Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 22, 1893, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    41
1
r
i
' hreUfa n Ijntké i ttmit
ř í ť'# nepodiv i o iff „MW
i 3 5 !" Hllitffh Mk
Ďj'Í' poslední řiuM
i!! beřfMMt fninrl l
i'ik'ikíjM nepravdou JpíI
I ffh lefrtf !oMhkf(h poJj
Ui lt mí' f právy ltartir
('k f t rt# Mk Ir
lj I n jevu To phtf M#řfu
iriii
(4 lumi-lál M U Ml
M -Ufjl tlkotJ ktneeláři
! V tl tlti li i
r
tlelik kli-i-f rl(nl
i k I-
iířf 1I1 fit i mu l mlrV
j IM Nfli l oltt jíl J
I fký vliv ? JtfUku
'pňnj 4 ono Jl líímn iel
I M ik A Jiko HrUktij
i" Ijr ftmi lovtfifc4 flA to
í Jk' M Vlili
]f'!i nirrt-l nfm(rnK ♦ti
li i#-lik ín i iif Ufilfn lm"kft nlmo
I kft h t f ift ♦ kfi fi it n'i!ríftiii
i uriti tnilřfiftnti ItnIUrr l"
l')'l'm lAhjř ik"ří válnoitl i
jatiln mi kli lndva lnl úř 'lnl
iiniriltf rouliftnl 4kftriftm l
ítjjftm icmkfm tu i ntile -trA
4 ll til a liítnl IéX la
'ijf mtil přijití k nálileilu le
f ř)tn Jimi milflil U1 vliv ciiiki
'řit livl (tobratimíkílio ni
]U řukílio ji-ril byl vlantnl krvi
rou Bvnhodu jim vyliojovati ihtřl
ltfcliraISU liborálové cílili no n
jnilo (lutknutjini le ruiiké lity
( ivnřji nuv v Srlwku a o!votly
' vohbril iřirovtiAvaly k vomb-
Jilm' v llulliaroku & liUovfili Stambu-
V rM!jlúci'tif ti4iH a haneb-
ynti pát liario řel volbami urbnký
ni v y 4 2 1 ji2 lia:tbnoRli páchané
viainiHuovfin v jHiuiarťcíi nwm-
julov jo také 'íilirrar% jako KistiS
i HyhiTuc )i vlu'lu Hrbxkou tak
ítr i:i- í:í:i
I IV&vem -ttíuit iti tuhVú IimLv in
ambulov jtHt clovřk publoudilý a
fíiií zaslepený jení (ntavil ne
fa neprávo htanovinko proti Kumi
vnak on nt aHpoň iiij-hIí z o jedna
obře kdcilo vladařové urbStf a li
cralové kteft za mladého krále
„íftdu ve svých mají rukou jou po'
í rytci a lícomřrní chtřjí ne udali
1ýini noili jhou hrají vScmi bar
„Árni alo nemají barvy určité O
Vf iiticKÓm charakteru nvuf u nich
dávno ani památky a kdyby
:''U a mamtvý nemizený Milan
f čl nad by t pro nébo opét lidu
£lio práva zakramařiti Vážné
'„inické a OHobuf stojí v popředí
Jak hi miadno vysvětlili inaerno
t to asi v té ubohé zcmičco vypa-
í) práci pro veřejné dobro ani
'u kdož pak ne mflže diviti že
í není spokojen ?
iberál Htambulov zvrhnul m v
j'ia alo un tyranisuje vSechny i
'vMbližSt přátele a nriolupracov-
ýano i toho koho tituluje svým
C'tom i panovníkem V Srbítku
VVaraarád Htojí za kamaráda a
'cpou třetího kdo kamarádem
í není V Ilulhamku Btarnbu-
přiHel záhy po panování ture
a národ nevida rozdílu mezi
M id hadem pářou a Stambu
paSou žiit) ni dále svým
_ __AI 1
ykl Alo Srbové přivykli již
?nému životu a proto hrubé po
ní ústavných řádň jež nyní
iU denním pořádku necAMtaví
IhoMtejným nýbrž dotkne ho
j-ho jeho nervu a bude míti za
'jdek jedno z dvojího: buď na-
dbývaly nebí re vec
i iou nílu a přivede nynějíl
k pádu anebo podlehne zne
inravnuJMinii vlivu shora 1ioif ifn
kM hřílUM i)nntitnt (Ahr
nohám a překoná ik y nm m
fll tl hof (e
J# skuteřtil fimoho podobného
tH iirril irlkfifil a bulharský
ml al #řMtl liberálové Jon horli
rMr JfJUh n4ř'i rhrpo
rifmii forot a
H I ♦ I 1 1 lil v poUfifi li
h"dtři li (Mr lífil koiiiř(n I řfiífl
fe i4k'tn d!i hřři imky ('
thkjtli řřiy biibni idftl(tii(
ik ř# lik-d iAfolnf Jk b! M
ímfiiffil p břdit k k řpotn pro
Indiáni
'AkkoH jik lřiint IMblli
kotil i Kfrriklt tři h i„í ťVritA
poo!nj #4ftv7 II botový ilaUirli
pk KtoiMi v pti řonlb (Y
lA b poífMjit prtníin Umumh u'
♦ fmpřly úrok 5 J!žk 2k ♦
fiklorýdi ohlídá h zákon
pfijtf r tmliKivy k'fnil ru Imhy
ř fn' in má tibU plilno-tl po
kl ru lníl jf j i-(fiáll
lftllilfS imttnotfrij xákona {
hi iiánlfilujírf
l'r i litlu ukládá xa povinout
ď 5i-tj ijiřW ipo (M íl ní zákona
ruloťhy otevřití pu pinky oadní
kom
Víet hny mkw élilované 10a3J
vyhraíony jou pro úéfty ikolní t
(h jz'iiikft af vymřřcnýťlj neb
iiťrornřli nji I
Sfkre 13 tl Ifl 21 al 2 a východ
ní Hlovie mkcl 17 20 2Uv T 29
i výtb kíréi vyhrazeny byly
dne 12 eYrvrucff 1881 pro Chilocco
indiánkou průmyslovou řkolu bu
don téže ponechány
Pozemky budou no zaujímat dle
zákona bomcntelního a mimo vy ho
vřní předpiíli toho zákona bude
každý osadník povinen zaplatiti dří
ve než au patent vydán bude za po
zemky zaujtuutó vebodné od 97J
tupnř západní délky po $250 akr
za pozemky mezi 97 i a 08 i slupném
pot l6Ua za pozemky západné od
téhož ittupné po $100 za akr jakož i
1 1'HM l-IJll III UK II Cl J 77UimilLI
' 4
O způsobu zaujímání ustanoví
President ve svém provolání a ti
kdož by pozemek nezaujali spftsobem
v provolání předepsaným pozbudou
pravá k naoyu pozemko zaujatých
Provoláni presidenta obsahující ura
vidla zaujímání musí vvdáno biti
na dvacet dnft před dnem k otevření
a
pozemxn ureenyen
President rnftže zřídit ieden neb
více pozemkových ářadft na nožem-
cích Cerokýzfl aneb v sousedící
likiBiiome pro zaujímání pozemko
ifcíito
ICeSfrVHCH lortknwaa l'aurfi
ležící vo wehodnf cAsti nfidff Ct-nu
kýzské budou otevřeny soudobné
Příští týden podáme oodrobníifil
popis pozemkft téchto spolu 8 mapou
lícil co2 omle ilobrvm vodilkdm
vSem kteří hodlají domova v pruhu
teroKvzo iiieaat
Následkem silného nastuzení trnél
jsem na chrantivost Užíval Isem
po delhl dobu vždy ráno a večer
tirnek dra Augusta Jíoeniga ham
burský pravý čaj (Hamburger Urůst
thee) a to mne opět uzdravilo Ca
tharino Seiler Stockton Cal
Když vézniéní dozorcové ve
státním vézení v liostonn Mass
provedli v sobotu prohlídku shledali
že vézřlové vykopali si otvor do sto
ky kudy nedávno dva a nich byli
uprchli U vézné Jíootha nalezen
byl plán vřzenl a okolí jeho
Společnost železniční Ann
Arbor Linie libuje jii prý že dne
19 března již spojení nákladními
vlaky bylo opét úplné vzdor stávky
strojvedoucích Mají prý nových
sil dosti a stávkáři sotva prý budou
přijati nazpět do práce
V Iíeading Pa zemřel čer
noch Robert íSpringer v stáří 119
let Týž byl otrokem v NeweastlA
Del a tam narodil se roku 1774 '
U slAltillio kipllolo
#!_ i
ij-mv p iíoim iPtaf f íní
inothA piiih fi y poiidílí Kifnli
pro ÚMithí loUtky pod! rprávi
b I — II I I L IJil
""""J"T
la l I 11 i
-1 i7kf Knrrrni ni právo
tri irin lul
MtrliU maliii tHíion tlk
r rrr
ii i i i i
" ni iii iotim i rn iinii
utnu K-ifernrov VMo ktjl
jiii dokAán puth b vrl Ilyhi
ť teto m likon proM l'nu ió
řipivrumi sby nliřrn fl noy
otidnl )kf#ik iinjfti imKin §
ovAcfrt riovjri plstrin lnvernř
uvfdl t% ďitod pro vpIo In nyi(
fn4ni# Ji-dnulio iicii m inin' firl
I0(i(ifi obyy kdflto pfi 20iy
riill m ("diiolm soii bn in o(ii)0
ďyv a (i(o piH mli ii) sitrimii
př4m vřflňfhn sniidu f likteýij
'áli Iw Ju al ihyt
j lnlio soudí" a I by ludlJ V(Jfi
byl zbytrnoil J#iknl yi t
7t)íl#iii0 pUlomiio jednánu j0
po třlíinA jioiizo ve (iftti pUiarnf
oprAá li yýlKiro a pMUlái li v
druhém flrnl ~ V senátu In Id v
plnllí při zaháji-nl seli Au pouze
2i ílenft přítomno a hlavním Jedná
ním byl roipoíet jihol mnohé p„
loiky yslné zvýšeny
v úterý přijaty níkloró předbdiy
mezi nimi! Um: Předloha ukládá-
Jící dráhám kteréž by obdržely do-
vokní ku stavbfi tratí aby počaly so
!avlou do tří let předloha o vysu
šovaní mooain znacna debata vy-
předla aó v odprdodním zasedání v
picnu o p-edioze watsonovu na
zrušení trestu smrti Na mlté
předlohy té navrhována o substitut
předloha senátu aby porota aama
mřla právo usfanovit zdali obvině
ný má být podroben trestu smrti a
neb pouze vězení- Konečné přece
odporučen trest smrti k zrušení V
ten den odbývala sněmovna též ve-
černí zasedání a sice za účelem je
dnání o zprávách vyšetřovacích ko
misí o nichž jsme minule obšírněji
o zmínili Nejdříve předsevzata
zpráva komiKe vyšetřující mrt vě
zně Powella a přilata s odnnruěn
t t „
nim aoy uyio povoleno 500 na
úpravu ženského oddělení Pak
předsevzata zpráva o přístavku k
vězení a po delší debató vypuštěna
ze závěrku kterým kárají se úřední
ti pro neplnění povinností jména
obou guvernéru Thabera i Uoyda
Pak zpráva komise přijata 00 proti
1 hlasům a usneseno vtěliti ji v
zápisky sněmovní Podobně nalo
ženo se zprávou o vyšetřování zprá
vy blázince — V senátu podala v
úterý zprávu komise zvolená ku
přehlédnutí jmění školního žo toto
ohledala v pořádku a ťwlporučila ví
ce pisařo pro pokladníka Mezi
předlohami přijatými byly následu
jící: Oprava zákona o zavodňování
zapovldající poiistění kapitolu o
prava zákona povolující 10 let času
k započetí civilních soudA místo 5
let) zapovldající pěstní zápasy na
řizující okr klerkům vésti zápisky o
dluzích na mortersere Pak nokra-
éování v jednání o rozpočtu vlastně
o zvyšovaní položek přijatých sně
mocnou a dokončeno Kdežto sně
movna poslanců v předloze své na
vrhla povolení $1134702 pro příští
dva roky senát přidal k lomu 454 -
226 tak žo celkem navrhuje povo
lení $1588 928
Ve středu vznikl v sněmovně zá
pas zdali má též svědectví prováže-
I
®3
Jediný Jistý prásek z vinného kamene ŽAdna amnioulo aul kamenec
Užíván v milionech domácností --40 let v popředí
Jb ( řprávu korním v r ř„f( i4r
bi i ntikn ku uin! ÉÍit
i ' '-I-'-
(iiřin„n méIi fl l
f IIihIÍ 11 a 1 i iii
„„ P„mfl fU„bí
2
poIuMití náviL rt řMolmi aby stál
' '
hl ftfeilnM kt#ř řprávy tylu)
uvou rilislt nriHřenl 4iMift
iíi in ii n ia na lihu I 111 iiini
i n iii á llt iiii„ i
pe b„váht Ndrrh len n4 l-n fl
bílen V plMi4rrifm iaiUn( mnol
slvk pMlili přnJdn4fio tiichl
nmoliii -i denní poFádck pofijrny
Jin umnnuly — V senátu rrU
hodin xtrAvMia lyU Jednáním o
lom U zřízenci senátu bélou dvojí
plata ti hedřli tké třeb byli ře
f-rmité allisnřiií (MiKledne
rř- lev%tořlinl iíedlohr ku opr
omiIkéio iliirteru a tmt ítenl
prosu předloh jejoohUvně
Velký rozruch fp 4 ! n byl vs
ilřtek rAkcfnickým Atokfm který
uíinil posfaner Mherilm t Hed
Willow Co na psra Klw H se
watera rediktora omaliké Ilee
Jako vidy lpje JSee proti korupcí
IviodlAm a darebáctví jakéhokoli
věk druhu a odkrývajíc je nejen
ukazuj státnímu sněmu cestu kde a
Jak vysetřivati má nýbrž vybízí a
vyzývá sim k činění potřebných
krokft O tšem le za to nenáviděna
Je IW a její redaktor všemi bAdlery
a darebuky který v každém kroku
který se proti nim činí čenichají
Hosewater Když podaná bjti
fněla zpráva o vyšetřování švindlA
při stavbě přlstavkft ku káznici roz
náSela se pc vést že lione water byl
nejen pAvodcem vyšetřování toho
nýbrž žo i většinu zprávy psal rmí
něný JSheridan učinil o p Rose
waterovi nešetrnou poznámku Toho
všimnula si I5eo a vědouc že Sheri
dan třeba byl populistou je jedním
z bftdlerft učinila ve čtvrtek ráno
poznámku žo jej asi svědomí tlačilo
když slyšel tu pověst o Kosewater-
ovi ale když se domáhal bAdlu oi
bývalého poslance Sternsdorfa v pří
čině předlohy o pojišťovacích spo
lečnostech ta necítil žádný tlak svě
do mí
Ve čtvrtek byl p Kosewster
v Lincoln a tu ráno v síni sněmovní
Uheridan mu činil skrze to výčitky
Pan Hosewater pověděl mu od
koho zprávu svou obdržel a jest
unad nebyla by pravdivá Žo mu
stojí sloupce listu po voli Po chvíli
vysel p li na chodbu před sin po
slaneckou a hovořil tu s auditorem
an tu Sheridan velký a těžký chlap
vážící aspoň 250 liber přiblížil se
o l zadu k p Hosewaterovi který je
postavy malé a uhodil jej se strany
do spánku sraziv jej k zemi Na
tom ale nebylo dest neboť Sehnuv
se k němu počal jej škrtiti V tom
blížil so p E V Itoggen bývalý
sekretář státní muž též statné a
hřmotné postavy který vida co se
děje vrhnul se na rváče Sheridana a
v raz iv mu dobře mířenou ránu mezi
oci
uklouzl a padnul Sheridan
obrátil so proti Kotrířonovi a nastal
mezi nimy zápas však zatím mž hr-
nuli so sem lidé proudem a rváče
roztrhli Rozruch v sněmovné pa
noval takový žo sněmovna uznala
za dobré se do odpoledne odročili
nneridan byl ovsem u vsecli bftdlero
a darebáku hrdinou dne a do zasedá
ní odpoledního bvly mu na stAl no-
slány dvě kytice jak so za to má od
darebuckycli clena komise pro ve
řejoé pozemky a budovy na jichž
Baking
Powder:
Impeaihováiií pro bAllertv( při
tathA příttatku ku kixrlel U
nal14
A Jeltí Jedna tplsodk sběhla
Isil den PosUnee t ll
ifiámý kfiklouit a wtr lní pulitik4ř
Ktiur nrot£ hkinll lk„it itÁ
lastávl inísto ♦ipomoi-ného poJiml
tri v kapitolu a ihtl nhudiil i„
i ktirt Sfl dvěelN IlUl l'rl
byl vs řlrrlek zvolen yýbor který
j y ii- Hi'111 TJTiril i
'ředloli tolio dn# l-řilttíi h lion dA
elitiíí oprava zákona proti karh
nu a loteriím iirvfnií'-í oknsu I
p'klidiilky y okresích lownsliipo
voii orířinisicl k poplatkAiři dfl
řruloJM Irest smrti a ustinorujicf
s trestem pru vraM i má bít d!i
votní vetilj oprtva iharleru iro
měst prvé třidvi dávalbí irávn
koln r lé v méstei-h první třídy a
metropolitních aby mohli ma
iikbídtt hft tkolní V senátu v
len den prošla předloha dle které by
plst klerkA krnlského soudu ohm
en byl 11 llooo ročně AI posud
íioJívá klerk všechny příjmy úřadu
toho kteréj y Omaxn otnaš irý
meriIV"o a IjoOou ročné a jest
to talii nejtučněUI úřad Ihlit
debata Vznikla o Předlohu ustanovu
jící aby velkooohchod lihovina
mi i lidi místní iednatelflé bvlv
odrjfeny dani dle zákona Hlocum
Iova- Iíylo vysvětlováno řo před
oha ta mířena je hlavně nroll nivo
varAm mimo stát kteří míjí místní
jednatelH pro prodej piva ve velkém
neplatící licensi Předloha ta vrá
cena zpět komisi
V pátek přijaty ve sněmovně do
ilancA resoliico soustrasti a rodinou
zemřelého poslance Farrella a vdově
ovjlen celý obnos jeho služného
tvftó Mumlán překvsjen byl v ten
len resoim i podanou nos S j ler
manem v které vysloven nesouhlas
s tím že na ieho atAl bvlv Postavenv
v 1 j na UIdT II JT II u 1 vauiuo 1 1
zastyděl so Sheridsn tak žo j
If tiit t n u nu Autu w rt
divili poslal k Přečtení nlsemn
omiuvu v kteroz doznává že cho
r - -
se liedftstojně Vsak ještě větší
řekvapenl bylo mu připraveno ku
konci dne kdy podána a nřiiala
yla resoluco aby vvšetřenv bvlv
171 ! ' ' f
"jiy povcsii to ncKieri poslanci
ktell měli co dělali 8 předlohou o
pojišťovacích spoleénostech požado
vali bftdl V týž den utrpěl 1 Kyuer
klepnutí přes prsty a bíco vbor po
dal zprávu o jeho chování se k děv
četi zaměstnanému poštovským že
mluvil k ní tak neslušně žo slova
jeho nesluší se ve zprávě uváděli a
aby dostalo so mu pokárání i aby
byl povinnen žádat o prominutí
hrubstvl svého Z předloh toho
dno přijatých jsou: Povolující Scotts
IJluíT Co 1739573 ustanovující
určitěji hranici Keva Paha Co: za
povídající prodej 1 výrobu cigaret
predtotia aby více školních pozem
ko nebylo prodáváno nvbrž ahv
byly pouze ien pronajímány prona-
dla obdrževši pouze 21 hlasů V
senátu jednáno většinu dno v plenár
ním zasedání Mezi přijatými před
lohami jest předloha dle které no
ukázky na pokladníka vystavené
přes 85 procent uložené daně nesmí
byli splnceny pokladníkem a mohou
bít SOudl ě VVinlhálIV od línmiu-iřň
Železniční předloha položena na
lennl pořádek na utěrek
V sobotu podala komise sněmov
ny která vyšetřovala záležitost na-
dlé banky Capital zprávu z které
vysvítá že státních peněz jo za ban
kou 2:J030183 a ž ie zod no věděn
za 116 pokladník bývalý Iliii )-}
lek zasedaní tráven v nvažovAm
předloh v plenárním zanodánf V
senátu přijaty některé zprávv korní
sí a odročil ho do pondělka
úpravy k charteru města Omahy
jsou velice zkomoleny Mimo vy
nechání některých díiležitych návr
hft Oprav tvcfcích sn asupHovAn!
ukládání daní dráhám a Rtavbv via-
duktA vynecháno též z předlohy
opatřeni o ukládání daní pro účele
parkovnl pro úřady zdravotní a pro
fond rozsudkovy
Jedou zo zákona přiiatvch který
už platnosti nabyl iest zákon k
úlevé vrchního soudu Náš vrchní
soud jo celé dva roky s prácí pozadu
a az posud nebylo Izdocíltti opravy
ústavy tak aby mohl nočet souden"
být rozmnožen Proto navržen byl
zákon aby k výpomoci soudu usta
novena byla trojčlenná komise a
zákon ten prošel a nabyl minulý
týden platnosti Vrchní soud hned
v zápětí ustanovil členy komise té a
sice sudího Irvirjo z Omahy demo
krata který zastával dosud úřad
krajského sudího R (1 Ryana
právníka z Lincoln reoublik&nii a
John M Ragana z Ilasiing popu-
iisiu právníka z llaslmgs
1 mm ív'- -t