Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 22, 1893, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    14
!'OKHí)K 'A I 'ADI I
— Krid ílMtritflil tuk htuukj
ifhx na Ieáté a HancMi til V
ptátkfc na majMk klsrotil nínill
inM aby na ! r u ti ý ! jt vHifell
vétmi oďvtltl Jiřinami dlouho
prsťM pinii lciMHi U § i f -t
doma má I tuvílítill ly t jbo
Hjfti mkováni i nsbyil 1 1 leU ifrf
ry NIU bjl tr OMtrluU n íátk
lu tfiutlífm IVníu ulolpny bjly
V skříni a Nrllio Jsi sama byla do
lna sljfť fiíjky pulmMý Jiim
předním pokoji byt tt II tam Jak
bylo J-Ji Uknutl kdyl t f 1 1 dva
maskované! lupiče Napa l!o JI t r#-I
Jfl J')lU 1 pMlřlMl Jclfřl I lipl-
i d ]-o j 1 1 ji it hrdlo a íkrtil jt
dlvřo rirpoibylo via odvahy vy
prostila vetřelci t rukou popadlo
revolver Jen! nelalsko dvrfí míl
tlee na potiíce uschovaný 1 na lup'
í namířilo Ti leklí a Uli
posle na utík lUvoUer nbvl si
nabitý tíak duchapřítomnost div
iina ttdor tomu ia-hrátiiU otce
svého penlie na níl chlapi ti if li
al epadýno 1 říI otnámrn byl
policii ta o lit?l(ch pátrá
— Konvence prodávacn a ob
chodníka dřívím le státu Nebrat
ka Jel dne 16 t m uhájena byla v
tomto mřstS jest jednou njÍftIo
litřjSfch teto jednoty Illivnl otáa
kou konvence jsou Iclnniřnl mihy
dopravci a v ohledu tom i pro iiríl
kruhy konvence tato Jel aajisič aa
jímavou Snížená saiby dopravní
enamenaly by pro oJku tíka nižSl
ceny aboll Dříví ve ruřsté mnoho
i spotřebují a snflení cen téhoí dň
ležitou jest vřel nejen pro farmáře
ale kaldího kdo otaví aneb (Uviti
bod 14 Jednota rove ne "Xebrawka
Lnmber Dealera Asociation" a kon
vence tato jíž odbývá se ve Was
hington Wall jest konvencí výroc
ní Ahí 100 členů jednoty jest
přítomno jakol i celá řada vynikají
cích oocbodníkfi hosta Jednota
čítá 127 člena Konvence súóastni
li ae též Josef Matouš z Brainard a
p Šafránka z Wilber
— Po celý rok majitelovč jatek
stěžovali bí že oproti Chicagu ne
dostává ee jim na dráhách řádného
uznání zejména ale na dráhách
společnosti transconinentální V
San FranciHcu odbývala se v těchto
dnech schůze členu ooó železniční
jednoty a South Omaha přičinila
se aby ji ceny dopravní byly sníže
ny Úsilí majitelů jatek a nakládá
ren se povedlo a obchod South Oma
hy oproti Chicagu jct nyní na lepSi
stezce
— Jednadvacet dívčat jel drob
nohledy prohlíží masa na jatkách v
dotýčnó vládni úřadovnč bylo pro
puStčno Vepřotčho masa neporazí
se nyni tak mnoho a drobnohledných
zkouňek nenf přílií Děvčata byla
propuštěna dle abecedního pořádku
jmen svých DoAlo až na písmenu
J Za krátko půjdou vsak opžt do
práce ary druhé vystřídaly
Pečujte o sré dítky
Tak volá každý iidumil vSem ot
cům vstříc Zachovejte svůj nei
vétSl poklad v zdraví a &tčsti Nyní
káyž chlad néjSí počasí převládá
každý jest v nebezpečí nastydnutí
které maže míti následky srrtelne
A přece jst pomoc velmi snadná a
laciná Severůo Jialaim pro plicni
neduhy vyléčí každý případ kašle
cbraptivoBti bolení v krku zánětu
eáduchy a jest výtečným lékem při
všech nemocích plic a hrtanu Ne
čekejte až se nemoc rozmfiže nýbrž
hned při prvních známkách kupte si
Severuv Plícní Balsám láhev za 50
ctfi meníí za 25c
W F SEVERA
český lékárník Cedar Rapidi la
Osamělý muž
byl ten jenž jel jinady vSickní
ostatní se dONtali na tichoraořske po
břeží a den předním Celý den se
bavili chytáním ryb v příjemných
"útulkách na dráze Union Pacific
Svčtové Obrazné Linii a předce ho
předčili A cestovali ve vozech
ovětlench Pintachotým plynovým
avřtlem a vytápěných parou 47-3k
frilrtf mfli mlrnnonilr
7r lril„ roku u llili 1 iMíAA
sktťoii" dvojí alfonnírkoi
ttin' j-1 (i ii-rlkiii'i rf Jlif
niffoii ní jftl( ii Iiko#f
ItWilirn v K!if 'řiii IWiUřnA
t- M-}liJ(ft íítr'ji a njloliií
ml protř#lky lftilio-i
NffiHÍ drn Mil Wolfovi liiímo
řálrJiníí dMffitt in lifí l UfijW'
tiřil-řiil jil vydfiuj tfml
ikrotnjml řortfrky nul-Mt litř
Mir( Př Wolf ly ji mlí
Ijirl (' cfit#ri k ly Jíl l'í l
lIÍvýlll pOnr-iváf)(ni tetn % -
kryl stým matfm iibiNtiif m
pMlrojni kouirťi ktrk po n m
Krátká ťba oIkMmi t t kruty
UtnolitiU to lt mohla f f f
iU a vMt tím dkáiU l
inladf bí latfl umřhxti a pionýrem
vř i IWrUNktVh
Ol tft doby c-i tutipili f'l"i?r -fí
te lully My ti! e Mina
♦ Mou rn-bo( poli luky kteří
tdt na ni khdou to d ) f liloti a
J iiifiott chemii kch a ro do ntfl
optirkch ú inkAv nutkají taká bi
datel a pri onlky aby t h iri
durnií (1 li i ťízirli o lbomýi li ppíft j
na nutní ikh ve lomoií udrželi a !
línkuli i zručnost jel by tyto vřd
mosti tfprvé užileí-iimi učinili A
le se toto předním spfoobein panu
Wolfovi podařilo dokazuji s dota
tek jeho futogratii ké snímky jel
rozelány bjvíe na rnné hvčdárny
a přeloženy do leči anglické staly se
známými n také mimo Kvropu po
zornot všeobecnou vyvolaly
Z Paříže uúinčn podnet k foto
grsfovanl nebes a také uk'ttečnřtr
než dr Wolf poznal záhy l tento
futografický přistroj není úplné do
statečným a že by se mílo uliti
jiného důkladnějšího přístroje Jeho
vytrvalé píli a důkladnému bádání
má véda hvčzdářxká co děkovali za
dftkladnfjší obrazy hvčzd které
dnes zaujímají místo prvé mezi díly
podobného druhu
A jakou bohatoit i hojnost hvČzd
ukazuje nám plotna jež hvčzdy
zobrazuje o nichž oko ani třmi nej-
včtifmi přístroji Žádného pojmu
činili si nemůže plotna to jež sotva
dosahuje velikosti kabinetnfho for
mátu! Dle nejnovéjíích výpočtu
nalézáme na tak malém obrázku na
144000 hvězd zobrazených Než
ještě jiné dosud nevídané věci uka
zuje plotna ona ony světlochudé
předměty které známy byly dosud
jako mlha osamocené a v poměrně
malém obvodu vidovém táhnou b
ve vňecb možných odrůdách jasno
sli a v těch nejpodivnějších formách
celým listem a k těmto pojí se mno
hdy v nojpodivnéjsfch článcích řetě
zových známé stálice
Než pro pařížskou akademii byly
při udilení odměn jiného druhu od
halení platnými Po několik již
desetiletí odkrývá bo ročně několik
nových planetoidů druhův to oné
planetové rodiny jež mezí Marsem
a Jovišem klouží V předvečer dne
22 prosince 1891 byl odkryt poprvé
drem Wolfem nový planetoi l cestou
fotografickou jenž bvó pohyby krát
kým znaménkem na fotografické
plotně označoval zatím co se stálice
an fotografický přístroj jejich pohyb
co nejdůkladněji sledoval jako
okrouhlé body jevily Nový tento
nroHtředek ukázal se býti daleko
lepším nad všechna stará pozorová
ní tak že dr Wolf v krátké dobč 17
nových planetoida odkryti mohl
V řadě nebeských předmětů mra
čen stálic Dlanet a komet jicnt
obrazv foUcrafická camera zobrazo
vala neměl ani ten nejzběžnřjšf z
nebeských úkazův padání hvěd
chybětí Čára kterou taká padající
hvězda na plotně tvoří nejeví se
jako rovnoměrně tlustá a souvisící
ha naottak lze zcela Jasně periodické
přibývání a ubývání avětla posti
hnou které se ovsem při bedlivém
pozorování oko ztrácejí
Fotojnfií M hvh I ři ro
I fáti h-Um rt ftítifi U ttué kamsřs
kylij( a iifiioHuiJ jit( dl(W'fi
roťttt f hvi ly poďfof tl na iil
tpřií bfviftti tii"f ní ni pM ro
tom íiri tf!n Znsiornilý ! Iati
it Wolf nvřřřjftil svá jwniořováfil a
io# tu %{ íofiy fn litUl- ť
vdcikfdi liitfrfi fnořnftfi V Utni
t frii llikoitf li a A r ií t t a lím kí
( řlriltoii !) in hit jiřit i pult
tomto iittfdovaU
IW"! h'trrjht fa srditinlio přr
d I pOVllij# ( íilid llH(lřřflof
na preí Ufita Cířnota Nktff l%
" iy ďiot l I -n4ti fprotivíla
pMti(4 tli lni oc -I10U k pi) li a
rfrVtl Na ksMý pfl Jesl jiMo
Jo át nbi ♦( břkti trapnou
Aý iliUtit Zjlfniiá přnrnoi
k uhn% iiíitnilf) li iln na untvriit
brflíiuk Dik(ofn Mil Myrf
nuolil r I'5 v lirrlínA Upý a
kdy) mu dota!o prvnlh'1 vynfo
♦ árií o I u 'itřU slepců tmítlvoval
jfymrmium Myl I !y Jíiín 1 in-j-
píťh láků a vykonal maturitní
tkonAk'i vyznamrnáním při černi
mu píst-rnná (koutka profiiin&ta Na
to tij lota! po ni kolik b t tu Wrlín
ské universtlfi matematiku í)ikti a
fiíos fii Neiinavnou píli aiifobyéej-
noii eiK fil po-lařilo se mu In po
kohéi-iijih studiích vypraroval dis-
sertai i v oboru df'renc'Hlníťh rov-
r i t š % I I
nic iKkan nioi ne lahuity kiyi
kandiilát jak tMibyéejeiii svoje vý
t É f 1 Bil ( I 1
VihIV ohlllllll llllolfft Í'I'II1U
loktorovi jenž doáh akademhké
holnoti překonav lak značné ob
tíže
JJťtti- tri puprioi'0 Z Pařile se
oznamuje: V procesu o milionové
dědictví markýza do Duplessis jnl
odkázal celč stoje jmění papeži
proti čemuž se opřeli zukonní dědi
cové přiřkla první stolice dědictví
w t t sil
Iiaptzi vynrazemm svoleni viaiy
M i appelačním řízení před aomlem v
Amiensti navrhoval generální proku
rátor jménem státního úřadu aby
papež jskožto cizí panovník třeba
ne světsky byl prohlášen za neschop
na nastoupit dědictví Proneseni
rozsudku odročeno na týden
Vldda francouzkd nařídila aby
v kancelářích "polečuosti panamskó
vyhotovil se výkaz všech obnosů
podnikatelům vyplacených lito bu
dou pak vyzvání aby podali dokla-
1 1 !_: - 11
uy o lom k jHKL-inu uit:u a v j a ne
míře užili obdržených peněz po pří
padě budou přinuceni by obnosy ty
vrátili O dotyčné osnově zákona Be
právě pracuje
Ani ¥ fctáří nemine ho účinku
Ct p Dostal :— Maminka si my
slela že když už je slará &G let li
nepomůže jí žádný lék když lékařská
pomoo byla marnou avšak kašel ji
přeAel okamžitc jakmile počala uží
vali Váš Plícní Balsám
S úctou Marie Keslova
Sanpierre Ind
Zprávy spolkové
I Ceskoslov apel r Denver Colo
odbýTi tohtM kiJdcu dmboa Ctvrťa ttfcda v
mfatol v mitoiťn tt PUjk 1733 BUko
ni - Jo Pokoro? UJtmnlk řd SMI Lw
rnne ol — Jn Hrbk knlhotnlk 1J08 A mu
oL rr— rtli
ir
ji
'Canton"
"Canton" kultivátory
uanton" oranv
rMillV jou v popředí Nfjlp! thnVj
vlfcky ituhy upraveni pr kal loti ptVlti'
f M f f MrlUf {
Vlečky ilřuliy hodíc
vlečky i'iťff
rnllřt? ! řo efrk-
fiAllTOllRODBREAIfti
iPiAř iniM irnnnnrií i
1
A
i
t
í í
Ck "Cantan Junior"
x ifdnrjkoAfkou aareíkou na kuk-jfifL
shovcls Tv) CULTIVATORyÁ
C'r1: BEWARE OF IM j
OOKtuNTILL
YCU HAVE
INVESTIGATED
THISCULTIVATOR
SEHOrORCIRCUím
manufacT - PARLINSOHtNDORFF COs-aiÉÍ'- CANTON ILL
PARLIN & ORENDORFF COM vyrabitl
CANTON ILL OMAHA KANSAS CITY ST LOUIS I
MINNEAPOLIS )
to% ! pro illmtro?nf nlrkaUf jkreliko!lv Bb otrd( Ůilnf bir
FRANK AME
J
yi pf)kláldn a Jltm in-Jloitrh UUh tto
doly On řlutt krev otmovuja ellu ílvont
vypiunjo nemoc % téla uváxlřje vk-rí or
gánjr v dobrý a jruvlJilný Wh Wk J-t
přlpvvpn s vli-e tn-í třlfptl rozllfních mniti
Uk hlavní rofťlinnýoli a byl cnáin a u 71 ván
po vl Bet t let Uyl velkým dp'i-M
níIváu ve vwh nmx-U:h xjmri %ch
ktré in n JI pftvod v krvi a poka-ném taludku
fxiU-nl hlavy Jatcrnl iiixluhy wmoi l ílnOnt
Cluuu-nku rcmniítlnm říminfl trávent dnu
dy-i)Hlii trttwimili-e rh) fkrkavky lit-u-ralgln
rnrazťní a horeíku TrKlnaielixwt hlik
vjr lwilnl oWannS tihry-vfeily vyr4?U
kirnil loiil aul JlOHOlíO n-nt p!tnt
llm WUvm mii im u Ifkárntkfl jinxlAva
vftk mul a tpny kU-H ním byli vyláni
i vrWnowil k lknN a s pfáulm ixmlouJIt
ivýtn i"ilullil-m riiHlávnJt mimo jiMlnitO-lHké
a umoífttijl Um fy I vr!álinin tifaiorným
moklo býlí pfwloti%iio Jit to w-vyhniio-lný
íoniAi t IC-k ipjinína v mlHtwh vdlpných
od líkařft a líkarnikn Ik Unto nelM oixlr
tt vt líWírnlkň nýbrt iwii7# u rulMnU-h
Jwlnutflft Nnnl-ll 4ln )lnt-l v vaAm
okolt Uk plui o ditlŇi ixlrobniMiit na liUo
pwtného Dr Peter Fuhrney
112-1U 8 Hoyns ave Chicago II)
IMPOicTÉll A PĚSTITEL
ÍOO
tom wwrnm
raioizsW
wm
a
koni
sie-sWc
Utniovy ktni doaUly prvol caj v velki St-Ioqltk výaUvl v tUtutoh vyiUvlli H'C
KnniMtl V b Uch 1891 '91 I
Jeho Cljde-ské Hhlre-ské Perclieronské a fraiirouzské tažné koDrj
do"bvli si 141 oen 1
Umí Jott JEDINÝM Itnportír m v Nbro kter pHvíL l prrclxrormki koni v '91 a '91 fí
ImporUr Clyd tkych a Bblrw-akyob kont v 1HV3 Koaé tylo byli pHvoUnl v Tin VVj
Mrázky Jsou o $tf00 lnciRéJšf než konó jiné h
lamiotu tůiUivnl koni Uou tdmi kránl lanu tarutui U kdvl ho
okO vim bJiíí ýbír tílkýrh velkých talnýeh koní roilifnýod pl mn nňlfj
tych a nrt
a podmínku nb UolniJI di-í kterýkoliv líný IniJorUr vm stbldnonti mul nb i
vin — Podmínky 1-3 Db I roky lun tn I proo óiokS niatNte kdy V1'
Umu On BMhflft pohltit vU Uliuout ze vlvho nliUk Dobr iiiruk' kitldý kifíj
in Dopiile fiimtoti St Pul K b„ J-t n drh4rb B M O P %
iloUl FIIANIC IAMH Mt Inu
W J WROUGKTON &
Cairie Fn C
tmi
mm mm w m ' r -v
áf u -~- řf'„:
IM POUTI ftl —
Clydesdale anElIckfc}]
belgických německilllt
J H
oldenborskýrh franeouzsli
Kblreských kočárových
dýth clevelandských I'
- !_ - 1 1 1 _t _ - l - '
UiK-hOdujeme se všemi vyse uveuťiiymi uruny n vzuy luumy
ty nejlepsí Kon8 jsou od 2 do 5 rokft Zodnovřdným osobák
farmerským družstvům počká se delší dobu Na dopisy so ryc
W J WROUQ-HTON
Cambridge Furnas i
V-' i
rilto aai
UClm)
i
S i
K í