Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 18, 1878, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ABU
TÝDKNNÍK POLITICKÝ POUÓNÝ A ZÁBAVNÝ
lnifilifi fiMiiiri ! I ilH l7
IIm'iHI VII
FOKMOK
i ff #1 t fl á ♦VtAf ft!
i wm W mr n ri i? ri mr
t fně J sm Rebotsb
kNt tvrdli s eMksas asi lna
oMitik IM4 krsy J I dva
e U doky My )Ukoek
plsbfolilo kfiftlf II a mH
dM4 skfi ni Ul nsl fcyl i
polál kt Vl it' krvsvfnt btjlm
ti l ř slráiá btri etf lít T ]
rtmjp dH4 koarsm wlawllhq
I) 14 CrhleÍl (f # flhpOVlI
přeloll f trik klavaf stae vlj
I Klav alko mt ll-aay fUrej
va 4 ÍUo ln a ftáv 4 tedy a
krealee rakoské VDlt 1 1
fcovijeo arei přtkvspenl obre
Um tímto ombevejl )J fe
doprava pice pro bleval stan }mí
ottllni Mofnil VUk (kolno
(1 evllíl o slíem Jiolm V
Bsjblillíi h mlldrb fxře V Bo-
sni potaši ilmnf efjr tunoi m
fro tojíko Btb fot nww hďlnl
Ajfl doprtt (o nfbrl
doprftv íbfl tiob I
JkmiI Ua bcro ntrnolnoo
Ct konkl iSUao Uk po
fsUleBm OTjklm n vilka ?
borich K hodnf ml mohli by dU
liboiti ohrolotitl ntjn pnjenl
ikýbrl t foUven( mi gtn FilU
porií To poTílojemo i pr
roa pHílna irojlloného pNIo
lení bUrnlho tUtia n hranic a
Um tiroTf ft i1Atí lUkoanko
Tlebo co t minulé df mlnlc
tjdobjrlo a di4 n Jero I te
douíA b' hcm roka tohoto imocnl
ti to Bonuy To jt pr? vý
(Dftm krok o toho
Srilek t poviUlci svedeno
bylo t minulém týdní ntkolik
V nedíll dne 8 t m 86 divme
operujíc! v tipdni liU Boenv
dobyl Klíní na feco Snní vik
no bee tuhého boje noboť padlo
260 moIB mrtvých a ranéných
Boj a Bíhařo na hranicích dal
mitskýcli o nSrní minolo jíme
správo při není i byl mnohem kra
tíjlí ne! o a prvních telegramB
aoadld nechalo Gen Zach oina
mnjo lo ttratil 20 dQitlo}nlkfl a
600 neb 700 cabitých a ranSoých
Byla to tedy ekero volka bitva
ktori poraikou Hakl Sanfi ikon
Eila iJorntalci pak proninledo
vall Rakuíany na území dalmAt
iké ai k TeitkovacíC?) bylí vlak
tpít eabnánf Biha! obna aen jot
řadovým vojskem torockým a
velitel praví !o nedostal lidné
nařícent od porty aby mSto
tídal— flen Beapary csnamuje
io v boji dne 5 t ra ttratlli po
vitalci 600 m— Ve etaré BoanS
podél hranlo Srbska Síti ae 80000
povatalcfi kteří mají 40 dél
Pfedvoj jejioh meci Grafanicí a
Han Keranovacom {(ti 6000 m
Bílino Zvornlk Taala a Tolmy
mají opevněné
Té! na hranicích rakoukýuh
podél feky Kivy drlí mnohi mí
ala a pfek&ií plavbé lodí rakoa
ekých eiřílcjíce na n8
Dno 10 t m o a Vidné o!lu
Iujo lo lUki Socié dobyli Hcrbac
lolící na řco Sivé Bombardo
valí i prvo mé to které! brey
TEtýíilo vlajku míro Vluk kdyl
RaktiHarié do mSitá vkročili se
tkell no odporem obyvatuiwtva
a manili snová mMu bombardo
val ne! we i oj umocnili
Dlo tprivy londýnské pofíni
prý lUkouxko vyjodnivali ae
Srbakem a Černou Horou o po
luáfinkoviní proti poviiUlcfim
DROBNĚ ZťRXW
Dn9 t m pfillo so v Caři
hradu opit na atopu spiknuli ve
proepich bývalého aultana Mu ra
da mnoho osob bylo satknoto
Ztrita života nialedkem utonu
tí párníku "PrincoM Allc' v
Anglicku Jot vélií ne! ae sprvu
obletovalo a dokupuje 700 oaob
Vte 600 bylo ji b jíl naletěno a
kterých 83 nebyly poaniny a v
společném hrtbu ve Wooiwicb
pochoviry
Krilovrab Nobiliig olei libo
nioi Zemřel dne 10 U ro ni
sledkem poraiténí
O aavraldtnl Mohraet All paly
v Albánek u doilo bliHlch správ
Pobouřeni obyvatelstvo obvilo
valo "j hned po přkboda jeho i
Vtdetl lW
Irbbe I
-
tlapal fe střtU kyli S4 dlw
ffilml MbAli M abttval
Vátlsdber ťifc fiAihU rvťkt
mil strill Mkm(flk 4 4
vsw t'l#ml podařil? davy
upokojit' vlek 'ř obklopili
lt ftfcjíf ll HMimMe sabfi Jh
1jUM4 mIsi p-i dlotklm
klodánl lit kftkmtfs btorý H
byl f bM "kryl isvril I II jrj
Mstlcj{řae i 7ml řa li
rý f( ibi řlbi ahy Jl
edsbrnjovak afibaje dítěti i
aa dáte podpore t 'lti m
správa lato pvna a eMává
fe tím ptyal mi ia n fe
1'tvrtna mil oblm moenratma
smloeva dle kuré Nřbko ob dril
ol íietka Itvrt milione rtbll
mlelřal kde adrlovatl 6O0C0
m aa braílcírb Altáftakýi h asb
lafh dle víls Kube
Ťosorahodnot správa přináii
IlokarflUký faopís Komaaiet
Itesko prý probílil braaire ra
koatké a (aanpls ten radl Ramen
ks aby bylo připraveno k no
vým obétf m v pádu nepřátelství
Hanka Rakouskem
Rakouské atrity od 4 áo 0 L
ro Jediné obnáiejl 100 dflutojnlkB
i 8000 m
Smlouva rakouiktoretká o
obsaie' t Bosny dosad nebyla po
depaána an nedocíleno dosud do
bodnutí Chlebová revoluce hrotila vy
puknoutl minulý týden v Caři
bradé Pekaři ndllall atrajk a
nechtěli chleba réui a prodá vati
Pleníce jeat tak drahá a papírové
torecké pěníce které ta chléb
dostávají tak kloslé v cení le
nemohli déle bes atrity péci
Sultán přinucen byl sruliti dan
na obilí a ustanovit! komisi k
naletění cesty ku tvrdé roéné a
tbavení ae papírových pcnřt
Komíne navrhuje stálení papírové
miny a nahraloní jí fipiay 4 pro
contovými které! by byly zají
itény příjmy jiatého druhu
Rakousko chápe so nejpřísněji
iích proslřodkB proti povsUlcBm
bosenským AS ti' o povstalci
rojnou podaní Rakouska iS {sou
podanými Turecka a bráni domá
cí krby avé proti tbabílému ve
třelci který chce té!iti obití a
namáháni citiho který nemfil to
lik mulnosti aby čestným bojem
dobyl si po tem touí il přoco na
kládá nimy Rakousko jako by
byli podáni jeho Pro odpor
který Rakousku kladli v Seraje
vu popraveno bylo 46 BosnanB a
Srbfi a nlcb! vitií dli byli mocí
k povBtáni donuceni od lladJÍ
Lojy a více jak 200 mohamedánfl
bfihem minulých dvou týdnfl
Noní to ukrutné ř Noni to krve
líenivéf Ne v boji nfbrl na po
pruvígd utratit 250 II Jnkých ÍU
votB 7 Chco Rakouxko ncchai
pocítit BonKanfirn hrBaovládu
dříve icltě i! Bosnu obsadilo!
Za takových okolností noní divu
io povstání srStitá a nalvlAda
KakuSanB stává se odpornou
Sopka Vesuv počala minulý
týdon bouřili a utvořil so nový
kráter který chrlí lávu
ííímHký řanopls Fanfulla přinUl
sensatni (právu dlo které stalo
so dohodnuti meii Anglickem a
Tureckem na jobo! ti kládě uaa
yřona bude smlouva ní! dán bu
de pro'ektorát Anglicko nad
lgyptom a Prancio obludí Tunis
ALBÁNSKO
V Albinsku jest tbouřent oby
vatelstva vieoberné Čitá so tu
povstaktt na 45 000 jsoa dobře
vy tbrojonl a sásobeni a odhodlá
ni vtdorovali obsatooi kteroukon
Iiv moci křenťankou Povstalve
boaonské podporují tn v loch ml
Do staré Bosny povulcfim to
jícím proti gen Saspary poslali
snacné poil a lél díla V Ra
kouska pořiná ae mluvili o lom
le bude nuoeno té! Albánako ob
sadili pakli jítřeni a abrojenl
Um potrvá
ftECKO
Aecko ládá přímo vslmoce aby
aakroíily ve prosplch jeho a při
nutily porta k sploíoi aávaakB
imďtff fcflískl Jotbr I M
I A4 ppi ti m
i'aM'a prntieorielistiskéne
iiba v řlUké ratl alk4
takáiAa ifla mieefl llfse —
!fle W IhMMitrát-lMdosflsIn!-
h msta IUé arf fo-f#eMft
odlá v krike r pt sám vlil
ejmoetl
A?(0tÍCKO
V Akř'aine ve SkoUkeeUI
dne II I i etreief výbub f
akstftýek dilfk a 371 délalkl
bylo v aick Mypáft'l At A0
fcjrlo sachráAlftft iiat( pak
ikyaall ksf výbachem ke#po
řirsm který výbaoba následoval
Co bylo pllílnoe kfoané ti kat
strof asnl dosed anámo
Nové zprávy domácí
% V pondill mlnelébo týdee
lynfován byl v Uurfresboro Tana
ma vrah Bell Takovéto akotky
násilné řtanoull se na severu
ibndioprávniooa nevoli a iý!lt
ku V jibi eoa ndalostl skoro
kaldodenf apříjíirajl ae akoro
lhostejnosti
Za přívodní listy do tiainy
obdrlela vláda spolková ve Wa
sbingtona od 1 ledna do konce
srpna hetkou sumičku 127100
Béře ta jeden prfivodni list 15
Tich kteří al lity vtall Jest 5
438 vlak mnoho Amerikirfl
cestuje po Evropi i bet prBvodni
bo lintu
1 Povétný Bon Buttler kte
rý! se před 2 týdny sám ea kan
didáta guvernérovi prohlásil do
sáhl té! nominaci od strany toto
fiácké To přece jo patrno le
strana teieřiácká jest jodjná stra
na poctivosti a pivných tknu1)
kdy! Buttlcra ca avého kandidá
ta přijmuia
Z Waahington teritorio so ot
namujo !e kaídoroíní poiáry
lesní řádí tam lotos bfiře ne! ji 'i
lotaaclrCla požáry oEinSnáse
vorni od řeky Columbia pád e
na více jak ptl milionu Jak
dalece cnámo uhořel té! jeden
osadník Nimoo jménem líofl
man
j Z Yankton Dak so osnamn
je ie společnost miřitfi nalesa
jící se 150 mil od Yankton míla
arálkfl a Indiány od tlupy nářek
nika "Foukalícl Husa" Tito
Indián' jich! jost asi 200 odeSli
s Crow Creck reservace a vedo
rojí dřadBm
Koncem min týdne odvolal
aokretář pokladny náhlo své
dMvřjSf nařízení ohledni vydává
ní stříbrných dolarB ta papíry
na polád&ní Za přetnu uvádí so
io přiM k tomu přcsvidSt ní lo
dlo nyrřjíílio tákona o návrsto
ku tvrdé m8ni nemá právo vy
divatí stříbrnou minu ta papíry
přod 1 Icdnom Vlak tákon nc
takatuje vypláceli bžiná vydáni
vládní stříbrnou minou a to jest
tpBsob jakým hodlá soretář
stříbrné dolary v oběh vprsvitl
T Ve Wanhington v odboru po
kladnlm utknotbyl v pondill
klork W Wilson pro eprono' i
ření ižminn týden odpora
M představený odděleni v kterém
pracoval eho propuntini pro
něm hopnout a v pondělí přiSlo
najevo !e dne 9 t m vytáhl
tisícovka s bsliíku kteiýmělv
sklopeni uloliti Ten samý ta
miotknán bvl v odboru poklad
ním ji! 15 rokS K vni avé so
přiinal a dal ti aebe táruka
Superintendent dráhy Union
Pacď S S II Claik oanámil
minulý týden hlavníma majiteli
Jay (iouldovi !e obdrlel bet
pcEných správ le stanoasov
příltích dnech dva' pokuy olou
pili vlaky dráby a le aa Um fiíe
lem v lírýcb pláních dalekého tá
padu aoranisována jest banda
loupe' ni tak silná ! lerif proti
ni niieho nebude a to svésti a Ie
nevybnotelni jest polřebi vojska
k ochran! vlakB
Dft'ikra4 v fttttlm dť
rk(4 v T't jwssvall itove
gti I ýve Vf'bnih' pť
mlit jifs(k stád Iťase sk
ir !- satioval tU tn f sn n i
Um U kisrs4 n ařy '
přtlvvslm kostraktortm dohy '
Pf-f váikosj vyplssa byla á j
kra I m al s-lll
dokáiáan l aáhrade I b Iris-
li kistrakt-fi if t4 niti jíl al' h i
a le Htn t ťm vl III le jtm i
ff pla'Aa kf ta T art lnval
l(sAe v kasdldatsře IUI f
my JH ii-otlM I
Til la objeti m co asjiříve
v álof oprsvre Nyhljll lrt
eotaiy elsrk a t'ttkit v New
Těrka jot přlvrlsael Tammaey
a al demokraté pfe npřit-M
Tildena T aajbllK dobl lade
piý f snelena ke guvernl'1 státe
ládost o eeaasant ll h ářednlkl
Jslikol prý okrádají becentvo
flujlce al v 4 til platy n I sákon
povoluje DSkaty o tom jsou
prý nesvratné Arci Tilden ne
bude poladovati raaseni Jich
proto le jsoa jeho nepřátelé eý
brlpouse a Jediné proto le jsoa
darebáci Podetře!é arci sBstane
proé se ji! dříve o jich sesaseni
nepokasil pro! al nyní kdy kla
dou mu překálky v Jeho Ipekula
cl na preaidertHvf ale co! je o
podesřenf Tilden je opravce a
dost
D'ábolský lín spáchán byl v
pátek vnoci minulého týdne v
Berkely T x Oeorge Lynch
vdovec a osmi nedospfilýml dětmi
probuten byl v noci ranou a re
volveru a pocítěním atřely y pr
tou Vschopil ae a viděl saku
klence který v tom okamíiku
druhou rána na něho vypálil
Padnul bet vědomi a kdy! k vě
domí přílet shledal so na dvoře
ťCru v plamenech a při Žáru požá
ru a vnitř hořícího doma viděl
mrtvoly vloch svých dítek po
vražděné sekerou Podesřonl
děsné! o toho skutku jadá na
mladíka jménem Boatware kto
rý žil s Lynchem v nepřátelství
O De Wolfa tdravotního
komisaře dollo vřera od lékaře
D J Nelsona sdělonf le do i
00 25 ul přibyli pani Tobey-ova
se synem svým s Memphis kde!
manžel jeji somřel Syn její byl
stílen nákasoa hned s poSátka
usdravit ae ale ji! sase Do doma
rmíniného přibyli dne 6 sáři v
prfivoda služebné Minulé soboty
rosnemohla ae pojednou pani
Tobey o?á vlochny snámky
nasvídEovaly tomu lo byla hrfi
znou touto nemocí zachvácena a
nyní jak dr Nolson sděluje ji
podlehla Zdravotní úřad postaral
so ihned o dosinfokui obydlí a
šatstva
("Svornost" dno 1 1 září )
] O stavu Brody bavlny v
Tc xm v minulém měsíci dcšly
zprávy ňřodní ze 61 okrosfi Pon
vělrnost r srpen byla příznivá a
suchá v okresích nopříanivá a
vlhká v 10 okroi(ch Ovoco ba
vlny sdařilo soasU j(31 srpna
dobře v 31 okroNlch špatni v 33 o
krosích noh násiedkom tloŠlS
hnily doiejíí bolco íío! výalo
dek dosiid příznivý ceká so a ba
vlny v 49 okresích nepHtrný v
ISokrOHÍch Sbíráni bavlny sa
pofalo od 1 do 10 srpna a jost
teď vioobocné a! na několik so
vcrněSích okrOHfl kdo sapoCne
až od poloviny sáfí IIouHcnky
ohjovlly so v několika pobřežních
okresích o moře aviak dosud jen
v 4 okroskh nadělaly nějaké iko
] Ropublikátió ve atáta Iowa
jsou v fiakýcb Nejlepll právníci
roscháti eo v mínění sdali volba
pro poslance do korgrena má se
odbývali v říjnu dlo ůtavy Utu
a neb v listopadu dle zákona kon
gresem přijrautého Pakliže by
odbývala se v října vysateni by
byli nebespiSí Io svoleni jejich
nebude uanáuo a jmona jejich od
kterka sněmovny Adamse neba
dou v aesnam ilenfl kongresu
tancieny V tomto smlro dopa
stilf se demokraté v minulém aaea
dáni několika neepravedlooeti
aMjí# se iil#4 m)lf kf
stfs práva fe mft pmlasso
4ne nmlll Vp'' hybní f
visto ke le ItoiM k S'Jvyllím
e l sll ix alhíil pfs l váa
k fe likas folky ptt pslanfe v
řfjae řelá vln ý asjtyl
libí eosde státního r'hoss's
kel
1 VflflvrUk Misal4b lý Ise
4 tla náhle správě fe Osm Ml
Ise od IlUhlm V"j!eJ ave II bll's
Yllt(o4 Isky bitka e Is I i
tf v fclr41 thiíhk léstfojísl
palia aeMJlívoli skytsk obklo
pili a éplroa lákaboa ma krotí
H Itl tl se správa lato aepplv
tlil naopak drtaý dan dolla
svlř Je dne I i m ttkalie
Mile mJe př! sobi 27 mail voj
ka a U přátelských Crow fadiá
1 tlepou (lanaocbl íltsjld (0
tojovnlkl Clar ks Kork V boji
který ae toív padlo li dlvo
oLl ntpfátsUkýcb a sajato 14
malB len a dlll 200 koníky
Setník Bsnaslt a jeden Crow
Indián byli zabili jeden vojto
poranln Indiáni kmenfl Cbeynne
a Arrapahoe sprchli ae svých
reservaci bllle Port Reno v indi
ánské terrilorii Bylo ca nimi
poaláno vojsko aby Je k návratu
do reservace přinutilo
Senátor Davi se cáp Vir
ginie a sa nim vlecbnj demokra
tické a "neodvis!é" listy po kolik
rokfi ji! roiblulovaly le y po
kladní národní nalesá se schodek
který republikánská správa uk
rjti se snaží a který prý povatal
velkým zpronevěřením Minulý
kongres uvěřil tlach fira senátora
Davlse a sestavil komisi k proz
koumání úítS o stavu pokladny
a tanovjv Davíso jíodsedoa vý
boru toho Dávno jolti kdy kon
gres saodal a po celou doba od
ukončeni easodáni zkoumalo ně
kolik sběhlých a skulených knih
vedoucích najmutých od Davise
a placených od národu kníby
pokladny v Sak nyní so známu
je a Washingtonu že v So pátrá
ni bylo marné ul hledali arets
bodlivostí cuřivýcb straníka Tak
so Sirou pravdou rozpisuj o jedna
domokratická le! sa druhou
ft Netvor děsný němocký krejt
íí v New Yorku Karel Oryner
byl dne 10 tářt poslán na 10 roj
kfi do těžkého žaláře pro svedeni
st ých tří dcer Sudí Ilackot po
dotkl při vysloveni rozsudku i
Lituji že mi nedovoluje tákon
odsoudit! vás k Šibenici" Illavnl
svědek proti němu byla jeho 14
letá dcera Amelja Jeji matka
už prý osm rok 8 jost v blázinci a
zanechala muži tomu sedm dcer
ktoré bydloly váochny pohroma
dě Otoo svedl jednu po druhé a
uřinil jím námlí aby jo pak do
nitil aby vodly život hanby a
nosily mu ponízo Kdy! nojmlad
5f nochtěla so tomu podrobit! by
la bita od něho a přeco jednou
vo spaní zkažoná a hanbi vydaná
Nelíbilo so jí živobytí to nob
kdyl mulo přinosili domS poněz
byla jeHi trýzněna [umínila si
le sosprotivi ctoi navodla své
sestry k tomu atak cUlo so !o
nechtěla žádná s domu na haneb
ný výdělek Netvor otoo vyhnal
jo s domu nace! ony Ily na poli
cii a udaly vle „Svor"
Z jižních měst Spojoných
stáiS docházejí správy stálo děs
nější kteiéž muHÍ pohnout!
srdcem nejtatvrteleSím a přece
jsou správy ty jen slabým lícením
bědy obyvatelstvo Umnijii stih
navil neboť výjevy jaké! se zde
odehrávají v pohledních dneoh
nelae ani přibližně vypsat! Třídy
bnhaUf uprchly a v mintech Žlu
toa zimnicí stlloný h tbylo oby
vatelstvo toliko chudé které! se
s lěži uživilo v době kdy města
ta tkvélala % nyní poalíleno
jsouo děsnoa nemoci tmlrá v
bldi veliké Nelze tapříti !e
doalává ae noiťastným trpícím
pomoci so v Ion a stran co! jeat ale
vle to proti výlohám které! vy
ladujo oletřovánl tlsicd a tisícB
nemocných a pohřbívání neifast
ných obití brfizné oemoce t Po
moci desateronásobné jest aapot
řebíl I Chicago Jeetinno ?
'HrM M"uUtU a seji msil
mhtf p fp'fjfoa v ttt
41 Vfseksy airods 6fsj
sbírky dívalle kiSMrif a Ja
ÍMM 'l4iHi
I CttUfi twkraeii řtvor
sistl tblrky přádstl V
miae'4 ebiy ekr4asi hjmf
Mam b fm Hil f kli v sta!
Tlt#vi#fé slncHy ivcl
ý 170 00
V prval pólo v M mlnaléki
iý "4 vinlkfa v Kanail sř6ba
a itif(osá boř# rá Ion
rsmtý ln sestikla (táty stře ly
'iř Ikod ftesmlrslrk aa na
J tki n Jlvoterti lldkýrk ie
nsmint nl' 10 ok kyQ a
psso ab sakilo fslsialre trati
i'ef# stftky dony eplaveef a
pMf N plťvilloal Ikody
n majetki bylo Iialř# Jadiaoi
loaboařina rosí hfth mftocn
Z Clsvelanda se sdllsjele liják
tralný sftpt tal vi řlrrtk veler
trrla! do pátk rán s(m
f ojen y vlthr dlsnýklerý vle
pnrálel na seml I na jmř mnoho
Ikod nadělal Asky rosvodnily
vle co na třeha bylo splavily
Přsklenatl vodárny v 'esefe bylo
odnsleno a strálce vodárry byl
jen nebezpečím Kvóta sacbrá
nln Mnoho lodi v přistává a
nedaleko břebfl bylo poroucháno
neb sn feno Dráby skoro vlech
nybyly na sobotu zastaveny neb
skoro vlude zbořily se nijaké
mosty neb kosy trati Jsou sesuty
Několik osob se otopilo ? okolí
V Clevelanda pácise ikoda spí
sobená na dvs mil dol —
V Meadvile Pa sabynulo 9
lidi a ikoda se p£E( na
1100000 Okolo pfilnoci by
la celá odohodoi řáet pod
vodou Na viocky zvony -bylo
zvoněno a vleebno obyvatelstvo
bylo zbozono aby hledělo zach
rániti co jclté bylo možno — V
Erie Mill creck 'vystoupil o pfi!
noci odnesl joden dfim na břeba
stojící a tři joho oby vatolé se
utopili Škoda kolem vcl'ká V
Pittsburgh Pa zuřila bouře
divoce Na vcrkově musela 1 ýti
epBsobena Skoda veliká po celém
Obio Pennsylvania a W Vfreinia
Od r 1851 nebyla podzimní
a
ekvinoktiálni bouře tak zuřivá a
zhoubná
" Výsledek volby v Malne
odtývanó minulý týden překva
pil politikáře yelice Letolni rok
zahájena tam byla silná agitace
se strany solcliácké která měla
vlastni státní ticketa vlak pro
Cleny legistritury měla místy své
vlastni kandidáty vřtíinou ale
spojila so i demokraty Pro
guvernéra vrženo bylo pro Con
nor (rcp) 58000 hlasB pro Gar
celon ( Jern) £9000 pro Smith
(zel) 87000 Podobiý pořet hlasB
vržon pro OHtttnl kandidáty na
státní tickeli Z poslancB do
kongresu kteří minulo byli
vSichni republikáni zvoloni pou
ze tří V drul ýth dvou svoleni
kandidáti strany zolďiáckó spo
jením so s demokraty řehopný
a skulený z&kondárco Kugene
Halo jest jedním s poražených
kandidálB pro ooslanectvi a t vo
len na místo něho kameník
Mureh o ktciém oznumnjo tele
graf žo noumi ani cd tl ani psáti
LegiHlatura skládá so a 65 řepu
blikánB%29 domokratB a 59 cela
fiákfi Ústava státu toho přodpU
saje žo st&tní úfodníci mají být
svolení nadpoloviční vítlinoa
odovsdaných blasB Pskli lidný
s kandidáta noobdrží větSina
takovou zašle sněmovna poslancH
leglslatury sonatd dvl i jmen
kandidáta pro které ae hlasovalo
ta guvernéra a senát s těch dvou
svolí guvernéra Ostatní ářadnici
tvoll se v ►pokerem easodáni
poslancB i acnatorB Jelikoi při
leU lni volbi nedonáhla repuMi
kánHlcá státní tiki ta nadpoloviční
vělímu blaB bude roahodovati
egihlatura a nepochybné eo de
mokrali so seleháky spoji a ros
děli o úřady
Literatura
"Osvity" měsíčníku pro roa
blod v literatuře vidi a politloo
vydávanlbo a redigovaného V
Vlřkem dolel ni selit srpnový
bohatým jak obytejoi občanem
'I
-ar