Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 22, 1893, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4— 1'OKKOIÍ ZÁI'AUU-+
-O i1
4 jí í:(v'
'4£ll
Iťll]Hl}(4
pravé nropké a esWilčraé
BLAHNÍKOVY LÉKY!
PUhnlkfir InrH-lltd a wlltrl Udtlu
a Jater
Tento k h W'l -ki r1 ni niiM í- h l ji
licV! nit ykuJciiv krw TI lr'ii' ff"'
ulítili k viti ! IwIMM I lchn jl r l'friU"l
%ii lni) - r itk ru farniptinly tu b krvr"ltl
li le n JuK rul ! ky 1 trlill— i IIB hili II
lililiiiiUta žuluuVrni Mká
ti'( fií li k 'io nl lulku prollne
rini"H í'"' ť 1 ki-r nrdnhy íululkii
iiimimii' mu nrli zimnici ('!— tti InDVť II
Illaliiiikúv luNám pro pliruf attiuby
T n' ji t ilmulm tili-daii U k proti ka-ll
řili truMc il ( lotv i' ikI I ' Iclimf ni pí-
ln ul mi ni i-kltv imi tyhaov m
Kllll H luKC ltnllikir1 w mm r plu nt a pr
MU~t I lili lll t Vf
Illilinikfiv reirnlator pro Ženkké nemoct
J-t ill Ih imii I krm r jrt ím-tiil )-itkk t"-
l jlikO pro řílliljllljr lil'1 p'lilMI llltiťfli
I k ní I ! tili iih ti b MtrH in
II-I niňnjř I " Muk lutpriirii ) pmlinití mittky
li ! o r- iřiilnj" pl 'i- in' iv in J'iuiuliá
tlíMvM pilpllll - fiW lllhVf li
]5la!inikova zbito rfižová matť na oči
(W) wu n J'!r:i': "tiríks a lui:i ni tmi
kiiMnini y -i lirli imli lllř ctřii a opiti rovni
J'uk-11 ly Viit ni- jxiiiiil Hupni xriin iih hiii
kiifx-' io(ln:il'í vol vMv porhi MnliO
nii kitir oni ti li ii d l k I nliivr ofi ki mak
t r níi li ucti oci Iv kiiti Itluliiiikiivii in-to-riiovou
li aut limi''í která Jet m-mi-nitel-nou
v kiiilrm iliilti oímrh flinrub— Vu
mílii kf "':
iMabnikuTa maiiflli tiií(liť íla-lr)
Jn to itf fvnf jii pronihii-k proti rtu-iinm
tlinil V xmlif-ti Mrvili ktiic zaiilii hvhIii
klmii ti N l ní n tiunitui nl nu itwhi m tnoc
IwJvin— im "Sx:
IUahnikúr niiild liiHch ok
1-!iiif to oiKiiHriovntfl tolntii lílkrho tra
ítu l' "Zrnvi'ii Iiui -krrr Dtliiii-nmy na Ho
linu tví)' 1 tfřkk- ii dojí ř lirnlnvli !'
liiVm v'-!flkiil Tnilo nifitcl kulí h ok o
k Mu Id v'ly rythlou Mitnor (roto hy iiinié
i fiiu t v iailnv roiliiií - ( r:ia knttíťky 2f#
lilahiukovj VajAj jnoll liolťiií zul4
Ttho mti!i'kí l k m oV(Iil v tlu í li H
tuilrcll u ily liiji k jiMř ii i jclil- mo u
lulií ly J J mři kiiílý zkiicit Uktavi tK)ní
stulili -( j un luh i ky UrV
lilahmkfiv lék proti hol fc a prCjma-
'""t nyní mnoho kíi které wtř fini iniro
ky tu jou ty iipJIi-iiíí v Itři-ni chuVry Hiirn
Jmu Bii tt iloHiiil ta-ini ni h m iii-ohvřril
iiiuliiiikuv -k ioll cholcfi-u rJinu ouv-l i!
( v-iik v kiil iii ikIh h ] tnhit Ji-lciix pcj
'(Kil n rltolcru inuji-m i-holfru-inoiliím
koliku kf iicuriiliij ioii ui v íuliulkii
i iifjli -i ii iii-ttl tiliv l-i ) k tro Iwttn ne
moci u illi-k- ii luh- i ky a
HluhiiikŮT olíj st ijfrnunla
Zaháiii vScchnn píchiní v třlo boluli Mile
lutlli rMu otokv imkiiKtiiirl nii h Uiiiáiií
ui h lio!ní v kioulM-ch a k—ti--li it olivliUté
vvUirny J k prolj rlu-uiiiutluiiiu— Ci na lahve
WahníkoTj oplatky proti bolení blufj
ltychlý a tziný k rotl iHTVOMrilinu lio
li'iil hlavy iicuruiifil unuvrnoMi Inokii Ih-í
WIIokIÍ atil— Cnm 2A-
IMaljitikův koiipjSUj njnip pro děti
Tento tuk 7vmiy "KoothíiiK Syruii" l ř prv
ťttn % neJli pM h víroLka i ro iicinluviiiki olv
vliiflí pil doHiávioil zuliíi liorkonti
Moti iiuřlfinúiii hMchit i vří-iii holi'liin Klh
vnim ia to pruvy koni-Jím-l dť-ti— 'ma aSc
Iílalinikňr řmokaz
I-t pravým ni("it lcm vií ho dnihu ř-rvfi
řkrkuvck a ta--uinu' u ilíK k Mkly e jití
iicniiiiul (IoIp Iio vj!cdkii-Cena lahv'ky Z'io
IJIahníkoTjf JaUri pllolky
Znnmf-nltf irrmt Fialek pritl zatvrdloMi ri
'př "pu in iiiii zitživaiil okllvoti pochn'Ji('í
! íiijuilku žluuiiiifl Mvrativoati lii-ni
hlavy ílutij žiUi a jinm juterním m inoccni
ťťllll íflo
lUahaíkoTa Dianf proti srrabu a Tjra
ženinám Hojí rychlo a tM-zpcrnA vcíkiTn druhy ia
bil a vyrucnlny KMii-řnř m lílahnikovyni k-vo
řiilti fiii ktfry mí uíívá vultrre Zkusí) kra
biíku:— nim k rubii" k y '£:
IMuliníkova hojivá masť na rán y a bolentl
T"to ml' zázriifrií liojl Htaní oXnvh-né ríny
nové bolertl neb F-y oIFcnlny iKinAIcnliiy
yfiidy a vfibnc hojí viil" kde zevtiijři tíini!
tfrlui — Citiu krnhii ky Sai
Clřnt kriiianř : — Z! vím poliiviiin woiím
mých oavřjilé níi h h-kň Jmih to vzácné přinl
piny t Kvrnpy kteráž Jmin po tiuioho riikt
niiíthromiiiitli ii peřllvfi ykoiiinnl a koumiitl
tieehul třmi liejliioiidřejiinil kkiiH v Čechách a
TUi V Americe Aloe Jejich JcMt lieoeníleliioil
KiiíM? Jednotlivý Irk iiiluvl m in el a lNmi
Jist )m krujmié fiulou vžily Kirjk'ijeiil a to K)
první kouen rmtiiiiou třmi nJiililiiKnejiiinl
Iťty íí doEstácnoHtl Mky moji Jwiu k
doUnl v kužJřm oUrliodř na farmách a v ka
Mi k-kirtié v měatccb tieho mřKtečkkch
T-f dovoluji ni upoMirniti kuildřho kdo hy
ohř pfal inojo léky žu Jo zuřlii kamkoliv im
ohdrcni pnivldeíne reny Kdo poíl V W
'li im in dovozné Nutno kiUď-mu hy v pádu
ziitíílky znliil dohrit jmen) e])reKru anire a
Jméno ťvjirenií dpolenrmtl
JITínfini pfekupníkfiiii niiliíim vláHtiil
piuvlul
Zuiimctiáii! #e vžily VW giuihovohij'
Václav L IMaliník
ffbkf ) kiírník a Iďrlulk
372 lip ivt ni Chicag HUno!
řeniúiete-II íildlíeli v) Imrný éenko-ili
Hlikjř liiHhiiikiiV kiil fl' nř v 0'M-hodií lieli lé
kurtiň kdti kiipujete pl-t dl prtll mxI vjio
uvedenou iulrewiu a lnuly vim hotnů MMliil
Sví
I ~
HOVORNA
4'itMf pff mnmm
tNa4)4 tiaiatl tttl On-
n tf""li"1o Mlt t knal
South Omaha — Třmím lfhe
t Hovorní: I) Jtli řlovřk v
Nťlr e kilrl r J f irvnl oliřan
ký lit tri 6 i e politi k iMou tiketu
totil rpi]entkoii tátn( a mfal
kou — 2) Jak dlouho mti( hft
n1 mílř — 3) Jak illouttn
okru a jik 1lonli re iitatř
Joln l'o!(vkv
Oftfftt - I) Mftle Muaf
míli vink i r n í lint ovmV} na
i tlnft jiřeI volbou — o) V i-re
tínktii tottnliiMi aneb ve warilf
10 thift — 1) V okrma 40 dnft
ve máté irt mínfťň
Culicr Kin — Sl'he v Hovoř
né: da-H hy ide v Americe mohl
tvrojíký 'iiovitel vé umřnl
provoiovat bea cnaloatt anlióin)
a jexlli by lamJutniní ribjrlel a
jak jet jiheen
(íeorge Krmtof
?iréť: — Mtiafme dobře ro
cttnávati jaké narodnoati patří
(Movatfl l'ro i"ovatele £'ké
ho troufáme by zde byla ]&la
velmi ii'{iF(ziiiva Nřmecký jtio
vatel by ne n jiííc a výriuriéji uíivil
Co ne týce toho obdržel íi by ta-nw-ftnanf
jet vřrutílkoodpovřdé
ti táMl na jeho achopnoNteih i
fircnlakti voittí Plat řídí nts dle rku
íenoti a práce
Okkhoma City O T proaím
alflte v Hovorně mnoholi je v
Omaha mnoho li ve Tremont a ko
lik obyvatelů" v Lincoln
J Vavroch
OJfiovčď — Omaha dle censu i
roku 18í0 mi obyvatel 140452
Fremont (5V47 Lincoln 5154
(Vdar Hapids la — 1'rotíni
sdělte v Hovorně — Zda li zpráva
canopisu "CfcHkáTřínice"o icttkím
exulantu jeboí potomci Vanderbil
tov é byli v Hollandu a nyní v A
nrerice velikýmijboliáéi jsouce íijf
jent pravdivá — 1) Pochází rodi
na ta z Čech — 2) Jest pftvodu
toho ni vědoma — 3) Je li dosud
reformovaná
0'lpovhV — V Holandě žilo na1
nla českých vyhnaneftv v 17 století
a s Hollanďany jakž zjiStěno bylo
přišli do Ameriky i Čechové —
Zda li byli mezi nimi i předkové
Vanderbillovi nevíme — Pokud
nám známo jsou ua příklad Han-'
dolphové z Virginie Jekyllové z
IíOHtonu Yeatenové Trentové
Spencerově Uayardoví a jiní z
předku českých o Vanderbiltovi
vsak nikde zpráv takých nenalézá
me i soudíme In zvěst onoho listu
moravského nemá žádného určitého
a vážného podkladu vfibec Dle
toho prvý i druhý dotaz odpadá na
třetí odpovídáme že jest rodina
ta víry presbyteriánské
Chicago 111 Sdělte v "Hovorně"
tyto dotazy: 1) Kde se nachází aneb
nacházeti bude pozemková úřadov
na v reservaci Čerokýzfi má a nimi
dráha spojení a které jest nejbližší
z Chicaga 2) Vysvětlete bliže pov
stání epidemických nemocí žluté
zimnice jak povstává jak se léčí
3) Od čeho má vznik svflj malomo
cenství je-li nemoc dědičná aneb
je-li nakažlivá a jak se muže člověk
nakaziti jak se léčí ta nemoc 4)
Proč nepěstuje Vá5 ct list neb zdej
ší listy pojednávání o nemocech
lidských hlavně jak povstávají jak
se léčí Aloia Maíín
Odpověď 1) Gtithrie hlavní
město oklahomy má i hlavní úřado
vnu pozemkovou a sice pro celou
východní část pruhu Dráha Santa
Fó tudy vede též po Kiowa a poboč
né úřadovny budou nejspíše podél
tratě této zařízeny 2 ) Žlutá zimní
ce jest jistý druh tyfové horečky
jež vyskytuje se pouze v některých
krajinách zvláště ale přístavech
Epidemicky však rozšířili ne muže i
v krajinách jiných pakli dovoli se
přlatiti lodím na ulehl Hutá ilmnicff
fádí PfUnaky Jou tytél Jako jiné
horečky po tfestifes vlak nastaň
ta lium úplného umii lleul vnitřní
chla l kh normál tepna bije slabě
ú ly stydnou a pko}k nabude líuté
barvy Nfiuocný tťlcn vrhne ppdři
i krev V takém přípa 18 naut rot
hodný okvnJik o iivotu a smrti
iiiinin iiejiepsi jei prosiřeiicK pro
ti 1 1 utí zimnici tomu předchází ipe
cacuanha prakern kstomolavym
1) Malomocenutvl tnalomoo jet
chorobu která ivláílě na kftlí se jeví
a t úporných a zlých osutin zbyt
ností nádurnv a vředlW na vrstvách
kolntch skládá obyčejné uchva
en V tťl Mlizriíci a kont! a dříve neb
později paobtiJe chřidautí celého
těla Nemoc tto ille zjevu svého v
rozličných zemích d! Jelnotlivých
dob prQběhu svého a dle hlavních
tvaru rftiná má jména Kpidemicky
panuje malomocenství na Krymu
na moři Středozemním v Norvéžsku
a na Islandu v Kajenoě v Peru
Hrasilii Indii v Orientu na Kudém
moři a na Nilu pod názvy rozličný
mi Zvláíié uchvacuje lidi nečisté
slabé nejzřídka dříve přijioné (yfi-
listické) bídou a námahou všelikého
druhu trpící lidi bes rozdílu stáří a
pohlaví Na těle objevují se tvary
sinavé plamy pupence bakule při
tvaru hladkém "puchýře Zneuáhla
opětují se a zvětšují výbuchy choro
by naduření vniká do hloubi vrstev
kožních řohyzij?uje zvláště obličej
bakule a puchýře vředovatí jedno
tlivé čáttky údív ochrnují a odumi
rajf odobné příznaky objevují se
ve sliznici a v chrupavkách a kos
tech chraptivý hla smrdutý výdech
svědčí o chorobě chřtánu i plic celé
tělo je zohyděno a zmrzačeno veř-
kerá pohyblivou čitelnost a výživa
jeho jest přeiuíeni potlézásleduje
podlouhém chřadnutí obyčejně
amrt Za příčinymalomocemtví po
kládá se dílem nepříznivé poměry
životní spatná strava {nečistota
nezdravé byty Malomocenství jest
nemoc dědičná V nákazu malomo
cenství mnozí nevěří jiní ji uznáva
jí pravíce že již pouhým dotknutím
se malomocného i výdechem možné
jest onemocnění Lékařské umění
málo aneb nic nedokáže proti vy v i
nnté chorobě Léčení jest tím těžSí
čím vétsf jsou překážky zdravému
zřízení Života v chudobě a netečnoa
ti obyvatelstva v cestu se stavící
Vyhlazení léto nemoci takměr nevy
hnutelně by vymáhalo aby nad sňat
ky v dotyčných krajinách ae bdělo i
aby vyskytující se choroba záhy a
přiměřeně léčena byla Z opatření
ochraných vyloučiti by se nemělo
vysušování mocaln zřizování zdra
vých bytňv starání se o přiměřený
šat a stravu pro chudinu pečování o
čistotu těla 4) Poněvadž podobné
pojednání náleží listům odborným
Od redaktora amerického žádá se
ovsem aby byl všezvěda avšak zdra
ví lidské jest jest tak choulostivým
a každému drahým žo s ním nesmí
zabrávati a mim ponechali je léka
řfim Kdo přeje si poučeni v tom
směru učiní nejlépe když zi zao
patří knihu léčebnou
NejbezpcéiiřjSí přírody Hpojeiifc
Neboiuje-li sama příroda proti ne
moci nestraně při slabé povaze ry
chlým zajisté bude běh nemoci k je
jí osudnému zakončení Když ale
nás příroda nás nechá tímto působní
spfisobem přihodí se nám cosi horší
ho snažíme se ji vyléčiti jmenova
nou lékařskou pomocí Zkušenost
rnusi býti našim sloupem v boji s
nemocemi a- "onu lampu k vašim
nohám" udává Ilostetteruv Stomach
Bitters jenž pomáhá přírodé a vylé
čí všechny neduhy Krev li pomíse
na žlučí vnitřnosti li a žaludek jsou
v nečinosti ledviny li nekenají své
obvyklé povinosti jediným osvědče
ným prostředkem jest Hostetterova
hořká která jedině pomáhá a uzná
na jest ode všech autorit schválena a
v užívání nalézá se již pul století
Ani Žádný americký aui cizozem
ský prostřekek nedostlhl těch účin
kft co Hostetterovo hořká hlavně
při chronických játrových nemo
cech malarii zácpé při ledvinových
a reumatických obtížích aneb jiných
slabostech
OD NAŠICH JOPMVATELO
Holilngton KariMt II Mez
Ct redakce: Již nebyl dávno řáduj
dopis a Ilarton ''o Kansns uvelej-
n ii tak jako by farmáři neměli o
hm psátl Mnohý si ani nevěřme
kdy několik těch řádku tinpsatl n
jiný řekne: "Což já budu psátl dopisy
tlo novin!" Já se domnívám h vět
šina čtenářů si bele z dopisu oiiče'i(
neb si myslím jak já v kaMm čísle
čtu dopisy IT náa už máme ovsy za
sety n větílna tiž má zem zoranou pro
kokiif icl KaMý se namáhá co mňe
ale kdy! nám ienía hflry dáno trochu
toho mokra tak se každý ohlíží a
kroutí nad tím hlavou a je po chuti
nelioť tu všechno čeká na déšť Drob
né oMIÍ vyleze ze země a krčí se Ja
koby líci chtělo že dále neniňe al
přijde vláha potom to víechiio roste
neboť tady je vláha pánem když tu
dosti pr5í máme tu všeho dosti Zde
nám nikdy nepřijde mnoho mokra
My tu zůstáváme na rovině a máme
liěkně pořád neboť se to musí líbit
ruským Němcům poněvač Jich sem
jede pořád velká síla a to se mnoho
nelíbí Amerikánům Nedávno jsem
s jedním o tom rozprávěl "Jářku to
nám sem jede hodně pracovních sil
pozemky se budou zdělávati a farmy
porostou jako houby po dešti a bude
to lepší" On mi na to odvětil: "Já
to nemám rád že jich sem tak mno
ho jede oni se usamjou mnoho po
hromadě a podrží své nuké zvyky a
těch se drží On rni povídal když
sem přijedou je jich tři díly chudých
a každý dělá co může a za krátký čas
si pomůže ale my tak neděláme-a
naše děti také ne a proto naše
děti budou chudé a cizinci budou bo
háči" Také jsem obdržel několik dopisů
abych Jim to vypsal jak je to tu
Já jsem špatný písař a proto se do
mnívám že mi popřejete trochu času
a místa v Pokr Záp neboť každý
chce něco a tak to bude všechno na
jednou Pozemky Jsou zde bohaté
když mámé dosti vláky tak to všech
no roste až ku podivu Pozemky se
prodávají od 7 do 10 dol za akr do
brá výstavnost stavení chlév ohra
da studně nějaký kurník dobrý a
rovný pozemek za Í12J a!sr Pěstuje
se zde pšenice žito oves kukuřice
mimo všelijaké jiné krmivo a bram
bory se tu vyznamenávají ckutí —
Dobytek je tak Jako kdekoliv jinde
Víra zde panuje jakou kdo sám chce
kostely jsou tu jn tři methodisti-
cký baptistický a Union bratří Školy
jsou ještě řidčeji tak že jsou od sebe
už na 4 nebo 5 mil Co se tkne ná
rodnosti je všeho drobet Pozemky
jsou doposud k dostání na splátky
S úctou Václ Susank
Morse Blriffo Neb 8 března—
Ctěná redakce! Oznamuji ct čtená
řům a čtenářkám le jsem 6 března
b r opustil Verdigris Neb kde
jsem bydle] jeden rok Krajina jest
zde rozličného druhu buď hlína
černá zemé bílý písek Farrráři
nezámožní mohli by si lépe pomoci
k blahobytu v Knox Co nežli kde
koliv jinde neboť jest zde dosti po
zemků k rentování
Musím se Vám také zmíniti o
zdejšího města obchodnících střižní
obchod mají společníci King a Clark
Pan J Šmíd vlastní železný obchod
podobně p Vác Tomek Job Ma
štaliř věnuje péčj svcu hotelu dva
saloony má Jos Suha dvé konírny
jsou zde lékárna dva elevatory
Pan Jos Kálal staví prátě rozsáhlý
hotel pp Alb Pavlík a Martykán
vystavili nový obchod jenž bude co
nejdříve otevřen Dáie mají Jos
Pavlík Vlna Jan Pavlík veliký
mlýn ku kterému vedo dráha Já
přijel na návštěvu do avébo bývalé
ho domova však za dvě neděle budu
se ubírali nazpět do našeho slavného
Verdigris
Světová výstava ae blíží jel bych
se také na ni podívat ale nemohu
tavazsi jsem so umí ze se i v ca
gria nehnu nelniť Jsem jisté avoj
den a doufám le Ještě nějaký t
svobodným zůstanu j
M úctou Jo Lg
Npw Vork v březnu imn — j
delí dobu pozorujíce řeské obře f
stvo shledal jsem le duch revoll
di croi v utii řttPiupecii cesay m
vlčího liu nibrl lenorn v hlav
několika l'choJnnitň německ
sullerů a lidů riesvědornitých to
dřidiichň chudého a nevěloin
lidu Lid k pojetí té cítí na
jest příliš tupým a k přemýšlení
tlivým a proto své khtuače tě
Kiiy opusu a li íu vysn iou n
užívání drží hubu a zlomyslně?
chlebiijí hlav tě pak ti kdol tl£
si nějaký ten obchůdek založití f"
i tu přízeň jidáskou získali Js)
přízeň ale zasluhuje tiký o lichou
od lidu poctivě jednajícího i i
tudy píšu Jako by skutečně tj l i
ský dělnický a obchodní lid u
val! 1 pii 1 lil ii véri tenrtn tíím na
Ě
psáno v "III Lidu" a druha polov
věři Jen N Y L
A t! 'ťt atnií rttfi mfuXti
ty (loriiejí oba utejnou mřrou Tak
aíeiřou oilJaDost a lftvřni IMu V
IímUj jaké ne ony dva lixly tříf j-en
uvnu'i iirviiiťi ruir n itu maiviiii i
kloní se k ďáblům Každý mravný
9 mé~ é
člověk ví že právo ve společnosti
hlavni" lidé v popředí jako p Woytí
sek alícrz stoíící tnaií za unvinnost
dobrým předcházeli příkladem
Huy SpriligS Neb 12 března
Ctěná redakce! Toto bude as
fU tAn1 Irkiía dul f m InL-
I I 1 - -
ji uuuu juxíuii a jinému laiucBiiii-
::x t 1 1 _ 1
ní totiž k rolničení a pak nebudí
ani v neděli mít i času abych moL(l
čtenářstvu zprávy o nasetu západe
podali
Teď počasí máme pěkné každý tel
hotoví k setbě Mnozí již chtěli hílj
minulý pálek ale zkazilo se jim ťto
Napadlo trochu sněhu ale již je hetí
tam jen že je trochu mokro alczif
stane li nám tak pěkně jako je dne T
budeme moci v několika dnech síti
V posledním mém dopise byla uči
něna mýlka Síranu pozemku a vo-
uy kol unadron bylo tuleno: na
západ a jih kdež mělo stáli: severe]
západně od Chadron jsou jak pozen
ky tak voda velmi špatné kdeřtonj
jib sever a poledne jsou pozemky
voda dobrá až k pískovým kopcům]
vzdáienost as 50 mil od Chadron
Též se vám musím pochlubili žtj
jsem se setkal dne 4 března s naš
box buttskou kapelou u p Jechoutaj
kde měli hudební zkoušku Pili
Zajíc jest jejich hudební cvičiteij
Zajisté k víře nepodobno že by navjj
učedníci za tak krátký čep tak hezkj
zahráli! Ale to se rozumí — m'?
a sebou posilu té se jednomu
druhém vrazil náboj do hlavy
hřebík do pupku a pak jsme b
všickni hudebníky Při té příle
tosti jsem se seznámil n panem Pis
Jeho rodinou který se sem s pani
I)ušera z Chicaga přestěhovali
zde farmářský Život vésti zamý
Pan Dubeš jest naším bývalým os
nlkem Též mě bvlo sděleno &
A iowi ov iuiviiv llliylJ lianivil t#
S'iV
nu se navrátilo Přeji jim J
mnoho zdaru I
Též jsem se jel podívat do na
velkého města Dunlap Měst %
obydleno a 4 proc Čechy V 1
do storu spatřím p Mlynáře S#
ka a jxiSlovního p V Chládkaj
se čtverácky usmívá Jest pře!
ferina a nedá se I Jak jsem sej
zvěděl společníka svého ze mfj
propustil a bude prý a mlýnet
kraČovat sám Tentokrát c"]j
Amerikán nepochoilil měl íí
obchod Vyjdu ze štoru abyc vJ
vezl avůj pluh k našemu oblibě
IftuAVÍ aa fllrAÍnflAiií t a r IfrtPJ
it a i n vtivtt tnfl inji1 v '
vy t ut n viz huti ynu liui or
v i který si postavil novou klf '
skou dílnu jež jest u vnitř v '
krásně zařízena Pan Holou
daleko hledaným řemeslníky -práce
má dost s
V