Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 22, 1893, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    l'1'OKWUK XÁPAIU"4
u
-
lupnuli řl #r IJntm ri
S!ini Kn lliij se le
fiiert) v jMíilřH 14 My eliW jfí
fljuf '-Ufy í i In' Hi Kfi
lit mjmtin %! t ltull fkf
lt l # I iern ob pvlťt r"Miiř nítipi
( lit 14 lť hIÍ to eln (tt
flifi Jll llllřll ptHř obrnefMti K
uhynuli V# Mi -II íhr I n l ity
jv-bylo lep Nřkolik fiftiíi
íkřrn fjhuM'? s mricií íirmérl
Uřítili stolí c-fi i j i rt f iníjetek
Vinul prtilVj ltř "I Jibos&palu
čírnl bjbi iteítístl J Stí lnfí n-
#lHf smírem tímto r-! fř i)(
Mré lánjr j#)rná tfir Mfmbe
firmy smetení ! jp? i jr řt e'ři pit
trieny skoro úflnř p"třelni rem
skébo tiitciíf l)li t)e rtl rii
rtoii f-Wtl'ta!t rftř krjiiii
Seih stran i 'I4I 1'' "tif nt
flžU stí mriolto íko I
ťftt tnt hn
Viol (lifíiittít 1 Iv knn ille
H ttr-ll I' Jet Ihkii IrMjorí
KU nrili J i í olt tl llooIa
kter 1 tri prý pAl 1 111 ti len a
pro tttn(iíif'Jťiiti v Atltnta !
byl ivlrlAn Jh tiii_'k léna
která m 'ifili' jíl několik bfa
lých len rnsjoronýelt irMtnř nakli
dila ale íítti dal tlm %U-v jii h
b!4f Major mbniA se le prý
čaem trpí iá liatjr nervav Jmi a v
tak j i h chtfllUb rý ni bbu
post vyvedl
Mu platit
W I' Ianíel nové ivolený
mavor (edar rapi-lký v lowč pra
vil při nastolení sv&m v úterý
no odbývalo !f úmysiero Jeho
aby hostince přispívaly v pomčru
stejné1 na vydání mčta kdelto rnl
U neřestná le musí býtí uzavře
na Mayor podotkl že lid sobč
nepřeje otnřrft bývalých a mmdnf
stíhání jednotlivých přcstupnfkft
zákona o jro14v4ní lihových nápojfi
nikterak ne mčstu nevyplatilo Cel
kem 12500 zaplatilo mčsto jen kon
stéblům v případech jež musely
býti te tuinamu oudních vyřkrt
nuty Contorii Ictvi ve Spoj Státech
Hfzenfm bývalého ininiHtra poít
Wanamakera dotttoupilo poStovní
odvftví dalekosáhlého rozšíření
Když nantoupil za presidenta Har
risona v roku 18P9 do úřadu bylo
ve Spojených Státech 585H)ít po5
tovních úřadft 1 nichž 26S4 byly
obsazovány presidentem Vňak
pooet tento zvřtSil He během úřado
vání Wanamakera koro o 10000
poSt Tak obnáíl nyní úhrnný po-
čet poňt 08035 1 nichž 3318 jeKt
přímo presideniem obnažováno 1 o
čet tak zvaných "preHidentských
pošt" zvŽtňil ne hkoro o 1000
PoSt které přijímají poStovní po
ukázky jeHt 30148 a počet ouřeh
které obstarávají pouze dopravu
dopisu ohnání 605
Okriíilall upoleřnoHt
Dne 14 března večer byli (ikoro
veSkeří zřízenci pouliční dráhy v
Sioux Uty la propoňtčni % práce
Pouze as 12 zfiHtalo jich na Hvých
mídtech Společnost obviňuje pro
poStčné zříence že byli nepoctiví
a okrádali upoIečnoHt Společnost
ntrpfla prý následkem toho ztrát až
13000 měsíční NékteřI zřízenci
prý uzmnli až 0 — 70 rnčHÍčnč
prodávajíce lístky jízdní jež vybra
li na úkor ípolečnonti ze skřínek
ve vozech no nalézajících Kráde
že ty dčly prý se již od delší
doby
Zubit nepravého
Richard Heatb syn generála
líeatha byl v San 1-Vaneincu Cal
latčen na obvinční t vraždy a sice
dne H března Zabil Louise I!
BlcWhirUTa ve Fresno Týž byl
v politice velice činným a proto
mnohé mčí nepřátelé Z obavy
aby e mu nčco nepřihodilo dal se
pojintiti na život na #00000 29
srpna večer byl MoWhirter probu
zen za upánku nčjakým podezřelým
šramotem na dvořo VySel vísn
paďo nčkolik ran a McWbirter ská
cel le mrtev k zemi PojiSrující
ipolečnoBti nechtčly pojištění vy
platit! udávajíce že spáchal sumo-
?raldu Příbuzní marné poukaro-
vH n ť m ih itilté lnu
fiy byly dri kl ky jimll pitrní
XÍcWhirtiT byl ďbit NUbt
tt li'(ř" Alil H HÁlrknil d)il byl
llith m"n jtfřnf to #pftib
t r avitii iiit(i IImiIi u 14 4
I I UJf %i tlibi 'li U tí
fini byt V np'i r l'riic Má
t I lletth (hl fitři'liti
t#lm fi řll li Jctil bydlel v d
niř Mt Whifterntí JmffiíMti lkiř
% p třilil hepritebii
Mindlf byl v iVfitff Colo pro
trtllu ťlíieri feffKtdi Slierman
Arpíl mrtvol ji Iim byli oJeridártA
Ji!(ímn mlil'm'i lkiří Arp
před tfii m rif prdl a ut
i lni odt&Iil a umluvil i l'k
řem I mu iplilí om jentu i
hbr i Válil l liber a dnu im
ďktora kteří jít před
mrll prtdil prodal otjempří
lit Uiíno nelcif libra b pilho mia
ťj nl J cent ft a iNké rn4 nad
rií'Jvyí rehti
l'uÁV inll (trh
To bylo v Chicagu v krirleh ée
kvih flemokratn tueni le fis
místo iabulili'ho parkovního ko
misaře lani Králivoe republikána
lotare s demokrat Oeth právy
dťlovaly le bule jmenotán dr
Jirk aneb l'r Slapnička nestalo
e víftk ani prvé ani druhé a místo
l et ha jmenován byl Polák Kdiiiond
Z Ilrodowski Jím'rrlé'l AUsel
dem (írn Ilmrorr zesnul
Ve Washinutonč zemřel dne 13
března brigádní jenerůl jcii Petr
V Ilaner v sedrodtátém osmém
roce vťku sveno 1 eir v aienune
IÍ3j'ner narodil se 2 srpna 115
ve Washingtonu Prvého vzdělá
ní se mu dostalo ve vojenské aka-
lernii kterou do roku l:io na-
vstívoval Na to mčastnil se
nepokojů na Floridé a války v
Mexiku od roku 1835 do 137
htav se mavorem oleiral se z
rozkazu ministra vojenství doFvro
py kdež od roku 1H1S do 14
konal studia k vyzbrojení vojska
smčřujfef JJchem vdlky občanské
míl dozor nad továrnami které
zhotovovaly dřla a pusky Dne
13 března 103 byl dle svého
vlastního přání dán do výslužby
když byl již po čtyřicet roku
čestné vykonával službu vojen
skou
Zaplatili za MrKinlejho
Přátelé ttuvernéra Ohioského
McKinleye sebrali postačitelný ol
nos aby vypomohli MtKinley-ovi
z finanční tísné do kteréž násled
kem přílišné své dobroty byl uvr
žen (íuvernér jakž jsmu byli již
sdělili zaručil se za přítele jistého
Walkera v obnosu 93000a když
tento udělal úpadek má zaň zapla
titi McKinley má asi 250G0
jmčjí žena jeho asi f(70000 Celý
tento jejich majetek chtčl dáti vě
řitelům Walkerovým Poněvadž
tato událost má jaksi tragický ráz
vzbudila útrpnost MeKinley-ových
přátel a zvláště bohatí repnblikáni
urnyslili si vytrhnoutí z bídy muže
který mel na clní politiku tito ze
mě tak velikou působnost Poslali
mu značné částky peněz ale on
žádných nepřijímal a zdvořile je
odmítnul Zvolili tedy ze svého
středu dftvěrníka chicagského vy
davatele časopisu "ínter Oceán" II
K Kohisaata aby dary přijímal a
pak dluhy McKinley ovy zaplatil
Tento oznámil dne 14 t m že je
již postačitelná částka sebrána a že
budou noty Walkerem podepsané a
McKinleyem indorsované které v
těchto dnech projdou zaplaceny
Cizorodé objTatelslvo ve Sp Státeeh
Poslední bulletin (číslo 357)
jenž právé vyšel 1 kanceláře sčíta
cího úřadu udává nám nynější
přehled o přistěhovalému Z něho
jde na jevo Že obnášel počet při
stěhovalců roku 1890 9249547 čili
1477 ze sta veškerého přistěhova
lectva oproti 0679943 aneb 1332
ze sta roku 180 5667 22í aneb
1444 to sta v roku 1870 4138697
aneb 131tf te sta v roce 1860
'2HflJ aneb V e st v fóru
teth ť2l'5(7 přitíbn
vah fi v rk ixao bylo 271 'Jl
Nemen l7 Iřéunfiv (! )
K nrrifi a Notofun lláidenv
ÍMH!iuj Aiirfllřsnn lít04l Mn
UJi)'i NorvřlAiiu 2tiil kotň
I2fiM Husň l2'si Italisnň
147 MU Poláku 112511 Pánu
12 1271 lUkultnu IKIdrt t rtdtA
113171 Pranconift ( rClfliiu
llMifi Řtear JiiouTtt Mislkft
I12" llolhriTinu 77151 Metiká
nft 02112 Phrft II ť''0 portoíř-ih u
ol1 ŠpanMu Amoií Jihomneričaiiu
5415 připadlo na ostatní leme
enif Z tšeeb přístřhitabu
bydli nl''ř v# I H vMU-U me
sieeli této zemř A to: ItalianS
:hí pmřlu ''I2 Kiuft A7WH
Poláku 5" II Jrřtnři 55 i7 t-Vehú
4 32 lUkuSiřift Němou
4771 Ve státě tllinoi páťl se
přistřhovalectva na "ÍÍ3I7 % řehol
připadá )!5i5 na Kanrany a No
vořiindtance III na Meiík4ny 31
ni Středo američany 170 n Jibo
američany 127 na obyvatele ostro
♦ a Kul4 a Západní Indie I2I4!h
na Irčany 70471 Angličany 20
ti skoty 413 Sasíky 37 Ve!ko
britaneft 333?2 Němce o7 Ha
kušany 702 llollanTany 20l
lleličany 271 Iucemburáky 1I5
Švýcary 30339 Norvéíanft 05II
ívédft 12001 Dánft 0I7 Husu
3120 Maďar6 JW27 ("'echu 27
Polákn 82IS Francouzů 033 I ta
liáni) 152 Španělft 25 Portugalců
251 Úekft 152 Asiatft 77 t íftanft
21 Japoncf) 121 Judu V Chicagu
bydlelo v roku 190 z přistěhovalc ů
celkem 450000 t toho 21297 Ka
naďana 01 Mexikánft 95 Středo a
Jiho američaní 107 obyvatel z o
strova Kuby 70028 Irčanfl 2 737
Angličanu 9217 Školfl 1016 Sasí
ku 101039 Xěmcft 0043 lUknsa
nfl 5420 Ilollanďanu 0l Iielgiča
nft 102 Lnxemburákft 2202 Švýca
ři) 21835 Norvéžanft 43032 Své
díi 7081 Dánft 705 Itusft 181
Maďarft Z'10' Čechli 24080 Po
láků 2502 Francouzů 5"05 Iuli
únft 120 řpanělá 37 Portugalců
245 fleků 57 Číňanů 7 Japonců
70 Indů 117 různých Asiatft 25
Turků Uob u žel neudává se v
tomto bulletinu mnoho-li Čechů
generace zde bydlí
Veliký oliefi v ťhlcaKii
Krátce před 3 hodinou ranní ve
středu vypukl oheň v továrně na rá
my v číslech 124 a 120 May ulici
I Sudova byla to cihelná a o pěti po
schodích Oheň Sířil se rychlostí
úžasnou a zničil veškeré stroje i
zásoby Za nedlouho zde na jižní
straně budovy se zřítily a spadly
na dornek Carterftv 120 May ulice
Strýc Carterův a jeho 12letá dceru
ška byli zabiti a pět osob poraněno
Plameny rozšířily se již na prvé
poschodí nežli hasiči na místo při
bylí Jakmile zdě se zřítily po
spíšili tito ihned k záchraně těch
již octli se pod troskami Při této
práci byl jeden hasič poraněn
Ohne
Oheň zničil továrnu St Louis
Furniture Association v St Louisů
Mo náležející a sice v úterý Dva
dělnicí sotva že vyvázlí životy svý
mi Oheft spůsoben byl tím že ji
skra od kotle do třísek opodál zale
těla Škody na $07000 -r- V Kxe
te u N II vyhořel mlýn na bavlnu
Oheň zničil i velikou strojírnu a
spflsobil škody za $250000 Tři
osoby byly porauěny 250 dělníků
jest následkem ohně bez práce —
V Baltimore Md zachvátil požár
pětipatrovou budovu v níž měla
firma Matthai Ingram & Company
japonský závod svůj a skladiště
Škody páčí se na 500000 — V
úterý vyhořela budova Utah Loan A
Trust Co v Odgen U T Prudký
vítr vál a ničil vše co v cestu sm mu
stavělo Hasiči ze Salt Lake byli
povoláni na pomoc a přispěli znač
né k tomu že oheň byl obmoacn
Dva hasiči byli těžce poraněni
spadnuvším trámovím V budově
nacházela se celá řada obchodů a ty
koro vesrnču iničeny jsou SkoJy
a' obnáší ♦300000 — Pne 14 břeina
♦ jbofelu pobtina inftteík Arksn
ím City Alk OheA ládil ibřslle'
nehof prudký vítr ski llmič
jménem Kinu? Iyl telce ponnřii
Sknly t% lii''oi — V Kurekt
Hpriittfs Afl vyhořelo dne 10'
břein Ji desát stAWiif n&lelejli í h
tesmřs ihudM třldé kody na
♦ I00íiu — Téhol dne vyhořela
fiřmeik4 tělocvična Peteřsburgu
N J Čtyři tnsSoi byli poraněni a
dva 1 nich telce Ztráty obnáíl
17 5oon V OttuniWii h vyho
fel veliký obuvnický závod "Fa
mous" rovnřl lo března Prudký
vítr vál a hasiči sotva obmezilí
polár kody spfisobeno v obnosu
0Otl)
Cl p iíostal : — Nasiiuení iké
u'řp1 jsem minulé zimy přimělo
mne k tomu abych poulil Vaebo
Plli lifho lUlsárun Já prohlašuji jej
tn ten nejlepif neboť pomohl mně
k lyl tíeehiiy ostatní známé léky ne
měly nijakého účinkti Olporuéuji
váš Plhnl liaUám kalému kdo}
trpí risstueníin
S úctou K P IbMoni
Nfpřchonatcln
Tak nsývá každý ráveni Severo
vy prášky proti bolestem htsvv a
neuralgii nebof prášky tyto v kal
dtm případě mají účinek výtečný
Kdo trid nervésiiostf n nervovými
iKtlestmi hlavy a ibce míli lék do
brý látek jedovatých nebo rdra
ví lidskému škodných nechť koupí
si Severovy prášky proti lo!etan
hVi'ii a tiruraltjii za 25 centů poštou
29 ctft Proti zácpě berte V'rroťy
pilulku pro fatra
W F SFiVKKA
český lékárník
Cedat Kapids la
Zile Jest 1A vlak do Denter
IJurlingtonský 4:50 odp express
dorazí do Denver druhy den runo v
9 hodin: Na vlaku jou spací
j'delnl a pohovkové vozy má spojo
ní se všemi veskrznými vlskv to
scénické linii k tichmořkému po
břeží
Hurlintonská dráha dále nahfil
nevyrovnatelné příjemnou denní do
prav do Chicaga St Louis a Kansas
l itv -j
'íicket oíli'e 1124 Farnam ul
Děti stlženó kašlem nejraději 11ŽÍ
vají Severovi plicnlio JiaUdmu
poněvadž ná lahodnou chuť a rychle
v éčf
— Nový snílHob učení němčiny
Heřte Ilalíerovy malé německé pi-
úlky (Little (iermaii l'ills)
Kupte si
přeplavní lístky
00 ANEBO Z ČECH
ZA NEIIrVNf-lHÍ CENY
— OD —
J J HAVELKY
$1000 v druhé kajutě
Z HAMBURKU DO NEW YORKU
POJIŠTĚNÍ PROTI OHNI
za nejlevnější ceny
p[irn oUvF-iis t nsdJIl od 8 do 11 b rino
Adr-ss pi4toTnt:
J J HAVELKA
ItoomNoSi U JC Van Duřen šl
Cliloao lila
PUári Lul Sbor k M(oblnLSoutlirn
B B Dvpot
Boom U
~™ ' ~~~
Oo Saunders a okolních okresů)
RolnielJnl prejt it nílnltl pftjtka ns fsrms
snvb poseinky ns ncJIcvnCJIt molns srnky po JI
tltl msjetek a spolebllvcb spoMnostt koupit
nebo prodst řsrmn pleplnTnl" iUy do Ctích neb
supat Tymsns ddlctt v sneb potře
bají-ll prie notsrsks draho inokoll nechť
ddttroo obrátí se bs
ALOIS J KUDRNU
v PavmuNiaoDifÍMBAiinj
VE WAH00 - NEBU
My i potlTlHiJťh
II IA i ř NKH KTflf MHN í
v
IHlUINKV NFIMI
KIHNOI V
M kspMjlH éti" á'ln4
fMMMt ) ls
rlna 4M I Blll t
nnl litém llnlrlilB
V J WlSA & SYN#
w isfh si
('III('(J( IMS
tr N4S řeský sení
MUČ
a klel
i po?á I
i J'i
XX5SI
it reunlk hodinek
MM
_1
noin raiH se na
tttnl rdtrniíi tém
(lrtru tuhu pleji sl néco olJetlnit i
CbM U ll swlřll p- fel" ohdrUU aboll n
(M
Milovníkům stfeiby a hudby
4:
CUNS
Pfltl ttdal Imu ds i4lBlllutrot4o(
Ir Inlit ) ! Hrsnl trtlarb dral tsnafl
ldbilr!i uMti& Ils lolU "Ik WsIm
sobi tMf brsU fO palfobnj- fllnm ip
bunlla ! obdriil pitlté tboU u KK-II ]-
roniitkjr utni dsrms
iw-) M 4 riIIHi L
4S8 S Ilalsteal M Chicago lil
Dr Bohusl Maloch
taxisy- lólcai
ruA(ui:
NKIJK
veřejný notof
VE WILBER - - NEB
Všechny rť DUhk Jsiuu budo
m všiml Ukí úroky s os íyhD spHtijr -
taiuls iifkollk splblljch pJlltJlclcb hk
ilrnlcb DolcCnosU Dluu&olsu fiussoo t tl
loiuto oboro xnbf psíojf Mdn vjfnwni odcouou
letna vřneho KupuJsVvll nb prodl
řsrmo blut s o Bij " "
Kterákoliv paní
kť rái nsof obDiuDS s nilvtofm nsslcli kTss-
lo r obyí-jD 1 Jyní p-řlv obdril m
sUdí na nuii idr-su ti sliinlolovych obU s
Itulou tnámkoa pxliúrm opat f mou obrsU m
ty ns dr so J Jlho gnerlsty nsli kaolisískoo
kniha "IlanJy Oook for llandf PapW obishn-
Jlct řdlsy ns ix-iivs vi- ho drubu Jso l
kterýkoli l tfclito obrsa! "UoJlmiTit" "Irá
ks rvbiřskího kluba" "Jublonl kif "Oo'J"
nb"KolK' „ „
I li iHCiinian ot vo
PJrodnl vyrublUl Cineinnati Oki
lU'Tsniho droidl
tW Z4I"Ut úplnou aidreso vslebo groďrtsty
)koi I sdr-sosToo
f ( pro koníky
r
1
pro konfi
í prostřed konft
[pro velké koné
a vftbec pro konč všebo druhu
vdice lacino Vše hotoveno jest l
dílnách domácích
Potřebujete II nfco V inito oboru ai-tř(t
OKI
p nií př pUii II s n ni: K ďUn! J n násQ
— od lVtTÍIi blíe sl $1000 ř meul nb 1100 ]
ndl Pi4lenis Tám nál osnnlk neb Udanou
via po cípress s privern k prohlednuti si JI wij
( vyjilaUtt KU
Omuha jNe
5
STK03IV !
STROMY ! !
STItOJIY !!
My nsblíímo k Jsro 1883 yelky Tybir áot
pístovsnýflli stronii Jsblkovych hroJkoTýol
ÍTetWovtot s ir-tfiovyeli vu mdiii ros
meruňky rnski morul" aim-eki tn-stky I
vť-ho druha drobu ovot kfe s ss-iiIm !
I itrh etrotul k TYSSftfáni b'inkA lis 1"S Ks?
! poyUm sdsruis Plít sagllcky neb uim-eU
s iidresljt':
(JEUMAN NUKSEItlES
40C1 Uower Jefferson CoNeJ
Kal krieay NOVÝ CENSÍI obsehni
JIcl bsrrutlskovi obray Jskoí
Teekery prrobnostl o poTeetnjS
nssioh liurmonllcli a planechs
Prolítáme Je ia HOTOVÍ: neb ní
MllJSĚHPI ATI? komukoli f
IIAKMOMKZA %U 1'IASA ZA
arřUPiiúbťr°driík CORNISH&COJ
M— Ir) Wieblnirton W-w ers- j
1 pV
7
i