Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 24, 1893, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    fciW ♦ -Ůfrjlí í&! _W-fejS-'!
~ POKHOK XÁIA!)H('
)
1
A f ! '
40l
! lťllHiJi
flMm LÉKY!
i — -
yUf km'Mif'1 itlii! MiU
a ir
mi k k kW Im wim fto M J i
" H IkďflMl k ť i l%tf ffr
'M I ' H a rl tulná ) V
"# l tt4 Par ar''lf a k'M
ttAi t ! ♦ (M II
Viiabatiata M-jr„i bia
Ubalili baltas řt pitval 4nkj
Ven Jtat ttklan M ril ttlii
'i irtiiw" h a ir iwii no nn'11111
ii na rn ininfii( ii'
' třř a!- litHI f
-4 MU to Kw
Ibalkiv rrf alalar pro Imtil ar awa
I fikťlwnf m ( krm fi U'l Iritk fix
wlaíÉiii ttat tf l4i Miiyiu
ttM4a liti ti áil f'vl a l#fill Irittarťfvt
traku) l-Mnk nmnl- i (i-H i limlf
it r-fiiMn pM ( íi( rmiitli t
m jt -i i na iMht fi i4i
"lfcnlk Ut rtlatA Ntaf na a1
'l jmih nl'a#'U4ll'!it'k a IihI I milfi"
Ír Ml lf JM h lll ll lKtf"l
II hf i ittil rml irni n iini
IIHllMté IlU 'l-nl M lii $v ltl
kalar rtfh II ! I I nim x'l n !
f h Hixf ix i tlilr rkilM lllwhiiikiitil '1
iiiim nmr li i kirii )! fti k n ii ť
t i katnt 'i-'lt i'iih h f tioroh - 1 1 n
jtťkf K"
)nlkef tiaiciiflifká n4iUť idavlr)
ito Jll# rnjl iifurtlMli-a -riil rliMinm
Xi f 1Th mri ni ki#f !i
té bfkfit a imiii ni im fitmm a iiimihn"
'in-i-narii'
NIMbDlkfiT nlíllrl hařirhok
Ainj lo mUtrariiiviiďl lolmin tlilkho Ira-
ÍW Zánvi-f) Imjl rkrré illn''iimr na ln
i ril# t iiirkk a luiji l- l l'rinh - iln
k yli-ilki in Tuliu mm l knlirhok
f úlu ir rti IiUhi Ixiiiiiir a pnilo hjr iwfiii'
áii-t V Iwlué rMliiií- :ia krnlikjf y-'
lihoikoTi kaLkr trf i Ixtlriii mlíA
Imo nmlik Itk imi mvfilř y ikU ii h iiřt
l'h a vAil Kioil k lii ii i _
lir Ji ) Hifi kalili
liiliii kr liio
JkMlIv lék prsti rhol-ře a prfijma
S-' '# i lili llainr
'! XV J) Ji v Uí-iil t lioli-ry a iirfi-
al ilomitl ln x nli li mi hikihvíiIM
inikftir lk inll clinli-fc a irňJiiiu oavfilíll
nk v knMiiu áii a Jn Imlii Ji lim iiJ
k-n pro i IioIitii iríijcm ttolt-r ii-morliun
ku kh-ři" iifiiralvll IhiIikIihi v {Milníku
Jl'í a iiiijHimli liIlví lít l k iirt Iwtni iich
í u Uilfk-OuialBlH iky aic
i ItUhBlkůr olej ht Ilernarda
hínl vM Inirt pícháni v tilu tiolcKlI kH?o
V4 liila ntiikv tiiiknuiiiini ii uii
llllťlll V k llllllxu ll M kiiUl U I IA11
"i It k iril rhimiiiuUiiiiiu—Ci iiii ImIivu
bníkovj oplatky proti boleni lilarr
h'ýf a ímxhii7 Uk pmll imrvoanliiui Ih
Ul HW llltHlll l - 1 I
1 X wi— vriltt !
Víl(kůr konfjftlrý íjrup pro dřtl
auk %vnnf HiioHiliifr Hylll lial prv
i jTilich vmlikti i ni in-iiiliivílAik ol
pH ilimlávkiil mlífi liorkfiNtl iHiwti
S nailímáiil liKcIm I vícm iiolcMlrm Hlhi-
Jo l prav koiiigíltcl ilřtl— Onu aTic
ItlulmikflT řerrokaz
nmKiii lllinrilirnu lllllHII m 1
í pravm nlřltnlcm ví lto druhu (Vrvft
ivi a tHi'iiiiiln uiiiii-k Mkily w JctA
ttiul dobrého vjnliilkii-Cniia lahvlř ky 26o
IMaLnlkoTf Jnte rrí pilulky
umnlly pnmlřiHlik pnul catvrdloall ti
lialiiHinil Knilváiil iiklUdHtí iKii hárlirl
tiluilku floiiliuiUil rávrnlIviiNlI ImiIiiiI
i ilaui iiln a jiným Jntornim iiimiioodiii
hnikora niBMť proti Hvrabu a rra
icnlnám
JI ryohln a HxiiWnfi vi íkcrA druhy a?rn
yrra4iilny aiMilfnA a HlHliiiikovyiii ki-v-
'1cin klurí
lÍ4— Cťiia kralicky Vir
- áníbora liojlrá mahť na rán j a bolHtU
m iiianť iřnii"nf hojí iard oltivh-ná rAny
ÍiImiU-bII unii tvy oilri-niiiy x} leiitn v
i a vfilrt hulí vmiilc kdu i-vnjíi t-iil
-C'tina krahlcky Sas
I krnlmiA : — Zl vám Hidáváui aiMiam
iBVřlřinyrh li'kA Junu lo v'nit phnl
í Kvrniiy kli-ráá Jmmii po ninolio mkA
íjintilll a i"livř nkiiiiiiiHl a jkouiímll
' J linii ni-JiuoiiilNíiuil It-kah vrifhái-ha
im-rli! Moo Ji-Jleh Jiat iHiiciiiliflnoii
Vfri-ilnoillv li k mluví nám ra pln a Jkiuii
i k rn lané íiiiilnii vMy NHiknJi'ul a x
4'Kiuíe KfíMiHiiou linii nrjnliliiif níjiml
f aVUrioiuii'iiull ky mnjn Jmiii k
I v k#i ni nliclimií na fiirmácli a V ka
I ámé v nUnIiHili iiiImi inřMtiíkárh
'ivolujl al iipniuirnlll kaliliílio kdo hy
yil lil
lii dm
m líním imy rn jit XHiu aaiiiMoiiv do
ravldoln ronv Kdo ihiíIk Vtvi
iiviiíiii Nutno knJili iiiii hv v náilu
y cnaial duliM Jmono tixpnmani uiaiili a
4UprtHHIII HMlllfl(Mll
ir i n_
jruiuiii iviiiiiiiiiii naiiiiiiin liviHKini
nám m vlily Vál aluZbovolný
[I Táclar L: lUulník
IÁ ÍMk h kárnlk a luMmlk
yJip 18 ni Chicago IlIlnolK
I Xn6loln-ll otxli Ji'll vylmrn řKkn-lo I
V lllaniilkav kaďniur v ulahodA mtli (
ria kiiiiujolii iiidn imill imjiI vílu
nou ad re au u a buda vám v"xilu aaaláii
ni
PRO MSI MLÁDEŽ
frM a liwřll
í4 frlM I t t tMl Jn t4t
Ml# ifil
t iitn Imml
riftlf
ř fxřrf
6kíi ri
ř'liljr
htf ail
Jud ilt
if pi
t třít hf
(r1 aUtif
illki V in run
lnuli- krf l
liřui' ni in# li
Lir
l í ř tn)(
Í1U rlitlto
k jrá I m-'1'
aul fr'l
tifiiili
1'Hila aU
lllfliilf
tKxifn vrtíkli
jrjlili kr7í
v ilíru my(
vo-la vtekla
Nyní mleli
a tu Kli
alova tklivá:
"Triíco kvapná
lilnto {Utn&
vMycky býft"
Pohádky prontonárodní
MUilril (itko-amtrlekf vyran] ioi Boaknl
Uchjtrént 1'alkoTl
Žili kJenj cliudí liilé kteří rnMi
xedin Jttl Ti lidé míli velikou nou
ti a bylo jím líto ubohých dftl
Jednou řekla 2ena muži: "Zaveď
jo daleko do léna a necliej je tam o
oamotř gHpoň nebudeme vidřti jak
umírají bladem a nebude nám jich
tak líto"
Muž vznl Hekeru a palici a řekl
dřtem "1'ojďte se ranou do Icaa
Co já budu dílat drva nanbíráte hí
jahod do ytoHti"
Díti ňly Oleo uvázal v léno palici
na Htrom a Žo byl vítr a palicí hou
pal bouchala tato do utromu a U-ti
myHlily 2e otec Slípá dříví
Sbíraly jahody až do večera Pak
Sly ra otcem ale nenaSly ho jen
palici viděly jak ho vřtrem klátí a
bijo do kmenu
Mezi dětmi byl jeden bořík o nic
vřtží neMi palec říkali mu Paleček
Ten vylezl na vysoký utrom a díval
ho do dálky V dálce uviděl hvČUo
Šly tedy duti v tu atranu kde bylo
vťtio Když nemohly dojiti vyleid
Kuno Paleček na neJvyíSí Htroin a
když ho Hvríku díval uvidM v dálce
chaloupku
Sly tedy díti k ló chaloupce Za
klepaly na dvéře a přinla jim babič
ku otevřít ProMily ji xa nocleh
Habička řekla: "Hojím lo vzíti vás
do chaloupky a! přijde mňj ayn
sabil by váa a gn(dl"
Ale že byly doti mal5 a v Ioho
byla veliká tma dala ne uprosit a
camkla je do komflrky
V noci přiSel domft její ayn a
hned vy čichal že má atařena ncco
schovaného Ptal ne co to je ale
ona ' zapřela Hledal hledal až
otevřel komárku a dčtl naffel Že
livln III nnrilň na nnf a avn livl
OHpalý dal tím dčtem na hlavy
'(ifn 11 ii
Al Pa!k l njul IMI
-k ii J alj třfni Jim t'
(lly %rtMtA ti ri'r K lla
f #řiíf j f l'i M $it Ittiff
Uf t tj#k'H f'!rii fkfik
tW t"líi'i f'i řlMÍ I f h M
hni ali
111 ']►! řknl jtk i!l# Itkif trfli
'MlMrl 1 írtlffifiU i'kifH " I
bllMt# l# k l a l - ' fil
-tí UI ) I Jf i i lín ta
f-WM 14 J řrll}fi '
l'li )lk M Hflf Ij b'l ' I
i tílik) (funí
IS iJ- j- Hrt MnitHil
K ll l-tl jíl iiMtm ti fit
tlik"t #k4l'i a n'l řj ti řiiři!t'fj
rva! itl ti l ) II a tkaly
l" li t#
Jk I- ntlil 't'#k M'M k
hiimi i'tl nu lily Hifti ď#
hii U fltil Jrt(rftj liřttry 4 -
ttf tri! LiilV třMrií řiíl afřMl
i litlii ku % f' ((' Iylir4li f ja
iiIi TI J l t-l- řiík ly !!
lili a h ll I l i iuf't!y a f ú-i
jim p'iná1ily iblřn t jim % I Ira
O tlarťm karaara a řkjtra ll#f
Iloajio kt }n řní I atiřliM hfg
(iI'Iki k'Mnira ktrrf ul myl iif
thytal Aly lir ni hrmu m-Jmlí
priii'íl litjiiflilř aluJcr aby Im
vialt itiifkli do fi ať aa t rit
ám o aidi alará SluJka polr hU
!trifaa kocoura hlko do i ait kda
ho nanarhala
Když odeáls ihl nti íiniítíný ko
cour do naříkání a liliilt nvl
nevdťketn I ilL f tu Kuplakal
1'alyíida tt u pláč liAka a priUhln
aby tvedéla kdo to naříká
"Proč pak pláčeS kocoure ptala
o ho
Kocour jí to povfdíl a liíka míla
ním útrpnoHt proto mu h kh:
MPojr no mnou mužei oalávat v
mém pelechu je v ním pro náa oba
mÍHta doati"
Kocour byl tomu rád a od {6 do
by tfittával u ní
Jednou byla linka venku a vidčla
jiti zajíce okolo líned na nčho
zavolala co jen mohla hlasití: "Zají
ci nechoď něm nebo jestli mfij
mužíček vyjde zle ti kflžičku zdrbe'
Zajíc dostal Ht rach a utekl na vyso
ký kopec
Jindy Sel kolem jelen a liška z
daleka na něj volala: "Jelene ne
choď Hcm nebo jestli mužíček vyj
de zle ti kftžičku zdrbe"
Jelen ho ho takó bál a utekl také
na ten vynoký kopec
Potom sel okolo Hrnec a liška ta
ké jak ho uvidf-la tak na nebo vola
la a nrneo utekl na ten vyHoký ko
pec Za nčkolik dní byla tam
všecka lesní zvířata Vypravovala hí
o lisčinč muži a ráda byla by ho
spatřila Jenom nevodila jak to
udčlati
ftekl medvěd: "Vystrojme posví
cení a pozveme oba k Bobč"
Všichni byli srozumf ni Napekli
koláČn ale nevčdčli jak je lišce a
kocourovi poslali Žádnému se s
nimi nechtělo každý so kocoura
bál Po dlouhém radční se oslali
zajíce Ten šel a jak uviděl lišku
položil koláče řekl aby přišli na
posvícení a utekl
Druhého dne píiftcl kocour s liš
kou do chaloupky kde žvířata hosti
nu vystrojila Vešli do svčtnice llylo
tam mnoho jídel ale nikdo ani živé
dušo Zvířata se ze strachu poscho
vávala Srneo vlezl pod kamna ostatní ws
ukryli kam kdo mohl
V "cour a liškou vedli ke stolu a
jedli A pili co hrdlo ráčilo Po bo
dech rozhlíželi bo po svétnici
8chovaný srnec byl veliký a tře
ba že se krčil pod kamna přooe mu
▼ykukovala špička ocasu Žo tam
byly mouchy a do ocasu ho stjpaly
čas od času jím zavrti l
riiamavajt a j ani i''iaj jrj ()aaa#4
Ko'ř Mtfil J Ja in jí f -
k'il M k t"t't a Jik ta jo
lifcil kil o ťtm $ kmi d tt
h'l Mrhř- ffr'í t%ittt In k I
f iř ta 'lr V tl t naaijtlil Jintk
fial lila kofinr Ítrl4 " řl"MÍI
't ta r4 Atik i ik 1 ta til d t
l tťi } k riavrťtft
ÍHtA-l by 141 if kiřj-t lí
l''t t f(fj -f0
trii t flihtlil f-n flť m #
Ay J" ííři4ířirjilMt "j folnla
W#!'rft Uan f Arntrp"
nmm®
jr- f t a!'-i''a Um%
1 1 K i kf 'i !' iii
t- t ! f a j-iii f us
" t ( I" ! f-wl -ní- m-tíé-tk
k:4' - inn f H hii 4 a aM4n
pr ili f íiufnl M
(i 4H ♦ H a-mla loímn
Ii4 fiif t Irl a aMMm l'Hik1
Uii ( aiAlioivot ilíf lwr"-lil
k:{řy vrnf aBwtutrf a#iw#l ďtnt
Imir#ii r'imi'm ti4 l 4i( éni
4fjf ltmi říl krkrkf a
ri' rtrit a V-riu1 V'tnlat4 klé-
f ivi rMfi arř-řif vyr4)k4
rii hi iiwiKiKd ni pim-
!! ířm aitit im n í4řhf1 f-iá4
4í ai'il a trr fcírt at t1 yMVHl
IAhi Mkťt a a tiránfm ř-ť'
fm i iii i w 4( ai( Jeiinairuká
aLiMiffl ikMiino J t mkmimf
t t!in rifili i4iíif k
M Mkr a lékárník ft I lr(i it-lr
t l MkártiOťV a SiUOita
►-tBiti-H Xf-I Miaý 1iiil a
tikoll MM fit la a 1uf 1iitittt tl M
ptibi
!)r Prtcr talirnfj
lil lil H Iloyn- aa ÍMrio lil
KIRKSVIUK MO
rántitaU lairlM a dofulá vt- kaaraka
todiilko plwtva i&tlU bulabl 'Uk4
Ul ]ak'4lprMl falitatl tAiaa Alf MjM
tnl0ÍM AhyaU pnanadlll taoldl a ala riwiby
p4lU tl pro taan a eaaotk
aur a mason
řidli-1
M-OHr)
Kterákoliv paní
kli ríl bd( obouin nitváalm naáioli kvít
ala r% olyí' ]ní I Jemná p- řlra obdril a fa
Unl na míl ndrma 15 tttinlolovýcb obl4 tt
ramli au pliiitrm opatřenou obrati-n
ty na adma J J f l grucerUty nali kuolikhkoo
kniha "Ilamly llook for llady l'repl" obtahn
}lcl prtdpUy na n ílva vi bo drnbu Jkoi I
kUrykoll c tibU ubral: BoJImánl" Krá
tka r bíNkího klubu" "Jublonl kvit" "Ouv J'
ni b "Koti a já"
ťletsťliman k Co
Pivodnl vyrublUlá CineinnaU Ohi
vanálio dmtdt
CiT Zikili Ui úpluoa adretn vUobo grooerlty
Jakoé i adniotvoo 4S— oh
Nál krian NOVÝ CENNÍK obtahn
Jlrl burvotUková obray Jako! l
VDáknry (MidrobnoaU O pováttiiýcb
naáiob liiirmon lic-h a nlunech
! Prodávánu Jt -a HOTOVfc i"b n i
YlUHk HPIÁTKY komukoliv
II A UM UM K ZA #:(' TIANA ZA 7"
jwpiíu ti pro o tk pnDMTon i nn
PltU lund na
UUUIUUU U UUII
ITO— Ir)
Wuthlnyton W'-w Jtrfy
MíJSTAItSt A NEJZKUSrJNfeJSÍ
e h 1c ý i v ťt v 11 í k
V NEHRASCE
jati
VE EREMONT NEB
PotluuKiícbotai vtvtnoh prlpiidaeh tondnlcb
T ktorékollvJk íiUU tuila a vjakimkollvik tondá
aotb piiradoa v lakámkotlvák pMpndi Puť
náotllttá praki lundut mJUfuJt dobrá výthdky
AdriwuJU: (4a-
x-iiicíc a noivrežAi
Fremonl Ptelr
Do Saunders a okolních okresů i
Kolnlcljunl pfeji tl ntlnltl pftjtka na farmt
aneb poaemky na noJIevntjM roolná 6 roky pojí
tlili majotek a tpoluhllvycb tpolřínotit koaptl
ntbo prodat farmo proplavat tttky doCeebnab
aaapet vymana dfidletvl n f n aneb potf
bnjl ll priea Botáfuká draho anokoll nacbV l
d&víron ohráti t aa
ALOIS J KUDRNU
v Pbvnim Na rodním Banko
ITE WAUOO
NEHK
mn?&ř& ' WřV-'" '
DOSTÁLOVY LÉKY
tf lko Tiřatí a f nf- l 1 1 i i 1
d! v hik jí ft t U k k fh anfi r k
ItmluMf kl4i-) ratl laill
T' ln'i i i)ii hi t ti linu
lltl e+ Hl lii i t -tul )il f ' m v if
'I # I lt li l f
Mil' ImH fli imI K
i Jn' H n M f „ h
lBIHl I i4rlt 1t"S ♦-' ! ► H
""I aul f Vrl 'H I -
Mun i a iM a ik' kun aii 4 iii
a tnlkiHf ! atk ) H ka' v
( i hri ai-iN iaa"4 t:
Mm Ml rKi ďfli li i J - 1 u
I bI ! lif i Icuhu tn 'n ti H i ii"
) I tl-tftxH iw V 1 lfi -u l I !
i-i rmnhii -- V riu ř
ifiaia
Hltlif 01 t l ialaimt
'iilvn mi nmiim U i# nřjb fi'-
! r"l kntritrn #-inOniii J t lhni řr
'u( I ninv Mi-niriy i a'niuir iif-
II V fc '1 řl-l fcttif Vnly n tuny
wm rt iaiii : t r' mi-v !
mi fnlďn Hcttuhf k"iii ai Im illka
'fifiii Itfttmifi linjl M l' hi'1'n'iit
lfnin-iit n!-nii)r imr inj Jiriiti#
t li (M-miHit li ) m khuinf V"iil t
Inhr niir id tt aťl ald - -1 a la In v
italif rk prali rbnlrřa a prújmn
i#'l iaiavn na tíklmU ři'Jttnvi ho h knt
krho wUiil J--liilí a ili lilu f I-k prull
Mih li lii lnImliVinMi HiiIH ti i liili i tmír1'!!
kl iiv ki-llm h'ila arvrk4 kulkr íi-lni
lii-iiiiw l iIi-iiIitiI Mha'if krvavé nu (li-mu
lul é iiiln a tirnvnim m iiuk i ih Jakckullv
wiiiaiaty
V ptipad Hni fhol'řy li dttapIhVh m lnlíik
m li iililii Jihn k-kil dolatl ihkI Ii hIu
triu piliny inl by aiáif ai- fiii-li- nn v m'-i-i'M
li n'JO)iU-Jii-h V kall ilmiii lin-JI mi fm
'til Iiy k iii iiiii v pádu miiíi hy IiihmI kIimuih
ii II iniliki— fiká lálirv ftK malá
Diiataloty pilulky pro játra a ledviny
Tilu pilulky KVliit Jmu nri-ny a pni ní "
imiKily lijll iiininyliiym prilhilkiin prnll
tarpť- niv 1 viinat I ih"nll # lonalnal I
'iríiy i liui' IpMtiii-iiiii nlmlkii a dn hu oíkil
viioll lni imi"tl xávralnoHil hlavy lil'iil a
n Hilikii jati-ra Milvln 1'llulky lyto tylvíl
niku iiinnliii ihiKiii ni iiraltřli' rfii'iiiiiii!liiiii
lny viHlimiiiliumtl chomli ledvin a llnych nu--íinlkíi
VíiilkaJii H h % KitkiMin)i(i slavil
'iiUHtnvy ani li a plckaAťk f Iní nf t li Ji jiiu vy -iiuniii—
ďna krnliKky íím
Hostalory prášky proti bolení hlavy
1'nUky tylo JM'u innli a nnmlno mi N-nm a
loii-kťiii vody iimdi Jinou Ickullnou Olinu
nijl kaAihui fmllvoii limtniml Jiiknit Jint í
imrl iH li'kil (iilváili rllil a nhVho co hy crlm
nrii mohlo tmMiilltl iii'ji'hoiilollvfjíiho n'
iiih iii Iki Jiiko tvlcitiil b k proll holi-nl hlnry
uko mitiilit pmll iicurnlKil a knlou imlilmi
Milhdni jMiiloliii-lio druhu Ihmliiluvy prásky
irniIlKili iiililHvy iiviimjl iMib roviiťho— ťena
iriiii'ky 'JÍM
Dostálova masf na rány a bolesti
Jlojl vld-hny rány firatv IxaMnrnM rfií!l
vhily ojHih nliiy apálinilu)' hnlvij Imlcall
nlivlit-líí im nohou ttariicli ]IJí— Cvim krnbl
fky Z'3
Dostálovy rj tečné kpky proti boleni
zubii
ZHRtnvi kašlou holuat miíili Jukúkullv soiiHlavy
( ciih lulivlíky luc
Dostala? ničitel kuřích ok
Ji t prnví nlfllid tfrhto IlilHkynh traplfu aftá
ilný kdo trpí kuHm okem utmiíl hy Ih iií-Iio
lijřti-CViui láhvo Umí
Dostálova vjleéná Sarsnparllla
iDoKtiiCaHuraiipiirinn) Ni'JIpíi proHlfixli k
pro víwhny ui-iMiřáilky krvo ni-fliull k Jiillu
kym-liMim áiiluilku KtratA Kiiinl íiinilliinoiitl
viiolii-ciiii aliilioHtl iiilinl piiinřtl hIhImwiI
ihtvii liolciil lilnvv iiďkli lio krku Klnbomi
naka boulu vřudy vyntííMilny na kfižl Hý
řili kutiir uhry riUo olu rt av Aiilonlii
tiryaipliiN fkmiiiumid— Ona láhvo ÍIimi
DoslalQT lék pro ledviny a játra
(DoNtHťa Kldupy 4 IIvit Curu) Jiwt W-
i] ILIH tl lltirlil„lA HlilIllWli llttllMlI
v aátííM-h jatrriiiiii skvrnám naliMilm JAirám
kitinrnu v iiiípIiíH Iwlvliuii h júinU h n ?luf i
iiiiicriiíin i-ilvinám obtiXní-mii močili pí-
cuani kiii rrnry viiunnír nu """" i"' ! -
liiriiiin itjiiHkym hflotfku aW— Cenu lálivofl
Dostálova vj teřuii žaludeční hořká
(DiiHlaťa CVInliratod Rtomiicli lllttora) Zi a
iiiťiiiU tuto piipruva Jcat víiimfl iwjl-í Hillvku
a iii'jpHJi'iniif Ji doihiVHtrl rhutl k Jlillil tt ni j
jlalíjil ořlvovuli'1 Co ptOMlřiMliik pmtl nexa
Jlviumtl Jamrním a řaliuli'1'iiíiii noduluim nm-
liirll ni d l ílou'mii' atd mírná tmito fck
aol5 rovnlio-C'iii liihvi: tl00
Dostálův Hubltcl Škrbavek
(rxiaiart Vrrmlfuirn) Jcat Irknui velmi pM
Ji uinym Jen liflnkiijii na vyhulii-nl furvii a
Jinýidi i lxopáMiiíka v lidském tí Itt-Oiui luhvo
2i cmítA
Kdo tíohlo hlkA JoSlí iii'7kUHll míl hy tuk
nřlnitl pH ncJbliíSt ribXltiatl a pfcHvřdi1! i
l Doatalovy Viky Jsou bi a odporu ni-JIcpíiml
V iiiixllcliiHkóm trhu JmruovlUt ji-lio lliilsňiii
proti kaíll nohyfi'Jii8 aootvfdfll a kuídy ho
snovu koupi kdo ji ] JihIuoii xkunil
Na prodej ve všech českých lékárnách t
obchodech
rláitnl vkody ta pokytaJ( obrhodaíkéai
íkivoliijl tl upoMrnltlj(Hlnohokaldi''hokdoa
hy tl lky má ptál fa Jhciu hotov poulili I Jo Ji v
tl not 11 vfl po obdrJrnl ceny Kdo polu 15 phd
platí £6 exprtma iky tekuti! tn poilou n ox
pn't a nul no tixty udat I nrJhliMi expnM otlico
AdmtuJta jodnodulo:
J L Dostal Ph O
Cedas lUnta Iowi