Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 22, 1893, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    í'
1 rfHENANDOAII
fj1 STROMOVKA
t i Uhramna
lák
'YlH !(
OtOCtá lMR
8 1 r o m k y
1!
1 1 f
l lA 14 lí
' J a I
CCflCMl I cmmi i
i: K liru lvi i
Li A DráztfansKý
i i i ni rrr i
f I I I Hlt 41 i
Mlt atU4 atl -46 i ! fct
a-klb k4naifh iifc(
f t 1W fc klll f f Mtala
aaaaamr kiun lumi
íJllt ti fnH a-lfrana
I t lrA)rf
'i"-! sil itiknxnMir w
1 (I!
f1í
1)1)
'Jv
ji
tniífllf tiritnnn nnnn tn
UUN h r 'NiN
1 kft rri- ) € oiiim mini'
tu
tfMl4t ilil4 lal uirll
T4kr4Mi 4rfn f k]tiilM h
ml fl4m JlfHvám Iíté mtnt
il fcfrfc ) iu alkU4nl rill I'tli
K)M1 lrboo rr fUllw tnno }
tolot4 bojlikoi kllM t )tl llMTo
"" 'II -au
Ion rinhrd oamonn
A i
iat4l4 6m isih ilhroii úrodu NVjvy
' L lil4ífnjiím se vícli ilrul ft
Pj' kikuřiii jPHt
EARLEY YELLOW
ROSE
toho NCMicne nkliIílo vfce no
akru a lepAf kukuřice než % klcrťlio
jiní ho ilrubu Semeno tolo ini4vá
'lo ♦125 hnil 12-rjin
J li AHMSTHONí
box 772 Slicnandoali la
Za pytle počítá ho 20c ra kui
n
NE B RÁSSKÝCH
0
IAliliM
proůl
NA MALE SPLÁTKY NA ČAS
OD 5 1)0 20 UOKťr
Dle ]iW)llbn nld Jiného D0Tfii i rám Uk
vmllf rfUlvk o mpy NbrSíjr oUtol pw
drobnoatl IiImI" nb plila US0'
STAPLKTON LAM) CO
444 JJee ()mitlii Nel
W H ČADY
lkootcliudiilk
I s moukou senem a obilím ba
f livem drátem na vázání
i balíkO atdt atd
1510 Ilowanl ulice Omalii Neh
40C Telefon 1071
1
£ (ÍHANTOVO DOMÁCÍ
v'
+
ševcovské náčiní
'S Blrft CO 1'OTftKUUJETK
V I'1 ' i" Tvn]U afoliuv iHtnl VrpUtí aa
£ vám to Dkollkaiiáolml )laom ropa
„ inílnl Otem naJAiiaa via co liiřajl tjrobr
'n tak In uiltn al ďni pravil
Jhoty utřerlce řezfl?ky řemeni atri
vSaml ulntMu qu mnnb!jr mnoho íau ala
i aeii iaai ťttA rouzis 1 00
lila m
IOII-VjII ÍJIIVIVT
4 Wbaab'T Chicago III
-6lO
—"mi mmĚttummmn 1
Notlnjr i ífh
i4 f#t l al aa I Utt l
Přrdxviím J t nám m torní mí
te f-řín&lřii i4iili umrlí iiífli
orna'!jrVAfnlka ?oMm'i fViha
-l!nf t J?íky (Vlon bylo vy
lovovárm titiiril dra PratoaUva
Mft hrob ďU Id MHifJÍÍ
'' jto řríi fot 1 1 k ()U(itm
podtl prdlbl4 atohodtl frak 9
Jb iy mnohém lak fiaíirri
podobají Uli kla trn li rl# Vrj
ký nárol JmuJ o nin4'(n'li'i II
ihtht roku I4i ti4ljř s iivftil
íf (eN llíl'Híý li tlki' ()tflt
i-Ii'í tťliu pf4a
4ti linie tun Troi KHMii ! IíI a
mm apray n no pniMlio pr„„
!- I I
mi I iiiiii!I
kli-U rok1 iNHfVrhy
„
I i A _ _ lil i f a
linul iviic 1 IIHIOIH rt) VVirVálI
o roB„ m„ irJm
Troi) v památná m lifti ve atstn
vMavftkú nlni v Pramt promluvil
ta lietioii řefi iii-niífcntival ( ekú
právo cenkií pi?ahvky t:k jriMnf a
určité las nLm oti-o 1'alai ký povflél
on' in : Kle o dnetkit ii4!2l
Trojin hiitorii!" A po řeči iiiIkIí
iiailM-ný vlileneo vytrval v práci
pnáSejlollii1ÓveAkíipřH co
MtAtnf úřalnfU!
% (
nou řeo v Krornéřlž alo po řec
ujel lojulie zanechav práci a Jalá-
ř avým HouJruhňm
Kieger vfthec v% pčkuň mluvil
ale jeinnl cliaW Stáří přináivá U)římnř b i při chvilkovém po
pry h Nebou ochablo! Trojan te kleHku Nár IjMty Jhoii jelirou v
pru! v 70 letech chvilkou oillal Me Oa-cliAtrli mIoii kteri ll„ U
IftvtMvoati R tu neiel ae po Étyřice
tiletčm koro politikování n UieKrem
Aie ne na iiouno ruiiktaco vrMHv
Irojinovi opót avčži ally Húgra
víak imlobro upjaly
IVojNi ernřel co Htrý pfl ntolell
8 vlúlou bojujicí oppoHicník Man-
dut na říJnkou radu za Nové mMo
pražhkč kterýž v punktačuí vřavě
Kiegrovi vyrval jo práíden Vy
nkoéila poveiiť 2 o ucháxeti ho oň
bud' jednou ji2 oiNtavený dr Uii
„nr V ! : ft: I
4U iMifiiniT uvvvii
lo podceňovali o neaml Slaro
ceSMtálo a Hiále klamou vládu i lid
že prý naatali opít jejich dnovč i
rvw moo iV wy v i raae ror
iaui prvn hio k provenent unkazu
sílil ii :r__ i 1
mi um niiurmuc vaneno
zpravodaje je ncliopna nejupíňa jeSté
toho že by zvolila Stančocha
Ale i tu pochybujeme
A kdyby přeco jej zvolila mohla
by mu ihned přidali věrného Hyna
Hrála neboť poulaneo Zueker h o
děkoval Pak h DoHtalem a Pola-
chkem byli by na Ťiinké radě
čtyři !
A lakoví čtyři u2 něco dokáží!
Pohřeb Trojana konal ho za ohrom
né účuHti lidu v neděli 12 úuora
V JÍÍHkó radě vidcfmké vaří ho
klth Iíozcupává ho rozpočet Po
loíky (JautHchovy fnou odbyty a v
polovici února začaly debaty o mi
niHterstvě HpMvedlnoxti
Měly nice
in i in mu ihik ii m unce i
í:l: í l i!
Vleatěmi
to neiil) Proltžo v Hakouku pra
cuje Hiičm guillotinou neHtačil čaa
výborňm aby prozkoumaly účty a
obchodní umlouvy a proto mírnily ae
linance a obchod přeHkočiti a začalo
ho Hprnvedluoití
O ty Ženiální Hyntéme ty vzore
ÚhUv ústavo rakounká!
Ontalně vláda jent hí vědoma avého
díla ceny
Proto hleděla ni zinkali pevnou
oporu vládním programem který
jak vám známo nikdo nesetkal xo ho
yiiiat'nf a jejž naponled výtečnou
hvou řečí dr Herold přibil na kftl
améinoMti
ii ii i t
kaj li hlu iiJ((ÍM hffiřmiřř
tnftli-m aru riMi4mit t$yeht t
lifna iMfy friij( tf o ?fi
5 1 "''iijff k
Jcli-n o! ni utulth H%tnlhn Jl
Ita vollom)lrt ih"ií í intkďt'
mjiť řikt ljřif( í tiu i Mír
#j a ♦ i!ařtfi (M
km rtnií Třvajt h I
f'M ll"-IHtřUjIMlf Iři {tklíi Ir f
lX l&ni IiH K#-I II iVo iWrn a
I IfíAtljf lt- Jířlkll l l l'oNkř
My fM'jik tlk 'in HroM ikťi
íl l (onla IW nim miUjiir
l llail H ikti i ♦ J hM liřafiž
vatahj b tiini4 hmvimIí Uj f '
14 I fiiiili ( In ()' avt irntijr ntmi
iinili
I' k iiíjalí k i a lltukKin Ilon
lii ln' loj Mliij H j ak jfr!#l
M Ift ii iiriiif'ri'iti miiiIILi ili
I I '"
ik „ kl1 „ j „ f J{( n% (
rivnf i" rl li I lL 11 i
Iftvfrr to JHrnami i'„4
I I
I priioii i4io ain v
I r
„oUjiJřihr 4 velikými „II!!
ným! A kaílý klo iievítiiioii luto
oporu nam i-oilvrscuji' n'uji
Iiu naro lul
Z tí-chto pMčiii oNuujmH tfíkfe
útoky na velovirkou politiku
nehol' při víhcIi cliylá(!h muil nám
tyli Itmko o 100 procent milejíf n-I
i" co páclitm Ncrneckniii — vl lyf
n3jp „„l _„„ „u an
)ruu „ „„ „„„
'
nini i c jij Iilj4l ILiprOU
I 111 I' M I II (t L k i m i "
Eavíráne pM chybami nikoho a
uk6 ne )říl(l „„ j ohoto Ín1u
kterí iako v „
„brání hb nochvhenf: 1 „rvln
ha klerř hvou na lí-1 iAnln™if !'
onuje j vlálč A proto je vkeka
SLri'„ut „ i:i
nltiekou chvbu iimle nro nhhnC
na vá2kách víraí nolitické hlmá
cUí oimkuicme Jo hlova: tmlitiebA
hlupMvl _ reboť kr riclove!
jádro od ulujiky mí vybrat — jent
hlupák
OUatno za prvním i druhým umo
řeni mířeným k mdci BVobodomynl
nílio lidu cenkílio atojí lohoo po
'
-natelná ligura: "řevnivnom" a od lé
uí 8Í M)„lflZtt# Tak jltk() M
minuiy(h volU(h „a nlovo Mlado-
fclft v rftÍHlv tm
„l novvch na třnlJo !ovn i-„l
vr))fi( sk(„h „
em -„rliaif Tím ví Cl
oa ze iinea novo potřebí všeho
njediioceiiého úhíIí čoukého lidu aby
odrazilo e zdvojené úhilí germán
ké které od nezdaření punktac kde
jen příležitoHl ho nankytne do ná
bije
Nejnověji vyznamenal hh předně
da nejvySSího Koudu Néiuec Stra-
mayer Vydal nařízení aby při
přelfňe ni u tohoto Hondu vnučka
podání v cizím jazyku u tihííeh
iriKtnncí vyřízená byli překládáni
na jazyk německý
Tedy jayk če polnký jiho-
alovannký i ilalnký jnou v-IUkoiiHku
jazyky cizí Ký div že tato drzoat
Slremayerova vyvolala v řlíckó radž
bouřlivý výttup při němž když dr
Vanatý o nařízení StreruayerovŽ
tnluvS a originálu otik ukazuje
poHlanci fteStí hněvem uchvácení bou
řili Podanec Hirzorád křičel "Vi
da jazyk náS jo jim cizí ale penízu
naSo a krev ne!" A limbo Kounie
vzruíen zvolal 'Inu jo to úře lni
cká pakáž
Dolir těchto řečí a výkřikft byla
veliká Vyplnila tři achňze mluvil
ministr Si:hiiiborii Ivounio Vaiatý
Herold Němci i Pdáoi a výsledek?
Vneohecno ae uznalo žo Stra
niayer dopustil au bezpráví a násle-
dek lohn 1 1 V 1 9i lirvnf onlA mlAtW
i r"tfr a ni ri4 i hov t
!" i VřiliinlM #oit Hik4lt
# -lof rákici (! ( luky
Afto fir lii-i t mii( robit it i
v4M alort a níři obalová' lo nin
bponiln — - ~-
V" fV(ti4b lijlu l'f doall ř'#
ťlt ri
Pólu t Kikti ij- v "'O jt o
ILllVl lOilflk I Mll' lo ob" kn
i # IhhiHIv'' d iii 'fi'ř i' fi
fjf tl a dHrijík pro' 1 li triol il
lm pirmik jr li m ity S r-i I ij a
lUntin Trcifkdii fcoí proil
Ml1ř# f liftm k' M felkou i !
pf-H N' ni Vn í N til it
V PřM"
U ♦ŠMUH plk Ill4lll p0ll
Na řhy tv % Vilika iniiujím
př!rbfi ře'ili-1" fnly kry
l l i a #plti!y fe IkHiiii MIni k
al M dno
Nii ihUiM IÍI i Vfiblikf a
i'ch tlttl pf4 jubi'a on n
"lff# ti-nlo p'n p!I( n
ty Vrc biu kho l yly vi bk' IVdi
inámý t4m f't-tiiiak jni koiiilfiii
kromnA t ú ir tul 1 v rt-ťt-1 d í
Il i-r n4rliif ry iiir ilnf m l
Setií ik'ipti Jih'
M)tht ltltrf ni4 Cit n1 iiotj
olurii tOor J#ii iiím vHinoii
HMoi'lii ptř( li li iulilbiVé ri
dle pře řípoví li Vali'i uprav da
liídi r# hfiin !
IlnlcJilli'' pro ltn
Z 14 e jikoby len % dívek rníiiý
mi clioroliimj atííetiýi h atále přibý
valo nehoř iliMino ly[inn n l Vei
iraiiHcii nuray ut tu in i onu no
' i I t
moc vlalí' iaoii to in moři Jaln
leenl bolewti hlavy rácpa a iiemo
iiolilavím 7eukvm ťo Imínrii- Vf
'riJi ŽiiHttnl Jltilmlm jal v ohledu
lom VUeenym lekem neboť o
Mtranujo choroby lito bezpečno
rychli Severftv JícitiUlor leunkíc
nemocí jent potřebným líkem pro
kadoii ženu a dítku která tri1 ne
pravidelným míníčnírn a nemocemi
a tím Kpojonfmi Cena Životního
Hil-ámu 75c Kc-'lútoru l00
ZkiiHn vyteču Celí lékft tí-chtu
W V SKVKUA
čeitký Ičkárnlk
C'djr Hapida la
( o lij ni porn jhIpII
ti Hlařl o zeleKiiicntuu vlaku ohvc
covaní-in plynem a vytápěním pa
rou? Příznivci Union Paciliio drá
hy Svřtovč Obrazné Linie používá
jí pohodlí parou vytápěných Pint
Heliovým plynovým Mvftem Staré
"Overland" linii no posud Žádná
nevyrovná 48 —
— Učte avú děti íotlit Pomv
alete jen jeden cent denně za rok
koupi lalitv IIcllerH Sure Curi
Cough Syrup a vyléčí kaíel pro ce
on rodinu
pipamc
J' -l-w i mu w— z
lAPULLkU i
REGULATE THE
t STCMACH LIVER AND BOWELS
J ANO PURIFYTHE BLOOD
t IHIAV TAIIt l i s nri thn bot Mrll
rlna kneiwa rr I nillrilnn lllllminrM
J llradurhvCaDiIpnlIiiH llyaiirpla bruiila
SlUf r I rouhlc IMmsIni-M Hnil Cniniili-iliii
lljiM Blrry lllf nlvc llrralh and all 11
ardrra nt lha Hlonta b llrr and lluwrla
i llliwnn Tiil"i cniiinm nollilnír lntiirliiia lo
# thv iniMt il ir'Ml i-fhMtiliitliil Art' ninl Ui
liM mt Mr'tul anil iflvit lniii'lflf rII'f
ITI K-lliiie ll IbiKut i ein kiiK" i IbIí)
f' Mar Ini firtlrny llirih HrAriwt InifyiclHt
vr lv mail Hniili riv lr nnil Alr~
THE RIPANS CHEMICAL CO
10 Bpnt:iK STHFCT NKW TOHK CITY {
UNAOQUAIMTCO WITH THÍ fíCOORAPHy OF THK
OOUNTRT WILL OBTAIN MUCH INFORMATION
PROM A iTUnr CiP THIS MAP Cit TMU
SOUD VESTIBULE EXPRESS TRÁINS
lir 1 hrti(h ťaarhra flrrprn Vr Mrrllnln(l kalr
Cara and lllnlaf Cara dnllr krlarn I IIK tlll rM
MOINKS Kil Mil III r KU aad OWAIII aad
hrlwrvn (1114'AWO and IO N K li I IMOII WHI
al'UIMl nd CIHIIO via Ml Jawoh ar knul
Itr m4 Topekrn lha
GHIcaflo Rock Island & PaclllG
RAIUWAY
faal riarraaTralnadalIr lii Ml INK APOIIN
T I'AM and Knrlhrra 1'olnl In IIH Alilt aad
1'rmnlnrnt lillraariha Mnanlalnala tha Waal aad
iadlaa TrrHlor aa lha MnMlb
Via tha Albert Lea Routa
Tmr Tlrfcrta Man KnlIM Id ln
U applr at aar Uapm I l krl llltn r aldrMM
I ET JOHN JOHN SIIASTIAN
Rock Island btjiM
faal Maaar ilaal Tkl 1'aaa A ti
CMICACO HL
i
- tl
RHVMAT1SMUS
l lti#iiliiyc
liol -)(! ✓iihu
pOMI Ifltlfl
3Srouroleil
iMHlírkiiulln)'
v) in ku ul lny
i)iioIm'hIii)'
píťliílií v Lokli
h()I(!sli v íídocli
tm- vl a
— I tl 4- a laj —
llHflífll plíffllíltl
ii hrli: i ni
len v původním balíčku
(Vím
(Vtiii
Ona
Qfc ffnfi
rentft
Pro upolehlivé a praví
lihoviny it vínu
-j liia k-
JOS 3ICH0VI
klr fTil obchod i-i T Kalpar a t4 a
řidl lo Uk [ Mllvl la kU1rkdo kou
lit Jidnsi iiHJil pruhl raa
Caojr ]aa ilajny m kalUlo ! koa4 ad
aab I galloa
Ilarpira llln B rl& alari l 00 (alloa
Nf) nalltné 0 Mkft aturt JI NI „
htr llinrlwiii g rokjf „ Wl M
Julovrnvi iT „
Knlika M „
A'fka 2 00 „
Holka íaliili fiii m „
Hiim Jamaiak 175 „
Kiiiii'inC 2(l
Hranily Omjlrpiii li m
piimarl bránily 175
Víno kyrnila bila rlvalliiff fl r al Í(K) „
lrlwlto Tinárny I II Turk Cal Ion „
Muarainl i no
AUaiSoi a 50 „
Vina m o ) i mi ii uravá a ruflni In laon rHmo
s lích n-Jl p cti viinliruilú Zállky na vrnuk
vykonávali aiirivnA — vn anrle mnt dali
utijfilnávkn H teion 61B
JOSEP JÍCHA
1423 So I3th St Omaha Neb
s
Pravidelné Jízdy parolodi
— mcisl —
1RKMKN A NEW YORKEM
20000000
'ervuo po firnll li
Severo-némeckého Lloydu
J1U a dobF pfaa mota
II y ? li 1 o p 1 1 1 v b ti !
Krátká
cesta mořská
— mor! —
Iremcii ii icw Yorkem
Povlatui rychli parníky
SrHEK HAVEL IAIIN TUAVE
SAAIE AllEK EIHFlt KM
WFKItA řriDA EIHE
KAISEK WIIUKIM II
soboti r útirf i středu i Srcsen
7 solotn ? ůterf i lifedu i ITew Torka
Dramsn ]pt pro cnatnjlol valoil vhodní pololt
no i llrenon Ire a veliul krátklm faa rlEDá
mlaU Nímnckii Bakonakn a firyearaka doaá
hnontl Ryohloparntky Havnro-nIniackAhoLloyda
)iou aa yilAltnlm iřatuliiiii a caalnjlcl roailpa-
tubtk (truhlkajnti atavany maji rytokl niaal
palult rýhnrnon vntl!anl a vytaaoa obilaha
ELRICHS & CO 2 BOWLING GEEEř
New York
II (JLAUSSKNIUS & (0
hlavni jednatf 1 pro tápad
SO 5th Aotnttř Chicago lllitut
rUANK 1 K AHI'AH ANTON NOVlE
ItOHICK? OmahB Nab Hnnibnldt Ni b
10HN r ftriKK Wllltar 0 tiOnAR Orata
JOHKPH ZKUZAN OHKrU lIOUIřT
Hobnylar Op-luhlon
unin i KDiniNA oeo aonwicHKn
WhIioo Niib David 0ll Ni b
JOK K'KIV A ( o Iloatrlu Nrl
EVERO-NĚMECKY LLOYB
!
J 'f w n i w fttal
HAIIT1N NI METH Hia Pa
' r--'-ir-
t