Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 22, 1893, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZÁPADU
POKROK
Mfilf 4f trii fotf fteffrt 4f fHi4&4 lt4K4 44 Ířro"n ftíáfS iMmiJV
" — i
Si
ROČNÍK XXI ČÍSLO 45
HtéttU ř'l í4 flf M et
Mh4p M M'S I ( iM f M f
1
do
KOVE ZPRAVÍ D0I1ÍCI
řOtlTICi t
sfrr
V pftdlf Mfriftf fp'iti
úl Msro řfl#vifti h i!fi4ff
il !!! n tliiiilfínf M !
r
lili i t4t P#k p' lv lN pM
r il Nirfi(ink&t kúři jonlt
j # pi-Mrt'l btýA vylinl
I'i4 rtHbnft loUfH épis t%tm
nith vládou idttt by mU
vkeie fíoMníitil ro záruku - V
-sněmovně Jds4o o ř#l I#li4Vf
iíksjífbb pr4y DUtrířtu (V
lamin — V úierf jednán t nit
jmi (M iWliny předlož ftKr
Ipiáfteké Miermsn v d Ut Mí vy
světlovat opatřeni předlohy t4
ZhyW-k dne tráven iedAtl ste
kutivnfm — V snřmovné poslanft
debatováno o ntijnírn zákoně pro
neschopné vyIolilr# — Ve
středu n4tu Jednáno o rot
poět pro fftzné potřeby Později
pfsdloleno bylo presidentovo po
selstvl o otázce havajké a senát
Jednal o nim v lajném zasedání —
V sněmovně jcdnário dále o pensi}
ním zákoně a ilollo k ostrému spo
ru mezi líoulellern a OUtesem
Jiného lftlilítélio jclnánl v t-n
den nabylo
Vt čtvrlfk v nefi4tu jřtlnalo o o
roiožtu pro rftcné H)iMy Meti
debston klpnul ntn Wet j-řiutř-hovatco
Irouts ťhanllfr notnfi
bh Pruty Vytýkal mu npJAnll-
not NeJ4vno le podal předlohu
na i4pověď primíhovak-ctva aby
Rfm ncpřivléklo choleru a zase le
navrhl připojeni havajských oatro
vft kde přeco jo to npjricžádoucnřj-
y l obyvatelstvo bývali lidolrouti a
i k tomu mají tam malomocenství —
i V snéraovně poolancA jednalo se o
j rozpočtu penzijním a sice o dodat-
v cích aby í&lcíitoHti pensijní přcne-
C Seny byly pod spr&vn odboru
' vojenského aby pensisté dle rákona
a toku ic-'yj uyn povinni uusuzau
že jsou neschopni prače a nemají
příjem 1600 ročně a aby vdovy po
vojínech nepožívaly pense jestli se
nevdaly do 5 rokft po skončení vál
ky v které jejich mulové sloužili
Všechny tyto dodatky byly laroít
nuty a při debatě o nich málem
došlo ku rvanici mezi Turpinem i
Mo a Wangh i Ind Turpin obvi
ftoval Morse t Massachusetts Že
podklalal mu slova urážlivá o pen
sistech jež nepronesl a mluvČ o
podvodech pensi jnlch připomčl
Že ví o případu jednoho vysloužil
ce který dostává pensi II) dolarň
měsíčné pro ohluchnutí ale přitom
aaatáva místo při telefonu se služ
ným $180000 ročně a že jest to
Vm K Davi i Indiány Waugh
i Indiány vyslovil svou pochybnost
o pravdě toho a to dopálilo Turpi
na tak že bylo by došlo ku rvani
ci kdyby jiní poslanci nebyli
ihned lakročilí — - V pátek jedná
no v sněmovně poslancfi dále o
tamíinfm rninnAtn a léi Lnnnn!
(j přijat Urant i Indiány vrátil se
k cáležitosti iraínčnó Turpinem a
lyoioamoval že onen "hluchý" vy
1 aloužilec který v pensijním úřadě
íéře #1800 služby a při tom pensi
} pro ohluchlost ač eaměstnán jest
h při telefonu je demokrat byl do
f ' úřadu přijat na odporučení firesha
na a obdržel pensi pro ohluchlost
Vonte na jedno ucho ač na druhé
V ilyií dobře — V senátu jednáno v
pátek o rot počtu pro rfitné potřeby
u Senátor Sherman navrhl k němu
1 dodatek kterým by vlád byla o-
t právnlna ppdávatí tříprocenlové
t úpisy a tlato když by iiotřeiiova-
plni ceně roven zlatu o čemž rot ví
i' nula a čilá debata — V sobotu
' po delií debatě byla oprava Sher-
mtnov hU io proti 14 liltftm J
V blm%ř posffr #'bfitn !
Itibi Jrvft4'í n ř'ípíi'i prn ti{te
i I I i '
by prillíiIfflfM li IfKřl
Hfnlnr f fc4t
V snřffi'iřfi4 knW II" tl
%mihn p'n'4lln n'l4fi( ifm't
l Mdlily #fiřO'iny V l'Íti
íhj ♦íIIí fcínnftA v 6tf k n4il'
'Mf#řfj k wlm !4n řřpi
Iítk4n#m povUnef-m Uoft#mi I
If iřloif ki#řý dl návrh v nm'v
hí aby pfikrriil # kf utknull
klfki pfjtlíii'k4 idímotny tk
bf # íf k řob'ffttí ktierá
j pravá fikonttá tnlmntřn (M
vxlAoval n4vrh AJ lim I lid j
jíl y toho nutil iuinih($ pořn a
ls jt nutno Jej nijikf m ipn
hrri ku kftwíí ptívstl Irť# bylo
přijato itf)íffif fřiif](( I wtralr t
riřmovny aby klrrk Kirli tať
knul jeliktof RMákunitým tho
bem vyruSovat Jednání tákonitě
MtAnovfn4 snímovny (slaneek
Hirb nebyl ve sněmovně a trálre
JJ bledil po mř#tí Mezi tím
republikáni odročili P odročení
nalezl tr4Ire Hiche v Pil ion liote
la kdrl chtěl jej gaiknoot a strhla
w irvátki při které nřco ran přf
mi ptdlo a Kí h vyrván byl strážci
1'optilístická sněmovna mezi tím
zasedala a kdyl se Hich do schnze
dostavil uvítala jej potleskem i
přijala umesení následující: —
"Jelikož byl učiněn pokus zalknou
ti hlavního klerka této sněmovny
od organisované roty zvonci se re
publikánskou sněmovnou poslanců
o kteréž ale máme za to že jest to
Santa l'é dráha proto usneseno:
Že zákonitě ustanovená a zákonitá
sněmovna poslanecká prohlašuje
státu Kansasu že rotě so záměr no
zdařil a nás prapor posud vlaje" —
Republikánů pak vyzvedli zatýkače
proti poslancfim populistickým
kteří pomáhali Kichovi ale kon
stébl neodvážil se je zatknout!
ITedseda republikánské sněmovny
vydal provolání vyzývaje dobro
volníky do služby ku pomocí
strážci aby mohl zatknouti Kiche
a do večera přihlásilo se 150 osob
které vzaty pod přísahu Předseda
populistický naproti tomu zjednal a
pod přfsahn vzal 20 mužQ co osob
ní stráž Iliche — Tak stály věcí v
úterý večer — Ve středu ráno
když republikáné chtěli se shro
máždit v síni zasedací nalezli ji
zamčenu Populisté ji obsadili u
večer před Um strážemi Po po
radě usnesli se republikáné násilně
do sněmovny vniknouti a opatřivše
sobě perlíky rozbili dvéře "Po
sádka" populista se vzdala a 'zbroj
jedna winchesterka a dva revolvery
byly jí odejmuty Jakmile popu
listé o tom zvěděli požádali guver
néra o povolání milice která by
republikány z "pevnosti" vypudila
a guvernér ochotně vyhověl Re
publikáné zatím též sbírali silu
nejen v měntě nýbrž i s venkova a
do poledne dostavilo se z venkova
71 mužft Sněmovna republikánská
pak přijala usnesení jímž vyzývá
všechno zákona dbalé obyvatelstvo
o pomoc ku potlačení anarchie a
revoluce Republikáné vědouce
že guvernér povolal milicí i zahari
kádovali se ve sněmovní síni Však
populisté počali pravidelné obléhá
ní Nejdříve zarazili vytápění sí
ně aby "posádku" vymrazili Pak
rozestaveny stráže miličoí kolko
lem a dvě nabita děla namířena na
vchod Nikomu nebylo dovoleno
do vnitř tak že "posádka" byla v
úplném obležení a úmyslem obléha
jících bylo je vyhladověli U ve
čer guvernér Lewelling a bývalý
guvernér Osborne navštívili zaseda
cí sin a vyzývali obležené poslance
aby se odročili a odešli tak aby ae
— j „ —
předešlo krveprolití avšak oni o-
Jj-řIÍ Uk ifhHl Ihittfilt pik!
poI4'!l Mříř ljdřt4ftl pkřj
- I i 1 á i f I II
i it wprtt asftfiii vyiyiaj
U-tt) vIi#wí a M'l#ft}f t4
i4k"ft thml přrtilit! I# ířif
má blili ftl t'F4'lkm Myl by
ftsrnoM 1)1 adrMi i pk teprvé
mM jíisřnr rnilieíl polidšti
lhirtt ti řiI'lnl m vslíuls
mibris aby Md'f #lft piift
f ko vyklidit mof a! tjl odspřsl
praví U ra lsji &U sbll H vř
tem bylo v kapiUdd kol ftího
tm Mbrnjnýeb mnH a ftóo dilIN h
$m tV%n Mimo pravIdetnA milí
n# fMivntat yiwttiir do sbranft 141
t dobrovolníky Vlak republb
káné tl nrienili a sbírali mo po
relém tá'J V noťl n tvrtk
chtěli Htpniti polníknotJti útok
na sněmovnu a guvernér dat si
předvolali o % bolínl ranní velíte
l milici llrighete a dal mu rozkaz
k lomu illl však veliwd odepřel
rozhodně prohlásiv le Jsst tarn k
u Iržf fil pořádku a ne k útočení
mimo to le povaluje republikán
akou sněmovnu za zákonitou a ne
bude proti ní ničeho podnikat!
(luvernér nahlédl le se nemule
spoléhat na milicí! !e by pomáhala
populistftm v provozování jejích
plánu a Jelikol neměl jiných "vá
lečných" sil pohotově upustil od
výboje Zatím obležená posádka v
studené síni zasedací mrzla al po
dařilo se jim propašovali několik
gasolinových zahřívacích kamínek
kol nichž se zimou třesoucí poslan
ci koupili — S nastalým ránem se
situace nezměnila Šerif sympa
thisující s republikány zjednal
1000 příručích které vzal pod pří
sahu na oko za účelem udržení po
řádku ale ve skutečnosti ku ochra
ně republikánské sněmovny Jeli
kož bylo by nebezpečno svěřit!
takové sebrance zbraně ozbrojeni
byli klacky a kyji míčovými (base
ball bats) Milicie sice hlídá sně
movnu ale jelikož skoro vesměs
souhlasí s republikány nevidí
když se do sněmovny okny tahají
po provazech zásoby potravin Též
listonoši kterým co úřadníknm
vládním nesmí milicie vstup do
sněmovny zabraňovati nosí do
vnitř tašky plné zásob — S každým
vlakem přijíždí houfy lidí a město
je plno lidu většinou ozbrojeného
však republikáné jsou v převaze
Ve čtvrtek odpoledne nabídl gu
vernér republikánské sněmovně
znovu smír a sice aby žalobu
proti Richovi klerkovi populisti
ckému nechali padnout a obě
sněmovny aby opět zasedaly jako
dříve každá v jedné polovici sně
movny Však "obležená posádka"
na to nepřistoupila nýbrž nabídla
guvernéru aby nejen bylo v žalobě
proti Richovi pokračováno ale
aby populisté dali zatknout též re
publikánského klerka tak aby sou
dflm předloženy býti mohly oba
přípndy a tak aby soudy rozhodly
která a obou sněmoven aneb jestli
v obec některá t nich je zákonitou
To si vzal guvernér na uváženou
— Populistická sněmovna odbýva
la zasedání v jedné ze síní ve mě
stě a učinila kroky ku zbavení se
nepohodlného šerifa Přijala totiž
předlohu dávající právo gnvernéru
k sesazení šerifa a dosazení jiných
Zákon tento má nabýt platnosti bez!
předchozího uveřejnění
Co začalo tragicky skončilo v
pátek skoro komicky Po bouři
nasul klid "Vojsko" které ne
chtělo bojovat posláno domu šerif
rozpustil své oklackované a oky jo-(
vané příručí "dobrovolníci" obou
stran jichž sjelo se do pálku as na
5000 ae rozjeli opět po svých do
movech ae avými brokovnicemi
_ —
pistolemi šavlemi a kudlami obě
nká I popili-
Ji ! míř a p'-'
B'ij ř'nnM Rif yn niiTnim m"im
#4ei U%tfii Na křtepřotltf m
díl' iejjl 1 proMv4ny fcřlla
řftlřtfml m'rky kler1 f KtMf
ttosrní se řt4i)val pivo kořalka a
htrrt hoq řt'P'hylini následkem
ťdiř iřfurveno na ěerveno Klid
ibřanf dostavit se r4t Ikern "přf
fittU" ktř4 Biivřno bylo t p4tk
ml obímt sporným! stranami
trm n návrh gniftnér kterl
předbflit n4bdjí!Í podmínky
smlouvy míř' I) An snlmovna
p'rplitirkA má nyní svou tvláitnl
!!( síft ponechá snmovnii re
piblik4nkoa v nepopiratelná drla
vl snlmof ní síni v kapitolu — i)
Mňlmovn "tlitlrká iftstane v
nepopiratelné drlavě síni v které
tnf svá ilbývá — t) Žádná i
obou stran nemá koho nechat zatý
kali — 4) Milice 1 Šerifovi přím
il mají bít Ihned rovpíitténi — S)
Mllíčáe! na cestě jdoucí mají tele
graficky být nazpět posláni — - í)
těchto podrnínkáťh míru debatová
no bylo spěmnvnou republikánskou
po celou noa na pátek al k ránu u
snešeno na ně přistoupit! K po
ledni pak "příměří" obapolně po
deps&no A lak stoji věcí v Kansas
právě lam kde stály před týdnem
a celá ta hrozivá komedie vyvola
ná doměle za tím aby se formálně
rozhodnutím soudním zjistilo kte
rá z obou sněmoven je tou pravou a
zákonitou byla marnou Republi
káné jak sděleno navrhovali gu
vernéru příměří na tom základě
aby klerkové obou sněmoven byli
vzati ve vazbu a aby u soudu zakro
čeno bylo na habeaa corpus o vy
proštění obou tak aby soud měl
příležitost rozhodnouti o zákonito
sti jedné i druhé sněmovny Však
guvernér odepřel na návrh ten při
stoupit! maje nepochybně obavu
že věc populistu není spravedlivou
a před soudy neobstojí
Anekee havajská
Dne 15 února poslal president
Harrison poselství senátu v němí
odporučuje anekci ostrovu havaj
skycb a připojení jich ku Spojeným
Statftm Poselství to provází vylí
čení veškerého vyjednávači státního
tajemníka a komisaři havajskými
Úmluva vzájemná jest stručná pro
hlašujíc pouze připojení ostrovu ha
vajských za nynější prozatímně vlá
dy kdežto veškeré podrobnosti utvo
ření stálé vlády atd ponechány jsou
k projednání kongresu V jjoselství
dále dopodrobna se úvádí veškeré
dlouholeté vyjednávání o připojení
ku Spojeným Státu Senát proti
Všemu očekávání nedal úmluvy ty
a poselství do veřejnosti ale ode
vzdal je do tisku tak aby každý se
nátor dostal po výtixku a mohl je
důkladně prostudovali Tiskaři ve
vládní tiskárné bylo dáno na srozu
měnou že jest to "job" o nemž do
veřejnosti prozatím ani slova pro
niknouti nem ač ovšem již dnes
uveřejnění listin očekávati lze Již
dávno nebylo žádné poselství přeni
denta tak dychtivě očekáváno jako
toto Od amerického vyslance a
Honolulu nové došly zvěsti prou
anekce co nejdříve prý provedena
by býti měla Na ostrově jest asi
40000 Číňanu a Jsponco a ti prý
by snadno zlomyslnými lidmi se lali
strhnouli k výtržnostem Vyslanec
Stevens vzhledem na to a možné
vmíšení se vyslanec anglického v
záležitost havajskou Žádá aby po
slána byla lodi "Hoston" pomoc ve
spftsobé ještA níkolika lodí
Peěiaáai 8tevenser arhváleao
Z Washingtonu oznamuje se dne
14 února že státní tajemník
Koster počínání vyslance americké
ho na havajských ostrovech úplně
chválil Vyslanec Stevens nežli
na žádost prazatímné vlády havaj
ské přistoupil k provedení protek
torátu dotazoval ae ve Washingto
ně a odtamtud kladné dostalo ae
l í - 1 # íii i '
ftímovny# řep
íL mm itř(il
m odpovldi Tk 4 dtUí podřoh-
roti jali se má vytlanso n I4l#
MřJifittU byly m Jtl poslány a t
pf jarník ÍJbin Jnl vyjel l
řn Knnt isea do M énora
frtíest IrAUtstu
M#tí iMtifttmt Jel v i4f#lít"ti
fiajk4 předloleny byly senám
ve WaMí(UftA naleiá 11 pro
test královny Mlíďikalanl jtnl
adrerv4n jt přítrwj na presidenta
llarrieona V protesla královnini
tvrdí se le několik eíiifteu něko
lika Ufemrl 6 prti vládě Její
spikli spiknutí to le podporová
no bylo vyslancem pojenyrh JtiV
Ih V lloholule jtnl vysadili kálal
vojko na břeb Královna p#
ěátku měla i a to 1 děje tak Jen
kt zametení krveprolití a sama to
ho si nepřejte neěiníla teti
láinýcb námitek ani kdyl komisaři
proiatímné vlá Jy ďi Hpojených
hikíh bylí posláni Přála si pouze
tolik ahy komisaři na tutél loď
přijali i zprávy Její do Washingto
nu eol lito odepřeli a královna
tudll viděla se nucena vyslat! komi
saře své prosíc dokud tito vyslyše
ni nebudou aby Sp Stály neučinily
ládných zvláštních kroku
1'rotl vfill levelsndově
Posl Meyer s t'ook Cospnsobit
dne 15 února v poslanecké sněmov
vně v III veliký rozruch návrh
na aby přijala ao resoltice jíl gra
tulovalo by se Clevelandovi že
jmenoval státním tajemníkem Ore
shana Demokraté vzpírali ao ta
kému usnesení kdežto republikáné
smáli se do hrstě vidouce je krou
tí ti se s postavení do něhož je ná
vrh uvedl Odepříti mu schválení
je pokáráním Clevelanda a schvále
ní ho je povznášení (tresbama 5fí
hlasy proti CO odepřela sněmovna
suspendovati jednací řád a návrh
předsevzíti
ClevelandAv kabinet
ZLakewood N 1 ze dne 14
února se sděluje že tdeveland udal
zpravodaji spojeného tisku že čle
ny jeho kabinetu budou následující
mužové: Walter G fíreshara z
Illinoisu jako tajemník státní
John (i Carlisle i Kentucky tajem
ník úřadu pokladničního Daniel S
Lament z New Yorku tajeme ík
války Wilson S Iiissell i líuffalo
generálním pošraistrem Jak vidno
jsou to jména týchž o jichž jmeno
vání byli jsme se v čísle minulém
zmínili Oleveland když byl jmé
na ta dal veřej nonti prohlásil že
netřeba jmenování nadále tajitj a
že i na příště oznámí tisku jmeio
vání i všech druhých pro jiné úřa
dy jakmile k tomu dospěje Mezi
demokraty washingtonskými jest
následkem jmenování toho veliká
nespokojenost zvláště na to vše
obecně se žebrá že Cleveland jme
noval soudce Gresbama státním ta
jemníkem muže to jenž ještě ne
dávno tvrdil že je republikánem a
pro Clevelanda volil jenom proto
Že Cleveland není pro ochranné
clo Ano praví se že někteří
kongresnfei hodlají požadovati
bližších zpráv od Clevelanda proč
(tresbama jmenoval i poradí mu
aby věc si ještě jednou uvážil
Rassel a Jeaks
Z Washingtonu sděluje se ze dne
19 února že nově zvolený presi
dent Cleveland doplnil již svňj
příští kabinet a jmenoval prý J
W Russella a Massachusetts ta
jemníkem odboru námořního a
George W Jenkse x Philadelphie
generálním návladnfm
Rada Indiánu kmene Choctaw
poslala splnomocněnce své do
Washingtonu aby nzavřeli tam
vládou smlouvu ba koupi pozemku
v rozloze 2393146 akrft