Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 22, 1893, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ir
i
ROK
ZÁPADU
OK
J
rt
i '
j ROČNÍK XXI ČÍSLO 49
fi Freraont Normál School
obchodní ikoli a uNI téinoplsu
1 4li4j4l V fc m-44
j tCI MUlt 444I4 iiilll I
M 4t44 JI fttiraft4
I
! 4'lit m Uti
J f fctairtmé i) ni mini tiátma
i Z Mrm ii liji I iUlné (ioÍM
# tli( a 0 ldnft
#0 l(Ul t 4 4' f-i (!) 4
W II Memmnru -ff
M-C
Ircmunl 3rbrla
NOVE ZPRÁVY DOMACl
rOLITICIfi
Vt hlnylntiH
J'nmlnt Clcvilvnl jmenoval
dne 15 března bývalého kungresnf
kt Januse II MoiinU z írt(
předsedou komise Jel navštívili má
♦mtrovy HvaJké Komise tato
mi učinili Í zřejmý názor o stavu
včel prozkoumává zákony a zvyky
obývat !ft a j-ak po Ji usadck o tom
v záležitosti Iiavajnkú deiati s
dá vAbcc President Jmenoval
Williama McAdoo s New Jersey
výpomocným tajemníkem odboru
námořního a IM 15 Whitneyo z
New lorku výpomocným ircncrál
ního návladního a jména ta poslal
senátu k potvrzení Celá řada vo
jenských dAstojníkA byla povýšena
a nřkoiik postmistrA jmenováno
aby zaujala místa republikánů
President Cleveland za posledních
dnA v pravém ulov smyslu oblé
bán byl uřadolovei Zajisté Je
aulovaný ten mul h dychtivostí
čeká vidy na nclčli aby ní mohl
oddochnouti a nových n nabrati
Hromová rana kteri KaH&bla hlavy
úfadolovcA klyi prcHÍdcnt ob!ii!
Je kdo byl již v úřade nebude
rnovu doHasen vyoiHtiia vadnuli
jen na kr&lkou dobu Sotva úřa
dolovei a povol4nf byli z bojinto
sahnani vyňali páni Henutoři a po
slanci re svých kapen neznámy kan
diditA kteří by utrýci Hamovi rádi
Dloužili
Veliká noKpokojenoMt v řad&eh
( j tířadolovcA byla po rrbvt žo pre
Clcveland nopok7Uie žádných úřa
I dA tím Ji jodnou úřad míli a jeSie
vitSf Hennaol spAnobila rpráva 2e
t president untanovl npolkovó marAály
námdnf a jiné úředníky na odpo
ručení státních demokratických
% ůředníkA nikoliv jakí dosud h dolo
' 4 vlivem páoft kongrenrifka Nedá se
Jí upříti Je spftsobem tím lito vybrali
óřednlky lepší a straní oddanější
h však kongresníci připraveni jou tak
i t° valnou část vlivu svého a to je
-: í naiamnfi hnčte President rozhodl se
' ř dále Je za konzuly do cizích zemi
} tlavnfido republik středo-a jihoanie-
riekveh jinenovatl bude lenotu zku
y ienó lidi velkých obchodních znalostí
Kieri vy zviaste mou nejukou zku
% nenosí v ooelioau s oněmí druhy
zboží jež so vyváJí do Hpoj HtálA z
4 tech mest v kterých oni budou
síditi Konsul jest na prvním místň
obchodním jednatelem zeiní' kterou
zastupuje a proto jo inu zvláSto za
potřebí aby mu obchodní poměry
nebyly neznámou vřef lak aby mohl
J zjednali americkým plodinám tova-
i rAm i výrobkAm trhy za hranicemi
Jy)v6em lo se jednali bude a ohledy
ft na politicko vyznání vSak president
Irrdí Je schopnost bude brána na
prvním místo v úvahu V záleJitostí
ví bavajnko se mnoho nezmínilo
# i Prince
-
'rincezna havajská Kaiutani odjela
M'MII AI tMI
OMAHA
'p'l do N V"řk Jif Itt ttp
tfi pkřjHI llřllf( tVPlfl V
( í SlIáSlí il llllt } afin tlá
VtiHÍM jel Sf 1(11 fMtflV
IťMlillx i bi ki HpMj#nj)m
Hllfti fiMjii( iiir
ťrotaUní tu Sfřf4
{fibiksntk4 Nirudhl lí-t
Nw Vufkti vvdíU iřitfUrí ku
kuiivrnii Il litti mi v
IMiíiiíll K dtis 10 ktťtn
Koiufnit 1it(ní i ícl dlfL'4tA
i kl Ulc aíitu a úiffnl a pM ij
ft fii a anf)iřeifii( u krkA a i"
Jri'ri 4 k]f rrpublík4tuký
klu1# l kle I e rlí Ntitii i
Kinvi-n'4f sfiir-riikfr h reiMiblikán
kírli klubA krdelnbh a ÍLV leh
ťi odbývali sn buds V ď-n liáileďl
jM a if ll v Unívill V
rvol4tí ! travf lo pir4lka roku
"''' tti4 lifti J i pobídkou k UUI
uolovftA práci
Společný výbor t4tnl snímov
ny minneaotukó zmínil s knh
Johna J Hhodese managera min
taiotské úřadovny uhelného kruiil
ku Jbor vyšetřuje Jak zn4mo
vznik a příčiny kroniku uhelných
liaronQ lil si ceny uhlí ur
čojí a na vz4Jem proti oleccnstvu
pracují Knihy Jej v (bor dostal
do ruky vysvětluji toto spiknutí
prý znamenité u vyšetřování Jen
ouuou na prospěch
Zeny ? pollllcr
V© Fort Doduo la odbývaly se
dno 14 března volby a do školní
rady jsou zvoleny paní J Thomaso
va a slč Jí Trainova Mužští
kandidáti propadli 1M tuhý to
zapas vsak ženy zvítězily — V
ivansas l ity Ivan jiostavily si Jeny
na lístek svnj paní Annu Pottero
vou za mešranostu i přioiňují se
aby tato byla i zvolena Zákon
státu Kansasu dává Jenám právo
lilasovati v záleJitostech místních
a Jeny v Ivansas t!ity příležitosti tó
lne i dubna kdy volba jest v p
no mířo prý použijí
Dudo utevřeiia
Nyní opřt jedná so o tom zdali
budt1 "svřtová" v Chicagu otevřena
aaejdeli so kongres k uimořáiln5mu
zasedání hodlají přátele nodSlního
otevření výstavy když no!e uiinili
kroky v zájmu otevření požádali
afpoft aby výstava zAstala otevřena
a do roku 1804 Vládní tajemník
Carlislo nerozhodl so jefitf jakou
záruku bude požadovat! od výboru
výstavuího ie?li odovdá mu kong
resem povolených 11141000 kte
rýžto obnos bez záruky vydáu býti
nesuli totiž záruky že $570800 na
odměny výborem povoleních budo
vládfi opí-t nahraženo Tak jest vo
Washingtonó co za tím vo výstavním
výboru dosud se nerozhodli pokud
ho tj6o nodSlního otevření výstavy
Náhledy ílenA v tom se rozchází Člá
nek čtvrt kongresního zákona o
výstave zní jak následuje: "Tímto so
prohlašuje ío všeobecná povolení
uuinena pro výstavu kolumbickou
jsou ueínřna a podmínkou žo ona
výstava nebudo otevřena veřejnosti
první den v týdnu zvaní nodcle a
když dotyčná iovolení budou přijata
korporací státu Jllinoisu xnámQu eo
kolumbickou "ýstayou s tou podmiň
koti budil a jest tímto uSinAno po
vinnostl komise výstavní utvořené
zákonem vkongresu zo dno 25 dubu
1890 aby zhotovila taková pravidla
této korporace Jež by vy lado vola
uzavření výstavy v řečený den v tf
dnu zanv neděle" Vzn!ud#m n to
jo předseda 1'alraor proti otevření v
t t a ti w
neaeii a vysiovu se 20 budo vidy
jMjii vuiiiii aujr bo nuuil lUIIlU IlBtlOS"
tálo Jediná cesta k otevření by byla
ipii m r mm bm k i - m
fof ri' At 04114 SISS4IR4
NEDRASKA VE STfEDU 22
k fbt tf b t l4vní vršili ilť h
iVtuMiu a (ots (4il fismft M'm(
l I im iUtl v i# !i mře
ni lit I lf ltruiu Íl4g hm 174
♦ I J (l'ř iv tk i i In i mm
ky lijpiiťtlkil okl IfiíhífOH hb
k Ijl Hřř líin p (tulMitlII M
f iifMifHHt dl'i!i-Nl po-lflftlkftui
pik vfbrahl joř n iIi(rir
pifii k'tgf' první nifibnuu
r m
vfsUrou Ukl vp-r Jt v iif
ib-h tftl loi k I koipill dhih i
piiy
Mpi4(hI Vbr kr)k'lio inAriiu
vjšiUoil na tom pravdy I
látlil iířnliih i btli pdli'iní sby
loterie litittr lni hry vTopeka Kan
d4! provotovti sif mohly Híd 1
VI Jel v sobolu podáno bylo in1 1
katovalo sr kÍí i Ikio pAvodnl la
tubě aiak u pMb-2ítoti l Imto
vy třv4nl přišlo na Jovo zci li no
vtt novdio 1'opulistb'ký onlaiiec Mo
Kleny z Ksiiias Cíly sW-líil le on
a p mirg-trd rovnři poiulíta z té
hol mřl lorlali nabídky o I Cyru
sa IfUn li zn4rného kansaskeho
republikána aby volili Jakl jim
navrhoval Island mu nabízel 1 5000
% to kdyl bude volili pro demokra
laWII líossinga za spolkového
srnulora Ilurgardovi nabízel týl
Leland II 0000 kdyl bude voli t pro
republikánského státního tiskaře
Pro úřail msjora
Hepublikané v Chiciigu navrhli si
pro úřad mayora Hamuela W Aller
tona za klerkn J K II Vfan Cleave
Allerton jest 01 lelý mul a majiic
lem jatek Jest boháčem jenl tuno
hé dobro prokázal a v poslelri( dobé
upoutal na se iiozoznoft tím že vy
stoupil z tak zvaných klubA jež dle
jeho náhledu jou pařcništém zla
(Velí za ekriNiiiho soudce
V sobotu 18 března odbývala so
republikánská konvence v Mil u au
kee Wis aby jmenováni byli
kandidáti do kongresu a úřadu
soudcovského Do kongresu jme
novin jest proti nyvéjíímu mayo
rovi Somersovi Theobold Otjon
kandidát to zvláště silný a v kru-
zlcii délnických oblíbený Pro
úřad okresního soudce nadaná
v ' "
mladistvý právník Cech l'iant J
Ienicek I ýž do nedávná byl
ještě demokratem od té doby však
co demokraté stálo horovali pro
svobodný obchod stal so republiká
nem
KRONIKA UDÁLOSTÍ
O "světové''
Z Chioaga sděluje se žo v dobC
poslední irezi úředníky a správou
světové výstavy povážlivá stala so
nedorozum6nt i došlo k roztržkám
jež mohou míli nepěkné následky
Ačkoliv jen as 40 dnA zbývá k do
končení mnohých prací panuje na
výstavišti ohromnt zmatek a dosa
vadní síly nejsou a to aby vše do
určené doby připravily Ani prý do
července nebude výstava v úplném
pořádku a toho vinu neso jen ono
stálé haáteřeuí aw ůředníkA výstav
ních mezi sebou Na výstavišti pa
nuje ohromný zmatek a nikdo neví
kde dřív zacft
I)iloluirQ
Dno JB března o druhé hodinS
ranní hořelo v domé Henry Uoedo-
kera vo Freepontu III Kdyl sousedé
přispěchali tnu na pomoc shledali
žo domovní dvéře byly vvpáčenv
ZuhelnalMé mrtvoly íioedekera a
Jeny }eho ležely na podlaze V úkolí
povídalo se žo llodeker mei znač-
nM2( 'ilinnav nitnMnf v ilnmS lniiíAl
j- j
Je lam vnikli a nozlézo zatálili dAm
manželAm Hoekerovým nad hlavou
A CI4M M4tfM
DftEZNA 1893
Pr-tl tŠMm Ur
M(4vk li ilřilš- h v Oli i n tlt -drn
111 M hfirnt pojibifiii rit jinZ-m
lupni Jskl hylr J'M sWIilí ro
I tli lfofi l v Toh Dhlo tíitku
ltii)nl iit roikai ilít Aiilťirt
oJ J-iioty lfii doiii f h a hia
M iři ItU o I j litoly o ln tmit
lí'i Vnhové i4tkí1 prdUiU
poi' botroli proll tlrm řiUh 1'iiti
1 Anii Atltor přii lij(rim a pob-f
li it VÍd mih lf ii4b-dkKiii toho t4
křé pojiiil liáklitid J# přfřti
Šsimi obrátiU k otiďiu aby V)
dly tylo řo#k Jimi vA b nui ttšv
ky Artlmrovl a Hargpfitovl dtUI
boycolt byl by ftká4ii Cboioví
jednoty na lákladA tobolo boycollu
ifi l lt l4re ss lisfialetajlťo u
méli vny Ann Arbor a Tote la
dopravovat! vAbee Zil-)i(it ta
projndh4v4u bylt přel odhrni
Taftem v iMroil a len ro#ho v
prospet-h polefnoll rozkázav v A I
rAm st4vky aby židnýni spAnibem
neodvalotsli s přerulovsll mezi-
st&tnl spojení drah jtkhokoliv dru
hu a pakli skutečné dán byl rozkaz
clenAm jednoty s( Arlhurein neb
Hargentem by náklady spolM'iiotl
11 ni} j i4vbt !!'d privoya!l musí
rozkaz taký být ihtie l odvolán ne
mají li pAvodco Jeho kroky zákoné
slihnouti
Vzorní soudcové
Spor který vznikl rozdělením prá-
vomoci mezi soudy spolkovými a
soudy státními v Kansasu skončil
Hyl to spor sondcA okresA St Clair
a Cassna jedné a spolkovým soudem
na druhé stranč jak! sdélili jtno i i JE
au před 1!5 lety meta být onřmi ok
resy postavena dráha na ktercuíto
stavbu vydaný okresem železniční
dluhopisy Železnice nebyla nikdy
postavena a svolefnojl svým povin
uostein nedostála Stihána vsak biti
nemohla nemčla s nikým smlouvy
Dluhopisy spot prodala a okresy
které je upsaly mřly je také splati
li lomu st občanstvo opřelo a ok
resní soudcové odetiřeli rozensati
datič na splacení úrok A i jistiny
Společnost žalovala u spolkového
soudu a len nařídil okresním soud
oAm aby so postarali o hrzské za
lacení Když lak neučinili byli vsa
zení do vezeni' To bylo v letech 18
80 načež se celá tato záležitost ještC
ulo protahovala V roce 181)0 bylo
znovu několik soudeft vsazeno do
vCzení na rozkaz spolkového noudco
Miillipse llyli tam po mnoho mčsf-
cft alo neustoupili od toho co si
ředsevzali Jednomu z nich soudci
lopenhaverovi zštlela dcera z lfio-
ti nad uvčznřním otcovým Ilyla Jo~
ána do blázince kdež v krátké do
bo zemřela lirzo na to roznemohla
se mu manželka na smrt Tragické
tyto scény pohnuly samého soudce
lullipse na jehož rozkaz byli no
poslušní úředníci věznění aby hic
čl tuto záležitost přivésti k nějaké
mu konci Vyzval okiesy k vyrovná
ni áby zaplatily aspoň 70 procent
lužné sumy a dno 28 ledna byla
dána předloha podobného smyslu
občanstvu tčehto dvou okresu k
odhlasování i byla přijata Již dříve
byli soudcové propuštěni a jedou z
nich I ano odjel přímo do zasedání
zákonodárstva jcholto členem zvo
len byl heliem svého uvéinčnl V
těchto duech pak včo byla urovnána
peníze totiž ončeh 70 procent bylo
splaceno a soudcové konečnč veške
ré zodpovědnosti zbaveni
V prachu a popeli
A opřt veliký požár řádil v Ho-
tonu Mass a sico dne 19 března o
sedmé hediné ranní Oheň vznikl
s '4 ' "
jL ' O ' tl M Ml
7 " M rt't talMoM 4- fiM
v nejtfáim bttiltr kiu rditáml
VitiiU ' fMiiont Tfmp(l n Tře
mohl eji l vlik4 lt Imdott k
potftni olr4iia blt v př"i!i i
Up'd koy i1i A! f 17000
1 1 'f D imi f pof ieil a i''Jiký d
i4iiý lnul jt prý tfhn řtfiíll
IImm'I lo(1VÍIi lil Mel tlt fllíilo
a vidouce loíbfám Jíl dvliřšiiíll
iistio vfnciVřvII tihvfiA pitořňoi
svou hond Am J I nt til uhrl
IntlnuJI A v fiohi-fpef t lyly Paik
II olei a bu lota Ihrtilmiiiova byly
liilrltě vodou poŠko-iy V budo
♦ e Jel vyhořely mřly sté (4nky I
fAiné fi4bolenké unin a tMÍl'
Jo bl knihovny at l úplní iniéeny
by
Oltne
V pátek po Jedné hodinS ranní
tvpukl obeft v operním dornA
SVIicelerove V Toledo O ll i lota
ta byla o f tyfech posíhodbh a tia
léztlo lani nkolik zárodA ob
iliodiilf li Ztr4ty ohiiém tpAtobriné
obn4í II 15000 Operní zařízeni
padlo plttiiPiiAtii úplné za obéf (él
venkeré zboll v rAzných třeh ob
t hodni h jel v přízemí so bvtv na
lézaly leden hasič byl poraněn
koro toulu dobou vyhořet hotel
I lie tily" v Atotiuu H ashlnirton
Krark hh-rry AU- Pí Myi-rso-
va a dve dítky šťastné vyvázly ao
popáleny jsou Druzi hosté hotelu
unikli V Newtonu Dal Co
Ala vyhořel hotel městské vízení
posta a nřkoiik ohchodA Škody
♦50000 ~ V swcgo N V zni
čil oheň celé dva čtvetco budov a
spAsobí! škody ta 1 175000 — V
Homesdalc Pa řádil dno 1 břez
na požár jenž zničil nčkolik ob-
chodA a spíisobil škod za ♦30000
— V Cripple Crcek Colo vyhořel
tllarendon Hotel a několik obchod
ních domA Ztráty páčí so na
♦ 15000 — V Philadelphii Pa ho
řelo v doinč 1 W Woolaa služka
jménem (iallagherova uhořela
Tál vešla do hořícího stavení aby
zachránila své úspory a nevrátila so
více Wood jenž byl nemocen z
velikého leknutí nejspíše zemřo
— Veliký mlýn v Jordán Minn
vyhořel téhož duo a škoda páčí so
na ♦ 130000
V Milwatikeo Wis vyhořel dno
18 března obchod Kreind Uros Clo
thing Co na třetí ulici Škody páčí
so ua 1320000 zboží a 15000 na bu-
dové - Uhelné doly v lloney IJrook
l a jsou již od nékolika mčsícA v
plamenech a nebezpečí vAčihledS
vzrAstá Žo oheň z podzemí nějaký
bude mít vliv na městečko Honey
Ilrook již leží bezprostředné nad
doly Spousty kouře vystupují z ot-
mJČ%Z X°u mi
obnáší již nčkolik milionft
i ''iinfi 1141 in niiiirt 1111 1 11111 ii
Copatí vrahové t
Neminu dne aby v San Francia
cu Cul neudála so vražda v čínské
čtvrti Policie proto pronásleduje
horlivé čínské vrahy a zejména
členy zákeřnických spolkA YMocka
shromáždění Cíňanft jsou a velkou
přísností stopována a každá schftzo
rozehnána Shlukování ČíftanA na
ulicích so netrpí a krčmy abordely
čínské jsou prohlíženy a každí po
někud podezřelý Asiai střežen
Policto v čínské čtvrti byla značné
sesílena a kdykoli so čtyři nebo pčt
ClňanA k porado shlukne rozežono
jo policajt okamžité Tohoto přís
ného opatřeni jest také vskutku za
potřebí neboť řádénl čínských
spiklenoA v posledních dnech pře
sahuje všecky meze třeba by so
počítalo i na to žo zprávy atnort
ckých listA nenávistí proti Čííía-
nAm dýsíjícb jsou přehnané
Každý skoro den naleznou v čínské
čtvrti zavraždčného Číňana fv né
který jest i nad to al hrozní zoha
vený
v
r-
y
f '
r
1