Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 08, 1893, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ííi-s- Jj'ií-fí-fí:'4 fíB 1
f
POKROI
IP AT)
feJL rxJLJ7
M'IM 4f tni " řřflfi Af fi4l4 f i4#4 44
OMAHA N£Bf!A$KA VC STffCDU 0 1
tOÍNlX XXI ČÍSLO 43
1893
rMw4 ttt m h%
O7 i
)
'- IHMI fH MI MIHU
vhM'xu'hiifi m
C#r f 4 MM UjÍ umí H
f I t f M MtM (
11 4ti'4 #
1 jsi M Mliff Ilrnshs N
FíioeI Norma] Scfeool
obchodní ikota i ufcll tésnopltu
— Mmlujířl— —
Wf f fH4l4M M kt4
Akrm4 t jawt Ani i4rmi
lrmu lift I Akolnrf BnílIA
nu f 31 bit t II? Ijdnft
a :
4rt r
ťrcmont 5irbrika
NOVE ZPRÁVY DOMUCl
rPOLITICIt
Zkanfrmo
V nonám navrhl at?n 1'hana er v
poodílí nancJionf ahv treaideDt
M Tatoupil ve vyjťdn4v4nl a proxatlm-
# ni vlidoti havárkou o třitoicní ku
SountAtí Pak ředicviata debau
o i)řťiloxe proti npťkolacím a po
travinami (anti option bili) aWhite
á LouiHiany po 3 hodiny mluvil
proti předloze léčo Její Skodnoat
viema obchodu — aněmovné
poslanců byl rotpocet pro roxno
L potřeby hlavním předmětem deba-
i ir i:s i i- i
U l7- T Ul7 y
W po dálftí debalC pfedloha "antt-
option a aice 4U prou zv niaay
Jak jRme již vícekráte adčlili přeď
#l-oba tato zakazuje spekulaci s po
travinami jak ne obyčejné na
buraách prováif totii náieul ne na
cenu čili prodávání na čas Spe
kulace taková provádí ae takto :
Spekulant prodá druhému 100000
aneb milion buSlů obilí k dodání v
jistou určitou dobu a5 nemá ani
tno tóhoi: vaak takó ]e nehodlá
I odvéati nýbrž když přijde čas urSo
htf oba spekulanti ae mezi sebou
1'vyrovnají jestli je tržní cena
U iižíí než za jakou bylo prodáno
f platí rozdíl ten kupující prodá-
Irajfcímu a naopak Jest to ve
katečnost sázení se na cenu a mi
to ten účinek že jedna Č4st speku-
i x i
Lintft anažt se všemi způsoby ípft-
"M stoupání kdežto drahá o
t tesání ceny se přičifluje Torná'
to zákonem být zasUvmo
( ''edloha byla již dříve přijatou v
7ýmo?ně nyní pak proíla v sená-
'! ač a některými změnami jež
pochybně též sněmovnou schvá
Jf budou president také schvá-
' ! neodepře tak že je skoro jisto
} Citne se zákonem O výsledcích
íož rozdílné panují náhledy dle
-"íterých bude ku prospěchu dle
vch
na Škodí Mimo "option-
r
Ináno v senátu o rozpočtu na
ní _ V sněmovně jednáno
""TT Řvliéní — V sněmovně jednáno
} Í o rozpočtu pro rflzné potřeby
[ f středu jednáno bylo v senátu
-lir
i o rozpočtu pro opevněni a tyl ses ujemniaem rosiercra ju ne- nu o """"'' Mir"""i
14t Jakož 1 rozpočet vojenský li krále a na úterek nová orčena an prý jednáním o ní ztraoejo bude
lÍV sněmovně poslanců pokra- byla porad Komisaři jsou prý mnoho času jehož nezbývi Pre-
inrt třdu v debatě o rot- nřiietím svim ve Washimrtono sident tedy rozhodl se že bude
Au pro potřeby rozmanité
:í4 čtvrtek senit nvaloval o
íovich vládami řrancouzskoo
Vídakou též mimochodsn o
Vídskoo
4Mi!I IhmJW pM iÉ4f řswýřb
dfVbb Minut řřii( foipoi
N#l pro distrikt ColhÍ4 V
4 i I ' Jl lili _ l i
H'fíH fMnf ifn4b
t-fp Mlň#
rlt V p4uk pfVds?44l v ni
fftstottpsnf Í4l JJiřlt řtéřt
Ohlh'mi % '#f řf jim v r4břa
)t 450 smUi irfttéftl byU
htlbUrt ao f Mkďrjtnl opnva
ml Jimi mi snímovM fi?ol#r(
ditl Pk roipřVdl t dbu i
pftdll M odoí4hl f Alflt n kt
l stříbra TIUr Cul" Ural
prMidtftta rintslanda i mfrh4nl
J"fn4nl krn#rMt in f f ý fU
h 4 M f lfil4nl i4k'rn ťfi o Wtt
c Ifo rtf nl It4jil — V ft
r'ifi4 fthrfA ttk4f4n nti
dption i4ďn k"mi#l j fr i4Ulít4ti
krtaiHiiliři k4i rniifitt k uhrloni
cKikA troitt V -M t£iniU
' tntmovn eotnf krok (rijmottsha
Mtl k6 r í)?akiu ahn ifmlt
— in4tu IMiU fíf(ttnlik ani
WWW p
moojr nt otttřrtif potemkft Cero
kfiiktvb w ktrl v eiknkti na
Jiném mUti ioJpJn44mi —
ZAlrfiUwt bwJk4
V illelítoKti ilirtni bawajikých
olrovft iířlxe orťk4va(i mooho tio
vího ioku] kominaM jroi:atf fnnú
fl4lj liawajnké tifdnittali m do
Wiahingtonu aljr odevidali aaje
ceu-ny m jeni ují jim ni pi-uou
Tytdaneo americký John L Slevena
t l ! II! Jl_t
1Al ten fclnahuje jiovířujicl liatiny
vyalancn Přijrnw-li nutní tajemník
vyalanertvo budou to povaiovaU t%
uxninl ntavu vřcí na Hwajnku ne
přijme li je chtt ae komisaři obrátiti
k presidentovi a poJidati jej aby
D09lai D0etvf v aáleiitoHti nřiDoie
h-svch oatroaft konereau
- - 4 t o
Kdvbv iak ani v tom ohledu nepo-
chodili hodlají prý působili na kon
gres aby ae včci jejich ujal Ko
misaři aice nevíří edali tak učinili
mohou vxbledem na mezinárodni
tákony o atycfch jednotlivých vlád
třňí ne vÁak nadějí !e nnj lou jiZ ně
jaké centy aby donábli Hlyšení Pře
aidentfiv náhled aby Spojené Státy
vzaly hawajNké oatrovy ve avou
ochranu jeHt schvalován od rano-
hveb členu koncreNU a obou stran
Okamžité úplné zabráni ostrovu
staty tudá ae v tomto kongresu pro-
výMl a j-2 toh0 ohledu presidenta v
nMe(l převládá Tolik jest jinto
Je Velké Britanie a nějakých zvláit
n(ch ohmlft k n( v záležitosii aC již
h) tekopAlu neb up!nébo
zabavení LawajHktchoHtrovu se mno-
'
ho as brát nebude
Tajemník Foster uveřejnil tele-
gramy jež byl obdržel od vyslance
amerického Stevense o revoluci v
Honolulu V telegramech těch ne-
ní ničeho nového a jsou zajímavé
jedině proto že dostalo se jim
schválení tajemníkova jakož i či-
nosti vyslancovi vůbec Také okol-
nost že Steens povolal si mužstvo
a lodí "Boston aby chránilo živo-
ty a majetky usedlých um Amen-
čanft a dal vysaditi Je na břeb
i
doznala schváleni tak Jako uznaní
prozatímně vlády havajské Ko-
prozatlmné vlády havajské Ko-
misaři prozatímně vlády kteří mi-
nule do Washingtonu přijeli radili
i f _ i
úplní spokojeni Velikým bylo
pro ni překvapením kdyl dověděli
se l vsSkeřl aiatapcové cizích
flid r Hosolsllo prosaiíainí vláda
4if jk'it Niřiilf ftsvfjími} ěh
l4'Kr Vlké ISřlHňls ( sk a
M's U'mttH vlfff f
tfif imysf # v rnl'tl jojth ft4
pfkin }'f4 tUtt íh)
Mdlil b'lJnl(
ffmfl MJsf
lřf jt prý iř' jlirjnl h%
f% přnlÍHi j pťt přoikl'ř4t
l'f4t a II vsel l I m isi v na
ostrtiVsfh byly v WMíťtf
oA#k44řy byl křit4k "lí slon"
pfl4 i v m ri ďi vyUn
řltř ďt íf'ň'd!# aby p ptť
p 4 i4jmy Amtiti%nh Um ud
lth lr4!l Tak mliv( fi jít
jrt ptif tabr4nl fwtrotft kdl(o
mntuí vysbivnjl proti s mii
t4mi 4 Iné d4vo y uvi tí lJmfi
fftitof l'ttla[rw a Jílní Dikoty
jmi t rslovil se tskloj ''bráním
Havajs nitf ltonexlk4rn Výhody
jsou Qptni na straně hivajak' čili
v prosplih kapiialit& kaliforn
skích klrřl rnájí v řftinýtli padni
kAelt havajských hlavn v poxetn
cích a cukrovarech uloženo 10
Oooooo al ♦10000000 Ifavaj pě
stuje cukr banány a jiné ovoce a
posýl4 nám každoročně 300000000
liber cukru to Američané tam
usedlí si přejí poxMAvá V lom
aby i cukru na jejich plantážích
vypěstovaného dNialv ony dva
centy odměny jež Spojené Státy
platí na výrobu domácího cukru
Mufhlanlre v KauxaHU
V Kansasu pořád mají ještě
dvounohou sněmovnu a kdo ví kdy
a jak to skončí Populisté ví Že
Jsou v bezpráví a přičifiovali se
aby pohnuli republikány k upuštění
od vlastní organisaco a spojení se s
nimi avšak tito odpírají tak učinit
ani by tím uznali že sami chybo
vali Jinak ovšem populisté jsou
ve výhodě an guvernér (populista)
a většina senátu je za oprávněnou
sněmovnu uznávaji Jinou otázkou
bude jak to dopadne až zákony
jimi přijaté dostanou se před
soudy Obě sněmovny schází se k
zasedání v téže síni jeu že si nyní
čas rozdělily republikánů zasedají
dopoledne populisté odpoledne
Populisté prý hodlají vytrvati až
do konce a přijmouti potřebné zá
kony Uzná li pak vrchní soud
jejich jednání nezákonitým a gu
vernér svolá nové zasedání bude
prý se komedie opakovat tak že
celá zápletka bude trvati po celé
dva roky budoucí až do zvolení bu
doucího sněmu
Cleveland proti stříbru
Sděluje se z Wanhingtonu že pre
sident Cleveland naléhá na detnokra-
ty v kongresu aby 1etů v tomto
zasedání zrušili zákon dle něhož
vláda povinna jest kupovali 4 mil
uncí stříbra měsíčně
Volby senabtreké
V Montaně Sev Dakotě Wyo
mingu a wasningionu posuti ne
skončeny tahanice o to kdo má tyto
stály v senátu zastupovali
Somlnare soudce Jarksona
O příčinách proč jmenoval pře
Isident Harrison demokrata aby za-
t YL___-i
ojal místo ciena nejvyssiuo spoi
soudu po zesnulém soudci Lamaro-
soudu po zesnuiera souaci iamaro-
'vi tvrdí se ve Washingtonu že
nktří senaloli republikánStí hro-
i 1 1 I _ „ nni r
jmenovati demokrata jenž dojde za
pomoci demokratických senátoru
splle potvrient a proto poslal sena-
ta jrasiovinf soudce Jacksona
" íitsfiiý t ith 4MIí
V !' 5( iň4 t tU or'íA
írrdí In líj t r ♦ ř#i! ř v i li'ií4'l
btl niMInilo ml'o v Síbthf i
( tstřlrf4 len ll]rfiní tí
MIUh't řid!ir )i %itrtt
íik n lí ittt h- řijl ♦ ' i f
f-řý l)4hím k dmkřť ti
t4(ři 4 jl byl 4 liU j")
tjiilm iih'm (4fl'r
KRO II Z? A UOAíOITÍ
4l)t4 řANli
Vtthnl #o!f tktt ("# vt hl
tti) titv k iinn! J I n l"
Vn lUfk t li"řy í'o obdrM to
tiiíni př# řií' i min
VolW Vti !i f{ hU n lijrb
no iiUdi J fIYnfi tn On tř lií
! M l m en fiorh í oip ji-bo
roM flisntf ( dM n-J n 4in
plnolfií o sám tftiííl v vojsku
ltik'ly t ttfbybt jilo brill
br&ro v pi t bj(lot Pro jit !
ale přřnc n) iinloupi óř I yi
i l'4liký lit A li!:ili( tktkmi
přt-d smi U-m li)lo U li volitelným
bjl k dř lu Vřcldií sond r"hodl
l ano iv len kdo v din nafoipni
uřadti J" oprávněn úUu přijmout!
Just volitelným Totii ít ti-n kď
by tobyl oliratiiin v den volební
a! doáhnul by oln'inlvl dřlvn n l
by úřad nastoupil je volitelným
1'rotl Irutltt
"The New ltecord" v Chicagu
uveřejnil podrobné zprávy o tom
jaké svědectví b-ide podáno kon
gresníinu výboru proti tak zanóinu
"whisky poolu" jehož střediskem
jest Chicago Sensační odhalení
slibují se zejména v tom že trust
přičinil se roku 1883 o zničení
lihovaru finny Suhufeldt v Chicagu
jedině prý proto že firma k trustu
druhých lihovarů dáli se nechtěla
Tehdy jak známo hodil někdo do
závodu Schufeldtova bomby vý
buch však nastal dříve nežli bomby
dolétly na místo kde pAsobiti mě
ly a zničily by celý závod Člověk
jemuž slíbeno bylo za "práci"
tu 120000 peněz těch nedostal a
vystoupí prý nyní jako svědek pro
ti trustu
Toť moudří
Ve státním sněmu minnesotském
podal pelnneo IJlooker núvrh aby
výroba a prodej krinolfn se zakázaly
Návrh jeho byl odkázán výboru na
korporace soukromé Tohoto mou
drého opatření měli by i jinde násle
dovali neboť zajité větší módní
příšery nad krinolinu není a jest-li
se jednou jak z Paříže se sděluje
nás zahnízdí budo to Ilůramilě s
krásné jen co je pravda
I'roč a zaé !
Veliký rozruch v celém okolí Ra
pid City S D způsobila zpráva
došlá ze dne 3 února že cínové zá
vody Harney Peaka v Ilill City
byly zavřeny a dolování zastaveno
Následkem toho 100 horníků jest
bez práce Za příčinu udává se že
škotská společnost závody a doly
vykoupila proto aby do Spojených
SiátA cín svůj posýlati mohla a tím pomohli Ven Na štěstí ani jedna
i-píše odbytu proň nalezla Aby se kamínka se nerozbila a oheň nevy
pravý účel zakryl udává se ž zá- pukl Devět osob bvlo těžce ra-
vody byly jen na čas zavřeny k vrtli
ohromným mrazům v po-b-dních otázka prehlblce v Jilni Dakotř
dnech panující a že započne se' I)a(žit4 otátka prohibice se tý
opět pracovali as v červenci kdy 4 k f j (nw a finort VJ Bl4t
centy cla z kaž lé libry cínu v plat-
nost vejde Jistého prozatím nevi_
se nic jen tolik ž v ři liteNi vu spo
lečnosti pauují všeliká nedorozumé-
ní Společnost Hartiey Peaková
vydala na závody ty a doly 1159000
a pracovalo se tam od I prosince
1893 % t0 „é-dedkem Na pěti mí
tech dolovini bylo
My jsou rovnlž zasta
zapořato a price
zastaveny
r4lk 4 f4!4ftf
lln I 'V-'M o ' I jJn(sf
ř4 v fl W H I' '4lk#
n bif ji i)t U' fhM tť
fc-bk ?JiSd K r llrofi
pisftl i'f- f i' i'i5f! pdi-t
ml! kí oili i ti Ui ## #n4(i
jM f r tyrkiU í 4k'rlťs
$kkf 'f'srl' -) by! f liány #bjl
u Wl ! Wit-t t tídiís
it i pilri"Hi md n-l j lřHiFny
CiflmM f íi m bi křsíy a p-opl-ji
In k f K hní s d! d i
lilkr Jfdiin "Two k" byl
n ( i!r' r ''"' přiw To t%f d!
H!ill k'l slřHl'' Wl polJIjl fi
M tiU "T- řtllfls" Jřítrdl ! ftl
sobk otlř'if(fll a nt f!ml X4
siblíl f 'li tř'y# Hihwarfx řanjy
!-n l)i k t l'n !rwo-!i a Ilioo
tť v plíioiitbo r!íe{# měla do
vnby ra kibbm ru ImiT Jivi
xio-b mři Podíva li al Indi4nt
# biáíííí )'& po nb b tříluli a
řliílí J fi jf "Twí Hlíekovi" Wlilt
Ftif 1 1 t r % stsrbo Tw' Sllcks
poruitiH ivítk i4tkitonil Jej nttno
lili ut kl jiní IH prvních zpráv
hrosil nt rf srvsui vzbouření rneti
Indiány rol s tíak nepotvrdilo
Indiáni j ikol i úřsdy Js au toho ni
hli lu íi vrubové museli být! jotre
stiiiií a policie In jínáče jednali ne-
IIMitlIll
Yankton rewrTace
Na reservaci Vaukton v Doaglai
a Charles Mix Co vyjednivi se s
rudochy o postup pozemku Až do
sud podařilo so získali 1(59 podpisů
Indiánft kteří jsou ochoii pozemky
své popustit i a dalSfch 45 jich pod
pisy své slíbilo Celkem jest jich
třeba 192 tak žo potřebný počet
podpisA je zajištěn Iludého oby
vateNtva na reservací té jest 725
Jestli vyjednávání se uzavře a bu
doucí kongres je schválí mohly by
reservace přijít k otevření jo jaru
1894 Pozemky jsou tam dobré
Má se za to že hned jakmile reser
vace bude otevřena některá driba
tam prodlouží tratě své
Zase trast
Vyrabiteló ohnivzdorných pokla
den spolčili ne za účelem odstranění
soutěže — založili trust V oběžní
ku vydáním pravi ruc-zi jiným:
"Toto upni chráněný prftmyel a pro
to mu změna celního zákona nernAže
Akoditi" To hkí překvapí ty kdož
věří nerozumnému tlachu Že clo
plodí trusty ii kdož neví Že prvním
trustem zde který byl otcem všeoh
ostHiníoh byl trust petrolejnický
hA na týí není clo že cukrovary a
provazňři utvořili trust po zrušení
la a že v Anglii o BVobodoobLodnl
Anglii mají trusty svAj domov
Nehoda na dráze
Z Fcrgns Falls Minn sděluje
se zo dne 5 února že nedaleko
stanice Vining na dráze Northern
raci ti o událo se neštěstí při němž
několik osob bylo poraněno a mno
ho jiných jen náhodou takřka % ná
ručí smrti vyvázlo Koleje praskly
když vlak dráhy výie jmenované
po nich jel a vozy se překotily
Železniční zřízenci museli rozbiti
o]ín% % dvéře vot(l ab_ ce(tlfcíra
něno
n((n Bnřmt Jiln D_lkot na pnřA
jpk a navrh na re„ut)mÍM neprosel
„ýjjrj U(nťšno aby celá předloha
o otázce temperenčnf na neurčito
byla odročena což přijato bylo 41
hlasy proti 3i
V Jižní Dakotl zřízena byla no-
á poita VIfiany jakž se právě
dezvíJáne
i i