Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 22, 1893, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    r
4-POKKOK ZA PÁDIT
í
ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ
TlLEfllUFICKČ
Kati Sunihnnl jenž nalézal se na
i-eatě do TeiíuHtfalpa V lbndimt
jat 13 bferna onUlílf ti Vojtka jxl ve
lením gen Va!ii7 h t4 vlečen jako
vfwfl do Amilpy M iiii'ii sdélu
je že poslal liariloii Jftlnat ]♦
k }rfsiilentovt Sacasa v Nicaragua a
ku gvn Boulilo i vůdci buřičů v
Hondurasu navrhuje trojspolek proti
Salvadoru Trojspolek maji ivofitl
Quatemala Nlciirik'ii1 h liU-rúlové
Hondurasu 1'uhlíí ('otuayogua
kdež jjen Viinjnťt mné je opevněn
svedena krvavá bitva Voje vládni
uchránily své posice l'f Ívr7euci pre
sidenta ISograma jtou znepokojeni
nud jednáním Vartieza Bnicuje
prý do rukou Salvadoru Zapudiliť
Uograma a vyvolali Smu opět presi
dentem O'!? nhntcký a císařovna při cestě
své ke dvoru italskému navštíví též
papeže I)otaz v plíčině té učiněný
tyl od papežského tajemníka kardiná
la Bampolly ve'mi chladně zodpově
děn Kardinál dal ovšem na srozu
měnou že papež návštěvu Vilémovu
neodmítne avšak chtél-li by s ním
jednat o politice tuf že si papež pře
je aly se císař obrátil na tajemníka
Kardinál Kopp arcibiskup vrati
slavský marné snažil se odvr-iti pa
peže od přátelských styků s republikou
francouzskou Odporučil papeži aby
propustil kardinála Barnpollu a jme
noval papežského tajemníka Galini
bertiho nebo jiného trojspolku příz
nivého kardidála Papež nechtěl o
návrzích Koppových a jiných lidí
ovládaných "vyššími' vlivy ani sly
Seti a není pochyby že ani císař
Vilém nebude nafi mítl v tom směru
většímoci
J)r Hans Virthov komisař němec
kého lékařského odděleni na světové
výstavě v Chicagu odplul po 'Lahn-u'
do Ameriky 8 ním jede Reiuhold
z Jíauerle tajemník nměleckélio od
dělení Vláda egyptská darovala museím v
Berlíně Vídni Londýně řtímě Pa
říži a Petrohradu mumie kněží Am
tnona místního to boha v Thebách
Hrozné neštěstí spůsobeno bylo Ylho
března povodní v Bukareštl v Ru
munsku která nastala následkem
rychlého tání sněhu jehož všude le
žely vysoké závěje Nepatrná říčka
Bukareštěm tekoucí rozvodnila se
tou měrou že strhala všechny mosty
přičet osob jež se právě na mostě
nalézaly zahynuly v dravých vlnách
Fred posledním soudním jednáním
V Paříži bylo prý Charlesů Lessepsovi
slíbeno že vyvázne co nejmírnřjSím
trestem jaký bude možný když za
plete též členy pravice do skandálu
Lesseps prohlásil že to není v jeho
moci poněvadž neví o žádném členu
který by měl při tom účastenství
Poněvadž mu ale byl určen trest nej
vyšší jest ocho ?n odhalili co rnu
známo
Rokováni o předloze jezovitské ve
sněmovně německé odloženo na 15 t
m Předseda Sevetzov vsak dorozu
měl se s Caprivim a odložil návrh aby
jezovitům dovolen byl přístup do Ně
mecka na pozdější dobu Vláda nepo
važuje nynější dobu za vhodnou aby
náhledy své o otázce této vykládala
Yyjednávání s Vatikánem pokračuje
ku předu ačkoliv není naděje na výsledek-
iífijor Fukušima bývalý altaché
japonského vyslanectví v Berlíně do
končil 12 března svou jízdu evrop
ským a asijským Ruskem a přibyl do
Vladivotoku
Na místo Charlesa de Lessepsa zvo
len řiditelem společnosti suezskébo
průplavu p Chevalier z odboru pro
veřejný dluh ve Francii
Biskup lasagnovský ve Francii jme
nován byl apoštolským delegátem pro
Jiho-americké vlády
11 rotná bída a hlad panují v Číně v
části provincie Shen Si poblíž Šang
haje Mužové prodávají své ženy a
děti aby zaopatřili si životní potřeby
T lnutu v ťhfkh lialeriu b)U
mrtvola do piiiamkýih odvodů
plctem-ho Artona Obličej mrtvoly
byl rohyzdén stleluoii runou a zbraů
ležela vedle V It ti m iiimk n nalezeny
byly tpiy jei náležely prý uprchlému
Artonovl opisy odeslány byly vyše
třujícímu soudci Fraiiuvi)luvl Pra
ví se že spisy té tul bude mnoho osob
pfel soud veřejnosti postaveno
Minittr kultu a vtjiidn vťuil Vsaky
problikl v poslanecké sněmovně
ptšlské že uherští biskupové i na
tlúl© maji Lýti povinni vládě oznámí
ti všechna osazováni far Biskupo
vé až dosud povalorali tuto tuleli
tot ta formilitii teprv když kurie
týrala ne proti této "odvilonti"
kněžstva toto (nlepřelo ustarovenl
toho na dále Mři ti S napnutím
ceká ne odpověď Likupuv
V VřMlové ulid p Karloťýth
Varech v čeclulrh sřltila ne dne 13
března budova na které pracovalo
20 delnlkA na opravách Čtrnácte
jich bylo v trojkách pohřbeno a te
prvé nedm mrtvol bylo ze zřícenin
vjtaieno
lrai-o(nt kvmie v l'(trohralě
tloétait nákaz pracovali k Eameze
ní cholery v Hušku Hlavně pak
jsou ta krajiny v Podolsku přiléha
jící k Haliči kdež cholera největ
íích vyžaduje si obětí Za čtyry
noci onemocnělo 305 osob z nichž
59 zemřelo
Cholera řdJi mocni cthj týden
jíž v Lorittu u Paříže V Šesti
případech skončila skonem Dne
1 C března oznámeno několik nových
případ&v
Jules Francois VamilU Ferry známý
státník francouzský jest mrtev Smrt
zaviněna byla vadou srdeční Ferry
narozen byl 15 dubna 1 8-'S2- Věnoval
se právům a časopisectvu Zvolen
v roku lHfiH do zákonodárstva kdež
znám byl jakožto nejvetSf odpfires
Němců Za Yálky francouzskoně
mecké zvolen tajemníkem Roku
1871 zvolen poslancem než vzdal se
tohoto A řadu a přijal místo jako
administrátor departmentu Seineské -bo
později jmenován prefektem v
témže okresu než I tuto vzdal se ň řa
du po deseti duech Zvolen ministrem
do Athén odkudž jo roce se vrátil
Teprvé nedávno zvolen byl ra píadse
du francouzského senátu Tělesné
jKizůstatky Julesa Ferryho uloženy
19 března do rakve a vystaveny ve
veliké senátní síni Pohřeb konán byl
za obřadů augsburského vyznání
ačkoliv byl Ferry katolíkem
V Brxtsdu zatčeni byli dva bratři
Schouppové v Bruselu na naléhání
francouzské policie byvSe obviněni
že se známým anarchistou Matthieu
era zosnovali dynamitové spiknutí V
příbytku zatčených nalezeny byly dva
pekelné stroje a množství zbraní
Policie doufá že I Mathieu dostane
se jí do rukou
Proslýchá se že Chili a Peru požá
daly švýcarskou vládu aby převzala
úřad prostředníka ve sporu o hranice
který tyto dvě země mezi seltou mají
Soudní phliZeni 8 úředníky anglo
austFalské banky v Melbourne která
v minulém roce udělala úpadek bylo
ukončeno Předseda banky Staples
odsouzen byl na 5 roku do vězeuí
účetní Norwood na 2 roky Přáh'v:erií
vzbuzovalo velký rozruch aníť obvi
nění velice se těšili přízni
Předseda rakouské poslanecké sně
movny Frant Smolka vzdal se své
ho úřadu a nástupcem jeho dle všeho
stane se rytíř Chlumecký dosavadní
místopředseda Tím vyplněno bude
horoucí přání Chlumeckého a celé ně
mecké levice
V jednom t moskevských vheni obje
vilo se více případů cholery T rovin
cialní rada povolila 800000 fr na
potlačeni cholerové nákazy
Potvrzuje se zpráva Že Iiourgeois
převezme opět úřad ministra sprave
dlnosti ve Francii kterého se vzdal
poněvadž vztahoval na sebe obvinění
paní Cottu-ové
línu frtmlonil f áxadnl revolucionář
jenž hledal útulek V Colotubii byv
vypuzen i Hondurasu uen Ikuuingo
Vaiuetii bl 1 i této republiky vy
piien Hledal útulok ve Venezuel
ském V)sliiiii tvu kdež ndě že ho
úřady rolombljské zavřití obmýtlej'
Než ani tu mu nepomohlo neboť byl
17 března tiiěněti na lodi plující
z (Vilou ii do New Vothi Saudoval
Jest silně rohořiVn nad svým uvěmě
nim a praví že bude mítl toto Jedná
ní íkodiiý vliv na xdítlrké vztahy
mezi Ctiloiuhil a Venezuelou
lUnnha vyhurhla V fíímě dne I7Ih
břeua ráno v paláci Antlcl Mattel
kdež v prvním s1imI bydlí ministr
Porter ze JjKtj Států Budova uvnitř
jtoroucháiia M'!iistr Porter 1 rodi
nou Šťastně vyvázl Ctok prý čelil
proti majiteli paláce a nikoliv proti
ministrovi
V ololi rarlavském zavodněio Je na
'nio vesnic a město Arechev následkem
náhlého tání Nouze v jostižených
okresech jest veliká a Skoda spňsobe-
ná páčí se na několik milionů rublů
V paítukáfukť kuchyni v Salut Seba
stian u Madridu ve Španělsku vypukl
19 března v noci ohefí Sud s lihem
vybuchl a zapálil sousední staveni
Lidstvo pohrouženo bylo ve spánek
když ohefl začal konati své zhoubné
dílo Dvě rodiny ve čtvrtém mmc1io
dl byly udušeny v posteli Patnáct
osob seskákalo s oken i nichž se tři
zabily a tři smrtelně poranily Dosud
známo že zahynulo 21 osob a mnozí
jiní se pohřeíují
F Vity of Mcxico přepadlo 17 března
sedm zakuklených mužův byt Refugia
Maitineza zámožného to občana tam
mního Martinez a jeho choť byli
ohavně od lupičů stlučeni dům vy
kraden a lupiči odvlékli s sebou krás
nou mladjii dceru Martiuezovu Poli
cie pátrala o pachatelích a zvěděla
že Luis Salagor byl únoscem dívky a
že s n( žil
V lkrtine" oslavována dne 17 břez
na památka padlých vlastenců z roku
lSiS a skončila ve vší spokojenosti
Policie učinila rozsáhlé přípravy ku
potlačení domnělých rebelů avšak
vše událo se tiše a klidně Mužové
ozdobeni byli červenými květinami a
červenými růžemi Sociální demokra
té nhodli se neslavit! příští květen
Francouzáky unttrcliísla jménem Pe
mond jenž jest v podezření že spá
chal hanebný útok na palác AuticL
Mattei a na palác Altierei byl dne
19 března v Římě zatčen
PH volbách do senátu v Madridě
zvítězili po většině monarchisté
V Lorknlu ve Francii zuří již týden
nemoc choleře podobná Zemřelo do
sud a lidí Nově oznámeny opět 4
případy úmrtí
Lord Salisbury opustil již lůžko na
němž několik dni v nemoci ztrávil
nesmí však na radu svých lékařů iM
né práce vykonávali Salisbury poslal
telegram do Belfastu zmiňuje se že
zúčastní se unionistické schůze urče
né na 4 dubna
Socialisté v Roubax ve Francii uči
nili útok na katolíky již odbývali
právě mocně obeslanou schůzi Sro
cené! vyrazili dvéře a zmocnili se oltá
ře a křížů Kříže rozbity na kusy a
vházeny na posluchače Na kněze
útočeno sraženi k zemi vlečeni ke
dveřím a vyhozeni na ulici Několik
mužů a žen bylo poraněno Policie
zakročila příliš pozdě — snad ani za
kročiti nechtěla! Ubohá Francie I
iii
Dará nejlepši zadostučiaěnl
Pronim polk-t nim dslřkh lot tuctft viUctio
Allenovi pllcoiho blAma (Alleo'i Lang
ám) Dá4 vUobetoé uspokojení a jent tfm
oejleplim protřcdkem proti kalil (Fali Broa
1'roKglata Iloogbton Wla
Jediná Unie i Jídelním vozem do
SU i-ouls
jest Burlington Iloute Její gt
ixuissay noční express vyjíždí
Omahy v 945 hod večer a dorazí do 1
St Louis druhý den odpoledne I
Dále pamatujte: Že Burlingtonská
jest ta jediná dráha mající spací
vozy mezi Oraahou a St Louisem '
líurnngtonska Urana dála nabízí
nevyrovnatelně příjemnou denní do-
pravá do Chicaga Denver a Kansas
Citv
f —
:ito jo o
Ticket oíílce
1324 Karnam ul
NotA praridU pro přUIMioTalre
Co tu i ca mořeni bylo ImIiu
před obineieriím plistěhovalectva
Jedni byli pro a dnu! poukazujíc?
na to Ir právě přistěhovalci ť byli
kteří zem tuto na nyuějSI přivedli
tupen rozhodně vystoupilí proti
ZáleIilot ta vyřUena býlí měla v
konremi Paroplavební společností
jichl obiuciviil přil6hoTatectva ov-
íen nejvíce by te dotklo jíl jis tr
nuly jak to asi dopadne ba nechtě
ly jíl ani k vůlí vlastni jistotě ňo
pravova'i cestující v mezipalubf
Tento slav polrvl po nějakou dobu
a výsledkem velikého toho blonxuu
v novinách a jiudu jsou celkem nová
pravidla která! minulo vydal tajem
ník vládni Carlisle a dle těchto pra
videl na příště má se řlditi přišlého
valectvS do Spojených Stálil vůbec
Pravidla obsahuji celkem sedmnácte
článků Prvních deiet jiou pravidla
jel byli až dosud v platnosti články
jedenáctý a patnáctý jsou úplně
pracované a sice tak aby vyhověla
zákonů o přistěhovalectví přija
té tu v kongresu dne 3 března t r
A právě tylo články jsou pro nás
nejzajímavnějSÍ a jednotlivé body
jejich dosti důležité abychom si jich
blíže povšimli Tak praví se v pra
vidlech těch mezi jinýn:
"Žádná loď přivážejíc! přistéh')-
valce z přístavu kde panuji nakažli
vé nemoci nebudiž připuštěna do
přístavu leda by se dokázalo potvr
zením a dosvědčením konsulámího
úřadníka z přístavu i něhož loď vy
jela že oni vystěhovale! byli pone
cháni v přístavu takovém po colych
pět dnů od lékařským dozorem ve
zvláště za účelem tfm zřízených bu
dovách aneb domech vyhrazených k
jich výbradnému použiti jakož i Že
oděv jejich zavazadla a osobní nářa
dl a náčiní byly vesměi zbaveny zá
rodku nákazy dříve nežli byly pře
neseny na loď"
Opatřeni to ovšem ve směru zdra
votním a na jaře kdyby cholera vy
puknout! měla zajisté jen vhodné
nastává však jen otázka pokud se
csvědčf Sluší se podolknouli že
pravidlo to tyká e též přistěhovalců
kteří přijeli z přístavů kde sice ná
kazy epidemické není ale vystěho
vali se ze zemí kde nákaza jakého
koliv druhu panuje
V přístavu do něhož loď h lako
vými přistěhovalci přijede má býti
odevzdán komisaři přistěhovalecké
mu seznam všech přistěhovalců v
uěmž o každém jednotlivci musí bý
ti přesně udáno co se teď od každé
ho přistěhovalce dle zněni zákonů
požaduje jako zdali vystěhovaleu
vyplatil cestu sám aneb zdali mu
vyplacena byla jinými osobsmi aneb
nějakým spolkem obci či vládou
zdali byl kdy ve vězení aneb na ob
tíž nějaké obce Žil-lj z dobročinnos
ti svých spoluobčanů} zdali jest zjed
nán na smlouvu aby vykonával tu
aneb onu práci na některém místě
ve Spoj Státech"
Takového seznamu dříve nebylo a
otázky podobné kladli přislěhova
leétl komisaři při uěhovalcům teprve
v New Yorku a druhých přístavech
amerických Jest to tedy opatreuí
celkem nové V druhém odstavci pak
o seznamu tom uvádí se:
"Tento seznam budil provázen
předcházejícími otázkami a odpo
věďmi na ně v řeči dotyčného vys
tébovalee Vše to musí vystéhovalec
podepsali u přítomnosti jeduatele
od kterého má přeplavní lístek dále
musí na téže liBtiuě býti potvrzeno
opet v heci dotyčného vystěhovalce
1 ij ' ' ' '
U1h P H vystoupení na
bř"hy SP°jených Států ukázalo že
olázky mu Hdené nebyly správně a
dle pravdy zodpovídány bude ihned
posian na zpět jakož i že bude na!
něm po případě ládati se aby složil i
ořísahu na nravdiiroaf dnóí t™J
_ — v v w irJ
yAt - ii ť i
přistěhovaleckm komisařem v příV
tavu kde % lodě na břeh vystoupil a
křivá přísaha že plísně o tresce"
Jména přistěhovalcA vypsána inu
I b)ti na listině ve zvláštní sloupce
a vít e jak tři liet jich na jednó listí
t A 7 íll MfitMIlltlI liff-lt ttlttlláí IdlwlaO
kapitán aneb velitel lodě opomenul '
dodatí pj-istřhcvaleckému jednateli 1
a dozorci tyto seznamy a dosvédcenlX'!
potvrzená jak 1 ?Je udáno obsahu- f
jící požadované podrobnosti a údaje
o všech přistěhovalcích na lodi jeho
se nalézajících budiž zaplaceno %í
celnímu výběrčlinu v přístavě kd X
loď přistála 110 za každého přistělm r?
valee jeui tnftže býti připuAiěn a h
n% břeh vysazen a o němí by řečené '!
miuiii iieoyio ponuno jinas oy onen
pfiHtí liovslec nesměl býti připuštěn
a musel by bytí poslán zpět jako
nežádoucí čili přistěhovalec nevhod
ný nemající pravá býti přijatu"
Nejnovějsí odhalení t záležitosti
průplavu uananukéhO'
t ravé začaty druhý výslech v
podvodech pan&inských slibuje dale
kosáhlé odkryti jako ten prvý Hyn
Lesepův když jíl odsouzen byl
nechce ve Bvých výpovědech na Žád
ného ohledu bráti Daleko více nežli
to před tím učinil postavil na pra
nýř všeobecné zvědavosti ministra
oloru práce Haihauta jakož i minis
try Florida a Freycineta Baihaut
zpěčoval se své doby toho podali
předlohu spůsobem zákonodárným
pro loterii kanálu panamského
poněvadž s ní nesouhlasil dal ale
prostřekníkem svým Bloudinem vy
ložili že by se věc ta vykonali dala
"nahradí-li se mu výlohy" jež mil
franků obnášejí Lessep získal ho za
375000 franků Floquet obdržel
300000 franků a co dostal Freycinet
neví se dosud ale poněvadž po jeho
zahročenl úplatná částka pro barona
Keinacha určená ze dvou na pět mil
zvýšena byla stojí nade vší pochyb
nost Že i ten udělal dobrý obchod v
panamském průplavu a nikoliv jak
světu namluvili chtěl Že by byl jed
nal pouze z lásky vlastenecké Tím
jest oxud těchto tří státníků načisto
zpečetěn z nichž poslední dva si
veliké nároky dělali na presidentský
trůn Postavl-li hr z Lessepů i jiné
velikány na pranýř jest věci budou
cnosti ílylo by to věru pošetilé kdy
by měl něco aamlčfcti vyjma že by
mu tvrdošíjná mlčenlivost omilost
nění vynesla To by ale vrhalo silné
podezření na samého Carnota Jest
to věru pamělihodno že prostředni
ci a jednatelově více citu ukazují
než ti vlnstnl zlodějové Nedávno
skončil život svůj poblíž 'A radu v
Uhrách Arton pomocník a jednatel
Flaquelův Z uplacených ministrů a
posluchačův nechce Žádný přednost
dáti smrti před veřejnou ostudou
Zpráry osobni
— Pan 11 &nkf syn iDámtho krajana a
Wlltx-r oaviUvIl náa v řtrrtok Vrucl a To
rontu Caoada domS Jeat studujtolm lítiro
líkiíMvi a pro rido tuto celo uujit tk te do
jlita v obora tom vjulkua TWUna aeitolm
la p Draak obral al obor vldack za oll itDio
budooclbo pAaobcof a prajania na rlemoluílio
úpcbn
— Pan Antonín Dotx-I 'i-den i probndlUua
rololkdr a Auilejr Mab pHf-xl minul lfia
náklad dobytka na trb do Oiualy H ktril (r(-1-Htuatl
havltivll til nult plaáraa
— I'uri J ll-ck ml z Wllber vrawjo s
wily i (:1iI hk uvitnl do nitíl pMitkiw by lu
nám mílu M) a ním tnikrtíl I'nn Bwk otevře
nu Juro nov IiiihIíhcc ve VVIIber
— 1'iui K ílíer t Wuliou byl xtt oliuhodwit ví©
OinM) a pil t iřil(iil(ill produl 2lo uákltwl f-
vcpfovřlio dobytka Ziivíliil k ním siK-lil '
nim niiiolid to svch právé dokoiiNinýoh cost
— Ian Jos Viivik uvřdoinflí krtijnn w)
HhuikIitu Co im-Aknl tyto dny v Oiiiho a
iiHVitivll milí piftárnu
— 1'ánové Ant HtcJ-kl Tomál ftíbti a TM- M
vid City Neb přlvell do Moutli Onmhy nákliul ft
dobytka Ncmřll rj právž prodoj fwJli-pAl ' }
šlo atJiovatl si také nernobll liylo nám inlln
? a limu BtrKiiniuiii _
— Víc rit lyl Jmiiu Kitřiil nlvuti von p I í i
- i t I T 1
nou eniejo Kacamnm s mainu vjíom in i
TťJ Ksdovall Jamu se jeho ml US nivitřvy L
lei lo tak krátká lVIMlo náa kdvl lamu zvi- V
dril te xavládim v braku poklid na ufvbmé
hladině života cdar-rapidHkt-bo l'auu l'al- m—J
dovl iifelerno mnoho xdni-n k naMtávuilo! ohmiA
v lei ni
— I'an Y Voáek dávní pHtl rod I I Mak ni
který asi 13 rok6 bydlol v Hawllns Co Kanako
pted 'i loty do Vlrglnlo se titimU-hoval poaléxe 9%
I m " v ii h tmu no im
im do utti juwk Ark ™ pumuiui pKji#chJ
d0'
~
do Oiusliy minul f tf don shodli se d usadltl H
Pan V J Utldll tuimf a ohhlm aalonik
Aiiu ri ni i„ íi k '
„ZSlT"1 " WH"H"mu "'ř'kPf
r
t
16
ti'
(
160
tou
iC