Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 24, 1893, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t
í
V
- POKHOK xAi'A!fJ~4
nlli K4ř-fth( V Um f II V
MiikotiMř i Utf mi'k Jd
fe#iok4 lll-W ' I
rtRnvM t " ! In# mI t jt
vír ÍJř ll! tttt k Liiiul
přitká Il (l'( k- NV lvi
ftáMihl obf llf ftapMlhif ni I
# Mtl4t Prt r !' ťjti ť tkn%
fihťitnnh It r Ukttt M I
vlíi si vm'i!iI Jk "! 1'tl
tli mk jj!l f riMn tikj nlfc-lf
řta-k4!i i tiIvof i! ť-mrkjr
říini ()' 4k m II-'"'
sn I j n4 o r r Jíl Wit
h f řrt -liil 4 j fí'a
ll jKHlffřlhfl w řf!i vvm M ai
ďtV'Uní p Miakovkh' I fcí
wrtfftli mil4'k ptttati Pylti
provedli dr Il'i'if ř trtf-ř dr 'I ii í
i if MVi ř in liín Ik
1 líInk n-mMt ni í'I !
děrf Many PolrVb odljvi! #
ítfftk i b-jnho 'Unlví ři
t#l iriámýi h ř líny p Mk vk4
ho Naraavitku 'I)ň
kolik ěn Ů kttíc Přítli p M
kovtkěmit pliti (iff{ nji
pMmajif
— 7i#jif l'Iri kó krihy vi-(
M pěknou inj!enkni iM liti Onu
se dělní kou ppuirni k ll !' lni
kftrn zdarma t Jřln]r j - k-lf
(rici U# Iotati k !f hlásili fy
míli MUtnf olUr ř u lilřft
Ir4r # uchopit kJyl
h% v my!u tom o-lri& v níitiifm
iinřmu přijt n-bvU Mll
pHfpí-nfm fl r uL ýc-lt d Inu kýrti "ri
nintcí optAvarnii nám Ni14 i
upřUi U intiticf taki lot tu
iJejíítna vulíce by jropfI
— Ve utředu podal wiudť Dí rka
rothodnutf uví ve relikím 1ktijni'
Poláka SwiniamkiiiO proti re v i%
kimowiczi Swin'ur§ki íiloral ku ('
íe prý mu ve íkole hm-lia ubit
Kněz hájil ne ž kluka potrcotal
kdji ve Skote řpatní- ne citoval a
jeptišku uraiil Obé utratí y předve
dly celou řadu evčdkft a právníci
argumentovali hlavní- zdali knfi
míl práva hocha ztrestat dle pravi
del Skol katolických jako vrchní
správce řkoly ci nic ťřfpad od
týdne k týdni ee vlekl až koneční
soudce rozhodnuti ne na středu od
ročil Soudce uítial 2e potrentání
hocha nebylo prý pHliSným a obža
lovaného kn'ze z obžaloby propu
stil — Na 15 a Williams ul v 5 1309
dělníci p Kmenta stfihovali domek
pro nějž pftdu vyhloubili V zadním
domku bydlí rodina krajana Frant
Hambeka 5 letá dccrjika Marie
Tfiera o 3J hodinž odpolední vyřla
si na schůdky před domek jenž
následkem vyhloubaní přední čánti
lotu na vy výSenině ne nalézá a nežli ne
t dělníku tam pracujících kdo nadál
zavrávovala a spadla dolu do utudně
kterouž právě dělníci pHkrýli
chtěli Nežli se tak stalo bylo již
neštěstí hotovo Dělníci okamžitě
sice pospíSili na pomoc a jednoho
soudruha po provaze dolu upuHtili
ale dítě již zachrániti nemohli Než
li dolů dopadlo rozbilo si lebku o
stěny studně a jen mrtvolu jeho již
vytáhli Otec jenž pracuje v Knut
Omaze v barvírně nebyl doma a tu
možno si předutavíti zármutek jeho
kdyi z práce domu se vrátil Matka
ubohá div si nezoufala Šerif Hen
nett as za pfll hodiny dostavil se na
místo Týž za nepřítoranoHti koro
nera zastává povinnosti jeho i zave
dl vySetřování
Měl by být v každé domárnonti
í B Wilaoti 171 Cly a! Sbnrptburg P
praví l by relitfl být bs dr Klnťi Smt DU
eortrj proti qacb'itlnm kitl [iMtanlnáni
m j1íb Jln byl nanifllks ji'bo kdj itu-
byla lipáUm plie doaUvIrilra m po ebři
kdy! ríB Jiní laky itor lakaf 4 poml JI
namohlo Bob-rt Barbar 1 0'M'kaport Pa tvrdl
la dr Xlnťt 9avIlaoorr7 proíl
ci ria ostatní eo proti namoci pltoul nitru]
Itia aa nnryrovií Zkoata bo tahva na
Kkonika zdarma f lakiraa OuodaiM Drog Co
TaUi Uhro po KM $100 6)
Prtllllrlon
t ktltfis
Jam v rfxM Aih kt kolarn
mini ila kl %
Uh vyl tij WiBfl ly lal'tl
ililff f i lll atl l bf Ibttlk
k ll y ►mll Ir tm iilhljíl n#rt
t thh notináf j'l WitU Mul
by iťkly l"a(f nk m1thm
(řk Pf-fi ílítílMk #f#ítiii
k litl mM h r#i ťdi
Jř' rtia tik HÍUM l#ř#tňl
B4ll
Jíl j-en ít liftiao itim r4 l
poklltrm p!oa4 O jtkf tnlý ťi
"it ! PMlii# !fi# j f
♦ í lffřl V d bj j řlití f k ♦ aii
tl a fťl f ao Jňioi kř
M4# U íj ) ř lrji b )ik ly ť
by ťa í k r Jk r 4
' k(t dj irfi kifťt
Vat tlifl d !ř M
"Noifi a! ai df ]4 m4m tiky
píkriftl kiftfi ♦!) hrJM pn
ř #4bt rlif ijfííi tjr aftfb
j4 fj tr fo i ffr n% i'ih lut Mltí
fi ik'dk'i d í'h ttk jikotik"
''l ík j-t U jat fy My
k Jy Jam# kařrt ) v r l I yaďti
liiíílfi ! řMHÍ a U t — jtká t
iroíni
Taký nlií-ný idrti poatibla tnt l
mi jtkl nrifiU by t radovali a
hic v pHIrálk4 h rnoikit nov4 j
tí tfbraiy Kf ikriia tiba
4h jrne p'tli ntukii hart
mtu MAIa jam í říkali li
pftvod řlořka Uto otiika % 5- b
ot4í'k j itlialrn v iK-úpruancu
mlhu pokryt neproniknuti Infm
mraki m a v příátt chvílí jil kat lý
věděl Je kdyl my z opic" nepošli
itíme apofi ji ku větáf cti a 14vě
dobrého útfle "národního" míti
mftl'fn' Nový obraz z mlhy se
vyronivií ukazuje sice i nevíme
odkud jame přiáli víme ale pruó
jmna světě a kam "pějeme Ni-k-le
není sváru ani hádek ba ani
novináři čtití se již nehaSteří
Pracujeme všichni společné k jed
nomu posvátnému cíli Vidím
tam nový Výbor Národní jehož
každý Člen doptává za upřímné sna
hy své a ovravdovou práci 5000
z pokladny cesko-amerického náro
da jenž snáší hřivnu svou na oltář
dobré věci členký "Uohemian
Voice" kterýž před nedávnem vy
házel jeňtě v malém formátu vyrov
ná se nyní wkvostnou úpravou svou
každému "Review" a přispívají do
něho veíktřl vynikající spisovatelé
ze staré vlasti kdež uznavíe potře
bu tohoto bojovníka pro národní
snahy české vřude jej rozSiřujl a
podporují snažíce se za dolar roč
ně předstibnouti i bratry své zá
mořnké Poslancové čeští námi o
to pečují aby o Ceších jen přízni
vé zprávy do světa se dostaly a
bývalá netečnost v ohledu tom již
zcela minula
Mezi tím co německý císař Vi
lém II nalézá se již v blázinci
diktuje republika velkoněmecká do
Vídně poslednímu Habsburku
aby uznal samosprávu Čech a my
tu v Americe z úžasného toho obra
tu se radujíce budujeme chrámy
uměnám útulny již máme zbudo
vané a v každé osadě čexké národ
ní síně A ku podivu všude veške
ré spolky české mají jen jeden
společný stánek jednu síří nedrobí
se více a pod jedním krovem se
schází Naše síň v Omaze stojí od
14 ulice náboru po Williams až k
1C ulici Jest budova to imposant
ní stála sice mnoho tisíc dlah však
již jest zaplacen a sládek nemá če
ským spolkflm co poroučet
V obchodech si nezávidíme ano
naopak jeden pomáhá druhému
Uzenář vegetriánovi katolík svo
bodútnyInéma grouerista groCeri
stovi a my novináři když se sejdern
div se radostí nad milým shledá
ním — neukuckáme
' A již nový obraz tvoří mysl má
Kdož by neměl rád něco pěkného
kdož netěšil by so tomu Jest to
věru jeden z nejlepšícb darft jež
máme od přírody dovedemli míti
trochu obrazotvornosti Těch darft
jest beztoho málo fantasie činí
nám ttlt řnh olklitfm fftf fitn
( tnirt Mitítf ml dá har Mpom
'! — my iíáiim řmmodifc
iMktilJlfmf lí JjlM
Vluhfti Jm ffMfsi 14 Is f ti
#4 llirt atalf tj přimluf
thjt itiUft trov4ftf Iift ji-
f rk bUlsřřfc f rh flw
N#f ts44ím j'í#s) d míl !'
4by p)ř4l4m bIUKí tiM di
dlt )! ťim řf o# íknlti
- ffl'i ítt 14 J
Wll H4mí (nh J"a)ltjl étn
b hťf -' tts i UU dftk tlfb fit
lV't'"t fy fiirfititt tJ'I mini
uvíffif ř4'ťíw Jvkol i aby [k'
f hllí ti SVotwtdít! p'l hl "
i bjif řij tri n t I i' b ftli h
V olití## tht flfina( ffiťj
lího jf řiM'l'i ly t J
tio tlniotf- N4 $% aklařiiřj
Mk ťi ftkoi{ f ani! aj f '#m
ofnfil ďitř vtilovtH a
vUls( míti ai řiiiofj!
UIt n řky kťMk lity 1
kvl Ulo řitkl pli I4k tlMtan
tki a líty olomilřii jim (
fiřn I4jí a tikí ytl' A
fol třpřií u titif mlid"l Jk4
to bjly kytížky ( U ili řoikoan
fthritky k 1 y I vidJI jiit j- ttk
íi-řifhě modř a bíl# ktlouff
jvk idray dob pMití h Připa
dalo lni jakoby a byly probudily
k notmu litotu vin hny ty po
dlé uai bM hlavií ky aatonky jvk"
by mn byly p'1-dÚbly do vzkMí
n' znovu olivf-né krajiny Inu
ělovlk by r loalf oakoěit VI l I
bylí ni jpat tajiitěno le — ho
nem ro pak jai-m in chtěl říci
vsak fantaaie mne opuatí dile
moha jactn příliš dojat — a příti I
do Omahy zavítavší na mne kývá
— abychom tli na jdnii !
Tažní (itárl
mezi touto a druhou stranou široj
kého Atlantu v podolů ci-ntovatela
obcholnícli cestujících a námořníku
jednatelů "nacentách" kapitánu par
níkft lodních lékařů a Mveho irutiu
a stavu" cestovřtelň vyathovalen s
nových ofadníkft uznávají a dosvěd
cujl dobré vlastnosti Hostetterové
Hořké pro žaludek v zabraňování a
léčení mořské nemoce zvedání se
žaludku malarických a rheumatic
kých obtíží a vAch nepořádku ža
ludku jater a střev Proti zhoub
ným účinkům povětrnoHti Spatně
uvařeném neb nezvyklému jídlu a
nečisté vodě jest bezpečnou ochranou
a byla za takovou považována centu
jícím obecenst vem po více než třeti
nu století Žádný typ malarické
zimnice od kalentury pobřeží Tiché
ho moře k prudké zimnici v údolí
Missisiiippi neb mírnějších typu v
jižních místech se neubrání léčivým
účinkům tohoto blahodárného udr
žovatele a povzbuditele zdraví pra
vého to dobrodince lidí slabého
zdraví neb náchylných k nemo
cím Změny r přírodě
Vše v přírodě podléhá změnám i
člověk Ze spánku zirnuího příroda
se probudila na všech stranách klíčí
nový život vše pracuje pilně by
shodilo se sebe břímě zimní V člo
věku jeví se přechod ten stálým
pocitem unavenosti slabosti a ospa
losti různými vyrážkami člověku
jenl nevolno tíží jej na prsou ne
chutná mu jisti a on neví jakou
nemocí to jeststížen Příčinou všech
těchto příznaků jest kreo ta potře
buje posily a vyčištění Každý člověk
chce-íi si zachovati zdraví má bez
meškání užívati dobrého léku a
takovým jest fieverův JOvečtititd
Žádný lék se účinku jeho nevyrovná!
Kadíme upřímó každému krajanu
abv si opatřil výtečný Severňv Kr
vecistitel Na prodej u všech obchod
níků s léky za tl00
W F Severa
Cedar Kapids Iowa
Děti síížené kašiem nejraději uží
vají Severom ptteniho Jlahdmu
poněvadž má lahodnou chuť a rychle
' výléčí
Vťlká výhoda
Na prodej jeden čelný hostinec v
?! m m íul oitr n v Nuiiriuna M A '
mnoho přízně mezi Čechy Místo
i cena se vám hodí chcete-li takový
obchod Hlaste se v čísle 212 Mo
Cague líl-lg Omaha 43ctf
NOVŮ
(P kMof4nf )
i a ! ) (' Hfllatt f ti)rn
j' J # 41-1 4 ♦lť
Vf 1111 4 kmi i
M -j- ! i
M „ím i ff #i-tn !' I
li trWi i„ I Srf l ijm Ht I 1 V '
I f 1 tt H i j t' 4 tlhniff wi'l'
I V : - ™ř i lry lt " j 4 -o !l i iif ť" j
HMftÍ'h- f- IJ fní'"" V )
1 A"if í W-t aMf L I f 'i -m ifl rUf ií
ft r ' in ii
Jt '' r# 1 f
M oa-if
i r r li
t u t-awa
Wt Ma I' WIm
t l 1 V li f n Vr
M ) )! v ' lr i bUiof -m in #
lf í t ltf tf k) K' ikit4 ll'l
♦♦! k f f S"-
M t„ a íř tf ífíi # ! J Ki
l4i hv M' Ir
I J I flfk V
i ( i ř'M ín ! Art í llr II II
V-í if T ' l-lr !'" ťlřnak
'"'' ":ř"" h 'UJ i'''
i K Uikf klfi'' fÍMfit
I j v
MmIiiií ftl(tiif -l lka r
X lk ial tt VfvUirtn
M tfr Jan ll-ia knHíi k-l
ili t al ta HlttiJtil 1 f
s f n I H vr'Mt rf'Hy a
ik Itj ma V
IlI Vní hmb if it krřla
I" vyl-f#MilifO 'm
Mi'iu' Waivf n řUkt ris - H
Vylřarhifíií Vii"
Jíl k ) ii vIt' tIkhIuv r rtii
f a h íf ul a ml k tu v kravin k!i-ii li
lil k rni li o H h J'i-f 'i-
Mitivrili f Jafkit t akhoon V ik
lium'1 v Vh- J
Mnu li n% trnu ii sn li Alin v ib vair
n'i i in aiiril Poltin k rtmifin ml
riťal liho l on
M'k1iIi I ni kn ili katolická
Á'yi ftifikí iln{ kaiollcki moilli
t-lnl kniha pro níihoJni? kleufanv ol
tahujo iniMlliihy fauni rtif k nd
av 7tMi piijíniilrií a bilmoviínl o
polrilnf jliiioll t'i tnoilllthy ns
vři-rhny rirkrvní svátky v roe Ukož i
iim)ln lniié ( (rki vnl pian' V dolir'
vazhř zlarrným nilpiw-ni 7c v plk
ié vazhi1 i (loukou II v nnirokovc
vazhř s kovorj m r1nik in 12-
Xrfittlú hli tlru rt lřttanhého nálto
tentltl Uťlná nioillilelmí kniha rro
kat kíeaťHny Ve okvoMné razhř
" „
HUltrry ifirr IIIMIIIIirillll KIllllll a [Hl
naucní a v'l'lín( iro inliiiii i iIohiIh
iiiHijiiiii MiiiuiTi v uciiiru vnzut: "
V IcpM VszliC It Oft
Marin tmi útlrhn ílplní katolírkit mo
illitcliiif kniha Htifrkn ncivroiirnrjHfi h
HKMlIitcb a ptmií k lilah 1'anni: Marii h
Aitelco zarmourenýcb Ve akvomné vaz
II U
Moravuké obrázky naknulil Jan Her
ben Wc
Mourkftv slovník anyl ěcuký jiktir
vázanjř liiO
Mrvili' hoapoiliíbkil nlmlíe hch1 lt
Luppn 15c
Muí který" se směje román od Victora
11%'a I a II di! 75c
MftJ strýc a mfil farář humorUtický
román od Jenu do la Urťtc cena WOc
Můj osud zábrobný román od F Ma
Htrianiho z italnkťho přeložil Joa Flo
kářek 515c
Myslivost" Přiměná kniha pro my
dívce a pfátelo mytlivoati od J V
Černého C5c
Mžikové fotografie a figurky v životě
zachytil Ferd Schulz cena 40c
J7n
JL
(naproti nádražíjUnion Pacilíc)
v Ooixnoil Bliaffs Iow)
(lřaa taka 4 Omaky) í
CoHtující do ()mahyt kteří musejí v Council IiluíTi cfkat lílo na O
XW Tažte se kohokoliv na nádraží
v li
'
tí
íTaDlr
mm
KNIHY
tfn% ri-fil I i Unrik '" %
I 'lí a IcMM-t 'o vUrN
t mit f ar fan (
% t In iPtif f aif
kfri !i kar HfMH V
S ♦ # r#-iim rmit h A
[
řka 1 '(
!'♦" o o v f i ii v inu o f4
N if#řd j-i jtit r k! K h
k- iaB# f í#l f I ř t
N a k n Ifl4fkm ♦i-fcm t
' a
fi
' a M( lilu
I i a t f I í m JI
a
ř'ral lřh! '-
r ! řif iiinl V
Ha u l matif''kifi aa "
-ikrbr-frl„M V II I'
'kl f tiaiMif -íff
V II iík S
N fm (n tu lifíHa ř'i"
nt "l f !-ati I 'ř i
niivtaf íir ř
V' awtrtMf fKní t'íllfd s ?
Íit $4 flrlfilt# AMI-( í I
píf ilfcřfW !! fí irn f iat V
trK
M f'tVMK "dbf f IM 17 i
I' ířl J
Ualiilmii III I'it tvrtl A
'""7 "" ''"'" I "'
v4 t"b tUlarnl ! li iv!rnl tnliií
ilatrfií (í )rli nrUnl ii]
ilmnii al il-i nalu#nl ruin Taffeo1
i alfan IW toliofn iai rtnitnln I í
U M-Mlita it 4 1 i (! a lallmaf til A
-tl rrtfii'Bili vi kffíonl A i r h 1 1% ři-aV
(S(lv!l Jak Muly fena poi
I oi
K řU'r if
Nauka o liiítii liMiitaivl od pr
Tr"UUilvillly tUt líVi
N4vim! ku raihoviní kry zku
ří lre vLI'l"n na Ujnoi) kr ! lp "
1'joo koariicllr k( li riri (i1 4"% )(
Nu ftiM píína z lío nln rki blat j
vdlka inl Jimi Teasřf i'
N"1í'iii'' tJ( niftvl roiudn od Ch
Ul i)'c
NeJUrinJií knihovna pro ř kou 4
iel KnMv aciitek nioji imiiizs II d-ntf
Doaud vyi' : icillkn k ch W za
Nejlfpií fi-kí humorcky llhutro
Nriiicckft mluvnice pro vySSÍ třídy ol
myrh i ohrnnukVch ikof oil Jma
Maka&tc -i
Noc nn Jrzide biilarkki-m romitn
HruMi ka ve3 ddci h llW
vciiHiii nu (hi rvnrii iiDvr ir!l r n ai
Nov Galanthoinc mtvod kterak
iterak í
atH tijJ
aa aa '' v ni — ra lionu m yt W
nvrh pf(lcJllutc( h Mladému věki A
nujo F J K Cena 15c t
Nymliurská rychlá Ilintor román f
Ferd Schulze ňc ji
0 'j
Ohěť fanatismu výjevy z věku
náctého — 1'anoí ValdHtýnnv dějcpii'
(lověst sepsal F V 25c
Obrázky nakreslil Jan Dunovský 'ŮÁ
ť) Ksntově kritici) řisU'ho rozuu'
přednáška ve století'- roěníci díla Kar
va vi valné hromadě Ul Jed proiluh
Dtiruik ic r
:oc r
ich Rozprava psycholojrir
ca 15c ffi
I pomoci pil poranění ff k
O letorái
od Durdíka
w první nomofi pn tu
neiitocněiií a ohrožení života v&OTťr" i-
psul Mdr J Černý' 10c y
O slrojcných hnojivech ěeho tiu
každému rolníku o nich věděli od "t
Jeltmura 50c ji
Olt&v Slovník JSauěny Illustr en
klnpaedia obecních vědomostí NeJ j
kladněJAÍ a iicjkrásnéjAÍ slovník uff
ilruhu li a světě Vychází V sešitech f
nel : za měiíi! Předplácí se 15 na 11
sešitn $
- n iesioiesieí
a ten vám cestu ukáže
a At v a a A A i
na roba 13t a Williams nllri
řcpiijo ae tlilo Jon lliJle)l
řl iniiiyiiiii
— ze svěUiziiflmého St-Iouiského jdvovitru
ANHÍUSÍR BUSCH f i
TU oajlnpél llliovlbr doolnlk — Bifi pMaa)(ml
divadla plaar lábavy Tút alfl pro acblaa apolkuvi ' i
To IlnvlIťSřsU majiui ni
majiMi ii i
rh II Wllllaua ! Otl