaký př'i fil(tk pv
iMb (Mír vyliotltl MmoM!'—
Vin feakon výiUtd #lnaký ýbo
morivtký perí ftm4 n-i hal ťf
oatfoatřelef k'"i atriHi( attrnarkoa)
idlll filpř)T přehojřiii dif a
vidy ř 4ptijí výÍMr-fd lom £
aký hiř-l df a lřřti kleli míVky
wblnž poep(ií nejpllkrejíl fl
povíř J li adroin Bi po-lnik
eký jirhl atfrt po-Ujnoit !
lebnoai rttiim riárlaím felpárcfirn
itoitll jíl eró &4Hiék5 pohrdá-
výi li IHřAlek
In) f tfVidffA aI-
lulivi d4l (MiiiatřP lířl Jeal yilf
kolem olriiiéov4hf okresů Hlrana
tnllřť#ak4 br4n( hrdinl vlaaf ť
akou před limto ii4ilnDn trháním
ht I tl Mřo'ei nemohli d'l D
ťtnnl poblíleti ni naailí (o a {(
vili im proti něrnu %U ileehta ta
lístori ká íleehta ěeaká která byla
vidy nepřítelem národa t nlhol
vzešla pomáhá Nmeom V uakuteě
Aování jeji I plito Otáika stálo
právní není pAnfim i modré krve
aktuální obrana národní jeat jim
teprv proti myali Treatuho-lnýra
Výatře'níkem jeat % očích Jejich
každý takový horlivý Č h bráníc!
svého lidu (roti útiaku a křivdě ně
mecké přepjatýml Zilajl se jím býtl
city a snahy národní krotili by
chtěli zastance národa dále jako je
krotili po dvanáct let ve spoleěném
klubu na rajchsrátfi za éry staro
české Avšak af si dají pánové
pozor aby nepřišli pozdó ku pozná
ní jak pošetile podceňovali ěeský
národ a jak nesmyslně přeceňovali
sami aebel Český lid až dokázal
že když to poměry velí beze šlechty
rodové netoliko obstojí nýbrž bez ní
a proti ní a to jest život svftj poli
tický a duševní obhájiti a rozvíjeli
Toho důkazem jsou každodenní tá
bory lidu kde vyslovuje se důvěra
mladočeským poslancům a odsazuje
se jednání šlechty Ano i sami vel
kostatkářští voličové přijali resoluci
v niž žádají své zástupce aby připo
jili se ku straně lidové ku společné
obraně ohrožené vlasti Avšak tito
nalézají se ve vleku Němčil a vlády
a jsou hluši oproti volání národa
Jest na čase aby jim národ zahřměl
do uší jinou píen I
Frantihk Ondříček na slovo vza
tý umělec a slavný houslista jehož
jméno známo je dnes po celé Evropě
jakožto jméno virtuosa prvního rázu
podnikl v poslední době uměleckou
pout? Itálii a mešká právě v Parmě
kdež čarovnou kouzelnostf svého
smyčce dobývá si novou spoustu
vavřínů uznání a obdivu umělecké
ho světa Ondříček vyvolal parm
ským konoertem svým seasací tak
velikou že syn největšího posud
mistra houslí Achile Paganini na
znamení úžasu jejž vzbudila v něm
velkolepost Ondříčkova umění po
zval krajana našeho k sobě a při té
příležitosti ukázal mu balsamovanou
mrtvolu svého otce v kovové r&kvi
pod Bkleněným víkem spočívající
Je to vyznamenání veliké jehož po
sud nikomu se nedostalo tak že
všecky listy vlašské a po nich sko
rém všecky evropské o něm se roze
piřuji o tom pak jakým dojmem
na Ondříčka samého působilo svěd
čí vlastni slastní slova jeho dopisu
jež o věci té do Prahy zaslal: "Ne
mohu vypsati" píše "jak posvátnou
hrůzou byl jsem jat když před sebou
jsem spalřil hlavu celým světem
obdivovaného velikána Jest úplně
zachovalá a neztratila podoby"
(Slavný Mikuláš Paganini zemřel
jak známo v Nizze r 1840 u věku
58 let) Ondříčka obdařil Achile
Paganini při návštěvě skvostnou
podobiznou otcovou připsav na ni
srdečné věnování Ondříček setrvá
v Itálii po celý květen a rodinou
uspořádá tam celou řadu koncertů