Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 22, 1893, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    (I
POKROK 2ÁPADIJ~+-
Noiluky z ttfité
New York bude ni ti celnu skupí
DU budov lil vJUvUlí liirll-kťlll a
jedna t krásných tajímavfch lr
odM bud pavilon pro výsUVU
nerostů Budu tu colonn-tl (pod
loubí) 01 itoji dlouhé :j ntop íiroké
a 2'j vyiké v podobě pravouhelné
i'rác v j zdobná provedena v římsko
jonickém IiIkj jednotlivé oblouky
jsou ntejně nlaveny
Kvjor patilon inrostt)
a rolové pavilooky ozdobeny zá
bradlím Rimny a vlysy oidoheny
jsou vyřezávanými tabulkami a
oblouků mezi jodnotlivfmi ar
kýři jsou ozdobeny nelnu tu i i dolů a
náčiním Největíf podiv vzbuzova
li bude obelisk v průčelí j-aviloiri
neřáděný a různých kamenů podle
geologického pontu pu Tuto j?nt
výmysl dra James Halla státního
geologisty jenž celý život nvftj vř
noval tajnostem pHrody a j?ní
původcem jest několika geologi
ckýcb pojednání
Stavba jmláce rybáhkélf) jest jii
dohotovena
Palác umíní rybářského jest nyní
tak dalece dohotoven pokud se týče
zevní práce a pekud započato bylo s
výzdobnmi pracemi vnitřními
i
(K prcm nn rjrbřkíia pullcl)
Jak váecky ozdobné práce tak
tak i praktická výprava vyžaduje
neobyčejné zručnosti a urnllosti
Hiditelové ujišťují že bude výbava
ryb rybářského náčiní a všeho toho
co a rybařením v úzkém ntojí spoje
ní tak krásná jako dosud nikde na
svitě vidina nebyla Hadova sama
bude nejvyšší a nejiepíí stavitelskou
ozdobou na výstavišti světovém
Drobnosti
Český umělecký průmysl na vý
ttavi V G Rosentbal rakouský komi
sař který řídí přípravy pro speciální
umlleckou industrii v rakouské
čtvrti vestavní byl přítomen schůzi
umělecké komise a mezi jiným sdě
lil následující: "Sbírka uměleckých
výrobku promyslových předčí všech
ny skupiny podobného druhu jež
dosud na výstavách svltových uspo
řádány byly Hlavně budou to
umělecké výrobky kovové najmě
pak z bronzu ceske sklářství a zboží
porcelánové jež budou bez odporu
vzburovalt obdiv všech účastníkův
výstavy Některé předměty pocha
teti budou z vládního musea any
ostatní obstarány budou od soukro
sběratel ft
produkci egyptského chrámu Di
umístěna hned při vchodu do rakou J n& Ulemé BUrého „v5u 0
nlého navilonu V naláct 4 svobodných ra iiarnA„t
akého pavilonu v paláci "svobodných
umění"
AVM„í na „ÚMtainiti
Celkem zřízeno bude 150 rentau-
raci na výstavišti dále kavárny a
pod kde budou moci navštěvovate -
lé ukojiti 11 d I Ilteft těch při
padne 123 tli Ifl úředních paláců
kteréžto budou majitelem firmy
Wrllington ťatering Co" Obslu
ba a jakost pokrmí i nápojů bude
trojího druhu a dle toho budí
také H lili pljt v restauracích Tak
bude si innrj ht objednali ca A otft
šálek kávy jako na druhé straně ý
tečný steak platili no bule 1 100
I'ro úřednffh 12 retauril bud
jediná společná kuchyni která bud
obsahovali pekárnu o i pecích a
spiJírnu Pekárna bude vystavěna
na plose- 150i ISO atopái h a Jpiiírn
1 23k150 t Kuchyni samotná zau
jíinati bude plochu 1500 stopách
IlUvidni npolečnlky Wr llingtonovy
firmy jsou A S S tíage H Gaije a
K II 'ge Inní spotřeba mai
hovězího bude a 30000 liber Kávy
byb objednáno 400000 liber nich!
ne připraví 10 milionu nálkft nápoje
Rentaurace a kuchyni budou za
městnávat! 500 lidí Ve druhlm
poschodí rentauracf budou zřízeny
jídelny jro úřednictvo výstavní
kterého bude aspoň na 20000 owb
Ve vSech restauracích bude moci
býti obxlouicno na onrndeHát tiníc
denní Kdo ne nenpokojí n rentau
racerai Wellingtonovými bude ni
moci zajiti do elitních hotelfl jako
do 'The White-Ilorne-Inn" jenž
nalézá na jihovýchodním rohu
parku blízko strojnického paláce
V hotelu "Clara Hake" budou ne
připravovali pouze pokrmy t rybího
mana rakft úntřie a jiné pochoutky
delikátní Tento hotel pontaven
bude ve niobu francouzsko renai
ganěníra a bude ne v ním obnluho
vati na 20000 onob denne Skle
nika bude zarnlntnáno 350 Vedle
rybářského paláce bude polnká re
staurace kde hladový navntlvovatel
nasytí ne jídly evropskými hlavni
pak polskými Pro Rakušany bude
restaurace ve "Staré Vídni" kdež
ne bude pHpravovati avltoznámý
pokrm hlavně uherský pokrm ná
rodní — "paprikáš" Vedle zmíní
ných bude celá řada jiných restaura
cí v Jucknon parku které budou
mezi !ebou soutěžili a každá z nich
dllá bí laskominy na tučný vý
dělek Milwancký umělec Alois Loehr
přijel předešlý týden do Chicaga a
přivezl s sebou slít jenž je zhoto
ven ze stříbra a pro světovou výsta
vu určen O štítu sdělují milwau
cké noviny následující: Štít připev
něn jest na sloupu a muže se otáčeli
Rozdělen jest v pět kruhu V prvém
znázorněna jest historie Ameriky od
doby předhístorické až do chicagské
světové výstavy Umělec předvádí
nám zápas předpotopních zvířat
Indiány býky boníclj Normany
budující známiu utavbu říewpost
přistání Kolumbovo a eho přátel
boj rudochft proti vytlačujícím je
Španél&m obrazy a ukáíky z čin
nosti missionářu Indiány na víru
obracejících scénu při zachránění
kapitána Johna Smitha Pjcahouty
přietání emigrantů po lodi ''May
flower" zvon svobody odevzdání
rxeče Cornwallisem Jiřímu Wosh
írigtonovi práce zálesáku v Kalifor
nii válkou osvobozenou rodinu
otrokft scénu na hřbitově — kde
uniový vojín vdové po padlém vá
lečníku z jižní armády ruku k smí
řen( podává 4 díly světa ostatní
kruhy opatřeny jsou rytinami vel
jjý „tátnlkft a raužft věd
Professor D Moscanas z Kairo
1- ni! I
nl2 nerodot nám již vypráví zašlou
pena bude na výstavě modelem
' chrámu v Thebách V chrám uka
rovány budou kresby pyramid tis!
ce let starých Dále vystaveny zde
budou egyptské mumie pohřebiště
doby krále Šalamouna
V
Spanllnký thnnký v(bor rall#
knihy výtřilky l řanopiuft lennké
vynálezy a jmi Pále mázorriln
bud" cd Iruak prfimyt tabálnb
( ký jtkol I ipiÍ4ob zacbovávitil ífř
tvých rvb a ovoce
Praínká M I mlnttká k liárht
írále N) klina jmivoIíU pitřbný
náklad na kaligrafické pron-ď-nl
diagramu o íinnontS kornilltti dim
při opatovná h a nkolkách v Praz
pro íennké olllb-nl v výntavl v
Chicagu
Pro výtavní koncerty uUi'ie
ni na 10 a :io řirvna vybrány 15a
chovy nv Matťj ]' pro 1 1 a
2 června lliudlnv m'iá a
]bethovenovy nyrnfonín lín ( Jako
nolitté engažováni Kl Iloyd a
Myron W Whifiicy Mimo to na
lézají ne následujíc! díla na pnigra
mu: hudba k Oidipm Tyranun "po
břežní bouře" jarní nymfonie ť 2
ol prof J Pnina aymfonie c v
J3 moh overtura Melpomene kan
táta Phoenix Kxpírau tnltteo V
Chadwika nerenada pro nmyceový
orchestr kvartet pro piano a nmyč
cový orehentrod Artura Yoote orae
"Velká republika" a overtura od
Oeo Itriniona suita pro orchestr
od II It Shellyho slavnostní po
chod od Ad M Foerstera kom po
ltíce od McDowella TempleUma
Stronga a Fr van der Stuckera
II
Český národ
jeho pelitit ké a kulturní snaženi III
ntorlrký inílrt o opráf nřiiontl
leskebo národa na rtoImhIu
Ůtptchy Čecha na joli kulturním
(Odr 1620 — 18'jg)
Válkou třicetiletou byl podvrácen
květ české moci a slávy
Národ český který chtěl být křu
ťanštějším svých sousedů snažil se
v lí století očistiti víru od neřestí
kterými pokálena byla A hle za
vznešenou snahu svou počal poctťo
váti plnou mírou záští sousedních
národu Byl zdecimován
Pro svobodu víry a pro Bvobodu
národnosti kleslo 21 června 1621
na staroměstském náměstí v Praze
27 oeob élechtickébo slávu českého
Krvavý trest proslaven byl po spft-
sobě afrických divochu vystavením
hhv popravených hrdinu na věži
Mostecké
Kdo nebyl ze šlechty odpraven
byl vypovězen Ze zemi vyjiti muse
li evangeličtí a bratrštf kněží osoby
stavu panského rytílského i měst
ského Jak se vypravuje odebralo se přes
36 tisíc zámožných rodin z Cech
Jen selský lid nesměl no stěhovali
Tomu po turecké manýře vštěpována
křesťanská katolická láska mečem
a ohněm a když nespokojen se vzp!
ral byl na hrdle trestán
Statky Čechův kteří s krvácejí
cím Brdcem rodnou vlanř opustili
byly dány cizincům Od lé chvíle
zahnízdila se v Čechách élechta ci
zácká mimo několik domácích kteří
se nové éře podali
Veliký král a císař který uvedené
barbarství provedl byl Ferdinand I
který jinak zván byl "katolický"1 !!
Šlechetného příkladu Ferdinando
va následovali nástupci
Půl druhéh) století odtud bylo
pro Čechy dobou utrpení a bídy
které zakusil málokterý národ Eu
ropy Ty Cechy kteří ve vlasti zbyli
sveřepý cizák zapřáhal v pluh rval
jim poslední sousto od úst svlékl
jedinou košili mrskal je knutou
věznil do smrti ubíjel Co českého
bylo spalováno ve Školách radili Je
zuité a naposled přišel císař Josef II
a anažil ae Čechům vyrvat poslední
klenot jazyk čký
Tenkráte b)lo fwliAin nnjhftř#
Tak tie lti!'i ani národflrri v Afri i
a na celém tlrm ítA
Ilfil a tJMfd lledf li Mj t% í
viti liári" l nviibnilj a nti I I }m'fií
alr řátl udělanému iárdu víru
Jijk jrnlnf svobodil tuh dokladů
pořídku ]n v Mtirii ft ! toho ná
rod a tla lři nnkud k viHUným
řa llel nik ly nt nrtopoiitlli
(Poukattijemn na pře l-án kipit -bi
n poplatnosti ÍVehů) !
Črnklmu národu ivnitili mim rá"' '
krm rdili ne Ji umřel V umíráni
aplynulo IM) l-l! VÓV áka k juy '
ku avltluila Ta ik!ep!a rhýíe
a na srdce vinltiU odiá)néj! a dtU
náriwíu buditele kteří po!inrlf ý i
národ lek křísili (polttek l!
letí)
ijlá to rí' (dirontná
Čeňky mbtvd tehdá j-n nnllák j
podruh ve otatni bylo nlmerkl
A buditelů byl málo Tak málo
li IU po'ňtku 1! ntoletl vzniklo1
charakterintilkl přínloví: "Kdyby
strop na nl při schůzi npidl le by
zabil je tAetky a nimi nárol
Itudilelé vsak podjili ne úkolu
avlho pevni Z počátku mnohý s
nich nic pochyboval 2 odaři ne
nikolikí mulům vzkřísit národ a
není to hanou i prvu leckterý Mydli
se křísiti zdánlivou mrtvolu
Ale první úspěchy rnlmnly obavy
a buditelé posilněni jimi vykonali
potom dílo že n údivem dnet na ně
pohlížíme Buditelé tito maji jméno
světoilho zvuku a můžeme a hrd os
tí se u nich podržet i a o nich byť
málo přece něco povldéti
O národ český v dobách jeho pro
buzení vysoce se zasloužili:
Josff JJobroctký sepsal mluvnici
českou a opravil český pravopis
Jsa zpytatelem nářečí slovanských
sepsal rozpravu o tvořivosti jazyka
slovanského Psalť ovšem neWIce
německy a latinsky maje za to že
nemá národ náš budoucnosti
ačkoli vřelou lákou a zcela oddán
mu byl Povoláním byl kněz Naro
dil se roku 1773 v Uhrách v Dlrme
tu u Rábu maje zde otce desátní
kem Vychován byl v Cechách v Hor
nové Týni cvičil se v Německém
Brodě a v Klatovech a na to v Pra
ze na universitě R 1820 zemřel ve-
lezasloužilý buditel tento a pochován
jest ve Starém Brně
Josef Junymann narodil se roku
1773 ve vsi Hudlicích u Berouna
Po studiích stal se doktorem mudrc-
tvl a profesorem v Litoměřicích a
na to v Praze Celý věk svůj sbíral a
pořádal slova česká v ohromný Slov
ník aby psáti a vydávati se mohla
vznešená a vědecká díla jazykem
českým Spisy jeho jež nám zůsta
vil vyznamenávají se výborným nlo
hem a mají posud pro národ velikou
cenu R 1847 zesnul Jungman a
národ z vděčnosti postaral se o smu
tečné služby Boží po sirá vlasti R
1873 oslavovala se stoletá památka
jeho narozenin národní slavností
velkolepou a všude blahořečilo se
slavnému Jungmanovi jenž národ
vzkřísil
(Pokrmováni)
Zaručené vyléčení
OprarAujams iiUi oxnnmovanf líkárnikjr ro
dáti Dr Klng'sNcv DUroTry proti onobutlin
ktfll n outazanlnám Mktiobto odmlnck: ItMi
titan k silám tíMtannim nntb kteroukoliv l(
ent kríut n'b prsní Bmoct nbalt-U uitvstl
Uka lolio dis národu nálsilU 3J kasl %
i'docíliU le4'-nl ndiU nsvrátlt Uber d-Un-t
p-nÍM tik Nnmcibll bychom ílnlt
loto nsbldkn kdybychom tievídíll h n r
KIdj's Kcw Disoon-ry im-tiio spolnlinouU
Nikdy víš ncikUuH tliv r skontku v 14
kárnl Ooudmsa Drog Oo Velki lubr po tOo
ílM (aj
Pomohl mu
Ct p Dostal :— Byl jsem postižen
prudkým kašlem a bolestmi od kašle
Iiocházejíuími čemuž bylo v krát
éra čase odpomoženo po použití
VaSeho Balsámu proti kaSli Můj
dík vám budiž odměnou
C A Čejka
Odar Rapids la
Sžírejte
)Ialler' Barb Wire Liniment pro
všeliké nofezánl a jiné bolesti koní
a dobytka Jest nejiepíí na zemi
tlICIlAVÍTKr
?
I U II 'l I li'H II llrírH r 4lkS S
vtrovy ttiiétmi Uif J I
Hrtrrái lUUám fiřn p lml seiluk
-'' m -( n hit iimiii ) !
l k ( rt kni ! I
1 í i ra tm i n tlh
t krt i f f tinhf tlr-l it
fitiiin iw 'íii m flff lfHiS
( iif I ih lth "
Serf#1i l4 HiriHl Iml iá '-
timm 4 4 tlV fmtt r™l 4f P # lin
# H irot'f b i lti t httf #- r-
řl i I- i ralťlki ►!' lin UViti tě
' I in -ll ií r I ! US'"
II Km tlil d
Viertr f lielnl áUm lut-m Itj
nu f t $tm hhi i tmf k ) ! rl"im
! 1I Hll tlA-t !! i I-M nl
'ilUi Il tit f in ii f-nk ifh t l'IS-I-
ti tťl ' - iii k liíti titulní ('
um !i''ji- i- r M fiií -!- h
k lil i imlt ni-liila klirlM-i —
i iiim fti-iii fu t r iki iiirnii fíw-il
hiit l-l M H-1-í - li ni r--iť
in im rinluh f 'líi in i li Hiiitwii iml
nnsir l ulil it iilriiii v IVuimi Iť
iliiun Imiiiii I ťn lititr 1
Od I Ifollhanlj ' t
ir!i friM ir-11 itnhiuitin rloiMI-
kiiti ř" "ml i ' in ln kis i H
i Ixih li lr t '! nl ni imiIiiimMiI-iillitm
:) Imu in fi ni f'tn k' um l-
tu ki'iu Ixiít ii m ixuiaiiril n 1'lml
lítal) I ! I
Stterni nilllel (etlnn a Jutnr
Kl r r tilliVmi niimati ritl
Jkii r yt t iiti (linu ni iin - ťlk'nn-
Umal H liití lil llllll 1 4tl'l l" -i(t-
l kli ! i!ln Ii i-Iii kl li'l"
ni' iii'ii'i-ii tiitiii hi-i rnni t m'"n
tm d n kii vi k um i ksnii-n n tixlns
t M I MIH UlltO
Seierůf kriH llllel Vrt
OIHliu e i-iiKí- It-tts I tliiins i-iti -'il-nl
kri M(inf ni liviiinrh u tw JliiJiml
Hiitotii-iiiil ikikniil iwtwifiťrn ilir
rni)i in imi' k'iii rl miiIp kruM tmly
l-l I i lis Ulun ni
Setrrň lek prwli rln uraallsnin
líkrmmtltt Curi
I rm ii 1" á ltkiniili Ituk trUtii-H J"-l
limv l'lni v tilMirii linii iMlixíriiťllo
mi tu jli Imi ihiliiii luk I- ti-ft hiijr
ilruliy rlii iinili-'Mi i i iiii llu" II )
Severůf lék proti i lmleře a průjmu
ťkotrra aiwi iiir-! 4'urt
Iti-tin 1 ly V lnaliiu (liniím imli i InMII Jim-nii-tliť'
Ix Iii iii li l iiii Ii mt ii iii lMiť J -l velmi
ilolriii irs!ře'keiii irt I Imiii tliiilt-H M
u-imi Iii iii ! Ji J jMiuiti ill Jipli-nl klli-v
Hilh-nl' ť Vfl4 ulit-v ' IHHI4 i'
Severfiv řeriokaz rimni
nHV'ť'il mi rii vi-iinl ii- iiin r"ih li k nn vy- 1
ImiM ni Vi h k u wtvriu ut ii li Iřln
hl-k lni Iloji #iiliiIWlii n sllevnl katsr n ml
imnujn li in Jo Uhoiln It uiivml I Vtia
llivi'ky Xr
Sen roty pilulky projúlra u itiit
!-" VM-i luiy t lioniliy Jsii-r lnuti nku nuurr
ilinill piiift-iil fl rvřu-iii Jnu-r 4-iu Imleiil
lllHVy lin hlll k Juliu t liaké cliniuli-kiílli-lliif
- slil Ji- tu iii iiiihriiililí ln iritN-ilik pni
ty kdo trpi stálo ai iMiu ťeim íkntulky
Severova musť na rány a bolesti
Ihaltnff Omlmtmt
I'iini nii IW-ivm-Ii 'in llnjí vic-litiy rá
ny tf t I riiirHlr riil vhily iiry I sé
li nlny IItiiwivii IhiIikiI iliřvll iih línímu
►nirii h liili ryrhln liuji pukli Ulc nsvnilii
pOklailá Onu krnlilky
Severina iinis?' r nvruhu avjraženiuiliu
IUk ' Skin OÍHtmmt
}i rycliloii h vyilni mm ntnori lili této iisnej
V)4 oiliHirnú i horolir mkll uiivé se í4nafl
Vrverisilifl a pilulky pro Jira in lk vnitřní
Hnji líi'Ji! a ve ky vyriloiilny Cnnn
Uhve 's x
Severovit zlatá musť na oel
liaUUn Kyi Salt
miuív4!I f illc pli-ilplmiJť třmím iKumylní m
pruBlřiilkiin prut! ik-iIiiIiúiii ni1 in in ml in-inlr-m-lio
iiimliii-ui n m ni-JpriiiUi r-iiiM Trpi-tl
ili ll iiisli'iiiiii itf í po onýirn ni-li hornice tnlo
niiinť Jmi ryi lil" ihiiiiu)! l i-nii
Severova hojivá nápiusf (flastr)
Jlraling ťlaittr
Ji-ziiameiíitýcvtíithii riionilrlrk proti místní
mu n-viiiMiiMiii!! pniilk úii IhiIi-sumii a pii-liánl
ziri-nliif' khe np In umiň iii-iiincím ky'lo n
páli li- kh-fiin elirouuilA n poil Im
SeVřrííV SÍlHel Vllisft Hair Tmi
U't v'lHirnvm pntsthilkfin proti v riiii-iiliiiin
Ii-liky lupinu h pol Mni--ll inCo Hinrrlli
vrpHilávmii vlnifi nneli tsiilnill Jlrli vurunt Jí
lo ti-nto silitel fenu lulive ll
Zvěrova rňovA maf í-jím
oilNlrHtliiJo villkoii poilriiil'-nost kftí a ilo
Invá tvšhm pHJfiiinou liliilkiiMt nvltunt n lesk
1'uwilii ilulilo pmtl prui'iii ni'inluvfluliia ro
pukMiiu p) Hky slil 'i'iii4 'JSnt
Severova pomáda na vlasy tiuir Pomnut
hIimiIcí k oilniiť- I miIi- vliihú a pomáhá od lupa
aoluilpHliMM iriiilvliié liliivy l't-nn
Severfir prásek nu zuby riotA romur
)o vylmrn? pni flslénl nuhA vlmul lihy Ki
rit v iíhIxi-Ii sili n iiilravujn dásně a dodává
ili-ehil plíjirmné víuifi Cenu il''
Severovy kupky proll holení zubů
Txilharh l'rújl
IihvI holi-Ktl kndi lio vi-lml ryelile n ttií-ly by
no Hika2ilé xiiiitl ilřívii iii-i si-"kli nu k pro-stři-ilkiiin
riilikaliii jíiin Cimiii J(N
Severfir nlřílel kuřích ok cm eur
Jn prnv)iii nlílti'li'111 Irwhlo lrniíf:fi poskytuj
ryi lilou snnilnoii ulrvnlou odpomoc Cena
ifs
Snvirúv linlř liolící linlnienf
l IHUiiiiliá koiiSm ml niikoli iiiorliolhvky ik! udy
i vnlidio vlcilil vlii-kii kotil inoolA krhvkiw-
iinri mn ifinim-nw
lil o rklmy tiipoKli přchyliA holosti svnlft oil
iirili-iK prurii oiih-iiliiiiiii od chomoutu n vie
ho iioiloluiiho Onu I slívo Um
Severfif lěřlré prásky Cotvuu Púin i
1i-Kt yvli(í pf Ipruvon k Iih'imiI novýnh n piinist
Jieirli 111'iniM l kuní iiovi iiio miny! m ovci ni
iiraxiil v nim Itiirii kriijliiáidi l'h kuMi-tul
iiin iiioi iiriii ln ho uiviiil a doluým vysluď
kiun Cenil vít Si UrnWby ftoo mmiíl 25o
Severova karholová masť pro dobytek
I ri-Vrimiry CurManl Oinlmrnl
hojí odřeniny spiisoin-na eiiomouKim net) sivt
lli iii íkníliiiiili rHHisríilá rány boláky íhiIkL
POT BBUJBTB P0I10G1
pukliny imlinmWiiliiy Mtd Masť tul o oku 4
! mlté liiistKVi íAiml a xiiinexi hnisáni řl podlil- 1
rsní Cuiia kríilíky_rioe
Ka prodij vif rh tA frtt h kársiřh t nbrboilwh I
Nll Dovoluji sl uooriillljodnohoksii1iiho ff
kdoU by Inky mó im Idiku svtim ohilrb-tl ni-#
mohl tu Jsťin poknilé hotov M)Hl(iil Jit Jiilno-J í
tlIvA tm knilnii ndroii dolifii opathrnn n tu f
pukovmié imi oliilrti-lií ilolyiiiá ky I'niiii i
poli io liuď prosth-ilnlcivfui Imnkovni (siuká I
ky na CIiIcmiío ih-Ii Nhw York poAtovni w }
ukíitky (iiiom y ordi-rl imrli ve psími n-ifUln
vbiii-iii I ky tťkuta txiíloii wi ki express l'í
nutno tiNly udntl ni jlilíí impriiss ollloe l'i'S
Hky a pilulky neb mssIA mohou poslány bjMií
Pií2"t A '
lir rp pn-niiinikaui nu prwlojl mjcli lekíi
iiuiiiiiiii nnjvuii proviní
Vyrábltol iiihJíKiI
W i SRVEUA
ÍUmkí k kárnlk
tdA 28-24 i re ťetlar Rapids la
i