Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 24, 1893, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1 POKROK
PliDU
MMii ám tni r"t nrrf l át fnutiá Mia4 44 covd tun M4fM'
ICtNÍK XXII tlSLO 0
OMAHA NEBRASKA VE STAtOU 24 KVÉfNA 1893
Mr hMniiIiiimimIm M Mh r
l
Ichoánlikoli i udil tťinopltu
MffcaáRtjM V i- W "
) 4H M-4 fll 4tl tt t
téréét a fA f iftti
— m4}wt -----íiaalřaaaá
fVfál Hama
ttratl bt I 4UM porlli
fjUO i 0 lylnft
i# f4f—t HM a f4
t
W II ( Iřfiimom p"
rM( SrtiflHl
f rmljil ! } Jil w mim
fUlrhk"i Vllieko a kt
á" atai bntmr Jw pokH"'l ftrm
d koně loWo řoktí aa pIMplali
ÍIÍ Mlroji
ř" l1" VFf "i v-V' P- --
Vý m ládomeia pMM milic imN-II )me dá
VvtiMotifl tnJt f"lillltlíiin r pM-mil
i f tel ulroje klrré finliini niťhn
jaiiti lo lm)n Urlrrn fii rli cliitirii
!? árna Mřu'uJn nám J lim iiiwiltn i
tjř HfUMikjll Mlíím lik li b fl Utru
ku Hfnilivll?
Mim irnj UVOjl KiUHiHrr HI J'OIMI
í klfř ImiIovíii Utt ro náii ixl Jiik-ihim
Frenoat Normál n
i
Premis uteiplailii
i Za t-rt( ulroj ruflino v knWcin (1I1U1I11
I t kalil kilo (lo nul liiů Mt kcii4 ul lilinlo
J ť irol alifciUI liy !] iimidixikolivym jHk#m
t kollv obMii mřiln tft rálil aolHlrfl u(-
f liuiil 1'fmkjrlujiwn lyl nlrJ naílm i!ih
I j)ltHrlftm ia iiíIhIiiJI!1 ?iif v uMit Uf JI
JkwkrKiil icliiiiin na fiii je iniirinno
ťukrok Záalu MmJ c 3 a lvf um ínpll-
ky mi JmIii4 atraii a jilriliu iitriiniri-l l'J(xi
Pokrok Káalil klntj ( 4 (Ivřiim íupli-
ky ) kaJiIá mrmiř a Ji Iiiíiií iinmiNt
l'okrk Zipatlu ntroj ř tN inl ii'H-
ky mi kaAilé ulrnní JmIiiIiii iiiriiKlicd
KaJUUmu ttlro JI pHiUny Jiuiu vJ litiy H
atrtijD a oimtrtml ku konáni ncjrftriiřjif
tiravl tak KTiná Jolnmtonory Kilo ly al
clitfl mlll ncjilikimli'jl ocelová ifínlniji'
(ilxtrll Je ta loplaU'k 79 cenlfi
KaJUléinu RtroJI fl)iJni jo anglicky i fctiky
návod k achánl mi nirujini
Vtl trojo "rkroku ZAiunlu" imMiino
ř?lroJ ttvnřjíl al:
_sokoraiii(Minou dokonuli-nou
rU4 Singrovku
I Tun to atroj Joul Noimtavy Hlniícrovy xiiopu'
) I tkm innobinl ulokoimli iilinl a niiliUliiui Je) u
1 nánlixlujlcl úliutnll nUké ceny v tile lil zitlirmt
' V0 i" l'rxlilatné na fnnopli nu Jcilcii rok a Mleti
Zdokonalimá HliiRcrovkH f 3 a 2 íuplíky
do liHtiiá Mtraná a ledním uprotfi lll0
Zdokonalená HiiiKcmvka íi'i Inpliky
po kaJjlá itrant a JiMltilm uproMtrtMl — fl7U0
Zdokonalená HltiKrovka c i 3 supliky
po kaitlá atranta jixltiiin upromlcil flMK)
K dokonaleným Blniferovkám iemlifeino
pOMloulltl Coakyni uávodeui k XMcIiáxeni a iilini
(XI mnohýtth niiíl pfeilpUlitelfi kteH al ilul
troj od iiá ata preinll vyvolili olMlríell Jkiiiu
doply JlmU nám diky vxdávnjl a utroju ty
vhtlo odMrou'!l Mámo xn xtiyteno tyl
veFeJ!lovat Jellkoí nevedemn olicliod i
tm iieiiniíitviiiin in -na vTiieiita a tun
nexálcZI nám na tom mnono-ii ju n oiinini n
Vjhndalu J celním utranA tmílch přeilplutl
lelli an lim otmiarkvainii iiokoiiuh) airoj
ennv tovární — Kdo nodliá 1 výhody nou
'aaa (lonre my tnu nia iiexiKaaiiie ani uw
itratiino
The American Kopiiblíc
Tento Dainíliil mílu mfl li
liiMiinlnee na Koluiiildckou v
nr mi kudf
rýNtavu Jiwl lo
lielen památní Koliimltova knilin ale lví dpi
Vi dokonalý a kránuý Klinu Xpolťiiýi li HtAtn
f knlnliujH trufnft veíker dftleíllé iidaloNtl v
Mpol Htitnch od odkryti Ameriky nt po ne
SiHivřlíi dobu a tnniiaiiil ku kHl nerliHli
P 'rolilááenl neodvlKlimtl mil mek pAvoduibo
Vukoiilmi Toinitn Jerfemona ixidii
ii iMiilplny víecli
Tletiů Nár konvriitu I hIuvii HpoJ
HlAtA
irimldentA IbAty ielicli tlladováui Jména
il naehn (nxeni i'oioiiny
il-
vteeb
iiloeh politických utratí jel kdy min byly i
L et hlaao Je tm kily tirt volieii odeviiiiiy
í) in!! a viá-ch kanilldáil prenlilcntiikícli
Voítein hla6 jel olxlrtcll Mm pil HiMiJenfi
siita i mapy vmmih leiinotiivtcii huiíi v cín
rit bn ktiilii miiA MliviiMliiá ww#iltffiíiil
iadném a velleo Dbletlném provedeni nou
latinám a velleo Ablettnéiii uroviwlnil lioni
'A- IVh hlavnleb budov výstavy Koluuiblcká a
- Aiiplny týťbl 1'ohltMl na výtvlt — 'lenlo
xáruveD ailuio KW
Walkýeh tranái'h v áliledni a trvanlivá varli
[ plátěným bllieleiii prodává e na II 7r
l plmlplNtlteM olHlrál jej xa doplatek Jhiii
ta I10H Týl upil M iMtnainem ii li polt vn
pJ HtáUHih a jxiíiem obyvatelft I m-h
I ie)iiienlcli rnliitivkárh dlacenau roku Jimi
'kterýt enam laiillmá lWtraii a tudlá celí
jjiU a ' atránkáeb v dAkladná plAtfnA viut
nntdává aa ta ťi f) Nail philplatllelé ollri!
U doplalak II 60
J
NOVE ZPRM DOMACf
rotiTfci f
$ tf kU(Uiit
lr 14 hvltfli iS%%% iwirt
alřffllo $kn ficjfyáiiřn iowfarti
fi domu i tltal til%Vi lolfi
{faií'lfilnt fi -oř!í Hn#i
a a a a
M to f-l-lirl aa k Ujmnlk
liřfilamotl VfiUdkfin) or
aliiftfttt lt In I i&kon vrtiú
ť (iřiím ha !4 rov#tl( Jil ri
i It nnl 'nli tijrirliU Ir jil
liaillli M re„'ltftiat Ii0tl4 tlH
( tnf tto 14 itttiftn 'lril
likrtnt ť-h'it'1 V Jilátnoat Juvo
iřto oti# 1100000 A I llrli ibílu
nřrn lefh CfAanft jíl l4k"ini
n ti-!rilii!i a"Jné ohnklelf ly
t)noooooo um r4 aj-oíívi
nmolřifiit ř' í i4kíi v iln
lí if(U)mtié
V Kvírnji h kftiiích Ivrlí
] irei'lftit cIhk il(fiii ii f jakých
ojrnv M oltioi4ní uřa1i vrřřj
nfrh a ict vo virch rxllxírecli apol
kovílio úiVilniťlv mimo nliilhu
iliiornatickoti lfil-litíjíí l4lnl
Mtaiiic rremilent jil jeriiion $n
vyalovil !o doIkmDÍ nnťniti vtfth-
rif itfailtifky i dňlelité příčiny
lo jioilrK mnoho ůřidníkA rejm-
b'ik4nkjch Jen kdjrl íví ie jaou
Nchopnf ctiv( a jilní ve alulbfi
vc Jakol i Ie nepracovali pro
lidného řekance jdouce vo alulhS
1'rtmidcnlovi prý dosaxovinl úřed
níka Jili tiikou hlavu oud( víak
ío by ni Hd americký přil íamíniti
aouaUvu obnarovani úřadQ a vtltl
jireHidentu co nejvíce vlivu ve "mí
ru tom Arci ne to nemftžo uláli
po ústavo bez svolení presidenta
aviak kdyl prenident ať je kdo je
vidí před sebou ten ohromný Skan
dil úřadolovecký bude rad kdyl
se opalří nový opuMob UHtanovovaní
do úřadQ anil by cele to břímě
spočívalo na prenidentu 1'řáteló
preHÍdentovi radí aby třízen
byl sa Houlilanu kongresu tvláHní
odbor jcnl by obrazovaní úřadu
vzal hí na HtaroHt
Klid na Ilarajl
Ze dne 17 května Hdřlujo ho ze
San Krancisca dle poStovních zpráv
z Honolulu jel datovány jsou dne
10 kvítna že na Havaji panuje
úplný klid Nikde ani dost malé
není známky že by nu nynřjSí stav
vící mři aneb mohl zmínili Pro
zatímní vláda udržuje nejlepSí po
řádek a jest prý připravena pro
každý možný případ kdyby přívr
ženci královny chtěli snad nějaký
obrat přivoditt a královnu znovu na
trfin donaditi Lorin A Thuroton
předseda komise do Spojených Stá
tu poslané jenž ve Washingtone se
nalézá aby zájmy prozatímně vlá
dy hájil a o připojení Havaje se
přičinil jako jeden t prvních vftdcA
hnutí revolučního jest jmenován
vyslancem na místo J Motta
Smitha
1'rohlblce v Her Dakotě
NejvyíSí soud státní v Severní
Dakotě rozhodl v těchto dnech že
zákon o prohibici jest zákonem
ústavním Námitky jež proti zá
konu ataly se u příležitosti kdy zá
kon v okresu Itismark byl zkouSen
neobstály a soud v rozhodnutí svém
praví že ělánek o prohibici v ústa
vě který dostal včtňinu odevzda
ných hlasu jest právoplatný a v
souhlasu s aktem přijatým v kon
gresu Dále se praví že zákon a
vykonávání téhož bylo piijato pra
videlně ahromáždoým sněmem
státu a není nikterak v odporu a
r4ktrf m íl4nkm (( ilf Jl
: L á I i '
airaniraiin ni ncapraTKiiif jm
V Ml 1 lftb oná (fítl M l
álímtvl lát jik tÍJtod l4k-
ftt proti flnanlm o ltním im
výbipkii 't lí Tfl iflo I1M
t lUfin' W#klf ]k n4ata(ij:
"( Ífin4 jol řivli'nlřif ml přUtílo-
válci # #tnoki politicktiio
prlSmklhl I hoapo4f k'h)
Sf tpořotl al o#t írhf
příáťiWiUftví mjfc li ť I
kl lý přiUtiovaft tn4 jUUxi pa
nllní fřiii jolikol Jaho prie o
m4lJ(d k rol roj i idroj v imi
apAtobl Jitm ho(notti ktff4 ivfll
fuj l'liutl tom! a bUhobyt
tikrth Ak f íftan mají ili
jlriát 6'ely nalil jiní frílí hov! I
Nochtt ta tikdy iftatati H]e fielli
al domolioti doatl injtku aby
rnohli i to doma pk pliolliiA
liti Viit lirii UuH po nit ratu stém
a Mfoti s cbiti iik Ir4ci avl
Nepřivádějí rodiny i& § sbon a
ncikli'ljl domovy alu Jou stí
hovavýml Viky jcjil vf Ulrk
iiřztiaří roimnolr-ní IxhaUtvl v
atátu I'roto Ie jsou jiní nelli
viit lifii ostatní ťifinri tnu ní jrjii h
přitřliviiil o řídili jinými zi
kóny
XROlfIXA UOÁLOITl
Staf Mfai
Za týden končící dnem květ
na podala vládní hospodiřaki úřa
dovna nialedujlcl sprivu: — "Tý
den končící dnem 15 května byl
nejpříznivějaím toho jara v krajích
jarní pSenice v poříčí Jdissouri a
hoření Mississippi v hansasti Ind
Territorii a severním Texasu Po
časí bylo poněkud chladnější nel
obyčejné od Pennsylvanie a Ohio
jilně až ku Floridě zahrnujíc vý
chodní ěást kraje bavlnového a
chladné noci v Jižní Karolíně byly
nepříznivé osení Po většině jest
osení o týden až 10 dnu zpožděno
vSak jinak práco jarní je dost po
kročilá Zo zpráv došlých lze sou
dit! že se slav osení v hlavních
rolnických státech zlepšil valně
ao počasí nebylo příznivo vo vý
chodní části bavlnové krajiny —
V Texasu všeobecné deště valně
úrodu zlepšily v jižní části spadlo
Bkoro příliš deště pro bavlnu — V
Missouri byl nejpříznivější týden
toho jara pftda rychle vysýchá a
práce rychle pokračuje vše osení
je Bpozděno ale lepší se očividně
rané semeno částečně vyhnilo —
V Illinois byly příznivé poměry
pro er&st pšenice so lepší v jižní
části počíná metat oves louky a
pastviny všeobecně v dobrém sta
vu dobytek je v pastvě sázení
kukuřice valně pokročilo — Michi
gan měl slunečno a teplo Čímž se
úroda zlepšila a práce pokročila
— Ve Wisconsinu setí skoro skon
čeno a se sázením kukuřice a zem
čat se započalo sázení tabáku jo
spozděno ale vzchází dobře ozim
ka a žito jsou výborné jarka stojí
dobře — Minnesota těšila se po
měrům vzrůstu příznivým setí
pšenico skončeno vyjma na níži
nách kukuřice a zemčata so sází
tráva pěkně roste — V Iowě v
druhé polovici týdne nastaly přízni
vé změny v orbě a sázení kukuřice
valný pokrok učiněn při počasí
příznivém bude sázení během týd
ne skončeno osení louky i pastvi
ny valně se zlepšily — Severní
Dakota měla dobré počasí k rych
lému pokračování v rolnické práci
pšenico je zaseta též valně ovsa a
ječmene sázení kukuřice nastalo v
západní části — - V Jižní Dakotě
skončeno selí drobného obilí vyj
ma 'cnu kukuřice se sází tráva a
drobné obilí rostou rychle a stojí
llolirVs ffS I 1
V Nalf M# tfpl #rf '' f ří 4t
M'tin v aii#ítf knkific# p#
kfVji pol tlc# J fiMMň'# V
KftM'i lptily dtl Icfh
aluřira valní ad v píanira
knkflfici" MM I pttlnf hlbyty
lpi( břf y t jilní 4tl pláni
řn(4 — OkUrWfi íiamlU V 4ti
lip tni ďrtt Ult a Nf"ft trpí
uchaffi} V 4ti východní bylo ♦
obcr4 d#íf1 doaUUk a fit f#a#ri
roat rychta a píknl
Mt Ufthm
r V Woodtock řt"dlakr Míi
Iji byl dn PK t fft řtani rino
ilřclan pokladník stiiitl báfiky
i Hiirtl loiiÍ Pokladník jmnam
McCiillotih brdld na vánku Ní
jký nainirný tupiě vnikl ď domu
jdi" pokl%lrík au probudil liUI
íupiřff uhniti a byl Jim niřl#
Itipié prchl
Ilanra v rns)tiaslb
Veliká bouře a krupobití i:4hly
tipadnl cát ititu Pcnnuylranlff a
výrliodního Ohia a ic dno V) t
odpuldn Pittibtir n4hntit byl
a lak po 4 hodině kde! řádili
bouř as hodinu spflaohfo íkody za
♦ 1000000 Veliké kntipy pád ily
a Jedno okno tímíř neiuntalu cele
Na zahrad kli Jaou zvliálě značné
škody Tolél platí o O ikland a
Alleghcny TÍkíco a tisíce ovoo
nývh stromo Jeat zničeno veliké
skleníky a parky utrpěly krupobi
tím i větrem V Pittsburgu nantal
zmatek zvláště v divadlech při od
poledních představeních Jakmile
[kroupy padaly lid so ulekl a spě
clial ku uveflm Jente 2o tailne
neštěstí so nestalo Veškeré foto
grafické dílny byly kroupami vy
mláceny jeden světlík ve větších
budovách nezůstal celým
Infanta pHIela
Dno 10 května přijela španělská
loď Keína Maria Christana do New
Yorku majíc na palubě infantu
Kulalii a průvod její i komonstvo
Hyl krásný den a na Šandy llook
veliké množství lodí a lodiček
vzácného hosta očekávalo První
loď jež k lodi španělské přirazila
byla ona na kteréž nacházel se špa
nělský konsul mlstokonsul a úhd
níci i důstojníci z válečných lodí
španělských v přístavě dosud kotví
cích Záhy přirazila druhá loď
spolková Dolphin za nímž válečná
loď španělská Infanta Isabel vy
plula O 11 hodině infanta Kula
lie přestoupila na loď válečnou
kdežto Dolphin vypálil v pozdrav
několik ran z děl Veškery ty lo
dě byly ve slavnostním hávu a
sotva se objevily blíže pevnftstky
Wadsworth a HamilUm vypáleno i
odtud několik ran z děl na pozdrav
V karanténě bylo přijetí ovšem jen
formální dr Jenkinsem a lodě pak
odpluly k přístavišti na Hudsonu
k dokflm pennsylvanskó dráhy od
kudž vyjela infanta ihned do Wash
ingtonu Po osmé hodině večerní
přijel vlak do Washingtonu a také
tu bylo uvítání vzácného hosta
vřelé Pořádek na nádraží udržo
vala pěchota a jízda spolková Ta
jemník (J rouhám a výpomocný
Quincy jakož i mnoho jiných vy
nikajících osobností infantu uvítali
a doprovodili ji posléze do hotelu
Lid vítal všude hosta s nadšením
Na druhý den navštívila infanta
presidenta a pí presidentovou
Antlgo vyhořelo
Městečko Antigo Wis skoro
celé vyhořelo dne 20 května a
sousední městečko Ilryantbylo té
měř celé požárem zničeno Asi 30
domku shořelo v Uryant a 1000000
stop dříví a 300000 stop dříví v po-
(lenách Na obou místech bydlí
Češi v značnějším počtu 1 není po-
thyťy 1 U MfcfMý i%t% foho
hl JmI itoi UJ lUl ( 8 P 8
láli fVft"d
IfarafH i ff4ff
Vn řlý rM vjpý4tlbi t ip
t-lí Wcír C ity Hn Nd#] l- k
ativr tv m$ botníky dn It
kttni k mkntfnl #t4vky do
41o Hikiří tfrlill I vtach
n'ioo ífňlkř v t4U ttiml soa
clil vlicbnl U ft stávku oda
ihn Prtnl itlli l i řic hornlul
9 V
li d'il'l llmillri'ví jindá) Jil
řf4iijí mitk ntbývi vA7
hladi t4řn-aU bř-lilljll Í V ob-
rbol4 otlorn uíkodl vilic Pířěi-
li i(4ky Itfadenl li6fěho
crníku a tik4H tvrdl lJotj na
midi ikricint Hpoíeěnoatl opil
dokliufl la tni li Jel %% nové sou
Otavy pricnvnl talii jako byla dři
Vr pakli n trpll Hpc-trinnil
ntf-IU soustavu novou na iikla14
novcho tikona klcrýl pKdpisujt
aby platilo horníkům nikoliv od
btilta íiilelio vydobytého nhll at
i tunu ulll vňbi-e Několik set
horníku v dolcih lírem piltsburg
kýth jtkinilu ulyelí lo soudruzi
Jejich na dolu Ihinillonově jsou na
Plávce rvně práco so vzdalo
Přťdmtda Wslters od Jednoty Spo
jených horníku přel několika jí!
týdny chtěl v zájmu dělníku so
společností vyjednávali však spo
lečnost nechtěla o tom ani slyšeli a
stávka byla prohlášena na celé
čáře
Veliký hríU
Dne 20 května navštíveno bylo
město Saginaw Michigan velikým
požárem a sice tnezi 4 a 7 hodinou
večerní Ohromný vichr vál jenž
rotkaecný živtl jen podporoval
Celá nejhezčí část města lehla po
pelem Praví se že ohefl vznikl
jiskrou zalétnuvší z komína závodu
firmy líriggs fc Cooper První
plameny zachvácen byl veliký zá
vod Sam Peel tt Camp u přístavu
kdež celé spousty dříví se nalézaly
Za nedlouho chytil mostná lristol
ulici a odtud rozšířil se oheíi na
Washington avo a Holden ulici
zničiv v několika hodinách jede
náct domu jakož i několik závodů
zejména Cross Luraber t-otnpany
Dále za tímto závodem lehlo 12
slavení popelem vesměs to domy
tenementní a mezi těmi několik do
mu obchodních Závod Hallington
Se Curtis jenž značných byl rozmě
ru a stará továrna na mýdlo Passo
tova jsou rovněž zničeny a odtud
rozšířily se plameny na Jefferson
ave kdež mnoho residencí shořelo
tak jako na Emerson ulici Vítr se
obrátil a zahnal plameny i na
Owen Howard Sherman a Warren
aves Také siročineo St Vincenta
shořel do základu a chovanci šťast
ně unikli do nemocnice St Mary
jež sice byla rovněž plameny ohro
žena ale posléze nadlidským na
máháním hasičů zachráněna Jest
Škody obnáší přes 1500000
Celkem 1000 dělníku jest bez prá
co a sU rodin bez přístřeší Asi
300 domu vyhořelo Jeden mul
uhořel a několik osob se ještě po
hřešuje Celní úřady a výstava
Na výstavišti nové panují ne
shody v Chicagu Vystavovatel
klenotu Wemitz ze Švýcar byl zat
čen poněvadž prodal na výstavě
špendlík z něhož ovšem clo jako
předmětu výstavního zaplaceno ne
bylo Celní úřady nabavily mu ce
lou výstavku a švýcarský konsul
uslyšev co so stalo prohlásil že ú
řady sio mohli obchodníka zatknout
nikoliv však výstavku zabavit i
kázal aby švýcarské oddělení bylo
zavřeno uvědomiv o tom vyslanco
ve Washingtoně Mezi cizími vy
stavovately vzbudil případ pocho
pitelné rozechvěni
£iy"U''! UWWiiii'''''!! w l waiaiaajaiawakinailiiwii'!1 ř""llilHW'rl
V (