Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 09, 1878, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKM0K SÁF AB
T V D K N N í K POLI T 1 0 K Ý 1 O U Ú NÝ A Z A 1J A V N Ý
OllIttllIA rSí'll MIlM tlil II 'Jllf! N?M#
Jtfflflf VII
2riUVY ZAimAMIÍMÉ
(btpad I1tr lltrMnoviny
i$lo of al iHtl M dokofeřsaoa
potttaM V Utl m dl apfáv d
lallBfitýlMdelilh ©fftf
UkH4 "Modlil M 4"
4a I i M OariHn dna 4
Cajal- i Vlífl V poM
kljllM ftitiA flAltl Kálali
fllaMlp Hltil flak Ml
Hlli Ui epattill mltlo ť tano
havto lam abnA I 4bo- OifM
fol ) řitill prttla p-
TiUlf 4 lak li yai ) tkatt
lottljil obteatnl Botny prova
itno Toť n4MA opultlnl tul
datlího odporu vytvttlalo
lUltbrtda Um if4ibitn l po
?iuM fíili k pfttvldltnl l
ntmnhoo od Porty oltklval 141"
i4 t)tll o lpřjr ! I- Muljr
jiné Jolitl kl a4pltky proto
povalnjl p ro la doba dalll odpor
i maritý Plet 4000 povttalrí
eitklo s do flrbtba kdtl byli
tiJabrnJenl Metl o j-rchH h jř na
leiitjt 2 palové 20W bcgl celý
baUlion nlaamB (řadového voj
ka tureckého) PMvaall eebou
: til Krappova déla 10CK! isdovek
látoby koní a I d Malé tlupy
povtlaloB a lenaral dltmi I ma
letkem pf iohlal do Srbtka kal
dodonnl V lltroogovml bylo
dotud iilkollk tlap povslalcB i
dob prvního povtiánl jichl vfld
covl dla telegramu a Dubrovnlkn
ttáli v lold knllelo řornolior
ekébofj) a kteff aa vídali doa 0
t Bilka '
ALBÁNCI
Alblnoi Ttpfraji aa tK moci
'odtrlonl kteréhokoli ůteml od
Turookal Vflaaall lama pM mA-
aloem sprlvo la aaťfaldili Meh
motAII pala domnlfajfea aa la
pHIel aby Ja pf imll k dobrofol
nena i aa t Dodrobtnl firni ao
1 w -ir - - t m
opit t Cafibrada oanamoja la
1'odgorloi tavraldia byt Saad
Gotdea pata aa 156 nnll vojáka
kdyl oanimll Alblncflm la dollo
jej nařUenl aby vídal 1'odgorioi
Černí Hole Cornoborcl vlak Aai
lovní Udají o vydint Fodgorica
' 1IAKOU8KO
Ibkouiko kleni bloub a hloub
do anatkQ K noanltim vlloř
cjin druiJ ao i nooniao mmlHtcr
aké MinUterutvo uherké od
ítonpilo a mlnmtonitvo olalajt&Qi
aké ktorA jak anlmo Udalo (
propoltlnl hnod dne 8 íervenoa
nalehl na claafo aby odtoupenl
jejich pHjraol Odlvodfiujl 14
doat avou tím la maji připravit!
roipoiet pro Mukou radu vlak
nemohou ao a ptodnedou Amlrl
Km abodnout o proftirodcleh k
flSelím okupace Pod Jednou
výminkou pry pouta podrž! evA
mUta a ta joat l aby Andrili od
tuupil-vUrab! had Ilayoa do
avidnl vyalanao rakoutký vo
Washingtonu pfeuien bude v té
aamA bodnontl do Rumunaka ool
Jil élednl aa ohlaiujo
! UIIUY
MlnUUratvo uhartkA tplollo
ivo]l broabo minulo předpovidl
nou a odatoopilo ťUfnou o1
utoupaol Joit hlavni politika lUn
koueka na vychodí obtaatnl Bh
any a bídný aUv financi ober
kýob kterýl nedovolaja aeknati
potlabnou íAttku na Uhry vypa
dj(cl k Aíell obMaenl Botny
1'odlkovAnt mlaittra nhankých
financi bylo přijmoto vlak oatat
nlcb ratnletrA dotud na Z VldnA
vyalovuja ao doaud nadlja na do
hodnuti a nab la v nejborllm pl
do by Tla afittal a aeUvll nov!
mlntetaratvo vlak to adi ao
pravd! nepodobni viti poladav
kBmktorl odttopojlol miniatar
Mvo linl ZAdAjt tolil aa oana
vaatl apit avlko odatouponl aby
povolena byla tpolelnA rakootbo
ibtrakA pijí k a aby a Porto
bvl Baodkladnl tmloava aa-
Tleaa aby amtnleca byla arrai-
da v Booal apulllno od obaa
aal KovAkft Patart Poaladat
oladavtk byl Jita porolea K
trvala aacko nialtUratvo ai
laj'itkl tvolll lik-l tM
vl U by á 4f lUkriba kltl m
tlapal Afira MtřtMblbo btýj
tťijl alib aa maji 1'kM kal in
ffM ťrcvltb (lť piaaa 4V
mllhal al ) I'rak4 výminka l4
M a I porlyj ka thil mI A%
drill hnitf tfilitl tlak tlrana
dtoral AIm pfIH i Um "pl
r4 i lak kada al knmprmla ♦
tlf
HKCKO
Vtlkotíilř lar'k řftiMltl b
ftlmnHm 6kllftlkr fcltnt
t4lí la !4a A ka la ky lart
tkA I4'I popoaiala proti rWka
b4aa j'iatm}lllnboa tulí-
too l lohfi dhUdtf aby lifiko
akrf li tlf( ibrnjvrtfprciMTara
tkaa popoaianf farblha olyfa
laltlva v Kpira a Tk4lii k
vioouft trutl l'orli Uťoanr'
Raja ria to la lUnko pllprateja
W M
potUf ill ďi m4t(oa dir pola
AOrxwi in a tellditl ailohtt l'xt
tn la lijdri4f 4 ftlkA a4by a
uiř#lo iRi'ba ha 10 mil dul a
lt Udy Arnynl Jolio jt Rlfjm
MftMKCXO
V MkA radl pfijmul byl al
kon proti notilaliHlfim v druhém
(toni VIAda protlovala proti
nlk(erm opravím t4kona toho
a hlavni proti torno la plátno!
jako obmtaona Jnt pooaa na 21
roku a Blitnark prý brctl joMtli
aAbon proJo v tomto apQeoil
la fllaki rada budo opit rotpu
Itina-Olaar Vilém vrltl a dna
12 t m do Borlfna a ujma ao
anovu vlAdjr
ANGLICKO
Obrovaký finadok otlAtl ob
chodntmi kruh anglickými
Bank City oi Glatgow v Glaa
gowtt vo skotaku taiolanf v ro
ka 1839 klotnul a atrbaot aeboa
lada jiných obchodil " ' Dlahy
banka obnAEl aivratnou výtt 60
milionfi a kterých 40 milionů
Jroo vklady Soud! ao !e akelo
nAli budou moait dopllcot M 10
milionfl tolik totll aal obnAil
aehodok tnoal aktivy a pani ty
Úpadek banka tavlella hlavni
Ipatol nopootlvi tprlva no
adařené Ipekulnco nepoctivé
jodnlnl to atrany diroktorS
obrotrtkA pfljíky nojimým flrmAm
O roat&hlottl toho obchodu tun
kovnihu lao uíinitl ti pojem kdyl
uvedeme la tnM 133 odvltvt a
aaroitlkn&vll 750 oiob Hltfní
dlulnlcl banku lnout Jamoa
Wnjíht dva a pdl mlllonfl W
Suolt th čtvrti milionu J Mor
ton devít m pil mil W Niool k
Co a liombay a F Wlntf t Co a
Korrucim lont mlllonfl LejvU
rolto OÚO000 II Salmond a M
Buohanan A Co po pfll milionu
kaldýj W Ttylor 850000
AFGHÁNISTÁN
Z Afghanu I a Výcb Indio do
oháil jil aprlvy o pohtbech voj
aka a ot tedy vilka molu A bl
kam almy llunko ttavlto lho
ttojným a (anopity tvrdí la noi
budo briti áJtutennUl vo aporu
tom Amlr Afbanibý vyaývA
aoutodnl kmeny k tpoluůlinko
vint a byl mu Jil tlibena tioiuoo
135000 bojovnlkl '
DROBNĚ ZPHX VY
Houkl komité kleri vylétlo
vala podvody ph dodivkich
vojtku blbom vilky vlní 600 dl
ttojnlkt a podvod! a ineullvinl
vlidnlch penla
Rakoutko ttrttllo v Botni a
4000 moll
' Z Dubrovnlku dochil aprlva
I V Prlarena majt Turci potra
va pro 40000 mail
Port odrolila Aplnl rakoutký
nivrh amlonvy rtkouko-torakA
obrilil ao' obllnlkom ka vaU
modra aa IJotl aby plinotily
JUkoaako aplnitl lAraiky vy
alaaofi rakoatbýrh v berllntklm
konffrat ttmtilll ma dalli
pottopovlnl dok ad ty vio roa
hodoaU atbyl Pakl) to a a
ttana praví obilník buda maeit
Port povtlovatl Rtkoatko aa
ralittl naaiairodalko prl v
% ClifcraÍ4 Mmnj la
ariKllrkf ?ytlaaa faytr-l
4 fMfř-a a # f f
dMfrtt 4a! b4 iptlal
m Milana fitA0 Apraty tliK
4 f kftlA Ai dla p(4a( AU'
ba
MMi Kolalla brfi ttitk
řkJftA ppaltlai ad Tarak
rai llif
ritttal Haflt fja dla taft
Krami IMftfat kyt lajmal
Nové právy domíií
Za mllo titl abylo alroď
alkodlekt o llllv lal Z to
aall I mltlra amtnlta dlab ai
ro]r( fikm a 9 í Jr3IS
1 Blil PoMmaa fíuiíon v Ml
'hlgafi a 141 t daa I HJový
bach koti pil parní p(l iťlt
dllalk byl aablt 4 lil' poraol
ni Pila i#t Aplnl leiřtna
1 Mio raltttlna Tit
vltlvtni bylo dno 2 fijna vino
vtlkým polirtm ktrý inlíil
Itvtřf I fbf hodnli h dnml Ztráta
4?l ta pla 100000 dol
O llutl almnlel dochitl i
jlbu ipr4vy Km d4la tlm poláli
tclfitjii Její aboubnl iirtnf ao
utir4 a r celku jtoa případy no
vé ranobem mlrnlill a mini
neboipelnljliho ritu nd dříve
1 Demokratický kandidit gu
varneratvf va atita Penntyl
vtnle DUI patHval druhdy
k tak avanýinknow-notblngam
alrani to nopřltolakl vlem pli
UhovalcBm Nialedkam toho
oéokivA to io atratl msoho bia
afi od obřanB naturalitovanýoh
J Mlnolon itředu v noci aabl
to v Burlington r plvovifo jedoo
dllnlk jménem Laoioll Spadn
a hofenlho potohodl otvorem do
aladovny a i&tul i polimnýmt
Ady mrtar n tnfatl MA ta aa to
la ' byl nimlalřnlk a vo apanl
chodil při řoml nihodou do oť
yora padnul
% PlUpIvkB na llatou aimnicl
itflené tobralo ao po Souttitl
aut nAalodoJfd obnoa do 1 fljn t
Bonton 151861 New York
Brooklyn 810000 Fhiladolphia
115078 Baltimore 35000 Ciooin
nati 31600 Indianapolia 10000
Looitvlllo 88000 St I-ouitTO
000 Chicago 00000 Roaliiné
tblrky 026070 Čolkem 1806623
Ve ttitu Virgtnla jtou amoť
né ikolnf po míry V pokladn!
ntnl ponla pro Ikolnf ftfolo á
vir ttit noniA ponlvadl odepřel
platit tvé dtbby a proto budou
Ikoly nepochybní iavfony Do
takového potUvanl by rid přU
vedla ttrana aelcndcki rolou ao
ml hodltjfo vllitelo niroda při
pravit ojicih ápory a tím nlrod
O ftrlř
Minulý tf don propollln byl
a odboru pokladního 80lolý kmet
ktorý aamlttknAn byl v odboru
lom po 40 rok ň Suřofkovi mu
tilo být ati bolottno Io po dloa-
kolelé vlrnd alulbl jott keneSnl
propultin Vlak nebyla pomoo
Vttlřltvém nemohl arci aaatati
mnoho préea a aa nynjli letrnl
aprévy vyladujo ao pr4oo aa plat
5 Vlečky tak avan "noodvlt
ié"' llaty ÍONké uinévaly al do
nedivnt Io joďnA noipoíni pot
ctivA mina jeat takoví která
ttojl na rovni tvrdé mini Vlak
ttrana domokřatlckA k4ala jinak
a ejhle vlečky ty "neodvUll"
Hity opottechly roakaau atrany
demokratické mlfl o finanEnlch
0t4ik4ch lo horliví aanaaujl ao
o avolenl iole54ckých kandlditB
Jedinou výminku tvoll "Sror
notl" kteril v otáico linanlol
nenechá ti porooM od ttrany do
mokratlcké m vlrna avým tvrdo
mloockým aátadám pilo i
Utmt ao na Torcnb Ja
Jich talián ráfll jim rnilottivl na
titknoutt ptplrfl no mtntáry na
mttto penla tak la nimi mBla
aaplavltl celou aoml a kaldý Jich
BoBIo tnlll dott Nol cena papír B
ilohtfdenpo týdaa kletá Na
dárao byla '40 a ata a potltdnl
týdoa akloal jlt o 7 aa ata LU
dl a atobo blAanit alo aa ra
áoatl ýbrl aloatl Na mlíto oo
by m libovali jb by !('
Amnb4ftt adllafl prblhal
u!UMljki4Nlftlky Ař!i4a
ba vl ptria aoklijl ka lry
ly Irld říťklljl i t 44vtti
avl iK kfl l" ("] Ta
al vlili v# vlalata na loaail
114 aby ka-lry ly bral ll a J
VlllJa aoaia ballý ao Jim
vykaaa daltba 71 bfflekiljl
f AtrliavlU lytll ptali t
loil míro ayal mlll by ao ali!
aa pflklada ťtmto bam topiva
4 at aa pllalal finýb alta
j moadM kdlio bllaai ftťbt
JI vily aa t dojiti al tami joa
blikovrittl tf oi tlrmlal
% J(opod4řtbA výtiay tlAlal
v Ctdar ÍUpl l Irpll UtrtO vtltni
Ipataým pJlm Jakol jíl aa
vý(a4b pftdtllýnb obdrlnl I
na této první prémia na m IUI
tkt vtrobkynai art an p i%
kab řřmayř tdl4l v Cedar
fltpldi lotll i aa kof4rový klir
na tdlo a aidoo na kořlroté
chomoaly na kolnké hřbelce
til na batik todlAhk! kBfe du
holým titulem VydVané na kal
ry a fabriky pana M M Ziky i
Itacm tvVi troJnott prCmy
alvA a letký ykua dobyly tu v(
titotvi anamooitó "Slavlo"
I VltlMtvi rtpnbliklnB v Co
lorado jeví ao villf jelil nel
aprvu telegraf oanamoval Vil
ímy avolenýcb kandidltl obnlll
26(X)al8000 blatl K velikému
tomuto vltltttvl pf lapila Jednak
minuli tnimovna potlancB kteri
Botpravodlivým tpfltobem pliN
knola mttto potlanockA ncayolo
Mimu Pattoraonovl nplouo e
svolenému Belfordovl jodnak
lolecniiol velrnol Jay Gould jo
bol nitlrojem byl kandidit pro
guvernéra A tak aabity jodnou
ranou dvl mouchy ' Domokratlo-
ké anlmovnla Pattertonovi dlno
naofenl i netprVedlivó ned5
dl" Gooldovi lo národ to no-
nechi ovlAdat od monopolu
% Za rok konílcl 81rpnero
187S vyvetlo to ao Spoj 3iitS
aa hrmnico aa 290 milion B dolarfl
vlco plodin tovarfi nol aa při
voalo O tich 200 milionQ avl
tleno bylo bohaUtvi niroda Plod
loty byl pomir obrácený Spoj
St kupovaly a ciiiny vlco nel do
duny prodávaly Podobaly ta
tlovBku který vlco vydávA nel
přijímá Nynf podobají to ílovli
ku který vlco prlifmá nol vydá
vá který proto tlivá ao aámol
nAjlIm a bohatlfm A to jett
jodn a přllin pro! ao' luny lupli
pro! non( tolik HtlInotU na nedo
ttatek práce pro! jott nadljo Io
nánlodky krachu jtoa konco a
Io národ colý poříná navit ao
na povnljSl nohy
% Vloobecnl ao má aa to Io
nali potlanct v kongretu jtou
dobfo placeni ba Io maji al
pfetprilil vytoký plat Pit tinfo
rořnl není arci k aahotenl vlak
lo I pil tom platu při vytoké co
nl livobytl vo Wathingtono nel
to velmi mnoho aachovalijett ná
hledem bývalého tonatora Bout
well a MatRaohutetta Byl navr
len a potlanco do kongretu on
vlak odmítnu! nominaci ovádtjo
aa dBvod nátledujtol s '♦Jmění
mé nojnouo nikdy přlliiné tmen
lilo to opilo nol s?StHilo hlhem
minulých 15 rokS mlho veřejné
ho úílnkovAnf Sklinljo ao atá
Mm povaluji vlua nel kdy jindy
a avou povinout ataratl aa vlco o
rodina mou"
% Nejlepliho dfikaau o tom
akfm apBtobom apravovAny jtou
aAlelitotti veřejné ta nynljM
vlády podává nedávné Jednán
komltařtlndiánakého Jak aná
mo milí Indiiné a Hod Clood
jadnatolttvl býli odttlhovinl dá
lo na tápad Komiaal vyptá
konkon na dopravu vleth aátob
potřeb aa aurébo do nového
jednatalttvl vlak kontraktořl
a aplkll a nejallll nábldba kto
ro komltaf nbdrltl byla 142
000 Pltivlddv ao lo liitka
t t nlkolikrlt nlaobnl vytoká
aavrh) kbmltat vltohoy nábldky
Koupil votr moIIvA koaikl
IndiAapkýoh ttUbJ JodnateUtvI
ea tlít yiloy mV OJttlhoviol
ah4 tlád vl jtb ttm lak
% Í Ktataby pbyilt byla
raiaalý lýlt VtlkA fPtlífaaA
Lan la pa llftlull ptnl Dtttbllu
vor! bifl tlbnttt provodil
Mlll ilpatltia vtlkýml #blllml
ftrl Jim podaliio baadf rkyl
II rildl# do Kiatfby byli
taai artl aialaAtml Pltrajlr m
tadlltullfh atiaallolt ao aH
amlfikftlnlm Jitým A tak ao
ttalo loaatkfcatl byli jo f
podttltnl lo tplobaM loapl f
okolí právl ao thlhloa itnmfé
palllaixllea na tl I jittt vý
(db a naobtAli a proaraditi
raduji alttall vo tlatnl a podttoa
píli aoad ZAroTtřl byly nich
naltaeny Ultlné paalta kdyl
nemohlo jim hio ďibiaat v pil
pada lonptle aat£tÍ aaanl
nova pro padllánl pnlt íiall
a ttbo rakojemfltvf a pokrajová
li v p4tr4nf al jo a lárnl ku kon
cl přivalil
5 Zo 'Slavie" nd minallbo
tý dno to dovldámt 1 pan K Jo
nll dotáhl od ttrtn tnhlkcki i
demokratická nomlntco pro bod
not tenatora tlátnfho a okrtku
racintkébo Vidy laanamená
várno a potilenlm kdekoliv
klerý koíiv krajan nál poctln
lont nomiratl vu ářad llilmo
to
tomu trdeínl avlálll kde
přrtvidConi jnme lo tací tnulo
vé jtou tchopni AřadB jim nabiti
utýcb Za pan Jonál aebopnoa-
t( aákonodártkýcb má o tom po
dal loni doatatcčnvuh d&kaaQ
tm přeavidcenl Io lottnl ta-
atupovati budo nojon okrtek ra
ctntký oýbrl Vdlkeré ČeiHvo
wítcontinaké pakli le avolen ba
de o řoml nepocbybojeíuo Vlak
přoce vflíl jeho nominaci aBttá-
várno tentokráte Ihottojnl Kdy
Hy nominován byl na tiket! do
mokratické neb co tnad lípo
Énl 'oponifní a na platíormi
tvrdomlnocké uvítali by ' jtmo
nominaci 'jeho a poUioním tak
ako uvítali jtmo nominaci Joho
před rokem aa potlanco do ani
movny Vlak lo tattupovat má
ttrana aoIo&Ackoo jojíf tfctady
nikdy neachvaloval to áíinko-
valo na náa jakti nepřlcnlvl
Z jllnl Karoliny dochátl
íím d&lo Um íotnSjíl aprávy o
nových nových proti vonttvích
které tam republikáni od apup
nýrth domokratfl fcnáloti mutí
Budí Leo ao Sum nor Co nalotá
to právl vo Wathingtono udává
lev oné couniy pfukáll demo
kraté pod ochranou guvernéra
Hamptona aamého volkeré orga
nimtoo ropublíkánfl rothínl ná-
mini jejich ach&to On táni Io
násilím byl a jodné tchrtro od
atranln vleřon do okreaitíbo e(d
a vadáleného 20 mil nátilni
yodln po ulicích při řoml náJo
tl mutil mnohé uráiky a pot
mich Kdyl dovolával ao aakro
{oni giivorníra tllbil tonto ejed-
nati repnblíkánflm ochrany a
akutcSni odebral ao do té ooonty
Vltk mlttoaby tn peSoval o ajod
nánl pořádku prohlaloval v řoíl
kterou drlol Io demokraté mul
vLmoIui peíovati o to aby v té
oounty avítlaili Timito nouttá
lým ttllnoatml vidiiate vlád po
hnut aakrotitl aby ajednalo ao
republikánflm nálolilé ochrany a
bylo nařítono marUIBm Spoj St
vonomttato aby tatknoll vlo-
chny kteří bf chtěli eohQie ro
pubtikántké rothánltl a pouta v i
II jo přod aoud pro překročeni aeo
6520 vleobocného opraveného
aákontko Spoj St kterýl přod
pltuio Io kdokoliv by přokálel
obfanCm v podporováni nob sa
alávánt tákonitým apStobem
kteréhokoliv kandidáta má po
katován býtl penilitl i viaentm
"Slavie" odpovídá na apráyo
"Slovana Amerického minulo i
P Z otiilinoa náaladovni: -1
K Jonál noreinaol ta na
protto nevyhledává 2 'Kdyby 1
aavrltu byl namutl ao Slov Am
atraohovatl la avolen bado v O
krtao ktorý 1 ctinala jeli 4a
pf ta 700 blat yitliny pro ropnbt
BkAntkAbo aavrltneo I Kdy
by Jjj 1 papíromlaci aa kaadidá
Uavého přijali btdt Um dik
tm dlvlry JJ!h tmtllDM atbol
Ub ivaal "alrodat' lili paiilro
alaickA Kraaa { iklálA a
tfcort fiap'U4 poMitfi k ftr
mtrl dllalbl Jibldltlry al
vtlMvtfl 4 K r a b t r ko
vat! Mini vlfr papi omlntlm i
bUrab vlbto Haail afal ptkll
by avolen byl tr i4ttHi lilu
orM'i K Jealljil v mlaatéai
4kořol4Mva tlolly tvými t
ado aikdo atpoOebaJ avl4Unlbi
objatlovlal "Hlovan" ilaltlo
by atport pomlletl o vltk O
kurýcH dokoaa lo novl I ft
Jonál jaktlliv nomlavllo lldaé
"ttranl poHiv! paala" poat
val byl by lo hotový attrnyil
o lidné takoví atranl ntvlm
Htalt wlwoMlntký aebado I4dné
Tmantnl otátky aemtbé roatuťo
vat Bade li al K Jonál kan
dl Ulom do tonáto a bndoo II
mnotl obřtné kl#ovtl pro nlj
ha ohledu na ttrana ittne to to
jtdlnl proto la v ttátnlm i-ímu
Jednal co poctivý aáitupce lilu
prteovného a vidy vo vlem
bájil dohro oftené nedbaje při
tom pranle na pouhé "ttrany"
politické
% Z Tank ton ao oanamojo o
hroaných polárech j rcirnícb kte
ré v Dtkolé tuří Vanikly po
lilkem týdno minulého podél io
vernl"Červoné foky"oa hranicích
Dakoty a Mlnetoty prolly 15
neh 20 okrety V cedili odpo
ledna dottibly íctkou otadu v
Yankton a Bonhommo Co pohá
niny jtouco ottrým ritrom eeve
rocápadním Mitte!ko Bon
Rommo a Sprlngfiold aachováoa
jen a nojvitlím namáháním O
aadníci ioltl kolem Žilková a Tá
bora utrp8! velkých ttrát Sott
osob bylo aatknoto pro podešlo
ní Io polár ten aalolily vlak
aoudl te Io jtou noviny Io aalo
len byl od IudiánB
Týdní' přehled obchodní4
" CniCAGO 6 října
Zpráva o úpadku banka Glaa
gowekiho vo Škotaka o velkém
pohnuti jtkC v kraatch obchod
nich v Antrlicku úpadek ten nll
nil díinkovala tél n trh nál
obili voakrco v cenách klotlo
Jeli kol iiáiledkem úpadku toho
aattttvena byla I a volké řátti
poptávka po obili pro vývoa jett
trb dotud mdlý oonyi alabé '
Tél i avSUený přlvoa valní při
tpival k udríování con na niliíta
stupni i
PJonlco jarní kleala na 82 i a
aa říš 2 Cla 8 prodává ao a
70@71 a odpadek aa 55@57
Otimnl plenice byla v doat
dobré poptávce při cenách kle%
tlých prodává ao čís 2 aa 86
Ka 8 aa 81 a odpadek 65 '
Pro dodáni v budoucnosti uaa
vírojí ao amlonvy na Bíslo 2 jarní
pro tonto mltio aa 82084 pro
liHtopad aa 85085) pro proaineo
85®86
Kukuřice tloil tél nlio Pro
diváeořit2 aa81@8li
Uvt tí klesnul atol! cit 2
naJSiSlOJ
Zito ma ceny tak trochu tlab
11 a nillí Prodává ao Bia 2 aa
44 a odpadek aa 40)
Joemen tento týden opit kle
snul a tico řít 2 na 106ftlj07
extra Els 3 na 67(368 Cit 8 n
49® 50 odpadek 83 s
Kolťatova třtin přicbAal boj
n do trhu aátoby arfitujl a
proto má ceny alabé a nil 31 Pro
dává ao nejpiknifll aa 4}@4
aolená horl a 4@4J lorvenA aa
3j63a Ipatniji' druhy odl)
do 3c lib
Ultlo afittává doaud v cenách
pevných a poptávka jeat hlavni
po dobrém Prodává ao nejlepll
aa 20(í$2d domácí dobré aa 15(3
20 prostředni aa 12014 Ipatné
6010
Vejoo maji cena lĎIQjloo
taoot
Semen atol! následovní : jete
lové 420@460 InSné 123(130
tímothy I OOl-lB bul
Bavln— V New l orko i Yt
atřodnl 10J— V St Loniai Spát
ná obylejnA 8 obytoioA 8) do
brA obytfjnA 9 IpatnA proatfeď
l 91 prostředni 10 dobrá pro
středa! 101 piknA prottladnl 10
— V Ntw Orloana t Ipatoi pro
iřodnl 9 proatfodnl 10 dobři
{rottřodnl 10 — V Galvoatona:
'rottfadat 9 Ipatoi prottfodal
9dobrAobylojoA9
r r
í
ťl
I i
í
t
i
í