Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 24, 1893, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
HOVORKA
Mni ! r
( hl'dj[fi l'ř ím i 1 lt t II
'ff k f' Jl Ibttífc i ( f i
tit i !'# třf kíf4 by ptl#bU
1 1 1 k-lbt H nmii ti tht#l f
# řij iří t lU ljf mii
iit i ní řl t V Jf'k
ttr r - t irtn4 „mu
# k f íiflM l l-jlít ři pl li
ř-'H a ni! k J#n M tf robky
i tnteuit h ala m 'fm4'i Vf mle
ki inf ! # jft k't 4 př mHft
M fl Je ní-l-n lřní dA Jiko
í í f iriy f'ťtř(kjf a I Tko
kll vytilf M li'í bafftl difi
! k ll l-jr htily m ul
platit t !'
Hrlm Jít kvJtm ~
i h'!t f II řftli I) lili rolí
ílutk ! !! Oiíhin4 dornnvi-
ltřf ní ubral JI1 ? Nt-řa-
I i#m'ifil n hf mi lit krm
litiotř4 1'omrj — ) Zdali Ifiifi
Jelka by in dl t ifit drnoini
k lyl mul 7 1 práva — 3 ) Z Mí
Jt ?ám potčd no k ly ty drnM
4 1 1 Oklihomy přijdou k othnl
A M
(ifj fr — I) Jestli prvnf do
movina byla ZViJlta 'ř"l 1 hřrinm
H-D pk fufi2 v OkUliomi ti
Jitinut Jin-iU 2 ) N I'ui Jn
hUvs r'ltnjr mi r4ra nt liornt
ti J ťroťi aneb vfxlti4
lenL& inňli ti homcattk l
no Íe mJ(cl mul# — 1) Není
u nikomu mimo j
n!iofch íjráv t Wanhítigtonu tibu
j otevřeni v -oIoici tifl
a!o lojr o tom jiochybujm i ae
ni-kutií rif
OD NAŠICH DOPISOVATELI)
Coutent Coloraío Co Te dne
12 máje — Ctřni redakce! Vemio
jme tuí-li tuze auchí ueb nim nťjr
Selo od nového roku proto nám ne
mohla bavlna vzejít Ovíem v čer
n j tli jiftdúcli néco ]I vteňlo ale
vctMiii byla v zemi Očekávali
jffuie dehté ale ne takového jaký
nám iriíel dne 14 dubna Silný
liják e Hoverákem uřco krup na to
Icbký mrazík a tak to jde pořád
co druhý třetí den vítSI a vi-tól
liják tak ie ni inftíem k sousedovi
vyjet třebas na řinagli ale ne na
voze Pole jnou místy tak vymytá
že zĎHtanou na vidy nevzdčlanmi
Ontatní p6da zduUiie po několik let
neúrodnou neb jent z n( víeclma
sila vymyta Tak to už trvá ani
ctyry týdny co nikdo do polní práce
nemfiže třebaa dnea neprSf přece
jent zamračeno a na pohodu to nery-
fiadá Ale to nám neškodí jenom
dybychom už mohli ty na&e po
kladny obejiti jež víhí na tfceh stro
mech jak mluví záraořStí bratři
Ty m5íe být jou už přeplněné za
tak dloubý ca Ale což na tom
vždytf trom jomC též příroda boží
pro clovřka a profi bychom i naň
tu pokladnu nepovémli pro ty pění
xe aby nám byly ku prospěchu to
jest v pořádku S úctou
Frant Janák
Jednoduché a dobré
Za nynéjSl doby zvláétS v zemi
této velmi mnoho lidí atlíeno jet
bolětuým neduhem — revmatiHtnem
a véUina jich zkoulil všemožných
proHtřeikn které kdo jen radí A
přece iest léčení jednoduché fieoe
růo lék proti revmatúmu (láhev za $1
zničí veikeró zárodky revmatixmu a
JSeoerůo ok} $o Ootharda (za 60 ct)
rychle odutraní víechny bolenti Kdo
Ntfžen jett oteklinou nějakou boule
mi křečemi bolestí v kloubech s ?
zádech iicchff opatří ai HeverAv olej
sv Ootharda
W F Severa
Cedar Rapidu Iowa
Co ) u roidtí ml budnyin ebUcm
lunamt II m hoůuí elill Háj allv]i nli
rd }iM bojiol Bjnp Trotí MU tlon na
'4n dri I) ki(ti
l'jl il jif pM fnítf' f
n('n- bllf a! -Im li lj j
%ift t ipx íiily fť)l liřfť l
d"nl í t i 1 1 h tmt-tt V
lk f í-Inf jkt h I f j tf nu
a a) t bttlíeh řř'#ifíd
ptitH I Mli' #í h $hfl řr !pi
ď-I J Hiifiil'li'i rkt 14 !
1 1 Wříki ohiiA l i'lri i4í7
ty f'ity jen ai lt t i— f ! H
f I íf#ft f lbf tf tkrtl fiiřttl IMiIll
I rlkf p't b {tht inml tntu
l#iffrb a n A ttmtíÍh$i h
likfki ani ilf
(ikolfíř-ti ty tatiii] itnífm hl i
tt tpttn4 d I - -f (I i t IiÁj#
hí vyity dJf il iii'!) I !rjí
iln ik ř- m př- h jf bií řifc y
(Vítali ftatnl dtí třetiny byťi
d#it' tftfao ! i rnřnitrt Ví'
řjii "it ií Jm Nrmi k d ti
ti) 4 tikí ln t littlriffri yh
oťt ((' ! třřti anki 1m iri
ftím tiíjík yif f l Ttl p' f
ktř4 jkoby m na f li pikl"
r}ij il# 'ňto i I jí ly ni f
tltit i kďrél (iiem t k pfkiná
ttn P I jt in li ťa
col třtá dMn I a fřfil f řji i by
f# I k'fi'"n ťliti hi(i ( potky
ťvali lrcnhi jo Irpíl ďdtil h'ť
otl Vldyt my afiliik lity
IfjSI mltitl Kel vahiA o ifi'Io'ti
lf to bu U ae adcjál výtarou iypa
diti právu Uk jtki a první MI
kou kteráž otvřpi a byi t luařein
Napoleonem III dne IV ktlní
lf 55 byla hotova teprve konce in —
rpnaj DU pomalého potnpu prá
p jemuž vadí jak poča! tak ovJeni
puténé již ď výstavy ubecentro
zdá ae vérti lf by ť mohlo tak do
padnouti
Aík popřllí nedá že za o-
ledních čtrnácte drift vykonáno by
lo opčt velmi mnoho práce a zvláště
po nuceném vyčistění palácft od tři
ítík beden odítépkft a papíru ml
nulou aobotu nabyly výUvnl pro-
atory lepftiho vrhledu Práce vyta
vovatela munl nyní být konány v
noci což mnohého také vybídne k
větbímu chvatu a jakmile a lepňlm
pocavfm počne xe hrnouti Kem i vice
lidu budou i ti liknaví pohnuti k
dokončení nvých prací takže pomid
ulává naděje že vř mbže hýli úplně
UHpořá láno do polovice června kdy
ani bude nejpříhodněji! doba k ná-
vwtévč
Do té doby snad také ač tu jent
nadřje meuíí přeptanou polečnoti
pouličních dráh a rozkopáváním
dlažby potdední kolej bude řádně
položena a snad ale jen amid poje
de už lanová dráha po IJlue Iland
Ave a llaUted Str aby obyvatelé
jihozápadní atrany jedouce do vý
atavy nemjeli ztráviti nejméně dvě
hodiny na jedné ceaté Všecko to
jest určitě idibováno ale nikde není
přÍHloví že aliby jnou chyby plat
néjSí než v Chicagu
ZJe alibuje každý jako v Rakoiu
itku TaaíTe ale velmi málo plní jak
to dokazuje aám nový ná3 mayor
Carter II Harnaon Z těch velkých
úřadu Čechům slibovaných aneb na
něž i našinci nároky dělali nebude
ani již moc jak aamy české limy
zdejší již uznávají Harriaon ne
přijímá úřadoloveckó deputace což
jeat OMtatnfi zcela rprávn- mui ae
proti nira ráznSbrániti a rozdílí vše
jak aám uzr:ává I ony naše lity
jež jej horlivě při kampani podpo
rovaly nekojí ho již velkou nadějí a
MiaŽÍ ae upokojili rozmrzelé obecen
atvo avó tou lacinou útěchou že "dá
li IlarrÍHon řádně vyčintiti mento je
to lépe než kdyby uatanovil tucet
českých úředníku!" Náramně klan
aická chytrá útěcha! Mayor by
přece mohl i při vyčintěnt rnčNta
ustanovit čelké úředníky kdyby
uznal toho potřebu Čine? Nená
ležíme sice k těm kdož ? uitanovení
několika více méně neuvčdomělých !
lAk ř ni p Mi'fi4 itiít tř#j
n4 ti H lifřif r h n4o líťMti
niM al it řli pt vMíriin
k Jyl fithl řtVti ninín i p prám
jih iil' )f k ljt rm I nt fiM li
iip# iř( Jik lám dl fi hU
řiíitffi t } 'i i'ii pfíliíf Tfl
pik k l'i nit t Vm fnř- p'm(jí
% Ht II llf th I II lflfM 4'l
nttl ml!wi Htl imftn flil#rn ii
títh-ti byl Un ''irt"ř II f I řři
t y ii'i (k j jk'
pHjrbA píjNrn n ili k lipiniť
fini pr t bt I i n t
Mťki ri li n h(l Im mil-i-k
ly fřVf"tf uti ii kt-f t tntht # (
tkr4 (rli vyinirnmti
M'l fP'A I l n t In l př
li h řttřnnl ítna vitttvy v
n Mfí M'í plři4 k lfii
přř# hf itii k iiIm'i pl
rtiki tl{fh p'l iiiillí'in4 ďdlirA
Ip Jy Jk řni t"llk 'l k"Hr bjř
MI-' l'l k fini(in( (rif iftfavy
li llliOt Ilři'tllfl ř!Íf ldiřJellé
IífiÍ tik aiririy aki"bář4
kt"fi alulili driihftti p't rnilltohO
oial tktnj řtt rii AUan
na výt4v in t-r k)l podílník
má tVó inttrif #4j'iri ni lom
aby d tl pfiilm ipklky Kongm
a nirolnl koinun rhť'ly i máto
pena nřioli'i i iiiHirii'eli al
pid! iibi toajiih iiianovrnlmi
tibě pr4ki IVIitl nb' li bul
olnrert iž plítup nt ýUvitA a
do ' l Iriri" ni Midway Plai
#mi' a et n#jdřU proai lí zijiaté
výatavní ří liteNtvo které jf ovíkiu
lile pro otevření eebm vftbic vol
noatv teděli na vatavě Pokryte
ctí puturové kteří již jáiali Ie
maji vyhráno a na základě toho
chtěli do lliti hned i také zápověr
prodejo lihových nápojA v neděli
ipláčou nad úpěi hem ani v (dmjfm
míru Sládkftni však kteří v obe
ckém úmyiln pod(HirovalÍ tuto če
ládku v boji proti výlavř těšíce ae
že by pak měli plné hopody patři
toto zklamáni neboť jak xe říká
přivolávali pojnfrn s neděllčkáři
jen čerta na aebe!
Na pohoštění mnohých příchozích
do měnu v době avétové výstavy
vůči nimž obeo jest morálně vázána
převzlti povinnost hoMtitele věno
vala iiiéntuká rada po značném křiku
25000 dollaru kteréž však při náva
lu podobných hontí v dobách ajczdft
atd notva tttaoí bude-li obec jenom
trochu chtít ae prezentovati První
hoNté takovíto byla ajiolečnoft ná
mořních dfttojníkft cizích mocnoalí
kteří zúčastnivše ae přehlídky loď
atva v New Yorku přijeli v počtu
asi sedmdesáti do Chicaga podívat
se na výstavu a jichž pohoštění stálo
obec hned pár tisío
Také nyní právě odbývaný ženhký
sjezd vyžádá si značného as nákladu
i od obce neboť tato musí k delegát
kám projevili taktéž pozornost u to
značnou jak se to už v Americe
vfiči dámám vyžaduje Sjezd jest
dosti četné obeslán ze všech akoro
zemi ale většina delegátek mluví
prý anglicky Potrvá po celý týden
za kteroužto dobu odbýváno bude
na lW rflz iých schuií Z české
ženy jmenováno jest celkem sedm
delegátek mezi nimiž z Prahy si
El Krásnohorská která ae však ne
dostaví a mluvili bude pouze známá
bojovnice za ženskou emancipaci a
— mužskou prohibicí pí Ilumpal
Zemanová Dámy cizí ubytovány
jsou většinou v Palrner House před
ním zdejším hotelu náležejícím
manželi před-todkynř pí Potter
Palmerové která vede uyní v fen-
ském táboře v Americe a v ženském
oddělení na výitafč hlavn{ slovo
Schlizo konány jou za donti čet
nélio ač ne příliš valného účasten
ství v nové budově Art Institutu
postavené v řeckém alohu jednodu
še ale úhledně na Li ke Frontu na
místě bývalé výstavní budovy
Vstup jest úplně volný Po skonče
ní sjezdu budou pořádány v pohodl
ných nových místnostech opět umě
Iwk4 itdrky a lMřiny m o!
enti n
riřflutřiajU nt IjN p' !"
ivliii n épilk i ii i flt-b h ÍHUiíl
pňlifib f a aie nmíal Mtl"fltl
jhhk lirtthl CotirnMlfl N
íon# lUnk ♦lon fřli iti-f i4
obríoily f h#AnJ jtki ohy
ltl U tkli li(U ni fl l i
til i jil 'ni bi I i pi ř'4í
i4bit"tl piHj fi j ►! iík 1 14 ď
vyp!'l altf p'ipli H (i l hl-t
ř-i im'fif řifbof pinovit i t U
pft diUfrtil npilky '"ti I al
no#riimij fiift itlJh4 vtlikhi
i tik hjpSi Hítt I U pH rfiťl
r"i obtli l jl p Ity rif I d i
M k ly M n řokil iai''rjtl !#'
vf lbk -bif driHl linVi řnli
Voi fiti4lk'i i ni if'iA
' k b lf)iťrli i ijf"
ti frrn4 kronika vyktij it p
b lul iSi lf lny p nko!ik U
tral I řili- ítn4'fijiři h krijl
hO l'o J t4lé lfdnill-1 flbfikl v
líinl f#k'hff Iito! v 1'íií iti
ttW pár kr4 !}( a loip-ll bjlom
dirilm pof4'aii fojt um I ll
oi' a?hoii il4tii'jliii a p At
íitidnějífm ofícrn úk"n j-l al#
vlk' mnoltv íký h (! nyní
rxlbf vafiýrh Vypl4 tnt jikoby
rnlidý n44 lid ripml ci Jiriho d'la
lili Hel Jniti řl ll čenkýili
fiatku jt li-o o l vei-i Hni l ť
IM ta výlavrif drahot kal
dý b"jl a ktrrá m I dU míněni
těchto párku vleji ve dvou ponn
! Jeat to opravdu zajímavé n#
brf výdělky ftpjaou ifovna ly nej
lepši
Oataié však jil tu hru d bu le
pro nejhorší případy česká útulna
(budovaná na základě iřitiaicovího
daru něrneikého aládka 1'et Si hoeo
hofena! V neděli odbývali látup
covó spolkA o zařízení útulny ae
usazujících schůzi v niž užaívýhor
podal určité návrhy k opatřeni pro
středku pomocí spolku jen! by měl
členy čestné kteří by darovali 1 1000
nebo za týž obnos práce či věcí
členy zakládající již by stoíili #100
a přispívající a 5 a 10 doll Když
by opatřeno bylo tím spflsobem
10000 dollaru mohlo by ae a pomo
cí onoho odkazu započfti a dílem že
by na vhodném místě postaven byl
domek z počátku jen asi pro 20
chovanců kteří by také musili při
svém přijetí složili vklad a odstou
pili avé nároky na dědictví a na
úmrtní částku ve spolku k němuž
po případě náležejí Ústav by ae
pik mohl pomalu zvětšovat! a na
pozemku nezastaveném mohly by ae
pěstovati za pomocí chovanců kteří
by tak chtěli dělali plodiny ve pro
spěch domácí kuchyně Jsou to
pěkné plány a výpočty na pohled
velmi příznivé a snadná k docíleni
avšak jest zde též mnoho nepředví
daných překážek z nichž mnohé
hned ve schůzi byly uvedeny Ohled
ně příspěvku má výbor největší dů
věru ve spolky z nichž některé by
ovsem mohly přispěli větším obno
sem V samotné však schůzi vyto
káno že české obecenstvo platí doat
daní na podobné ústavy veřejné
aniž by je dle poměru toho české
osoby stářím stlžeué užívaly a Že
založením zvláštního druhého ústa
vu jehož roční výdaj páčí so při
nejmenfilch počátcích hned na 3700
doll je veřejným fondům zbytečně
jen ulehčováno Mínění toto ale
neprorazilo a v práci na zřízení útul
ny po apftsobu zdejšího německého
"Altenheimu'' bude pokračováno
Ludvíkova společnost hraje nyní
po celý tento týden v divadle
"Standard" na ul Halstead přístup
ném dosti dobře ze všech českých
osad zdojšfch Rozhodla ae k tomu
slabou poněkud návštěvou druhého
týdnu svých her v Plzni ať v diva
dle Thalia či ve "Škole" Vypada
lo to trochu smutně po několik dní
a v anglickém divadle byla aice ná
vštěva v neděli poměrně dosti hojná
ale v pondělí opět velmi slabá ač
herci se činí seč jsou a v neděli
II ti ! I ft f -
r i
MU pik VíMJkho Hi mHHa
#Jr' My lf y povolní !({' 'I J
rkl tlml orofhtna Vfil
lllk prVen p"tM4 t'fií
In l! ? 0i-4i ' molu! A
by im tU ntr Jl' hmit r[J h
M tMii' pflimk tíhli A''lVjt~
i JM phiti nfifi4si I t''ř f{jj
pí p'f ř#l lnnlw I"!"! fáj f
odpoífeS Jorna t poholíl 'jf)
l divalíi f l4 mi MmHi '
K l"fiH dmll im4 řlhřil ItCjMI
( M VÍfílAV i Ir í(! o tn Pt i i
#
m" hbv)i I by tálé d #J í
II ! ([ k t k lib Un
t lf lnl # lo4ť inohlfi í
rtl n IrMl
Wr d"tiri"M "in I j'fi ' i
tV al-n kali %lfhi f
pbik i 'llb urid loit hni
ě I níl Jk' v trbriko'
lili Ifblift h abofrt ll tojcliakf v
tlhni (ht M4 Irátl t jf
i llit Ví 5nirt M lwiy l'lii
fářň Dotolrní ll IMeno JI '4]
ktfá tlfBji drii polrliY) '
%ti a tk iři fijlii tlti u}- A '
rthm i -I IhI lfpřv d 'bf ' £
lloqhm t Inhiní al ru l řobrUtl r:"
vyalifií vojfiiké kaj-ely nrr#rk j f
Palylíniif tudy r 'ioikoi "til-bn H
Jk Hkijl v Pr t polikilí l'
nh asji pi lin všeho bpřno
předními hu lebnlky a relé arm4d j£ř
Jk to oby Jně dělává a mftiem Y f
těaiti tedy n ně dftklldnhKi
Porotii4nl a jinými bu lbami n vf 'J rf
atavě zajírnavo zajisté i pro ininílh ž(
znalce hudby t'uv
Také dvě "lilrárnP události dl
no zatnamřnati Tyto dny eďi J£i
zlo v hotelu Mém sjezl nárinK) tr
l vi
nlho spolku amerických noinářč" ii i
četně obeslaný a těšící at ovSen} M
velké pozornosti celého zdeAlbo li"íC f£
kil a a ním i obecenstva Jsou rds
přední zátupcové amerického tiskillť
i starší veteráni noviniřšti aby VI n'l
dle rokováni o apolkovch záležiJ'"
tostech prohlédli ai důkladněji 3 tro
"bílé město" výstavní ' %M
V neděli pak odhalen byl v Hunu ' 'f
boldtovém parku bronzový pěkrri '
pomník německého spisovatele Frilí S
ze Heutera jenž psal prostonárodní
národní rti
v nářečí doluoněmeckém "plat gJjEj
d titsch" a získal si o rozvoj písemuit
tví i pořečí toho zde v Amerh
hojně zastoupeného lidmi % okr1
Hamburku a částečně i z IlarnovJ
ska značných zásluh Slavno
byla jen malá ale dftstojná a odby l
se za hojného účastenství nčmeckj
t i 1
no ooecensiva
Kdy my zmnžeme ae na nějak
len pomníček v některém parkr
Tak brzy asi ne neboť uznání sni]
a zásluh českých spisovatelů nepru' '°
ke cnostem zdejších 'předákurfíjj
kteří říkají že jsou inteligetink Wíct v
ovšem jen mysli to sami o eolA J"ll'"ř'
Takhle je hezky "kopnout" a ŽÍvJ KwJ
jejich jim atrpčit svou nafoukla y
nevědomoKti a aurovOdtl na to jm7 řl'
#ili1 lt# %t 1 Mnu! I nt BomAHnf A I ACTer
se vystrkující pohlaváři notářpivt
jiní"áři!"
Zdravá žena
Zdravá žena jest základem rod
ného blaha zdravé dítky blaho
doplňují Každá manželka kte
muže svého miluje každá matk
která dítky avé má ráda musí áA
toho aliy zachovalu si zdrávi Ja
i Jai
sno ij
A)
mile vsak zdraví jest porušeno
zvoliti si dobrý a bezpečný lek
se zdraví co nejdříve vrátilo
nernfiže bvti dívkám a ženám od
ručen lék lepši nežli jest tSeuA
liHjulátor Urukych nemoct kt
Íest pravým dobrodincem žen V
eré pohlavní nemooi ženské ao
kem tím vyléčí Cena $1 Proti rit
živnosti zatvrdilosti stolice a t V
pocházejícím bolestem hlavy
výtečným lékem tSWvriio frt'
flaUdrn Cena 75 clu Zeny a div!
zkuste těchto léku užívejte j
delší čiis a budete aookoienv a ať
ny a s vámi všichni kteří vás mih
W F Severa
Cedar Kapíds lotfa—
Jak řidl bjala byli klokany anab abjraU
amill aklkat vlk ty mi ta nJnlos lila v]
rUntuii la tx mlUU CWfeJU UallaJ
AnaUatakoa Dul a buď ta mul
v
i
í
r jim
tanic
i řevni
Asei
t VjlHl
iir in
Uvi
-tuto i
nu
áii
Mkum i
everfl
rnvfm
aiou i
Scv
ihi kn
noklln
in při
HHlobii
iverfii
xvIMli
itt r i
lioenři
ll n in
C!lll
ova
nlřenl
krl
fMHU
Cení
Iw
IHi
íyné i
lis ku
10 loni
[MS h
V U
lW1
v tmo
'Pd cl
Ml in n'j
rMK
28— S
4