Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 20, 1878, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i !
MOK SÁF ABTD
TÝDENNÍK POLITICKÝ POUÓNÝ A ZAlJAVNÝ
I
~"3
€Hmtn 'Jit
Jí
prémii:
Ntlim fcMpUtiUllet f ytl
Jene !( pt prémie I
VIM kteří M eelý pflltl
IMa MOMpla
ídfirmo
K a I ? n il A ř
Mi-ne ttiUN If-jlK" df e
ke dva rfusy t í K
Kolodu
Obóanalcir
b'fl vynikají oket(fi nfc
tfc Mftvri tvoe OUeheJI
rb i)f o řit tn
lili jme ) pet pft le J i
nejlepíl kalendáři letké
Hle nebílíme balsndiř
Amorikčin
dfibý to folhlk kalendáře tyde
albo f p A (ítrlrigtra t ("hl
tají LIHU š i:
Aby jme ftnniřlm ralim p
atytil př!tlíťeti eaipttřití ti
!th' a letně (ajlmav)rh kblb
f tkých Objednali Jme It-lot Opět
slob9 kblb "líbali vydává
týř b které předplalitelfim kle
II na celý přlltl rok předplatí
pueky metne sa cena levnou poutě
80 c?ntů za ročník
Mime lrto mnobem hjnjí
výběr unii 6 io'tiíb8 i!da
jMm fbehefn ♦
Kolník 1 1 Dvlt MATKV Ií
tni o od Žofie Švarcové Mly
— Vynikající Irst mino kmih
Romxt OJ L Šimečkové — Ro
pii její starosti a radosti OJ
Bcdřilky Bremerové 2 díly —
JoHANA Z HoÍMTXLA MANŽELKA
JjRÍUOZ PODEBRAP Od V Lu
lickl Čolkem 6 svaskB
Kolník II: LampXrova tcno
VAR a Americký román od M
KoioinicgKOfá 8 díly — Vdova
' A vkri JEJÍ Hornin od Žofie
Švarcové Zt Ijvota itasictno
Vf bor tpisfi Ottilio Wildermoto
Té — SlEČSA Z MaLPEIRC No
vela sfrancousskéno od JindřilWy
Arnaudové — Celkem 6 evtskfl
Uoiník III: SvtaEXHKt kta
TtK Román od Emilie Flygaré
Karlénovd 4 díly — Jihkrich
Dckbar Hornin se lirou 4 díly
Celkem 6 svátku
ItořníklVt Tej praví Ro
id&d od M Žofio Řvarcvó 1 díly
— SíJUThkt hoch Hornin íd
Enilio Flygará-Karlonov 2
díly-Celkom 6 avatkQ
Iloťník V: asi Kvrí síro
TEK LoWwiUHKÝ 4 díly Slechet
NÝ Iivot 2 díly— Celkem 6 uvas
k6 Kořník I: Aroboví tajem-
Korniii z anglického od
Wilkie Collina 3 díly — Eman
cipacnI horečka Hornin se tvód-
Rťho od Murie Žofie Švarcové
2 avatky
Vf bod jakých poakytoje oď
biratelfim iým "Pokrok Zipao
do" nepoakytoje lidný letký
liat ea méní nelxkoro vlocbny
jiné liety ieiká obdrll předplatí
telé řanopu po celý rok a k tom o
kalendář ta který by jinému 2a
eopiftO 40 neb 60 ceotB uplatit!
tnoeiti Za 13 00 obdrll předpla
titelé Utopie po celý rok kalen
dir a 6al8avaak0 majících 1200
al 1 tOO atran poutavých rorainfl
W Neopomeňte poulili tito
prilelitoati
MT Upoiornite avé aonnedy
na výhody jaké "Pokrok ZA pa
dá" ponkytojo
W Šettcte t Cuy jwa alé a
dolar ae tJce vydéli Přodpla
cenin e na "Pokrok Zipada"
eltrite peníz Za měnit výloha
oldfllte vlce řtn( nel a kur 6
hokoliv jiného lieto
W OpaWojeme lo tyto v (ho
dy okytojeroe poste přrdpla
lltf lam- Jen ten kdo ae pléd
platí al do konce roku 1879 obdr
ii kelendit adarma Jen ten
kdo předplatí at do konce ro
ka 1179 obdrll ročník "Llbole"
a bO vtti
mkrrzhtiMmini
V ti(ial Vf)lé aelte
revalf aeteall Uket lae )eb
jvN fh4 lknlik Iflay
etalov byl f m kiI lýial t
fUkeiHhe VMk( fMl a 4
fnimltfy tlftm míftttfrr
buiý' bf ff j'iil le Rfk
bodii ffl ilrfeti m emlnety
berlfnttl % Peltl femeje
fe i!4ftl jb tuamtai
v Ht"e Rekt bi4l dritel
lltbfl( r itMovell al 4ibrj !
#'(( ftit tfý' a f1l rý iml
ta U M(aU iMbM vl#re
albí f rfe'be evfpk)rb nfi
aotti aeb fxibyatU lUrlUa
atb aiMbtm domi r h lilelt
ťtl— Ri-bf vilrt v raflil
fKxlal fr minietr tabr tii-Tio-H
ejiltlrtl podabaébo jak i MvatoV
v ltboabe le Mil f!ek jt
pevni odhodlán prntleti ilo
mloevt bertlaabo a mimo l
le jt 0'Nolao epolailtakovati
pil tpravenf brable Ntkr-turi
bfb Ttblll liondfba e
ajilťeje le ee vytlen i eftgl v
Kika d utalo podobn4bo ujtitf
M _____
KAKOUHKU
t)elf(dm pledloMo mini
tteretvo nivrb aby povolily dal
tich 40 millooS alaiýib ku ktytl
výloh okupace — Ze Lvova e
otnarnuje le udily to tam vilné
poUké demonttrace
UIIHV
Mimtlr Tlota njiiťoval v tn
mu m&cfuriikém v pátek le poli
tika Kakoutko-uhertki nřřojo
k torno aby tabrinlno bylo by
Turw ko newtalo ae kolitti Itunka
Vytlovil nadijl lo amlouva ber
líntki bude vieatraol dodrlona a
ujilťoval pakli by která velmoc
jí poroiila ie Rakoutko neetilo
by otamotnilé v boji který by
naaial
TURECKO
Porta doručila mesinárodní ko
mini pro tprávu východní Rume
lie nivrb 6Uvy pro aemi tu
Utava cabrnuje v ae ndu rátoř
ně volitelnou a volení ntkterých
míttnícb óřodnfkfl Komité ná
vrh ten nepatrnými Eminaroi
tchvilila Pokladna Rumolio
evěrena byla til ji! komitti té —
V minixtertké radé turecké cti
loval Safvet pafe o brtké opra
vení bracio řeckých
DROBNÉ ZPRXVV
V NSmoeku tupověeono bylo
20 ftHopiHfl a 88 knih tocialintic
kých od 5tt!5 přijmutí fikona
prollaocialintického
Po celé Evropfi panovaly vol
ké bouře a dosti V ŘímS vy
ttoapila Tibera a aaplavlla nllo
leKcí titti mSiita Ve Francii
rosvodni'a te reka Seině v Cbor
vátxlcu Sáva V Anglicka na
padlo mnoho anSha i deili a
řeky Jmou roivodníny '
Moncati který pokunil ae před
nikollka týdny o savraldéní krá
le Ipanilekého odaouaen byl k
amrti
Královraledni boreCka panuje
nyní v Evropě Sotva odaouaen
byl Moncati uíiněa byl opět a
tok krilovraíedný tentokrite
na krále italského Vrah nacývá
to Oiovanne Pataunte a chtěl
minulou neděli krále HamberU
tprovodlti to tríta dýkou Ne
tJuřilo te mu } ponte krále má
lo Ikrábnul na ruce Byl hned
tatknut a ornkivá jej nepochyb
ně oMud jako Uoedl a Moncati
bo Poííni prý ne amahati do
měnkt vtnikli při útoku No
billnga na cÍHtře německého le
je tajné tpiknuti proti vlem pu
novnikfim Za těch okolnoetl Jent
nebetpelno nmiil korunu
Pul Corr otnamuje lo te po
vtiinl v Macedonii llří k Epirn
a Thetilii Porta vyalala proti
povtUlcQm 21 batalionfl a & bate
rií diloatrelttva
Ramintký minittr tdělil portě(
le Ruiko poladoje právo drfeti
(Wtivi KuUbíII a jU&é tlxU-
r
a#T
tlaU a tedy I b lyby 1 1 my
t rlrt éplně řly kdyby I o
tutal darl m platily prmie tule
Riky mihMny terny m"h"i ď
K'fcé m't v !M)ř'dřeli a
t(e It tmqiokťftit cenu o ltřal
ni vo]kaevéuo ll nikt
JÍZnT AMKfllKA
% Patenty ointmjje li v
Cbili vypukly válné ti'yk
pri kterých v řUMÍtg Q ob
bylo od policie itbí(o a raněno
V Halvad t bo lí tboSuně topky
Iialet Kantant Ztráty Jou
velké na Hrotech I jmění V
CWe udulí v Mexiku iniřily
kobylky celou ůredu
Nové zprávy domácí
Vlak dráhy Níw Brnntwik
tlel a tratě v Nořím Brunnwiku
tlilo ťlorencevillo Patnict
otot bylo poraněno a jeden hocb
uhořel při naatalém olmi
Zabit byl II líet řetkýdíl
nfk Jotcl Toporka který praco
val u EjnI Snginnw Mich na pile
Baru a epolO mil od minu Byl
k voforu tacbycen ttrojom a na
mlátě E&ttal mrtev Zunecbal po
aobě lenu a 5 necaopatřonýcb
diteb
j V territoriilot logiulttuře
Dakoty aetedati bude poutě 6
dcmokralS Jlutí te lo ufiněn
buae pokut o přelolenl kapitoly
t Yanktoo Til predtevtato bu
de nové pritiiluni potlancfi uk
aby Corné vrchy i severní Dako
ta obdrloly náležité aattouponl
V okrskovém toudu Spoj
StitS v Clevetandu rochodnut
byl minulý týden aoud v rálelito
ati littkS výletních Diorochod
nutí toho Ito llttku výletního po
uliti poutě dlo podmínek za
jakých lístek vystaven jotj jen
na výletním vlaku a na lidném
jiném jen v té době na ' tórou
je platný a no posději
j Náhrada 5} milionu Kanadě
bude přece od Spoj StitS vypla
cena ale a protontem Na ostrou
nota tek Evartso odpověděl
Salitburry mírnou a přiteltkou
notou a! taujími poxtavenf scola
protivné postaveni EvarUovi a
dovoiujo le háhrada níiněna
byla Ecela vtoublatu teamlouvoo
Wnhingtonikoo
Smutná událost tběbla te
blilo Wingvilte Grant Co Wia
Ubořely totil tli ditky i obyd
Km jiatého Kořirníka Rodile
byly j poli eklíiejlce kukuřici
kdyl oboří v domě anad neopatr
nosil dítek te vtfial a nel rodile
k pomoci přichváuly bylo obyi
dli celé v plamenu a dítky mrtvy
Před rokem Babit byl první mul
Kočárníkové od tplaloných koní
Ilrotni liralrovralda a ta
movraldn spchina byla V neděli
týden v W Cbenango N Y Tři
bratři Jtme Duvid a Jobn
Tu ber vlatmili ťdnu larmu a
bydleli pohromadě Dva a nich
měli ji! po drlší dbu rotepřl a v
amíněný den dali ae do bidky
Koneo byl le David uchopil y~
dávky tkclil nimyjamese k těmi
a vrátil mu broty li neb dvacet
kráte do pnou Kdyl Jej rotci
lenl přelilo a viděl jak hrotný
skutek tpácbal lei do lota a ta
iVÍU o
ItOONK í tl MRnfUKA - ( ' M Bevev blile Alimj
ble4 b eevtre 4I trovntej iwey NeUv v dill mtotofbo Albl
kretnl tí ll9 liKe ť Na pfo velký mlýa vefaí niUllrl pp
eb#l A ťrtb V lev 4nhtHm robi pblel na polek fluevtr
Z ř:ilortH Ci Kaa! m
aáfit f'tfit# l lam pMla
ťiiftl thta repibtlkirmká Vl
kon vlttieotf e výmíekoe p"ln
re do l'ř!laťiřr ke bterll bod
ftot( ivuUn Irktn" ittolvUlý
tll(rertlíbin Prn ářVI plaře
tou lu protol plt nynějtl plf
demvbrtl který "bělel" tamo
utni Z Č bS tvoltni f i
Avkbla tu II Í W Drábek k'n
table Clk centář
Pan Anton Semeneo
Přiřkly l'ear Valley Montana
otriarnuje nám le byl od dvou
darebikS titpaden a tlíce pora
nln Kdyby byla střela která
jej (Mihla jeo o palec blilo Ire
lila byl by ae dle dobroidinl
lékařova nevyidravil Kina to
vlak na llěatl hojí Pachatelé
tloflnu toho byli bned tatbuati a
porota uifiala e vlnými Dojdou
tedy tanloulenibo troštu
j Žlutý mor na jihu vylidal
si přt 10000 obětí Vypuknul
nejprvé v Novém Orleansu dno
12 íurvna a roiílřil to pak po
stito tom I jiných Nejhůře řidil
v IooÍHÍaně a Mississippi Do
18 října onemocnělo 23810 otob
a aomřolo 9931 Příspěvku1 pro
trpící morem tello se na dva mi
liony ku které! fistce pllípěl
New York 400000 Pniladclphia
130000 Chicago 100 000 Bottoa
65000 a Cincinnati 85000
J Rychlou cestu přo moře vy
konal llanburký poitovní par
ník "Frisia" kapitin J Meyer
Vyjet dno 17 řijna o 3 hod odp
t New Yorku dostihl Plymouth
v neděli dne 27 října o 5 bod
rino Clierbourg toho euinilio dne
o 1 hod odp a Hamburg v úterý
dne 29 řijn kdel přístil V 7
hod rino Trvala tody cesta přes
oceán i ee adrlením se vv dvou
přístavech cestou pouto 11 dní
10 hodin Loď vesla 150 costujU
efeh 122 py tl 3 psaní a plný ná
klad jj Jedon c podvodných demo
kratických pokladníka okre
sních v Obio Fussler ee
Surk Co byl přece dlo sásluhy
souton Uloiona mu pokuta
IG0000 a útraty soudní a 12 rokfl
kitnice V poslední doby tdá
te to slepá spravedlnost přece
někdy prociťoje Jen le te jí
řasto pini guvernéři a la Willi
ams pletou do remcala a udilejl
pak xlořincflm lobo druha milost
j Y neděli dne 10 listopadu
naletěna byla v boultí blilo Cle
volandu mrtvola mule v které
potději pomán Čech jménem
Josef Straka Dle D N Jest
dosud aábadno idall Straka lpi
cbal aamovraidu a neb adali byl
savralděn Ta okolnost lo na
letěny a něho 2 doi v peněaícb a
hodinky a lo střelná rána v prsou
vypálena a blítba a předu a jde
tměrom od levé atrany kde!t
Straka byl leviřik adá se na
tvědlivtii torna le spáchal st
movraldu Naopak tvrdl te opět
le cbybl ttřlbrný ř tltok o hodi
nek { lo Straka měl více penět a
tebe nel dva dolary j revolver a
kterého nepochybně rána vypi
lena naletěn opodál mrtvoly a
hNvně ta okolnost le rina nebr
vácela idajl te navidfoatl to
mu letpiehin byl tlořlo le
Straka tnad tablt a oloopen byl
a po amrti teprvé střelen aby te
di!-l!" ic ttm tarraldil
- t
Z tjWaf Iprávy fentrita
Mhermtna vyevfiA le 't řntl
ttva v Miaemeth f astlealbt
obfiill 7"-")m uJf v 19 pit
kácb im dllottřelet v $ pl%
bicb a II 205 m photy v 2V
phláeh Celkem 2IMI malt
Z tobolo podá libé armády U
palné Jit řit na pr bliky
list na nemocné a 1 4 Ub le te
prlt ř mé armády acvrk ne na 17
bfbl9lifc A lato I rtka tni
bijiti několik set mil bránicí ms
tickýcb a statisíce ř vereí ných
mil ar) 1 Indíántkýcb
K nall (právě minallbo
llsla o soudu a vrti ly oblalova
ného Dakha v Marthalltown h
dodáváme i Vtdor Vytnánl ]iia
le on sim vralda tpácbal neuvi
lil v to návladnt a protivil te
povoleni nového toudu a Kossa
ytdor jeho vyaninl propustil na
svobodo Soudce nepovolil Da
kinu nový toud a odsoudil jej k
dolivotrtímu větenl Po rotsud
ku oblisit Rosa lo vyminíjebo
neaakládá a na pravdě le není
vrahem le cbtll ponte tachriniti
Dakina který prý jo nevinen
Bylo tody první udinl jebo llivé
a amýlloné jeo proto aby Dakin
aproltěn byl obžaloby
jí Doe 13 listopadu odbývali
mlynaří od mlynářské jednoty
slitu Minnesota acbfiai při Díl
jodnalo to o to aby se vyletřila
Ikoda která ae epfiaobuio mlý
nfiiD i toho lo iarmeři užívají
tamovatACÍuh atrojS a vážou ple
nici dritem Drit ten nadělá
prý plenicí a mlýnům velké Ško
dy a jednou mlyniřS židi aby
pienioo která byla drátem
vázaná o lOctfi měla menií
cenu Slitnl jodnota mlynářS
věsme tento nivrb cltě jed
nou v úvahu vyletři d&kladně
vio a ucíni pak v tom ohledu
usnelení
II ZlaU a stříbra dobylo se v
Sountitl ia minulý rok au 94 mil
dolarQ a sice slata ta 117220107
a stříbra ta $10720 314 K tomu
přispěla neivíce ie vloch stitQ
Novada ae datem a stříbrem to
til 817 1 mil s nichl bylo ta f 19
mil alata a sa f 28 milonfl stři
bra ťo Nevadě přijde Caliíor-
nia a 115 mil slata Na stříbro
přijde drubé Colorado po Nevadě
a 15} mil a Uub a 6 mil dol
stříbra DakcU přinesla slaU
ta 83 m SevCarolina Ba 1150000
Goorgia ta 1100000 alata Ir ke
Superior dal sa 8100000 stříbra
Ostatní stity jako Arkansaa a
Maasachosette a jiné kde te na
letělo tltto nob stříbro jtou ob
salony v aoubrnu který vynesl
ta 825 000 slata a ati tolik stři
bra 1 Delegát Territorie DakoU
hodlá v přiitím aaaedánf kongre
tu sesadili se Asilovněji nel kdy
dříve o to aby úterní lo probla
leno bylo ta ttit Jak tnlmo
nelse povalovali útemí sa samo
správná jrliko! guvernéry i ier
ntoiilní úředníky dosasuje pro
aidenta delegáti a territorii ne
mají hlasu v kongretu Proto
domáhá te úxemi to pouto tamo
tprávy kdyl domáhá ae přijmutí
ta ttit Myslíme le bylo by
! Bcela k tomu oprivněno i noř tem
obyvatelstva ktaré e přes
100 000 piíí i vývojem v prBmy
lu a orběj pochybujeme vlak
le )bi étftH fh4 ftflltl ffti
dtnttkni fulhit f ittmi um
iřtvlá li Jak ve vlwft tfátenb
verntéptrísírb Krana rbblf
bássbl } Um by tfba! ttrtae u
fU V"IM piMldsftUbé 8 tnliel
tklblay A fi ate4e brátl
dtmibfatii bý betfrst ř-Ude aa
řisf a bf aáreda lie(
tobi Mnblif fty ly lil blty být
řeiboeJ(Hl při f(lt( velké
pršel IsMtké a Ibota mni
((I 'sfilorl dňkťl aeetaa te
dsmkrtt!' fent ab doki re
aiblikánbá strana Btnabyde
vlttlst v k'nfM
% Tpfé ayat f-titi é
fbáteil iprávy ipíse jtfcfm
dsmekreté ea Jib ivítttill
OlUra aeaeeaaU ee jji fc pft#
prav b volbám jialkaoltkávati
Nbrobtb' náili bylo puttlito
aby tl demokraté po)1"" vslke
ré btay "celittitékA )b" Z
Jlai Karolíny ptle tedi Mstkvy
rtpablikistký kandidát i ro kos
gfe le aa jíato obdrl! iltliae
ae menlí asi ttMX) bis) vlak
prolit ala jbo (volen byl tlili
not 10 000 NMiblraé mnolttvt
talslnýrb bla8 bt lo vrtěno
sne lim (iifisobem 1 demokraté
vkládali do tvých volebrlt blístkfi
velký polet iUtbl hletnýcb li
Itlnýcb na jemném pepiru Líst
ky lakové poliváiy bylý po
celém atitt a tím vytvltlojf ee
le v jilol Karolíně bděl před 2
lety podivě ivltltil republikán
tký kandidát proti lenUtví Jest
lotot tkoro 100 000 plleme jeden
krát sto tttlo blasB větlmy demo
kratičké K podod8'n tokoto
drobu drali te násilí páchané na
voliílch i úředně tiUnovtných
tupervlsorech volby prvnějli
byli vlelikým (pBtobem hned
před volbou sastraiovitl acbBsa
jejich násilím rotbáněny při
volbě pak nedělo te jinak Sa
pervisory jestli recbtěli být!
ponte neiinýml diváky přinutili
k odstranění ae Aby rcpubli
kánBm volbo co nolno tnetnad
nili rotdílony volební okrtky
snová Republikintké distrikty
učiněny veliké a málo volebními
místy tk le někteří voliSové
musili al 30 mil jiti k volbě
Vlak na vlem tom nebylo jeltě
dosti I při ukončení volby
vsáto účastenství k podvodu Y
jediném volebním místě v Char
lestouo vecpáno ) lo 2500 íaleě
nýcb blasB do osudí volebního po
ukončení volby 1 obchodové
doučí bo časopisu Nt w a napoíí
tino v tom jediném místě 35C9
hlaafi Leplího dCkazu nel toto
říslo netřeba myolíme k dokásá
ní podvodu Kdyby odevsdán
každého hlasu vyžadovalo prflr
měrně pouse jednu minutu tedy
nemohlo hlaHovati více ne! 720
osob ve 12 hodinách — Podobně
dělo se vo etitedi jiných Z
Louisiany osnamujo se le sekre
táři ulita osnámil IcrfsConcor
din le tlupa osbrojtný h bělocbS
v don volební se tbrani ▼ ruce
roschnala voliío a tmocnivli se
osudí volebních snicila je Ne
méně ne! 50 osob bylo tu před
volbou povražděno Y panli
Tensas odkud ee o násilí ozna
movalo jil před měsícem povral
děno ne méoě nel 100 osob Gu
vernér Niubola vyťal do posled
ně smfněné pařilo svliltního
jednatele který navrátiv ae po
dal správa le naletí jenom 12
řernocbB povražděných — Y ee
věrni Karolíně ifyoleni nepochyb
nt třt repablikáné do kongresu
vUk a íítinlra blasfl odkládáš
Um dokod nebudou tíalíovány
Ye Flcidě děje se podobně
Kdyby chtěli jsme podávat! ob
llrné správy a neklamné i ne
avratiié dBkasy o tomto řáděni
neeucilo by kolik Zisel naloho
listu k tomu Co torna říkaj!
nall voliřové na severu f Co soo
dl o straně která nebrosi (O
lidného slocino ani vralda ne
vyjímaje aby dle rt-ihla T MBIe
kdo býti uk tp-tdilý rotumo
Uk sabednělébo aby se jen na
okamžik domnívali mohl le by
svoboda nale byla betpeřol T
rukou těcb kuří před 15 roky o
tniřenl této Ume usilovali a nyní
velkeri priva obcanB t prach
Hrjouř
i
I"
f r
f
1
'4 1
A
tl
u
-
r'
i i
I
V i
I-
f-
h