Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 22, 1893, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    +~ POKROK NÁPADU
i!
fA-Í
i
i
1
'i1
fteí drKdr Urtariu
PřineH Jsme minule telegrafickou
tprávu o skvělé řeči dr Kd (Jrégra
í M v flíké radě o kteréž t minku uěinily
jjiynyeíkeré velké Iitty americkézejme
lij íia ale "New Yorský Ileralď' Reft
[li nik mluvil o politických poměrech
1 VMt4tu a postavení strany české a oble
Jv' dera na utloukáni parlamentárni vět
yrí) éiny hrTaalTcm a pravil mezi jiným:
! (♦ "Znáte velectění pánové obab
" tito nejnovější taaffovské k o in
ftl d I e Jedná se tu o to tři sousedy
kterf 1 nemohou jeden druhého atrpA-
ti a t nichž kaž jiné zájmy a účele
I Iv sleduje do jednoho vozu napřáhnou
ti do vozu vlády čili v lan trií do voíu
' 'j1' pana hraběte TasíTi Koalice strm
f'říká ho tomu Tuho mftlo a i d á!oi
"Ir tím že byly by si veškeré tři ntrany
j tyto dobrovolně zavinily níkuhek a
' Ze no zavAzstt měly na příště o nej
I 'důležitějších záležitostech svýidi zde
i l fičení jiko v Pythagorově ikole za
: chovávali A to sluje "spolcčn ým
J- programem"! (Hlučná veselo-tť) Ja
kou cestou a jakými prostředky j
exell lir TaaíTe tento kousek poli
tického umění chtěl provésti o tom
nechci zde široce pojednávali jedno
ho prostředku takového nesmím ale
přece pomíjeli Jet znám ) že mi
nisterský předseda nový program
svůj předložil nejprve" nejvyššímu
uch válení Nuže pánové zde pře
stává piávě vřecben žert a všechen
humor nebo tak vznesený moment
jakým jest sankce koruny nehodí He
!f oneno pouucKeno sprymu a 10
y nejméně re fctátu ústavním kdež ko
f1 'juna stojíc vysoko nad stranami ne
ma býti strhována v rej a zapas je
jich jak bohužel v Rakousku tak
často ne déje! Jak organizace státu
že jest prý nž ukončena? Co ale jest
vlastně stát? Stát jest živý organistn
A v organismu takém není ni jediný
okamžik strnuti a nastane li přece
konec jeho vývoje jest to jeho smrť
Stát vyvíjí ne jako každý živý orga-
nism vzniků a roste dosáhne jisté
výše ve svém rozvoji upadá ale opět
stárne stává ne tnarastickým sla
bým hyne konečné a zmírá To byl
až ďaud osud vš cli státA a také Ra
kousko neujde tomuto přirozenému
zákonu"
Po slovech těch jež veliký dojem
v celé sněmovně spíisobily pokraču
je hčník:
"Avšak velectění páuov é takový
mi prostředky jako jest cenlralism
dualism germaniHace a nynčjší ústa
va vftbec takými prostředky nebude
rakouský stát uzdraven a takými
prostředky nebude dlouho při životé
udržen To jest Spatný a nepřirozený
zpftsob života zvlástč pro organism
takový jakým jest rakouský stát Při
takovémto zp&Mobu Života musí jeho
nejuňlechtilejši úly trpěli úbytémi
kdežto jeho Htřed trup churavl pře
sycením líylo by proto pro Rakousko
velikým neštěstím kdyby nynčjší ú
'"' atavou organisacejeho byla trvale u
končena a proto co takového nemč-
lo by ne ve vládním programu tvrdili
f Já naopak včřím že organisace
} rakouHkého Btátu bude musit prodc-
Jf'at ješté mnoho zmčn a prornčn a
Íi V sem přesvčdčen že Rakousko bude
jo musit jeSté vrátili ke zřízení fede
- Uiatickému Čím dříve ho to Htane
m lépe pro nčj tím dříve brnle z
jiynčjší centralistické ztrnulosti a
ínynéjšího bídného Hlavu avého vy
baven" fiečník obrací pak k hlavnímu
wjedmótu aby dokázal že vládč pře
Jdevším jedná ne o umlčení otázky
I české kteráž vládč nejvýše jest no
Vfohodlnou a nepříjemnou:
ÍNeníC to ovšem nio příjemného
ire vládu iewt-U £ jest ve hiičuio
yně zástupci celého národa stále u
fomínána aby nplnčny byly konečné
"iil sliby slavnostní dané není ovšem
hic příjemného pro vládu musili
Myšeti zde stále oprávněné a hlasité
Joby na křiklavé porušování poli
tt'ckých práv a je li zde přímo zasy
pávána dAkazy o potlačování náro
duosti Velectění pánové! Není to
mu dlouho kdy v Praze zasedala
konference všech alran českých kte
réž zúčastnili ne také páni vel k ostat
tkáři a čeSlí poslanci i Moravy Na
této konferenci přijata byla jedno
hlasně resoluce kterouž p všechny
zúčastněné strsny tedy také páni
velkoHtatkáři % poslanci čeští z Mo
ravy co nejslavněji zavázali domá
hali se se vším dňrrzem uskutečnění
českého státního práva vydání sprá
vě llivého volebního řádu a provede
ní rovnoprávnosti národní Aby ny
ní slavně dané slovo své splnili měli
přistoupili k novému vládnímu pro
gritmu a zavázati He právů v těch
to otázkách se vsí energií a statečno
stí — drželi hubu Nu to věru žá
dalo ho ml účastníku pražské konfe
rence přece jen pře příliš! Takové
jednání českého velkostittkářstva by
lo by musilo učinili na každého váž
ného mule dojem že s nejvřelejšími
city a a nejvnitřnějším přeavčdéením
českého lidu tropí nedůstojnou ko
medii To ale u pánli těch přece jen
nepředpokládám Očekával jsem te
dy skupiny cebkých velkostatkářů
bezpečné že na vládní program ne
přistoupí a nezklamal jsem ho Co
však uhAí strany se sýče byla nám
prokázána česť že jsme k jednání
tomu vůbec ani pozváni nebyli a to
jest pro nás velice lichotivé neboť j
exell p hr Tuaffe předpokládal tu
právem že na takovéto pletky a
transakce nelze nás chytiti a že od
své povinnosti bychom právě za ty
to státoprávní a národní požadavky
svého lidu s celým dorazem bojova
li nedáme se ani všelikými vládními
progamy ani všelikými majoritami a
vftbec riiMm odvráliti! A dokud
pánové nepojmete do jednacího řá
du jediný paragraf který by znčl as
takto: ''Z lo v této sněmovně nesmí
ne mluvili o právech a potřebách ná
roda českého!" použijeme každé pří
ležitotjti abych o těchto právech a
potřebách svého lidu zde mluvili A
kdybyste chtěli nám v tomto ohledu
volnost' slova obmeziti věděli by
chom co činili: na němé marionetty
vlády nedáme ho nikdy snížili A
poněvadž i dnešní povšechné roková
ní skytá příležitost? k tomu budu
min vili a zrovna o politice a otázce
české nedbaje nijak toho zdaž hodí
ne to do nového vládního programu
čili nic zdaliž se to vládě líbí či ni
co i:
(irégr zmiňuje se s trpkostí o vzni
ku a vývoji rakouské soustavy již
dala podnět ni (sto míru k rozkolu
nespokojených národa a probrav tu
to smutnou známku rakouského stá
tu dokazuje že ústava ta měla s
centralisací germanisaci upojovati !
Podle přívodních rysň ústavy podle
tuk zvaných únorových patentu mě
la se nadvláda německého Živlu roz
šířili přes celou říši měly jí tedy
také Uhry pocítiti Jestiť známo že
v únorových patentech není ani po
tuchy po dualismu a jako jiní náro
dové říše byli i Uhři do toho cen
trálního paHř-mentu nejfn zvárí
rýbržž děly se také pokusy vseli
kými prostředky k obeslání tohoto
parlamentu je donutiti Avšak Uhři
postavili se půdu historického avého
státního práva a nechtěli o společ
ném nějakém právu státním ani sly
Seti Nepřišli prostč a všechna lákad
la všechny sliby a hrozby všecky
prostředky násilné zůstaly bezvý
sledné Lámaly b o odpor a pevnost!
maďarského národa Uhři byli nepo
oíralelně mnohem chvtřeiši nás
Čechii My měli učinili totéž neboť
my máme tutéž právní pfidu totéž
historické státní právo jako Uhři a
kdybychom byli jako Uhři pevné a
nezvratně stáli na této přídě bj li
bychom dávno již dosáhli toho če
ho dosáhli Uhii Avšak neměli jsme
Štěstí se státníky svými Neměli jsme
žádných Deákuv žádného András
svho a žádného Tiszv Černoílutó
i rakušáclví tkvělo našim utátníkQm
hlouběji v duchu nelli smysl pro
červenobílou naší barvu zemskou
Proti národu českému zdá He býti v
Rakousku viu dovoleno Oproti ně
mu neplatí žádné právo žádný zá
kon žádná mravnost ba ani slušnost
žádná Terroism proti podřízeným
orgánům osobní agitace nejvyších
faktor! úřadn(k& v zemi hrozby a
zastrašování ua jedné straně stihy
povýAování v úřadě udílení řádu v
promíjeni zákonitě přirčených tres
to rehabilitování odsouzených zlo
ěinftv udílení volitelnosti tuozem
cum eskamotáž a volebními listina
mi i falšování jich vojenské náilf
ubytování vojákův u soukroniníkň
stav výminečný a konečně hromadné
kupování statkAv za peníze ze zdrojů
velmi pochybných a nepoctivých: to
byly prostředky a cesty jimž leh
dejší rakouská vláda ústavácká stra
ně v českém sněmu k vítězství po
mohla Tato akce tehdejší vlády zA
stane pro věky hanbou novodobých
dějin Rakouska Český lid nikdy to
ho nezapomene Zapsalf si i tento
čin ? dlouhý rejstřík hříchA bezprá
vi a zloeinA které na něm během
poslednich tří století byly spáchá
ny Ústava tato nepřinesla Žádného
požehnání nýbrž jen neštěstí a po
hromu tomuto státu Myitlím2e není
případnějšího a lepšího důkazu pro
to že ústava tato jest pochybenou
a škodlivou nežli právě tento ros
toucí odpor proti ní Jen ústava
která vyšla z přesvědčení z potřeb
z právního vědomí lidu jest ústavou
dobrou jen taká ústava mAže býti
prospěšnou a blahodárnou a jen
taková ústava bude také trvalou
Avšak ústava která náaslAm' pro
ti jejich vAli byla vnucena která jen
policejními prostředky a bodáky
jest drtána taková ústava jest pra
ví ústavou spatnou a nenalezne
nikdy opory v lidu a nezapustf nikdy
kořenA v přirozené půdě Stát s ta
kou ústavou nemůže býti nikdy vy
touženým a milovaným domovem
národům svým stát taký stává se
žalářem a muéírnou svých občanův
Avšak mezi všemi národy této polo-
vice říše netrpí trvám íádsý tolik
pod touto ústavou jako právě národ
český Mám líčili vám celé to mu
čennictví českého lidu za trvání této
ústavy? Ryl by to obraz nejtrudněj
éích a nejchmurnějíích barev obraz
nejodpornějfifho bezpráví nejsuro
vějšího utlačování a nejkřiklavěji
nevděčnosti Příklad toho již dříve
jsem vám pánové uvedl
ICdyž Jeho Veličenstvo v r 18(50
ze avobodnó vAle vydalo nejvyéšl
diplom Hnový tu zajásal lid v Če
chách a všechna srdce v nevýslovné
radosti bila šlechetnému dárci vstříc
Český lid viděl v diplomu říjnovém
červánky lepší SC-istnéjSí budoucno
sti viděl v něm konec svého poníže
ní svého otroctví svých útrap a bo
lestí Stálať v říjnovém diplomu zla
tá slova krále jeho: Jen takové insti
tuce a taková zřízení právní kteréž
by odpovídaly historickému vědomí
právnímu a stávajícím rAznostem
našich království a zemí mohou
poskytnouli v plné míře záruky pro
moc a sílu rakouské říše Co zname
nala slova tato? Jaké bylo a jest his
torické právní védomí českého ná
roda? Nio jiného jak zřejmo jest
nežli vědomí že království české
bylo dříve kvetoucím samostatným
a elavným státem že také po svém
dobrovolném připojení k Rakousku
pod žezlem rodu Habsburgův až do
doby nové svou samosprávu a samo
statnost podrží lo že samostatnost
ta byla mu slavnostními smlouvami
zajištěna nevětšími přísahami jeho
králův — a to i králAv z rodu habs
burského — uznána a zaručena a že
mu tudíž samostatiHMt ta také dnes
podle práva a spravedlnosti přísluší
j l'o jest historické právní vědomí
peského národa o němž říjnový dip
lom mluví a jeho! uznání bylo v rěm
vysloveno a practické provedení
Iiřislfhcno Říjnovým diplomem měl
lýti položen základ ku federalistic
kému zřízení Uše A m sta'o se z
toho diplomu říjnového jak byli ú-
mjsly v něm projevené prakticky
provedeny? Pravý opak všeho toho
co ho v ncjvySšfm říjnovém diplomu
klibovalo byl uskutečněn Místo ob
novení a provedení historického
stttnlho práva koruny české násle
dovála únorová i později prosincová
úitava kterou nejen státní sainontut-
noft království českého měla býti
zničena nýbrž kterou země koruny
čenké na pouhé provincie nově vyna
lezené Cislajtanie měly býti sníženy
jejich samospráva zruftena ony jako
zvláštní útvar rozrušeny a s ostatní
mi zeměmi v jedno slity býti měly
Řečník spoléhaje na to že
konečně hospodářské poměry sa
my věsti musí jednou k uskutc
čnění českého státního práva po
kračuje : Ústava nynější chvá
lena byla s jedné strany jakožto pra
vý zdroj občanských svobod a uka
zovalo se při tom i na liberálnosf
státních i základních zákonA Avšak
teprve nedávno výtečný jeden ptáv
nik této sněmovny a který snad ješ
tě konservativní straně náleží
dokázal žu Rakousko není žádným
státem právním nýbrž jen státem
policejním A mluviti ve státó poli
cejním o svobodě jest přece jen pře
trpkou ironii ! A nemůže tomu býti
ani jinak Na půdě ústavy s takým
volebním řádem jakým jest náš
volební fád na půdě ústavy která
má za účel nadvládu jediného náro
du a potlačení národů v ostatních
němuž nikdy vzklíčiti květ avobo
dy Z ní nevzejde nikdy nic jiného
než bodláčí útiskAv a reakce! Jed
no jest jisto: centralistické Rakou
ko nemůže nikdy býti státem avo
bodným a nemůže nikdy jinak býti
spravováno nežli absoluticky a reak
cionářsky!
Český národ byl vždy svobodo
myslný Najde se sotva národ který
byl by myšlence svobody přines
oběti tak veliké kterýž pro svobodu
tolik byl by trpěl a pro avobodu to
lik krve prolil jako tento lid český
A jestliže jest též německé obyva
telstvo Čech jak se aspoň stále tvr
dí svolMjdomslné nuže potom na
byly by svobodomyslné živly v zem
ském sněmu Čech takové plevahyi
žehy tam konservalivně-reakcioniř-ské
Živly byli oproti nim úplně ma
lomocný Němci obávají prý se o
svoji národuost Obávají se že by v
samostatném království českém ná
rodnost jejich utrpěla pohromy že
byli by v národním ohledu potlačo
vání slovem že bvli by počešfová
ni Nuže velectění pánové kdyby
tomu vskutku tak bylo — až dosud
nikdo důkaz toho nepodal — kdyby
pravím vskutku to pravdou bylo
potom ovšem bych odpor Němců
proti českému státnímu právu nejen
pochopil nýbrž také uznal a ocenil
Také mně jest národnost má nej
vyšším statkem a mám proto za
křivdu nejvyšší za brutálnost nejsu
rovější olupuje-li kdo národ o jeho
národnost a utlačuje li ho kdo zvláš
tě v této příčině
Poukázav na vyrovnání a punkta
ce již k ničemu jinému nesměřova-
!ly nežli k zničení čehkého státního
práva nazývá vyrovnání také dílem
uskoku přelstění a klam Němců
jímž v Čechách Češi vždy se vyrov
nají a praví že jiná vláda by to mu
sela být již by vyrovnání přivodili
chtěla i radí aby ustavodárné dílo
v Rakousku znovu se počalo
Nejsem velectění pánové věru
žádným přítelem státních převratft
oktroyování a podobných násilností
ale byla-li vystavena budova kteráž
vinou neobratných a nevědomých
stavitelů byla tak zhyzděna a zkaže
na že žádná strana se svým bytem
není spokojena není-li v budově té
ani světla ani vzduchu je li tam
jedna strana druhé na překážku a
nelze-H naprosto ani nejnámahavčj
Sími a nejuákladnějSími přestavba
mi odpomoci zjednati věru je nej-
rozumější strtmouti celou tu boudu
a vjslavěti na místě její budovu
novou a vhodnou jel by potřebám
obyvatelů její skutečné odpovídala
To bylo by ovšem podle názoru pos
lance dra Mengra velezráJou a já
připouštím že bylo by to skuteční
velezrá lou na ústavě nynější avšak
nynější ústava není sama nio jiného
než velezradou na právech a svobo
dách národů tohoto státu zvláště
pak ale na právech a svobodách lidu
našeho národa českého! Praví se
nám mimo jiné též: "Zahraniěná
politika vyžaduje velitelsky toho
aby setrvalo s na nynější ústavé a
aby německé národnosti dávala se
přednost" Nuže jak já roztomilé
'našo" spojence v Německu znám
věřím tomu na slovo Avšak potom
se musí přiznali též že jest to velmi
smutným vysvědčením pro postavení
Rakouska v trojspolku Rakousko
tedy nesmí zjednati klid a pořádek
v dorně svém musí potlačovati nej-
věrnější národy své nesmí platná
práva královtví a zemí svých uzna
li a to vše jen proto že by se to
mocnému spojenci nelíbilo! České
státcí právo nesmí prý býti uznáno
poněvadž by se to RerHna nepříje
mně dotklo Tak hluboko bylo by
tedy Rakousko už pokleslo že není
pánem iž ani v domě svém vlastním
Došloť již tak daleko že první stát
ník této polovice říše jest pruským
králem vyznamenáván aneb pokořo
ván podle toho tlačí-li slovanské
národy více či méně ku zdi A po
tom divíte se ještě pánové že český
národ jest odpůrcem trojspolknl 0
pravdu český národ má zdravější cit
rakouský než samy vládnoucí osoby
tohoto státu a nadejde čas kdy se to
uzná Nemůžeme podporovali žád
nou vládu jejíž program oprávněným
a nezměnitelným požadavkům čes
kého národa jest nepřátelský NemA
žeme se spojití se žádnou stranou
jež nechce naše snahy upříraě a čin
ně podporovati Dřívější delegace
českého národa sloužila dosti dlouho
jiným dost dlouho pro jiné praco
vala a se obětovala Když jiní pro
Hbhe stavěli konali jim čeští posl
služby pouhých podavačův K tomu
my nikdy se již nepropňjčíme! Úkol
náš cesta naáe jasně jsou před námi
vytčeny Voličové naši děli nám přt
volbách posledních: "Český lid sná
ší těžkou křivdu jděte tam a rcete
tak vládcům tohoto státu Jděte tam
znslaňtež se dobrého práva našeho a
bojujtež pro volnost všech zde po
tlačených národ&v !" A to my také
podivě vykonáme! Jiného úkolu ne
máme na tomto místě Nám jest
tento parlament cizím a nesprave
dlivým zřízení — náš parlament
jest sněm království českého! Tam
jest místo pro legální zástupitelstvo
království českého kteréž jediné
má právo s králem svým o záležitos
tech země jednat i a to bez všelikého
vměSováuí se jiného národa neb jiné
země To jest to co rozumíme pod
českým právem státním! Hledíme
chladně na zvláštní divný ten rej v
této říšské radě a pozorujeme ho
jaksi jen jako cizí diváci — a čím
víoe tento parlament bude vnitřními
různicemi a boji strannickými zmí
tán a rozhárán čím více důstojnosti
vlivu a síly pozbude tím lépe pro
nás — tím dříve dospěje se k pře
svědčení že nynější systém lest
zkázonosný a neudržitelný! Ohradiv
še se pevně v hradu českého státní
ho práva vyčkáme klidně příštích
událostí
Z tohoto hradu našeho nedáme se
nikdy a nikdy již vylákali — ani
sliby ani hrozbami ani lstí ani ná
silím! O zdi tohoto hradu rozbijí si
hlavu mnohá snsd eštó většina a
mnohá snad ještě vláda! My však
budeme dále bojovati za práva a
přesvědčení svého lidu upírajíce
zrak nadšený k jedinému jen cíli: k
svoboděn neodvislosti drahé a milo
vané vlasti svoji!
Upotřebení oleje 8V Jakuba (St
Jakobs Oel) proti opáleninám do
provázeno bývá obyčejné a dobrými
výsledky Zápal se po zmíněném
oleji značně zmenší a ono nepříjemné
pálení přestane