Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 15, 1893, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Jí
ll
' " a 1"% - #—
DMftlrká sfálftí IrinVeffře jJ
rdi'ýaU m bnd v Oamí lft !
íř tt !# Jtkl #f# pfípMvfý-(v
praef mftí dá srífofnál ÍMb
KmtUhoi výrnem řjif#
t#0( VHfl dlok4 )f
ní V fníífl tííhhh i Mft'((fft
Ksífnsy Nstif tkt C1p mih
Ortul Ifastíngs ) Halda frí
smf tytti Jftii tkHnpe
utř dal jadnoty Apravnlfty J'"í
ll tjeiřt l#řfl
V éírý mIi fiwlíl pln řic
ltk? Uflot JtW lépitl JJti
ř hal ft j§dn Tak fcrhM
Wshslsř alíri JirnM Mř ♦ fif
pak f 1mki MpfoU # fl4itj(
rím ktrol jfkr ft la ispa tli aíe
lí Cravtna rl jř phn#
páéí M tiš f 1"0 Dif# fcofelo M
Mwrt tlirt ft lř floM i odstát
hodina ttťrrtii IWtd wt Míoti
rí IVÍfia dráhy př étyfiáfu
ftliri Hasili t lk t A
dMvt to JF II IMÍfiíjíl škody apíW
bil Minvi to hřelo ti sřf a (
lrí
Zřízenci dráhy VnUm Paeifie
i oddechli M doby víři-
těloví Jjif h zabavovali Jim mi I
o společností soudním řízením
f-řotl společnosti v ťotineil lílaífi
neplatové byli iiQliffl líni při
nuceni k vyrovnáni dluhu ttb
Nékteří právníci kupovali pohle
dávky jroii neplat&m jt! nsbyli
obyvalely atita loti avšak za
mtstoání našli o společnosti Jel v
t-ounci! BluíTs Ualj v lem Í ivé
úf'ofnj tnk Nflrnkoti i Jinými
Utt tede ta div in hlf
14vek proti tř(enc6m Uto poIe£
fiootl áonú tyikjtlo a úřtj v
Council IWafT milí co dtUt ta)
vojíc niídjr třeh kterých Jlu!níkft
Ukřkt on[oř4J 1 V KinceUl
viak D vřřitele vjtr41 1'íinil v
Omate jotop tntdj tvé u l nion
racific driby na tel rnřnícft na
před a to na proupčch jitího jříte
te r Denver a nyní vrcbnf noud
atáta Iowa rozhodl ie taký [on tup
třeba na určitou dobu napřed c
atal in 4 óplatnoati
— Howard Raley ontn lékárník
Jen! obvinén byl že najal í řerno-
cba aby poj i St ř nou lékárna jeho ta
pálil byl včera soudcem IJerkou od
kázán krajskému aouda pol záruku
12000
— Sjezd zástupců dobytkářských
tura jenž byl ee tu v minulých
vínech odbýval skončil banketem
Delegáti t Chicaga Teorie Sioux
City Kanftaa City St Louis a Somh
Oraaby poslední den zasedání včno
vali hlavně opatřením karantením a
rozbovorflm o potřebě náležitího
Jozoru úředního na dobytek vřeho
druhu Činnost tajemníka zerafdřl-
skťho odboru ve Washingtone Jerry
Kuska doznala uznání a schválení
— Minulý úterek zasnouben byl
ch val ně známý a čily Sokol Josef
1'ecival ae al Marií Kříiovou Čet
hostu svatebních se dostavilo a_
by se významné této domácí slavno
ati súčastnilo D p Pipal kazatel
evangelický oddal snoubence za do
jemných obřadft při nichž pan Emil
Čermák a sl Kožená Komická byli co
třdkové čili družba a družička
Druhové a družky novomanžela
Sokolové a členové pčveckího sboru
Zábojbyli a valném počtu súčastně
ni a South Omažská hudba též ú
ěinkovala Po provedení obřadu
snubního gratulovali přítomné novo
manželům načei následovala spola
čni zábava při které al skoro k rá
na setrváno Před půlnocí byla
akvotná svatebal hostina Novo
manželé obdrfeli četné svatebních
darft od přátel Litujeme jen íe oba
ztrsefme an včeia večer obíjeli do
Chicaga kde hodlá pan Pecivál se
usadili Přejeto mu vsemoŽDého
zdaru Sloíí podotknouti že při
VBtt-bní boatině byli i Ústřední
Matice v Čechách pamatováno ae
bralof sa 1305
Barklea'1 A raka Malre
)! auf m Brn prMatr 6H
mimf Mrkltar vHr 7Mr I atvrdia
r— aanbmmj kaPtokat rtkj nnlnlii
kvlai apli Hiři HitM lil a ba m mmmm
wk m MlMrti OaaSe ěntulkm Xa
fw4)TvklkAra-k a Ooodmaa M C
Ukaralkl vOaaaa
4~
(rs I rtmfj n
Hlavní Uhtř j M h dn j
jírfml # imml kt#ř# J' řek"W
hřti1t ftJ fřiill tmi hh fh
ídlíf V pflffb h fltfi&rÚ flnSf h
bMklf vyr fiií l ft a fi!ik Ulift
ilm'v lUřt meari# al in fítt
títl k piffřTii riřtl # ffep!
přP#h#w j#fřA tíkřka h#nftřy i
t#A#f i m iiitk jikn i krm v
Hft I r t K ý ďn ř#)4# ďlř tl
fkřa'j# rrU 'iliitefi k
♦ )Ui r'l'MmťIÍ f hd#('r( mihl
ktf4 er přJmftoti práni
ř"ií jft'nt I j -'k i-f m-Jná
liÍ ftst Iřlj4( at# v ie t iyl
jíl iuřlífte j lup N'4llkm t
ht ji slirs t )cjfkí bf j lifi-i
liahrxri a kaí} ar#b "'t j#lmá
klok i ftil Je thSis spjna
opravdovým lnlfpentvín Ale
itt4té vli ! j l k ll n
lití a pod vřvo vny nt bací a
fe l hla Iký Jakn mýdlo a #J'4!ti %i
ditotný K tomu na l-i lmderh ulie
utvořily # a rlťdnfk r- hrmady
přímratkA klré nlř#ipel sklotit
ďitt a poraní ní jit tmuAma zvý
lují n-í na rovných i liodnfr fch
N7ktré dny nenf %Alfe molno ani
V giitiirnovýrh řeziv kádi iluxlifi p
"side-w alkfti h" a vřiainaoln-cenutva
nucena je volit! jízdní dráhu ulicr
kdel jí opřt hrozi pohroma pře
jtlm
Koztornil io poméry za nichž s
již událo na sta připadá vážného
tranéní ve všech částech mota a
zvlátč osoby nucené i v tomto po-
čaí stále venku choditi vykazují
dlouhou rubriku nehod Jsou to na
předním mfsté litonoi jichž si za
minulý právš týden ublížilo při pádu
následkem sklouznutí kolem pale
sátí velice povážlivé Komřž i na
policejní klackáře dolehla nepohoda
v chicagských ulicích velmi nepři
jemné a seznam jich vykazuje také
více připadá poranění mezi muž
stvem Počet pak zraněných osob
soukromých nelze vftbec tak hned
určité stanovití neboř padání bylo
na dennim pořádku
A při tom při všem si v první dny
tčehto prahanebných událostí skoro
nikdo ani nevzpomnčl aby učinil
chodník před svým domem schftd
nřjžím aspoň nasypáním trochu po
pela což neuí spojeno se žádným
nákladem aniž- velkým namáháním
a znamenité to prospívá lépe nežli
sypání soli používané před někte
rými závody v obchodní části mést
Sfil sice na chvíli led rozpustí ale
udélá jen louž která za chvíli opřt
zmrzne kdežto popel nebo píxek
přimrznou k ledu a učiní povrch jeho
drsným a schůdným na dlouhou do
bu jouce při tom daleko Jevnřjří
Jest to skutečné s podivením jak
praktičtí prý tak Američané mohou
býti v podobných jednoduchých vé
cech nepraktickými! Teprvé po
třech čtyřech dnech slitoval se tu a
tam nčkdo a nasypal trochu popela
na hladkou klouzačku a soustavné
pasáž nebyla zjednána neboť loty
prázdně zůstaly be povšimnutí a
ohrožovaly i ohrožují chodce dosud
V okolnostech takových byla by
zajisté acela na míaté přísná třeba
mimořádná ordinvnce méstská již
by každý vlaotník domu nebo p
zemku byl nucen chodník pře l ma
jetkem evýra řádné potypati Hylo
by to případnější a přloilo by se to
ménft "svobodé" nel mnohé jiné
nařízení obecní časť úplné mali
cherné Mimořádné poméry vyža
dují mimořáinýcb opatření ale
méstaká správa zdejší osvědčila v
téchto dnech úplnou bezhlavosf a
nepuaobihit Lidí be práe toulá
Mt TU mf X tla Maá t n tfa
chuďasa mrznoucích LIadovícícb
POKWOK ÁI'Al)IJ-f
řkijřrírb drh(jvl ft ib ftianlf
v) lfok t ftUk4 spřáf ttrmM
i ftdf vik-i irh prý nji'l ) I
♦řiél Bjřitsfií ntic by ltl
ř'yly "U Iř-rt hf hMh]mi
liýfil Akdy spob#ft fř-ií'
trtih'wífli fts řtfií# k lf ti I
hm ťhj toluť ftehod Jfi ii itr
hUt ktsfý tlml 4f f M iťiNll
fft tťhtltt& Vimttít%4r
hfíf Iijmf ftii'f'iftá'bn fťiií n#l
hf řj 4lf ftsjoř)fříjíl iport vy
éitr'ft nt % f#ypáf 4ní řhU(kí
tříbí aa níí#ffí ářrtv Trníl t!m
klř lý íljiiíi k % by ftajl t
t"li pfÍfH(if ftakU l t( p-ti' ťl
imftf éj'k nik lyf
í'i'Sii-1 vfk ftaftí ftf##p#íclf
aj In tUtt4rtni I Vítíini bl
iláítA prfk a nti ln #
mi } límrlá Jak afc ! při jo
slsdsfm láni k ly mrtoh !# míly
0 aptnA po vd i tftn-íitffi ní
tAllL VnlHk U ti fřh'd' tí'
prštokA t#rh buds mtil lH vyk'
(sřío vyéfíiéno a j rivtřio aby
ft(aU víeolrná ráíopt adj id U
baacmsrt A plaýrli vly t kJ V m
♦!iřnt l#ti a tím pl# nyní Na
mnoliýrh mít h — tak stalo Ji Jf v
1'oaladnfc b dřirh a poti nota mra
ay H tornu třodti a na í isodpo
mohly 1 lláhky ku ly Ui lan
poulilníťb drah byly plny vody
tak } panovat obava aby zimrinn
Um térbto nabyla vftlec veškerá do
prava přt ruSpřia což j-t I do(
možno ač atálfm bbetu lana naibá
ti e voda kolem nho v ntavlénin
pohybu kterýž jí zabraň-ij zmrz
nouti
Na střstí nepanuje již opt ve
mété tak značná nouts o uhlí jako
čátečnř panovala a ještř víre broži
la v minulém ménfci
Ku podivu však že i v tom pra
mizerném počasí dařilo se velmi
dobře všem téméř českým zábavám
prubéhem téchto skutečné "psích"
dnň pořádaným Maškarní pley
"Plzeňského Sokola" a "Plzeňských
Mládencft" v sobotu odbývané třši
ly se velké návštévé i dobré zábavé
právčjako pondélní maíkarni ples
♦Sokola Slovanské Lípy' pořádaný
v prostranné némeokésíni télocvičné
na 12té ulici jež také byla skoro
přeplnéna KovnéJ i parádní před
stavení Vrchlického znamenité ve
íclohry "Noc na Karlítejné" před
vedené ve prospéch Americké Mali-
ce pro řknly v Čechách ve velkém
divadle "Columbia" dole ve mésté
bylo tak četné navštíveno že čistý
výnos i při značných výlohách s
najmutím takové siné spojených
páčí se £si na 400 dollaru I pro
vedení bylo zcela uspokojivé tak že
se nikdo nepotřeboval za takovéto
ochotnické předstsvení ani ''ve mé
sté" stvdéti
V kruzích divadelních obrací se
nyní pozornost k nedělnímu zaháje
ní her v novtm divadle "Thalia" na
rohu ulic 18téaAlport náležejícím
Duškovi Divadlo toto postave
no jest úplné prakticky a velmi ú
dedné jest upraveno Vykazuje na
1100 mifit k sezení a pojme snadno
500—1 C00 osob tak že stačí i při
velmi silné návštévé Jevišté lest
ékné i účelné zařízeno a vypraveno
v místnostech divadla tohoto za
chováván bude přÍMné řád obvyklý
divadlech anglických číslování
sesodel žádné kouření roznášení
iva a po divadle žádný tanec Z
počátku se to bude ai mnohému
málo líbili ale atusnéjší část obecen
stva přijme to a povdékem a aakrát
ký čas zvyknou tomuto nutnému
pořádku i ony Živly které dovedou
se v anglickém divadle adržeti kou
ření Í piti při hře ale při čeakém
představení myslí ie bez toho "po
žitku" býti nemohou a že musí hod
né piti bafati při otevřené scéné
První představení zadalo ai Ochotni
cké Dru 11 v o jež předvede známe
„itou charakteristiku našeho liho
XLlkA amLa U(aAMiI!iwUlA
"Naíe fariantv" Neznáme vřrul
hňsd tk přfpaMh'1 fciM jk jt
tMí dJÍM r4"f ilt íkolf
díjf íh při jr'í dld filfi
htk'1 orb'-třt'fc V
V f-říkf tnkm J I U
ftlřovi dfMn tyiU(ht
htttk liříéjf prý h tfftí své f
N třffk-t jl IV lwt I !
tMk ft##tři} } řá hyt f ♦ ífM
# lhf J#jřřl K"h' W hn"tt
ř#fři ft#MI t'áílwi břf hf té
oí ld# t Vhtt i hf t d "
Vofl Ji I v Miltimř ( fsvsUnd
i v ÍMř4í( kd tif Wdíi írM-!i
í'ij 'š" m & m pt
Náí frnot" lUt br#kfwJ
ltft I J"jfrri'f nviřjhil ttfíhif
agH# ! i !ini f fittnl Viní ?#-
O lioty p ÍAt%t% tm MIM
prf fprtl##M a niwiwB#tí
Vlřťďrrt k hnSt tnxinítnn pří
p li l# by V#dfřf byl tíffi do
rbfMlhího "mtsirV i Úlitba sn4-
méhn ífliolniki } J'trki j ikolto
nJíiídřijfbo ftjehopn#i0
torftt!if i'ř tnlo nit ! f
ri f liy t tni ii ta snad spAobila
In a lam v ftřkterých orf(oiriýeh
Jdrol4h třoí-řel hmifmfi která
by aU jak donfirue ftrby U f ik iloii
aiy ukHii!l ř(p€řn ipofeí iioaU
avštk '! popřřii pan Jurka
pfiitilf in a looiu jw 7i ťo
dlužito tž ntáiiti J# pan Lafgsr
pracoval zde pro st olicnoat i#ku
i íitie do#ii horliví no celí svál I
pobyt až koně' ti jil pro ni do Čarb
a veze ji nyní sem cl nnl za it#
malou námahou a b-z vydaiA lT
lal tt smlouvy divsdly I htdba-
il jak v New lorku tak v ( I-vp
iandé a nul no t--ly anahu jeho také
biihc respektovali
Odkaz resfiulťho nřmef kéhoaládka
Přtra Ht hoenhoířfn 1000 dollarA
na 'eký sirotčinec hrozí se stáli
pro nás skiitecnym uirem Ilinaj-
sktm uxr vyvolal již celou řadu
sporA Jedni s hádají jedná li se
ii airoii inci i:i o ciiunniimcc orul
zdali so mají vnlwc peníze ty od
Némce idijatl zvlášto když hrozí
blamáž Že se nesejde tsk brzo včtší
suma aby se mohlo na néco pmlob
nebo v brzku tiomysieti a třťtí ko
nečné dává k tomu účelí velmi Médré
výnosy rftzných sbírek konaných za
rozličnými účely aby splynuly v
jfdno s fondem na sirotčinec Hlav
ní- učinén byl návrh v tom sméru
aby peníze sebrané ve prospčeb po
mnikii Chátra Jana itusa na nějž
necbtr la jak rnsino kostelíckařxká
parkovní komiko dáti ni vhodného
mUta byly nyní obráceny k tomuto
novému polniku lali by vsak
pAvodnl dárcové byli s tím spokoje
ni je ovšem jiná véd Žádné platné
rozhodnuti vsak u veci bcbocnhofe
nova odkazu desud se nestalo!
KuíTte připraveni
Každý opatrný človík jest vŽdv
na nehodu připraven a nedá se jí
překvapili Buďte i vy opatrní a
připravte se na rnénivé počasí které
přináší a sebou bolesti revmatické
dnu píchání a rozličné jiné choroby
Severíív olei $v Golthnrda rvehU
bolesti zahání vyléčí otckíiny bou
le zánéty rAži a j Proti hontci nj-
revmatUnn který celou soustavu tl-
"nxuiii wn ncucriio JsCí prou
lesuou uvede do pořádku Kdo stl-
žen jest revmatismemař neopomene
éku toho užívali Žádejte vidy a
všude léků Severovýcb chceteli
uzdriviti SeverAv Olej av Gott-
harda sloji 50c SeverAv Lék prati
revmatismu tl00
W F SEVERA
český lékárník
Cedar Hapidi Iovra
Ani r fcláří nemiň ae úéinku
Ct p Dostal : — Maminka ši my
slela ie když u! je stará 6 let že
nepomAže jí žádný lék kdyi lékařaká
orno byla marnou avšak kašel ji
ře#ei okamžitě jakmile počala uží
vati Vát Piícní Balsám
8 úctou Marie Kealova
Sanpierre Ind
Ct p Dostal : — Nastuzení jaké
utrpél jem minulé zimy přimélo
mne k tomu abych použil Vašeho
'lícního Italaámu J4 prohlašuji jřj
za ten nejlepáf neliC pomohl rané
lyl všíK-bny ostatní známé léky ne
mély nijakého účinku OdporaČuji
vii Piícní Balsám každému kdoi
trpí nastuzením
ft úctou K P Bloní
-
mmmmiimmmmmimmmimmimmmmiimmiátmi
DOSTÁLOVY LÉ
♦c!fci( j ntrnt (niUii f lj
! ♦ r " i í ! U kNk trh
l(IAf laU4M prali 111' 4 L
T' ' íél ! lulftn tiélér i
íliAimM t v lt V IC M '' é
K #) '♦ !( '" k 4 1
!-'! M ( I ( ni („i4 ) (
t f ' i f ' í ii tfm Mil''
ar I"u (l r f'-r ttp rhttt
rhUtmt N a (! ii "ín ' (
f mpéfttl blw in™lfii 4 i
- = f v l#s tn% (téhf vrkaartvioi! j
r4 pftttt t4tlr''l tMt !
t t„Hi ilftN t#ltr jřH
A J rtfoH lilflilrli (( #
M'n m fitf!M-' % Mlkté
Ilst4f Objatý Mulaveat
(rtdííf wi ntmiSn Iri ia n#)tH fa
trl r trm intin m Jl ffc jl
( Ixt 111(1) m- IHI h{##í#
ni k O ' if '-iř a)IiaV
ri"ir'ir FniwiiiTim vjrnrn"j ai'f
rr rTřírr rtrmn Bfn r-Tf rr n#rTyi
a! ř HrnmfM Jt k' t-l aadil
h iirin fMri'np omn ir pfMifý
Star ninn at-atin ittknritnf klftl f
luhf rnftl a ! aM Vrlk4 Mi ř
loUI4f bk prali rhabře rlj
txilr tem iliWinm koiirt- rhni rrf
kM k i 1 1 m Jtlj 1 Ik i
niřw I ílfiiif ni Mhn no krtavmii tm
iil iim t a (oir ficmocom jakko
tMiiar
V iaM r-lřii i-hlrT 4ťi'fFh ftí-hii
! il'iitr mi b '' al ťlíin n
nM ilullií !!hi kkil drli ll Ifhlu
en h m Jl 4' h T kl lm rniji fa ř
njii n a nimi ! iKii-r nnMi Mtini i
IiMttalvj pilulky pře játra a ledviny
Tiifi piluikr -láit lom f'Mir a rm nI f 4
ihwkiijí ifii nixiintiiirm fratrikm iirrf
i!'' iiriivniil lrM'iMlt ílu'nio'
Hrál ft
tuml iďiiHionii vrinoii hlarr llii
Mul tariimu (aluilku a iWhu r
rii'iiřélkii Jho r a liilvin rilulkr tfto ?
ink mniiliii ihiilíi niuralkl rnumail
mk mniiiKi ini(i nuraii(i rnumaiin
i i„Hkiuii nik'
"l " hfi" "-mil jml'
ubilLA ILIu I lL-l
navy am-ii a irinin iiiirnrg j„ 1 1
fiin-i i-na krahlkr ír
tl il wfii'nwiiř
kori6
Dootalovy prášky proti bole a i hlav-]
iiiiki iii vnily aiifh Jilmu tnkutlnou tl4
l"rtkr lilo Ji-u maM a inadno an Ninn
tiují knMini íiiijlvint viaatnoot jakÚ jt-at
loixrl vil l ku ikIuiIciiii a llKflm Cil Ir r
miil moli In iMitkiiilill rwji huukIH-ÍJiho
1 1" ku
ili lil
Jak
lilot ll
riiociirlHi Jukli jvumiiI irk lirtiH lOIU) 11 1 '
IKitri-liu iiilnlii"li) druhu InintahiTjr prik
mitl lxili'lii tilavv lii inall mti& riivnřlin — 'it -
irulilíkr X' ''
Dostálova maní' na rány a boleaU
JluJI vícolmr rán) tvnlsi i xaataraM r1
vli-rlir (iiiHři-nliiy niikU-nlny Iiiilnv ImiIcíí
iintviMié na milion tartirh lidi— Ona kr
f kr z: i
i '
iioiiaiory vyiecne kapky proti
zuno
jnctavl knilou Uitittt (11I16 Jakřkollr ao
(ii lunvKkr iiv
Doktalúr uléitel kuřích ek
Ji nt praví riiít-t tíi lilo llilnkíi h traplť
ilnf kilo tmi kurim oki-in iirmfl li h
l')ll-( i na Ulivu lic '"t
Ilwfitalova výtečná Sarsaparllla
UVihIhI u SMmupHrillH) N'Jlcil (irvitlro!
M úulu II IL u L I k lij
ini tMi-imy ni iMifiulky krve nečinní k JI
k)'Mfinu talinlku straf iani irull'v
vmiIhi iiií alnlxintl nili fil pHintl a
niTVĎ iMtlriii iilarr olnklřlio krku nla
fi-tinký linuli' vruily vymiTilny na ktm1
liliu katar uhry ríiíi iilii-n ar AnUiti 4
i-ryiiliilHii ki-iiia aul --Ona Ubva II V" ý
Dostálův lék pro leavlny a Játra-
(ISmtala Kll(i-ř A llvir Cut) Jt h
pniifii k-kfiii irill llrliílilov iiimikicI lni ť
v zailii h JaliTtiiiunkvrntm iialx hlfm Jál4 3
kainillll v llifhíM lMlvlnáu'h lálrákfh af: f
tni'iiiiin lislvlukin oliiijiiruiu mott
i liánt (mi! irliry vniliiati-liioatl ÍIoiiIpii A i
uimMiii xnimkiii IK Iiiliikii atil— Ona 110
Dostálova výteéná laludeéal bařV f
lltomara tVlfliralfd Hloinai li FIIMum- ť
liiťiilia lato p liirnvajiiil vdin ni-Jli'''ff?
a iii-liiří ii-miii' Jit iliMlavali-l i-hull k Jiill
ÍnUJi o#lriii'l I'ii irnmrfirk pnif
ivnuall Jali-mun a laluilWnlin ninluhc- i v
larll xiiiinlil lliMiti-nrx all timi lií )
aoli rurnrlio-Ona lahrr tlWl i ' '
Doatalfiv líabltel Škrkarek} Z i
i-mnfin Ji-ní a'lnkuj na VThuln-nf 1 a H
(ISia'aI a Vermlfu! Ji-l kki-tn rr li't
J
iú (l-IllU
nf-1'ii rivfiikAMiimii v iiiiHMum ii-ii — 1 %
li
1 "
Kilo iclm kki Joi iii-ikunll mv
urlnitl iM ncjiililil iříli rltiiiil (' af
Ie ISiatalorr kkx Jini txm odporu ur-j t
V mrdh-lnakm trhu Jmi-norlt Ji-brt f4
pnul kalil nnohy jní (nvíl-alf-tii '
tnoru houpl fc'l JJ Jxtmiu kuil '-s
Arik-I! a „ti Xlrk 11 1ti
ix-niHirni i m
TIN
ZiUlal tj°fca4f a aakrtajl aaraa4ai '
k ilujl al upnaornltl jnlmiho kaWrí Va
f l Irk jr m pU Ir jarm bolor ponlé VI '
liiuihti pneUlriralcpny K4 potlfry T t
tli r Mim Lfky ff-kul af K1 oíTc
pna nutno tíMy udali nJlillllriprT VI 4
Almujt Jntrxxtui! Tu í
J L Dostal Fa 0 4fu r
i Á
fKCia Rmra Aú -
Ví W 4
V
M
i