Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 22, 1893, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -
i
J
y~ POKROK ZÁPADU-f
i -
ť Atn mlmltiMntrr
H0ll
il(
í 1 ♦ " "7"
č VlnUtucitt výbor ří-"i Mh
? 7? !!_ 11 Kt 1 íl
ň
nu i mi i- ' ni in ii n'iii
ikf lit
Mřína x Mtofiuxf j
1 1 niitmtoři l( V Miškotskho
í IHI I I'íl
inriiiiiiiiii wnr'i i %m
jt Jíé Jilského tijsmiil výbo
t minitr nllio I (rrtuáka
I s i i
i im a ltniiiltrtořHii
-lij in podáni r )rá v m dobu
i 1 rfi mí kIy poslední jtpr4t
r #n( olún t byli ykMovali
I i vý příjem [a přebytkem pr4vy
f fé) ♦7ílft a vydán! $mí
f inioiotrstorcm p Mikovskýui
£ zpráVa dl klfri od nasbui
§ tého ú ř 1 1 pHj-il celkem l 13
llyU ♦I5 2V Dále nn4meno
'te počet ollřratrlrt Bohemian
I ' Míšené vzrůstá ny( počet
Jil 21(0 přestoupil nelior v
'i o bě ratclú nalézá po til 'i 1 1 1
í r
3t
9j -í ncu jm předplatní nejvíce
íbératclft rskáno dosud ve státu
lúnois ktlcl ji t jich přítomní) 413
lt-l ii4l'luje Nibranka n 313
-'iio 212 MiiifHnota ne VÍ4
j ínili e 117 Iowa um 140 N York
110 l Minnouri on 114 V onLitnícIi
Utřeli Ji'it pořťl oilliť ratí-lft ii4"lnl:
Íichigtn 73 Cul i forníe 62 IVnrmyl
níe 55 'IV xm 54 Karma 49 Man
rbuHtta 32 MarylanJ 23 Xortli
" íakota 21 Coloralo ao South Da-
'a 17 Waliinlon 1C Oklahotna
Cdnoecticul a Montana po 5 Indi-
f% m A Alfittfinia A rtrantiufl k arit
f jíky IOiiitiaria New Jerney a Ore
'i po 2 a Florida (leorjjia 'IV n
4mwt Virginia ríjimlnf Viriuia a
Íoininjí pa 1 V Kanad6 2 a v
ropž jeden
Z rnčnt nejvíce odbíratelft jext pH
mní? v Chicagu totil 300 ruiccž
"leduje Cleveland ne 101 St Louis
' y New York h í7 St Paul e
1 eJ Rapidu ne 07 Omaha 8 62 a
i 'ranč ho 40 Mimo těchto mČHt
ne tmlný počet odběratelů i
-t oých mřfttech Tak Minneapolh
'ilber mají 33 La Crome Wi
íiiaw alich po 21 lorain V 22
Iwaukee 21 Alleghany lil Jtruiio
a Ilutchinnon Minii o 18
I e Neb 17 a Denver Colo
jHtfield Manu a Wahoo Neb 15
Že počet odbřratelfl ? polec!ni
bě tak utřAenC Jvtrftitá toho
- :tvní íůhIuIiu maji jednatelé v třeh
rch místech kteří v k Jniu Holi
ice blahodárnou SinnoHt rozvíjí
-e budou-li v díla aapočatóm
valými apak-li i nové jmenova
'idnateló v těch městech kdež
rd ž4lného jednatele nebylo po
' 116 v s&jrau lintu pracovali budou
"'"10 ae kojit nadějí že do konce
iku Bohemian Voice nejméuS
odbíratelft doHáhne a tak výlo-
'Jó úplnň krýti bude Přítomně
ho Bohemian Voicc 4400 vý-
1 1 ri té trn pány odhčrately kteří
i 'lední dobo ivláňtS íiunými býti
fílizali na prvém míníc dlužno
1 0H Cerviuku z Jhicaga
'f5' jedinkém míníci únoru mi
Y'Aodběratel} i devét ohláSek
?íj Voico nÍHkal Kéž aupoň
y)dobn6 činný krajan v každó
iadú 5eké by ho nalézal! Mi
%tóto pánazaHlouží čeHtnó zmiň
uj Č Bolek v Clilo V Švarc
„"ťlandu J Stehlík v Raeine
y v St Louis
oznámeno administrátorem
' '
!vnf l-ilnatAl-vf nro Chuti%
v ti nr ír fi 1 '
1 ur u iř íh 1 iuii7 ivuvi ikici vi
iii y
p" jen jednatelstvím čanopísu
''Íse bude a tudíž bule) moci
tve proapéch Boh Voice ná
jozornoNt věnovali Co týóe
''atelství v jiných městech a
tu rozesílány jiou dotazní
" f Viámějším tam krajanům zda
fflaví příjmouti volními by
V"JD aby aspoA některého c ro
f 1 mních k tomu odporučili
W "'lV'1"ťl i f dlbnolfé
U poddiin LI Orétc kterou)
I pro4et budit úsudek klerýl i iM
jjj! „u i„k v nkou
'li li ii I i i u _ i
rjii' innc nu w jor i m iirrai
' pronesen byl
riiinl iji'dii Niřoliitlio Vt
Irtiril aby Itídi Vřir n ol4lk'u %y
dšv4n byl Bíd ni'fn dubnovým t
budí fiioci ukutik livfdi-iio bjil
an ďud ioiti 'iif po'-l omiáiiick
m lir)4n nebyl tik abý diUí vydání
tím vtniklé krylo b(í rnohto
Z rAvy adminlitráior m
iliv4ln) n'l tJlHn-fii almini
tra'iiím povoleno kIuJih' p Čipko
ti t ridigo4ii '! 5 a fl v obnoii
I120OO jikol utužilé adrninivrilo
ra t% ihlntu únor v obn-xn 0o
II V Míkovký
adiniiiiKtrátor
NOVH ZPfim DOMICI
Mat linnlj
i bicigiký í"opiii Kurmer líe
view pfináíí to dna 15 březn:i n4
uledujlcí zpr&vu o ulavu úrody
pít nice: právy ze záp:tdn(eh ntá
tft kde píenico se pétujs udávají
že nelze dosud mnoho pozorovali
neboř pravý stav ukáže se teprve v
několika týdnech V Illinoisii
jakl se podobá nasvřdcuje vše ž
nebude úroda silná dost možné že
v nřkolika týdnech nástine ohnit k
lepíírnu Přítomné na mnohých
místech byla pšenka sžehnuta
kořínky však jsou neporušené
Polovina zpráv udává vyhlídky na
úrodu na 20 procent pod prornřr
jedna přtini zpráv udává úplný
prftmér a zbytek zní rozhodné o
špatné úrodě V Indianě celkový
stav jest slušný totiž nřco málo
jen pod průměrnou úrodu V Ohio
a Michigan jest stav přítomný lepší
onoho v Illinois a Indianě V Ken
tucky jsou vyhlídky pěkné V
Missouri jest stav úrody sotva příz
nivý Pouze čtvrtina zpráv označu
je vyhlídky v úplném průměru
Některé zprávy udávají že na mno
ha místech pšenice pomrzlaja role
že musí být přeorána Na jiných
místech nemfižo býti úroda ani nad
poloviění jakž prftměrně býti má
Kanili setba celkem se zdařila
Pozdní jest pochybná V Kansasu
u Ncbrasce jsou vyhlídky dobré
Pšenice pěkně vyrazila a má pěk
iiou barvu V Iowě jsou vyhlídky
na úrodu průměrnou Ve Wiseon
sině přišel sníh záhy a kryl zemi po
celou zimu Na místech kde sníh
roztál nasvědčují známky slušné
úrody
Nedbají o Mosta
Anarchisté se Mosta již zbavili
asice proto že prý jest zrádcem
Most vida pak konec svého snažení
pňjde a otevře hostinec jakž všech
velikých vftdcft anarchistických již
zvykem jest Různé dělnické a
anarchistické jednoty new-yorské
přesvědčily se že Most zradil zása
dy své svěřil prý se úplně Berk
manovi jenž střelil své doby
Fricka správce Carnegiových závo
du v IIomeHteadu Pa Následek
toho byl že se mnozí anarchisté
pak Mosta odřekli Když pak vy
šlo na jero že Most měl časté po
rady 8 policejním superintenden
tem a chéfcm newyorským jímž
všeliké tajnosti prozradil odřekli so
jej přátelé pod vratu úplně
Vjzradll "Bílé řejilee"
Otto Fautkenburg jenž v K11
glish Ind dne 17 března odsouzen
byl že zúčastnil so výpravy "bí
lých čepio" přiznal so k činu svému
a jmenoval třinácte soudruhu
BVch ÍÍŽ byli 8 nim a yn5ovai J'
lln!Ln mIAnX T„1K !„?
"yio iooum
iiiiunuifa tu uiijriio 1uuyiibbiuvv
PeJ Pti lety poněvadž byl Bvěd-
!kcm útoku bratra svého na Annu
: -
Flannaganovou Bratr jeho tžlay
uprchl a teprve později byv dopa
den poslán jest do vězení Vyzná
ní se Faulkenburga spusobilo
ovšem sensaci a oněch třinácte
bylo zatčeno
1'allé tatěen
LewiA Wright 171etý mladík
jenž pochází z Newtonu byl zatčen
dřin 17 lf '!: v l!tonu Mass
1'inkí rlonoVťi Jil obtiAtijí jej 1
V dohA poslední tatolil v Bostonu
pět idiftft i t bon a ie v tk zva
ném středu rn'(i Kdyl sezntl
le sdttí jfst proti němu vážné
ho rám pfltnil se le zipálil neví
prý ani kolikráte Ai dvanáetn
ohftu vypuklo v době poslední V
Hot nu a vidy bylo prý ratoleno
Mimo Vt bylo uéiněno několik po
kusu na založeni ohně
MrmlU rhjíis
Nikdo nt světě není neomylným
a t ik se také rlilo h konresní
písař udělal ihybii Vloudili se
mu lofíl do schodkového rospočtu
I'hybi ti pftsobí vládě pokud vy
dání peněz sn tý c nemilé mrzuto
li Kongres povolil ni výplatu
dělníku ve vládní tiskárně a rniná
jíná menší vydání ♦ i7oo Když
president předlohu podi-psal shle
d ilo se teprve oviem pozdě již
— lo omylem pí-ař napsal I7 a
na ty tři nuly zapoměl
1'rfifilat f ArUoiiř
Z Yuma Ariz sdí-luj) se Že v tyto
dny počalo se pracovali na velikém
prnplavu arizonském zvazém South
(lila v údolí (iih v okresu Yuma
PrAdav bude 120 mil z délí 50 st
široký a na 8 stop hluboký Z prů
plavu toho zavodnili se dá 300000
akrn pozemku v údolí kdež pěntují
se pomeranči a citrony Hráze pru
plavu budou kamenné a 1400 stop
dlouhé a 50 stop vysoké NádrJka
bude čtrnácte mil dlouhá tři mílo
široká Smlouvy na práci byly jii
Zftdúuy celkový náklad olmáicti má
$J000000
Veliká statka
Veliká stávka vypukla v New
Yorku dne 17 března a sice v
pětadvaceti závodech oděvnických
Střihači položili nnžky a prohlásili
stJivkn poněvadž jim íirmy nechtě
ly povolili zvýšení platu Když
pak jim povolily vše co chtěli na
mítali opět žo v záyodech nesmí
býti zaměstnán žádný střihač kte
rý náleží k Rytířům Práce a niko
liv k Federaci Jednota majitelů
závodu odbývala schůzi a považujíc
požadavek střihačů za nesmyslný
rozhodla se že bude stávce čelili a
n&jme si jiné střihače aneb zasta
ví práci na jistou dobu Okolnost
poslednější měla by za následek žo
as 8000 krejčích bylo by bez
práce
Již prý se naltažll
V poslední době již po několi
kráte so sděluje že iowský guver
nér nebude so znovu ucházeli o
úřad guvernéra kterýž již po dvě
lhůty zastával Boies demokrat
jest velice oblíben a jedině té okol
nosti děkuje že druhou lhůtu slou
ží co za tím ostatní úředníci jsou z
většiny republikáné Jakž nyní
se ze Sioux City la oznamuje ne
shodl se Boies s demokratickými
předáky o svobodné ražbě stříbra a
má úřadu svého právě tak dost
DROBNÉ ZPRAV T
The Kansas Trust A Banking
Co praskla Předsedou této banky
jež měla úřadovnu v Atchisonu byl
senátor Ingalls Dluhy obnáší
1(800000 Soudce Foster ustanovil
správce jmění Společnost ta byla
organisovaná roku 1880 kapitálem
$10000 Manager Manley ztratil
celkem $250000
Pakli předloha na otevření
světové výstavy ve státním sněmu
illinoiském projde slibují si přátelé
otevření že bude výsledek co nej
lepší Právníci Secular Unie jež
záležitost tu do rukou vzala tvrdí
aspoň že tím již otevření světové
výstavy v neděli by zabezpečeno
bylo
Samuel a William Conrad na
chází se v Corydon Indiána ve
vězení pro vraždu na vlastním otci
spáchanou Předběžný výslech od
bývat! se bude dno 29 března
Samuel jest 24letý a William 371c
tý Synové otce se zbavili jen
aby jmění jeho se zmocnili
Carlyl llarrí student lékař
ství jenl v New Yorku zabil fenu
svou nedostal nový soud
Z Crestonu l so sděluje le
V mnofiýeli okresích státu íowa Jest
lid syt prohibiee a poněvadž při
posledních volbách Rvftécibt po
většině strana jel Jest pro licenso
vání livnosti hostinské zavádí se
tyto téměř všude
Z llalií N H s sděluje le
parník ''Sarnia" s 00 cestujícími
dosud nepřijel ao očekáván byl jil
před pěti dny Praví se ie veli
ké bouře jel panoval dnu 10
březnu na moři parník zdrlely
V I :k kawanna nedaleko Fort
Jertis N Y slanily so na dráze
Frie dne 10 březni dva osobní
vlaky Několik vozu bylo roztří
štěno a několik cestujících tělce
poraněno
Dne 14 března udál se výbuch
v dole a síco společnosti Ci octaw
Coal Co náležejícím v Andersonu
I T Devět horníků byio zabilo a
několik jiných těžce zraněno
Rev (iarles M Schattuck v
Brazil Ind žádá o rozvod od man
želky své jež udržovala nedovolený
poměr s okresním auditorem M R
Yocumem
Do líuntingtou Ind vrátil se
v úterý John S ííraves jenž po 20
letech přišel aby hlásil se po dědi
ctví po svém strýci (iraves cesto
val po Jižní Americe a každý my
slel si již že zemřel Dokázal velmi
snadno že jest tím za koho se vy
dává a dostane G0000 po strýci
svém
V Clarksburgu Tenn byl za
střelen dr Southgite jenž udržo
val nedovolený poměr s paní V B
(íregana Mrtvola jeho nalezena
byla u zadních dveří domu tohoto
Také v (Jrand Rapids Mich
se v Athletic klubu dva členové
téhož rvali a výsledek byl náramně
smutný Při třetím střetu byl
Fred Vright sražen k zemi a zůstal
v bezvědomí leželi Trpí otřese
ním mozku
Syn švédského krále Karla
XV slavil minule v Chicagu sňa
tek v malém kostele na MapleWood
a Dania uves so sl Kathinkou
Paulovnou Petersonovou V Chi
cagu jest znám pode jménem Kon
rád Stjemfeld a jest methodisti
ckým kazatelem ve zmíněném ko
stele Loď paroplavební společnosti
"White Star Line" vyjela před 34
dny z Liverpoolu 8 nákladem a do
sud do New Yorku nepřijela Ve
škeré pátrání po ní ukázalo se býti
marným V lodních kruzích mají
za to že uvázla někde mezi kry
ledovými
Veliká budova Smithova v
Minneapolis Minnesota byla dne
15 března zničena požárem Škody
obnáší $00000 Tři hasiči byli po
raněni zřítivšími se zděmi
Slč Lucy II Clevelandova
příbuzná presidenta Clevelanda ze
mřela dne 15 března v Alton
Illinois
A W Shaw bohatý majitel
ranče v (írant okresu Oře byl na
lezen mrtev ve stáji nedaleko pří
bytku svého Byl zavražděn Jeho
vozka fiallin a žena Shawova byli
nyní zatčeni na obvinění že jej
zavraždili Vozka namlouval si
ženu Shawovu
V úterý navštívila princezna
havajská Kaiulant presidenta a pa
ní jeho v "Bílém Domě" ve Wash
ingtoně a byla nad míru vlídně
přijata Vyslancům prozatímně
vlády havajské so to nikterak nelí
bí a oni pochybují že by Spojené
Státy mohly princezně na trůn po
moci New-yorská policie vystoupila
rázně proti hernám a jednu po dru
hé zavírá
Jistý Decell chtě viděli dne 18
března v Jakson Miss ženu hvou
jež byla od něho odešla k vůli špat_
némn a ní zacházení byl bratřími
jejími zastřelen
Z NASEHG_M£STA
— H velikým napnutím pohlíží
nyní k zemědělskému odboru UI
níniu v Vh'mgl'ně s tupnutím
se ocekátá jik as zachová nový
sprívee tohoto odbor 1 J Slrling
Mottoii na němí záb li nyní zd tli
nynější pozorovací staníre a drobno
hledné zkouíky na Jitkách v H ith
Omi-s potrvají íinie a Jktdik
počet détcat tm př(íě tíiui vlúdmi
změstnAn bule Mezi d"tčaty
těmi jest i jiřin Češk i ku r ii n il 1
latu zvláítě pěkné a výnosné zamě
stnání při drobnohledných zkout
kái li miss
lír ivter lslirey III H llovn
sveiiiif Clili '111(0 o Jeho iliiiviili(nln'iii
krvtf Isiiclin í'ku Jsme mínili inirniy
týden Ml iviís bychom omirnlli hi ír
Peter krevní Holinko není MiInVm jn
leiitiifiu li kéru a tukii m ní ns prod J v
i'k'riiiícli sviitk n i ti 1 ví- it ilímy kli íl
byli ním vylcVrnl 1 vilVmiií oproti l ku
fl a jiřinini iri''ll svým npnlnIMcm
n v -i ni i se v Jmlnnlelstvt Tím iinonili
mu skytuli nemotným ko ří tr( ina
nýux trávením bolení liliivy iifiintlííil
r 1 1 f 1 1 l i nul xiícpou skorfiilcm s jiininl
cliornliiimi HivnlitiymÍ z iwistuty v krvi
Jak I JeiiNky ml iicmm emi ilnihorcnný
tento b'k zn nejiiiží cenu Pro il íl-f in
forinncí pUtu hI k Ir IVler Fnlirtiey
1 1 - S Uoyne sve Cliirno
— MoHpoilářká jednota "Douglas
Coiinty Agricultural Society" odbý
vala v sobotu odpůldne schůzi aby
další učinila přípravy k výstavě jež
v měíci září pořádati se má Z po
daných zpráv nejzajíwavější byla ta
Ze cukrové řípě ve státu našeui zvlá
ště se daří a v Miliard a Benninglo
nu pro bilo se jí za $20000 v roku
minulém Jednota vypíše ceny na
pěitováiií řepy a sice od $10 aí do
$25 Dále bylo usneseno aby u
příležitosti výstavy uspořádala se
iéž výstava dítek První den budou
vystaveny holčičky přes tři měsíce
až do dvou let věku svého Ceny
$5 až $1250 Na druhý den budou
chlapečkové vystaveni na obdiv
téhož věku a za týchž podmínek
Třeli den uspořádána bode výstavka
dvojčátek a cena obnášet! má $750
pro nejhezčí Nejhezčí trojčata
budou poctěna cenou desetidolaro
vou V den poslední vystaveny bu
dou dítky černošské Přihlášky
dějí se zdarma a musí se stíiti nejdé
le na dva dny před zahájením výsta
vy Přihlášky přijimati bude: JA
Connor pokoj čís 441 na burse
— Cestující R N lťirwey z Den
ver Col střelil v sobotu večer tři
kráte po C (t Altonovi a byl zat
čen Poněvadž nemohl podali záru
ky byl uvězněn až do výslechu jenž
dnes před soudcem Berkou se odbý
vá Harwey chová se ve vězení svém
klidně a tvrdí že před soudem doká
že že ku střelbě té měl došli příčin
Žena byla mu nevěrnou a Alton prý
toho jest příčinou Tento to ovšem
popírá ačkoliv Harwey má v rukou
několik listů jež psal mu Alton do
Denver chtěl celou tu nemilou zále
žitost penězy napravili Harwey
však odmítl dojel si do Omahy po
číhal si naň a střelil po něm
— Pí Ch A Lyonová žena kon
duktéra pouliční dráhy spáchala
včera ráno o 3 hod sebevraždu v
bytě svém na A ave Byla od delší
doby nemocna stala se drudnomy
slnou až sáhla si na život Bodla se
do břicha a spňsobío st hroznou rá
nu vykrvácela Táž byla 25 lolá u
zanechává tu dvě dílky
— Ústav pro hluchoněmé jenž
nalézá se na severozápadní strana z
městem velice prospívá Celkem
jent tam 70 chovanců a ti vesměs
všem potřebným předmětům so vyu
čují Nyní také kreslení jim přiby
lo a pokrok v jednotlivých třídách
prý značný se jeví
— Ve městě našem zbudován má
býti do 1 dubna 1894 veliký hotel
jenž vyhovoval by veškerým poža
davkům moderním Hotel postavou
bude na 15 a Harney ul a poněvadž
plány již jsou vypracovány bude
práce brzy zadána Budova postave
na bude nákladem Instato Hotel Co
Hotel bude v rozměru 132x132 sto
pách o sedmi poschodích Výzdoba
budo v slohu renesačním a náklad
obnášeli má skoro půl milionu dol-lai-ft
ř
l
i
r
r
V
I-
1 j
%
1
4v
' "v
i v :
v-
r
1 h
ti - -
t ' i- 1
ř - :
i'::-
I
I f
'v
1
' e V
í
í
-r 1 T"
é