Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 15, 1893, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    in
HMríVKY MHO
Kírwřv
4 M4
4t4 -%
4 fc4 M 44
1
l
i
7 J WlSA & HYN
i li w lf h u
CIIH AfiO M í-H
# Míl ký tR4f
Tl #?! KflraR k!#-
ft tt MrM '
! aa Im a4 Bt
tiilofntirfini slís by a hudby
r# f4l ) 4 ##4tte#4#l
Ir ! 4 tl raf' 4' ''
4kfe r 14 ! ♦# (# M
k4l44t ) řH#Ht 4l #
I# tMřM tt4 I M t4
4 k4 l ) 4- f 14 ~44
tt i4a
II-) M J 1'ÍIIHVL
491 H IhUfenl St IM 1:1
Dr Hohusl Maloch
PRO N A S f MHO El
ntAClUK
N Klí II
veřejný notár
VE WILBER - - NEB
Vlackay pria anttfak Ja ttíran bn4o
přival tjHiar řal pimk p4j8j
a lmt 6rkT a a ýb-4n4 pliky -
t bUratak iol-i)U uioaBoiat iibboi
loalo kur ulxcco} řádu tyfU#Blobei4
] ktlř-BÍfco Iupajat-ll nb prodartta
firma klat khO II Ir
o'
Kterákoliv paní
tťrál stol obBnn nlla!a D4lrh kf
Is pfobtMDi I lomní při? ebdrtl o -
Ual n Dll df o tt tBloluveb Bball
itmltn námhm flpUem ojxittrmm ibrW-m
ty B dra Ji-Jlho (trccrity nt koeliařkoa
kalba "liandy Dtek tt llandg rmpU" obha
JlcI řdlilr p'řl bo drobu Jako I
kterýkoli f tfcbto obraí: lloliaíiii" "irí
k rybářikího kluba" "Jabloni kvit" "OitJ"
n-b "lottaja"
Flt lHťliiiian Si '"o
řlrodol fyrxblUli CVartMMli 0i
IUulio droidl
tW Ealk-tti dplnoo adra vatobo (rowríitj
Jako I a4imioii '4
Řemení
f ro koníky
I pru koné
ti oli d koně
{ jtro Vťlkť koi6
a vfibec ro kr-nS ví ln druhu
vtlice lučino Vte hotonrno jest n
dílnách dtttndcich
fetrtbaltt U c4oo lomlo otKira aMflu
pni ptpuw U I d Uul j Bil
— 4 ltcVf(bo blí at $I00 rvmaai n-b 1M
41a F4la ro nál eanulk Bb tidaaoa
t ia ý iprM t prirm k prublMoutl al JI nti
H iaUHI IX!
Ilayden llroa
(imuha Neb
1 STROMY !
t STH03IY ! !
A STIIOMY!!!
1? Mrab(i(a)k Jara lftM U vyb4r doraa
T pMTaar tb itroail jablkovtck hrotkoTrb
1 tMtk7b IM6Teli bil aám nuk!
%iralky ratk moroáa auiM-k Ivtaiky
Ji1 k 4rnka drobu! oto kf a aawnle —
f 'h atroBl k raattáal patrmkl na Vat
ř ay Jo aliki tb4l prtoi tfldy Canaiky
1' pytaa 4arai Fli aagliekr ab 4uiky
?~ a adraaajl:
Ván
'}# H-f - M Af4l ' f
# ►- ťt
řf ( I
4i řf'lt fijf'
l%y% jf f t
ilr Jfi jllfí J-řr fcf ♦
i ři# f řřmM fi # Diřl
lu K tí řllřit lííl
trtih" °Bp i it'iItl'
n lm my ftfmi Tďr VhH fti
a 4Uhi n I řídkým nrtiíU
flí fřVfr')Jft{'
Ml fdftiť Jiní Ji lri!" lyr
'A iito mm jíní !"
♦'Víifcwi J"l't vlm !"
"A -íIll#J "
TI mfřH j Hmo In i !"
"tml - 1 t l4(i mu
lrn títlí !"
TV rl4ř? ri tiř%Hi4řJ
"í!o # t jn iUjf í"
"lfl# ♦fijUjf řhí i !"
"Jt 0 DÍmi tt m]( Mi m
4Jlrh !"
"Klo ] l ftotíí I k f m
ti nimi jíOtradi?" mplíl i He
k4 rnj vitopovtljr n hrUr(
jkmtl nl2elr vol4nl rnulA Ta
ké ( I'io!n tam vjlla kh1í
vrntm dlvtia na f!Sný ňtlk
leinlho 4tii)tj
Uhprálí konít i pr&iílí jako divo
cí Jfidri ukloní ni k jejich hlavám
acdřlí viík evni v apdicib 5
bjl rcita o j)lí h a lokách ne
rovna
Tito ji! ncjnoii Uhři!" volal
kdoHÍ na hradbuh
"To je vojsko £eké" pravili
jiní
"Ano to jnon jroniledovalfló
Uhrft" řekl SU4S
"IIIp jak odváilivě ienou ho ta
nimi !"
"Avíak nedohoní jich vfco ko
ňové uherítí jou hbitřjší k ú
třku !"
"Kjhlo noví a noví jironáaledova
tťlí" volaly Jeny
"Tito jou to kteří taidiráfiilí
naii ve od oi!enční a ni t li-
ot' h" volal Skáč
"Třeba nám evMéti kdo je vede
a komu tciy auy iovuiivani
j-mo"
Zainl ři'í v jíd v harfovaly jii
svolná Nkbřl jesdci zQtali od
ve-fiií ntáii HHtHi)ili knl a
provádMi j PoiumIu jib tam
při Mývalu
''Sejdu k ním d lft a vytvítn !
niob li jai)u" pravil 8-ká()
"Střeiie tvrt na ihvilku beze
mn"
'Právě jm tř chtžla potdaii"
pravila pani {2ena
Si-káo káal ca Hi-boq bránu sa
vříti a inont vvtáhnouii a ňl
Viickni hradeb traky nvýrni ho
ledovali
KdyJ doítd meti jeidce nbrnuli
e tito kolem nfho Iloimlou val
nimi dělil dobu potom podal víem
ruku na rotloučenuu a ipccbal na
tpřt
Vř-m sdála ne ta doba dlouhá
neí li přiíel ku bráni
"Dobrá paní a vy vžickni pří-
lunz
lutr:
lunz
lIIÍU
Linií
VOCJ Bower Jrt7eron Co N-b
aJH 11 #1
HUkrtay HOV CEKXfC baaka
Jli4 barrutlakavd obrary Jakot I
f4bry p4robnol pottatnych
aib barmoniirh a piauri h
řr-4ááai J HOTOTl nk aa
at(Í řl ÁTíT kainkll
HAKMOMKZA I'IAAZA7S
armw m pra -nik pnPVNU l m
wwuíwwu víWii
rtita ka4
VhViivi l
"i hjU hf Mjí'4 f4 thlHU ttUUZ
lllfhf nhji ř'ři4U'llt4l hf Ijfjffkt
fJlfflC
"JúktM ífH pihm i lletptt n
k pMflprVftf 44 rrrf !( í „
kovl 4fl řt op rř i'tMM i'
4 HM řn fřfí iiim
I J '! trff iřkl''tí J I #11 MJBf
f4k í b ř bf ř f fífr#pM lflMkt
r (a( pi4if y ' í t kftrn
JiU f)4 Afel"
"A jJ'H fcfní Kim'itl Jíwt II
11' po l tili vélen
rdltf 4f llřlí fdk' dírtjřff
' fl' ll lřl(l !♦ kř WMlfli
b ('' It p-r4íkff ! řtf't
pftí
líříHi nb vrrf
liU řokáA "hobo pj m4 ripír
Iprktf I ř4 Jíojeh říhá h
jrtř říy wbtfk' i ihh ak4
f bř- kftlírVI ftMtiO"
Vlik kl jíl j lftOtlitf 1-411-
n řrj pít" altlatl bylo mail
"Níí m&li tmih trátlti
livb pMbjíkrT íi-kl káí k
lilw
ij mi n4dttl koní" !!
pní řk4ío?# "]! j Jolí# abft
# p4n llořfpnit-klmu l oavofr
iirní 4fn prIřkovli
V maU rbvíH byl kftft pfimdtn
a paní rnlj-la nikf rn njono proti
lid ndrbátal do Val
I'ft !)řtm-b n#byl ti pou vrá
til proto pnl tln n n#bo ř-kala
(VI4 iátiipy jídcft vra'fly
ipíl ta livébo rokování hdyl jí
oznámili la ? pán % Ilořfpnlka
vrafí popojela tru vniříc
Hjrt to Utný pán mohutné po
tavy a odhodlaného vzezření
Zdvořile zdravil paní ji! i dálky a
kdy! "o jala mu dřkovati le ji a
poddané jpjl od pohromy yvobo
dil kkromné odmítal vKecku iál ti
bu avou nebo iinf prý pouto avoji
povinnoHt kdy! nepřátele avého
krále a íkftdce svých krajana
bubí
Ani nabídnutí aby ai ve tvrzi
oddechl a k dali' jizdě o ponilnil
nepřijal
'1'okud není váecka zemž proata
nepřátel necbvalro jcat bojovní
kftin hledali pohodil" pravil
I)ékval ta dobrou vftli aeaiko
val avfij lid a jel volně dále
Za chvíli bvlo v kraiine zaae
tich jako jindy
Po západu alance byl dobytek
přihnán zpět do vai
J iiř po několik dní byla tvrz
dtem i noci aiře!ena a po vai cho
dily za noci hlídky ale nikde ne
ukáiala ae ji! záře poiáru
Ralř Holealav vrátil ae bez
ú r a o do avé otčitiv oatatními
r
rytíři a zbrojným lidem avým
'tbtaht li llfol Ílřií jřrt
ALLEII'8 LUI10 BALSAMU
t ) rM t)~iiHa '- u I u a
lat t Hftff i9 4ln # # Ji %f
ttm 4 pwtr- W ' # -)
fxitlff ' ff }ll p Ii% i tnM
Jih nrtiintm? hlki fh f iplthtm li inťnf
f -4 1 4 4#f" MiC#a -# - #
4r't ! -' ♦ H !## ♦
am 4 n4' # ' '' 4 (# tM-
K--4 I ' ! M'
-{ t I'M a f 4'-
a'iua4t U4 #rtl
'ř„v víiifř í l4tfft
po íííOOm r0a a $100 lthov
II ihillll
I! Niirl
II ďiMII
II ihllll
IM!jMií
II lU Mil
Hitini
líiNíím
II iN mi
Ihh i fit
II iKiim
II iNmm
II iN iiii
II iNdiu
llihim
4 I4lOrt
p4M
I fřll
at(fMV44 (
orfi tt rM
Česká Pivovarnická Spol
{ to f #k phu-it f I lifrf' nuťírf ft kríjunftm irřnf
pf ftíaílt(lf í[jlif'n ftitrřt
♦Ui
✓
PRAVÉ CESKE PIVO
mm fTli!i
fřKÍiiíi ( iimkii a NřJi:rAřm) ?ivíi KTKiifc j:ht nu
zwiavíjM a nkjikiAí v TKMI'
Kdo j pij dnoti cícw j pftl atil a I&hi4 jiti rni (( fiw titr4 —
Íiakv4 rilJedoitky it adrnjte'
Bohemian Browing Co of Chicago
t4-?4HI llliii lalnnil Av#i
CHICAGO ILLS
Pin Alola I'alda j-t naííio íekým jednair-li ni
Hambursko-Amer akciová paropl spol
1'ci pftrohxHch Mpreanlcli nejrychleji! Jízda pe moře za pět duí 21 bi
7 Ifíimliiirku do Nev Yorku nouze Wnno
I'o parolodích pravltlelnýcli
Po parolixltrh Union Unie
Po imrolodfch Ilultlcké Unie
Po parolodích Italtlmoraké linie
Ohledně přeplavu hlušte se u
ifffto
i $-ř0IK
tiOO
tiVno
II AMBTJRG-AM ERICAN LINK
8" HroiKlwiiy
NEW YOHK
gnerlnl áfaduviiy
jpoleíhintl
125 LiiSidieSt
CIHCAÍÍO
ftiditel ěeM odděleni
F VoHHÍta 37 Krnndway
Npw York
Radím za n&
VELKÁ liCK
5000 akru
výborných nevzdělaných pozemkrt
v okr Keilh a 1'crkins Neb
po $5 a $10 akr
Jet to cena poloviční au majitelé mnut prodat
Ta neileiit iMleMioHt k zíakání pozemko jichž
Kral Albrecht prchal před voj-kem akuleéná cena ve třch letech ae edvojnaaobí
k-ále ěeakého zbaběle a nedal 2e- 34' j) lWozbmmtjte t!
l6rr ri'(řftřn tiFflelÍLdHlí abv NA — " "
'na poli Válečném ZnOVU OHvědSili a irUar rtrry
W G ilbrlght
521 -2-3
N Y Life Bldjr
Oniiiha v'h
vyznamenali
I Žru-m potora říkával: "Staří-
ěký Sekáó byl za války této větaíra
'hrdinou nei li my rytíři i okolí
dohromady nebo viděl nepřátelům
Jo obličeji a my jenom na paty !"
n
r
ti I Dnnii přidávat praaal W J Vry prodavaS dobytka
ERRY BROTHERS & CO
komlsHlo ňřl pro prodej dohy íka
Pokoje 111 a 113 Exchange Blďg - Union Stockyards
Soul U Omnh'1 Seb
itjf Dotazy pÍHcmni zodpovídáme ochot uS a neodkladně
tomní dnea byli jame vysvobozeni Vaiho Balaámu prti kaAli Mflj
veliké zhouby jen obezřeloatí a o ouraenou
neunavnoatl pana Děvocha a no
řepnlka který ji! druhý den atopo-
val tento četný záatup jezdeft (
kumán akých" vypravoval Sekáč 4 Hořké VinO
"Sloupy ohnivé záplavy a dýmu k eJzfcfteBřml azaerický-
11 i f l i ml 'kaH c ejlepl lék prtl tlem
obloze vyatupujlcí ukazovaly jemu MmMum aedakAn
a aUteěné drulině jeho ceatu Jak- K dantáni v kkáraarh aěflaejiira
koli neúnavní la tiroiiHlcdovali bMitlnetcr
ťoiiiohl mu
C P Doatal :— Byl jera poatilen
niudkým kašlem a boIcMtmi od kailel
pocházejícími Čemu! bylo V krát- Zpráry irlnl pUo aab irraaoky podána 1 0tJdBáky aa kpldob)tka k eloa neb kr-
kém ěane odmoieno po použití c _ " 1 iorh" lttB'
rn n t a pfppard
A ' "
JuLrd Kansas Cíly wo
JETEIX)VA ISÍIJÍXKOVA
MirfKT rnrillTM
C A Čejka
Cedar Hapida li
M?nni?i
I V" "i Míl
WlUUUlíal
tvín aoniv4 zřena
tm i l k _
i i i- i- jL„_r x jaa i rinrr Tritwnrit
prrctj neoyio ic jcii uummiu i ElíJ 399 a 401 W IMfcit
' m
p'e1 Tonřchody kde ae pleněním _
zameikali" j
"Odváiili ae tak na blízku pv- Stnwory jrdky proti
nébo roíata" pravila paní Bolena hlavy pomalou vidycky
vioem
IHtb
ťkfear ni
bvlttttm
lUm ftraMat lk-4" t~Am BdílU- Jmíao a můr T aám ad Jita Jnin
aiaka aoaaada řaW ~K mjlm! tm 4raa)ia
htdzi allanal jj-ap ralle Hnit Ti nmidim ( lilrago lil
CHas ~ ŤTlDold Ccmpany
laiparlaM Urfca4alrt aa slarail alafkl kařlkl a kHřakai tlaaai bra
4m Jfdlal ltaU "WIIM Blk "makT" Uk™Wh- plia Xkikt pila l4a p-#
řy Hífi-liilaJklirÉ-lVÍf v tu u