Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 24, 1893, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    u
4-pnKHOK ZAPA 1)114
V lir- hlIllA MMlf?l
lín aíff 4 holml
Mni t tovl lítnl MeNalli
fll ItloMf ldmbljsV# (jf
jdft! lotiJ n lm r4 ti v}tv
vilovou M 111 í-třiřfll f I l
V! lk pořad MHHtnf
pfáaí lil vboV9jb VU#r#
dosmlnl JiJk mnjf l li "I
třtafn i vlál utvrád fff '
♦ l10rtrf I thfioi ♦lVooo p
VťtnťK( řlll M ll
Krtm iirftfi m týloli proi jl
udil ti bud rn l'fif !'
tpntohtm ikjm I t'14 odvo
lili ftfiii mi rif řni k ď přViáf
ti nt v i4l"!it?t ti litUt
wliittti Mi'nfifi bylo l fidí
t#U lidi!! grrr4Ifil Ihti rM
aoval 1 J í!#nu li liiNtf hjb pro
pout dti ljll jřti
(tnvtrnlř lioÍM tritii dft# I
kvfto t Maalih V ll fiíkolik
doma proliibíítkl dnmlt#rn v
hoitno bylo ! #% tM I vyslovil
t Un afnjsl ! ijLIin byl im
aloí-in druhu řn-jiioflllio potállm-
li ! 31 Osob dolrtrih pskoll
njrh bydlslo a ty rabit hýtl mo
hl kdb tjr I výbuch alil
j'noa dolu IV! kaMýrit dotnrm
Í5 liber dynamitu bylo poulito
Zavedeným vyiVtfováním přiŽln
r f na stopo pachateli) tk apofi
tvrdl olit ie jestli budou dopadeni
oviem t f cl nlie Iid jt velič
rozhořčen a plj si ab lchatflé
co nejpřísněji potrestání byli
Itozěilenf v Mucatine dostoupilo
vrchole neboť našli um v uličce
i domem J 1' on ne tu kterýl v
poutej ním přelíčení proti hostin
kým ivídíil plechovou krabici
naplněnou sedmi a pftl liber prachu
Ka krabici připev něn byl doutnik
Nikolik výhrňlnýcb lišta bylo na
ulicích nalezeno a posláno návlad
nfmu ▼ uichJ vybroluje §e vSem
kdol vyíetFovinl udavSfh o Ke vý
buchá úíaňtní
ZaNtfelenl nprrhlirU
Ttlo rallíittťra vraha k smrti
odaouieDého fen! před nedávnem
apolo druhým vrahem Kohlem te
Sing Sing unikl naletěno dne 16
kvřtna v řece nedaleko včteni
Mrtvola Rohleho naletěna byla nř
kolik dnfi před Um Ma se ta to
ie Fallister soudruha svého tautře
lil chtě řplíe aniknouti a pak vida
marnost svého snažení nemoha se
doaUtt přes řeku spáchal samo-
vraždu
Myslela ieť otrokjní
Z líoonville Mo sdřluje se že
Edie llickmanovs stará ícrnoSka
vyhrála soud proti svému taméstna-
vatli J Hickmanovi Táž slouži
la o nŽbo 24 let a teprvé roku 1889
se dotvédéla Že otroctví jest truse
po ťernoška vidouc že byla pod
vedena eadala soudné o t5 služby
ta každý mésíc čili celkem $1400
Porota přiřkla ji 1700 Obžalova
ný jenž po řadu let již věc prota
hoval znovu se odvolal t tohoto
rotsudka Veřejné míněni jest na
atranS černoSky
Zase tatínkem
Cleveland po druhé jest prcsi
deutem a má být co nevidět po
druhé i Utínkem jedině proto prý
přesídlil se a rodinou svou na letní
byt Časopis "Sur" praví že ta
jemství o kterém se již déle Šepta
lo a o kterém členové domácnosti
riresidentovy patrně mluvili nechtě
i není již více žádným Ujemstvím
ježto přece již jest znatelným
Tajemství pozfistává v tom že Čle
nové rodiny naletaií se před zajíma
vou událostí rodinnou která jak se
praví očekávána jest v červenci
Tfo také vysvětluje proč president
ai pospfíil uchýlit se se svou ženou
do venkovského zátiší
K 15 cenrencl
Tajemník líoke Smith oznámil
dne 16 t m že smlouvy Čeroký-
sy jsou jím i zástupci Indiánu
podepsány a generální pozemková
i i I l!
uraaovna připravuje jit pruviui
nni b'tďii 'i lli ti lim jl M
futřnf ílklil- mr li%l
pfikrt )in i ríflřf
#rttt % mrikřMf fft( řkrfřif h
tlM Ml mm In t Jiri4 Jtl
f tihnt rwiMÍ stitl ttU f
roklimac ty li a Mk h
II trtiřm itfa pH l#ř"ký
ký lid rtii#rt( riíi-ř-
Siil antifk! iiy firUí t
lnu t ktltft Ní f- n t M Iliw(
bití "m%nit kt-řil Itft tnt
Mi"lil"tí k'řířřfi l tti !
ti vtifl ♦ I líi-t'1 liftftiiM
hfřti MNfil ( Vkih
ifkU ťrn nihAuf f drďk
"í jf tnhi lly itťrf i vytoki
jřdfh In v frh?i-llB tot
ýmjth lt"itořy ly díf v
Art líiilíliti l llnttip!
'i 9 tf -" l t U Ml h'v 4 JI
í liU h přfiřřimn v t% d t iíti
fMri'ltU Jt ht rrtí
V liffitt llliftol udil dnt
t m vjbmli iifU ( liřl
„ r a liru v klihirnf OUm
lďif )t byl tk ihřrimný I tlum-
y rrUhn iriMtrcka # třily a n
mnoha mMdi tabulky v iikiifrh
opratkaly t dílnlkft na rnl-
l byln zabito a h kolik ram n
flíiha v ýbticbo jt iierninu
Výbuch udil natřřtlm pomhodl
klihirny a Un kda o pHčini h vý-
uchn by něco líci mohl A Jan-n
pit mrtev lýl v muw-th Udí
yl sim a nim a nikdo neví co dí-
al skola výbuchem MQohriá
áčí se na 1150000
Jit B holit t
V Kansasu Mo mají také tak
tv nedělní klid jen! fanaiinmem
zavání Nyní dolo i na holíce
V apelačním soudu sudí íiill vy
kládal dne 15 t m nedělní zákon a
vylolil jej po spftsobu smýSIení
zbrklých kazatelů Státní zákon
usUnovujc že vlechna práce v ne
děli mimo práce domácí je přeci-
nem Holení brady je přečinem
kdy! to dělá holič ve své dílně ale
každý že se maže sám domaohohti
bez obavy před trestem Jistý ho
lič z Moberly byl obžalován že v
neděli oholil dva nábožné občany
kteří chtěli jiti v parádě do kostela
a za to je odsouzen Sudí (iill tento
rozsudek potvrdit
UprcklI z tezeni
V Lander v okresu Fremont
nedaleko Cbeyenne Wyoming
odebral se ve střed ujvečer ňerií do
vězení kdež měl čtyry ptáčky pro
krádež koní uvězněné aby jim dal
jíst Chlapíci naň již číhali a sotva
vesel vrhli se naň sratih jej k tě
mi odtbrojili vtali mu klíče a
když do jedné celi jej zavřeli vyšli
z vězení Aby pro každý případ
byli připraveni veSli do úřadovny
Šerifovy Um vtal si každý winche
stěrku a v příSlf chvíli již pomohli
si v cejbližíí stáji ku koním i zmi
zeli Občané mnozí je sice proná
sledovali ale marně prchajíc!
střelbou se kryli a unikli dříve
nežli úřady zakročit! mohly
Tláda bude platit
Již po kolik roku veden byl
soud proti v ladě od některých tm
porteru o to zda-Ii jisté zboží má
platit clo co ozdoba na klobouky
Ženské aneb co látka hedvábná a
týž konečně rozhodnut byl minulý
týden a sice v zájmu importérů
Vláda bude prý musit vrátili 8 neb
10 milionu zaplaceného dříve cla
ťod vodoa
Větší část městečka Newcastle
Pa byla dne 17 května pod vodou
Voda na některých místech vystou
pila až na osm stop VeSkeré
loďky které jen ve městě byly
k vypůjčení byly zjednány aby
obyvatelé z domů jichž přítem
jsou zatopena byli vyproštěni
Skoro vSechny továrny a větií závo
dy jsou vodou zatopeny a několik
továren bylo úplně zničeno Několik
železničních vozu bylo z tratě
spláchnuto tratě poSkozeny a věz
nové ve městakém vězení hasič
nro osadníkv dle nichž zabrání stvem zachráněni bf ti museli Po
g ~ 0 w ff w
pozemku říditi ae má Pravidla několik dn& silně pršelo po celé
IV nhfyltahil A tlud oh rVk I
M#M vylila — l llř(4 iprivy
ififfiMi iinn ii rnni i"
hkoltk dn fbi a hJwím rVk
t nfthojt ii vyťiu(-iU ě M
plivih -'M 11 ekoff Ni nikolik
řníl třti Jn p( fod-il koy
t tím lř)n4 V fflAt Mh tirf
lky j#l řnM tik l!My rii
llkf I #rtti#ifi l ti I irrf'it #
protrhly # vylili l h IoII a
H!%iU ( o-l ttoi fttu
lti!f V křri riwil jr("n I
ll tll l Ivliitf IH-hfiii níkft
k fivoll df#!kýtt I'MI
odplat ttt" třj ifti'rny a
Iko ly ohromh 4 l#tl tft bi M
uhynili hjH ni-ili i ii hnitu
tiifiir m f$fh Krír thtlrř
'ř"ti(i piifif tthruriý lun jt
#t# lni Klthnitht hi ftftf Klio-
iiísíifi jh 'wlřili tthfnuYt
řotriřj tw i!l a IMt
nrlll 'f tfitilitt i ii liřinri Unii
f k riiřrt dottla Soiif nt ř#
bylt třliki a t mrakft ji lilo
Htif Ahtti'ilt kftnř IVhrii
utonul a tli ooly iiyntily vr tl
i4 li
k )'tlA J-
1'rifl Národní lanka v ťfdar
r'all lowa oiniiniii dn I?
ktítn úplk i dtla prVpanti
vi-ikrott svou tnotitott na lirmti
W M Fiřld A Co jl h jvle
podílu v banm míl Poví-li n-
! v'ikirýrn tivatkom banka za
dot učiní Věřitelů j-t ri-lkem
152 jsou to z víliiny farmři
Itoiumný éřrdnik
(íenerilnl privnlk ťrawfird v
Jilnl Dakotě učinil dne 10 května
prohlášeni veliru zivahié pokud s
týče provádění zákonu prohibiu
nl(h Hothodnutl to lze naivati
jen rozumným a uvítá je liberální
živel tamní zajisté s uspokojením
třeba fanatikům zrovna vhod nebu
de Temperenční taženi křižácká
je! v Jižní Dakotě se děla jen k
vftli zisku a nikoliv ze zásady ne
najdou podpory generálního právní
ka Týž poukazuje na to že po v i
'ností uenerilního právníka není
aby zákony vynucoval a prováděl
aneb konal služby státního návlad-
nlho aniž hodlá výpomocné za uče
em tím jmenovati dokud nebyl
občanstvem těch kterých okresu
výslovně o to požádán a nebyl mu
menován svědomitý právník kte-
ýž jen případům vážnějším věno
val by svou pozornost a nerhtěl z
každé maličkosti sám těžiti a okre
su zbytečná vydání posobiti
Zai stoji ten zákon (iearjbe
Geary-ho zákon tvláště v Or?go
nu odsuzují neboť se přcHVČdčiii
iž kde Línané náhli jeho slabé
stránky Někteří copáči dali se
pod rfttnýmt jmény pětkráte a šest
krátě na razných místech zapsali a
registrační listy až na jednu svou
vlastní poslali do Cíny svým přáte
lfim již pak přijedou do Spojených
Státu s registračními papíry
tvrdí že byli na obchodní cestě a
jsou tak propasovini Spusobem
tím asi 2000 Číňanu jen do Orego
nu prý se dosUlo Každý Uký
přiNtěbovalý Clnan zaplatí tomu
kdo mu sem pomohl poplatek ¥C
až $50 a ie to Minule na lodi
Danube přijelo C50 Číňanft do Ore
ionu a ti vsictim meu rejjriNtracni
listiny uřadfim bylo to nápadným
zavedli vyšetřování a tu teprvé se
vysvětlilo proč Číňane toho státu
Uk houfně se dali retristrovati
Číňané jak známo jsou si velice
nodobnf a podvod tudíž snadno
a
provéstt se dal
'ové volby v KansBiu
Skoro ve všech menších městec
kansaských budou se musit odbý
vat nové volby Příčina toho je
nevyhovění novému zákonu Mezi
přijatými zákony jest též jeden
kterým nařizuje se zvoleným úřed
níkům aby do 30 dnu po zvolení
svém podali soudu přísežně potvr
zený výkaz svých volebních vý
loh To zejména v menších mě
stech opomenuli úředníci učinit a
státní návladní soudí že musí být
odbývány nové volby an zákon zní
zřejmě a určitě
iiiil:
ii ml:
dHIU'
IIIIL'
u iu'
II II sí
unií
tmi:
UlVi
imn
iinir
-iiiii:
iiiiu
Ainx
tuiir
oltrmilf l Htut nMMnltti
ALLEfťS LUÍ1G BALSAMU
Mim s řlh Lh lirLK
ém 4 #- H llll#4 ' #
i! ♦ ! r
t--ém fm-IH l J t l4r )♦
h''ltff f '- flm f—mU
f ti !- i l-i rt'tlt4 I-
tl )lt MrVr ' i ♦ ř'l
mlm K"4"'f '(♦ '' ! '
jir- si i i ii i i1
M 41 ť I ii )! ff ) 4i
'aoi4v v vfii iM4slaft
po 25c 50c a $100 láhov
Hitluiiil
i
UiUnr
lUUnv i
HdhiU'
lliihanv
HiiImriV
Ilnhiiw1
IfiiUmiV
HdlHiiiik
HiiltjiiY
Hiiltiir
Miihiiff1
náhlili''
llaNaii
Ifllllll
f
lil Míl
D
-~r ci-iici-c-o
riíMill tiřjMul prntriřifif -itilSnf a iloldu ii-riiý JAi
nitrní —
lil)
7
r
H
cíColumbus House
na rohu Dcsplnincs a zap 12 ul
kterrm! r talfri t'l stf4ní dňm pro návštěvníky světové výstavy
vikv Mltnisti sou řistť a oiatfcnft 150ti itH nauza s m r
Ul hollrna koiipi-lna pridi-lna at I V restauraci poslouží s těmi nej- 7
chutnějilmi pokrmy a niiHji a ksl lmu hostu na vftli ponecháno lltt{
ulil iin niM' i uvili a en i iu nim nimi rni t
míru listjmH
'ř?liihii lí(nM nl'#A s blil tUkárnv 'Svornostr a "Amen4
- i i
kina" ent na ne i-řHolně í[n miste iro nftvstovu svtiove vjsiay ) i
__ i m i 1 1 m
1 1 1 _ iL I „L' 7I li flTli4ia 11 A tu fililn 9ř1ttí II n ItmiltlKU 1f
a avii " i_ z m )
miml r sUťr i ro ákA a uro iiIIki loril Hlavně !ro nse uraiany i
i fiiifm to mřiii ticiMil II lo ruinu rorličnt-h šeldlřn a měli tu tro la
onu dobu řádný domov Poněvadž lz očekávat! velký očet návslěvnl-
kft j-st třelia aby kraiain kteří lioiiji zavuati na vysiavu zacy se u
nííepsanych přihlásili dopisem a takto si mfsto zajistili
FR BERKA majitel restaurantu a hostince
A D SCHWARZ majitel domu Coiumbus House
213-215 "W 12 tH St CHlcaor© Ul
JAN KRÍLOVKC
pf"ila4
CHAS t VOPIČZA
nillihidiU UJ'lntilk
OTTO lUBÍH
poklftdatk
ČESKÁ PIVOVARNICKÁ SP0L
Jeiliný to ryze čHký pivovar v Chicago nabízí ctěným krajanům a zejména
pji hostinským ve pojených státech ve veucm
PRAVÉ : OBSKÉ : PIVO
wiiAnfesfe
z Ccsitlio gM a oejlcpSílio sladu které iest nejzdravěji a nejlepší t trbn
Kdo i pije jednou chce je pílí stálo a žáduě jiné mu více nechutná
T ouLii i iliiiílníi vLu Hvt slil ri"uit( A
Pan W J HULÍN z Milligan Neb jest naním českým jednatelem I
uro Nebrasku 44_ri
s
Kambursko-Amer akciová paropl spol
-~r-r:-rr-- ZE?řeplavT31 ceny -í —
Co parolodích expresních nejrychlejňí jízda přes moíe za pět dní 21 hod
Z Hamburku do New Yorku pouze M000
I'o parolodlcli pravidelnýcli 12750
Po narohxHch Union linie 12500
To parolodích Iialtické linie tlK00
To parolodích Italtlmorské linie I2S00
Ohledně přeplavu hlaste se u
HAMBURG-AMERICANÍ LINE
3i Kroadway gsiieráiut 4ř4viir 12T IiHalle St
NEW YOUK iioUfMosU I CIIICAfJO
ítidltel ěes odděleni
J V VoNutka 37 Ilroadway - - New York
árlkur Vctti
11 L Dmnii frodavaf rt W Vry prodTl dobyiV i
PERRY BROTHERS & CO
koniÍKshmAH pro prodfj dobytka
i
Drtila H o m FvrhíinnP! Rlďn _ llninn Slnckvard
I unwiu u v - 4
South Omaha Neb
tmf Dotazy písemní zodpovídáme ochotně a neodkladně
ZprÍTJ Wnl poíloo ssb Hrflckjf podims I OIJln?liy na k spl dobytks k !
Igfl ii dl" přáni ' B"nl docbijd ivliltlll [oriioít
v
ssb