Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 21, 1878, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKMOK ZAPABU
TÝDENNÍK POLITICKÝ 1'OUÓNÝ A Z A I) A V N Ý
Ifflťfllltf VII
OhIHIiH 'NfM'flMlM f f lil Nl'Mlfl l7Mt
Vi-lu JfJ
H f íl Ms4l as
trt4 f ft lt
asftfaf-k pVitb
Mvluk f'l ev4lt ýl
Irttl HlMoi IlUthl
! l1 řtH-)wf H'
M d Mlsala pl tlk'f o l"
ířtmhflfi ft lib- I f
Jeta kurii vshtMk j-iisb
ktl týlfl BVlibiliOU ''IUJt
Futppovtl tl'f ?! dat 4 I
4 jkiUm řlrl'b ofcytaUll řf
t híi řrtu jj tj
talii f postupováni Jslihol
d-tť Cft4 d ť fi aail pr
11 l ff InaaLi
i ri(jfii dsptti df f tip
li t U ¥ifv Mři-IU 6Uil
i'rt volil vytýval dp
ti ebf tlittat vý přímili '
vaUUtvo b podrob! m !
H Kul tbof MifjKitHélOOOO
n f o oMitl posidsb ki ♦
tto fth4ay yiy ! l"'
IT9-JI H pVstlet BltOVS?
kJl povstalci porelsftl byli
ttrailvl wlf t4bor vosy iio
Uml střelivem sacbr4nlll pot
m dli odtlbll k IdMijthat
Yyaokl Ztritj lUkulaal n
bjljr prý vlbl
Dvae4t4 divite kttr4 mil ob
widill Zvornlk na pomesl arb
ekímBtdocUílatobodoeod ii lit
Cirank tftdia šarvátka dn I
pak ojit dn 8 9 10 Pošlou
pilu pak al k Tutle kdel doe 11
sveden byl krutý boj který trval
12 bodlo ft v lim! Rikalané po
rilka utrplli Mírnili opustili
jedna baterii a tisoby ttřeliva a
ipfle mnoho koni Dne 13
podnikli povstalci sami 6tok na
ÍUkuIany ft satluMI je až á
bj (n Bmn) Velitel
Saparf telcgruí jjo dne 15 lo
nice úiok povaulcB odrttil kla
D&lodkm neduoUtko tíeli v
Bíloapfli musil la vluk rnlní i
8ftioby tachráoil S vciínové
tni musili tlíili vor po lptných
cestách ft ntilo bylí nepokf jot 4
01 povaUki Totfjcot arci nepři
f mS přlinání ío oa povutftltfl b
i ifoleň byl I 1 podnikli po
[ Víta lei novj ú ok kler d!o pr4t
rakouských odrin tylI vo
likoo ttr&toa D't p lodnicb
tpr4 obdríl Síttpury celou brí
'gdu ponly e doifi io budo to
proniknout! ku Zvornlko Po
vnUlcft řít4 o vo vfcbodul Bosnl
Dft 16000 ' " '
V ftevornl I3 jní Juoa povstalci
tílíiK Dno 11 podniknut fitok
Dft po4dko rakounkoo v Bunala
ce který io víak nctdnril Po
vUlci pk zioimuli pOíttven{ a
Potřiřovkce kde! se boj o£ek4v4
V Eorccgoviní obsftdili Itku
lunt Ljubinl Jilní od Ljubiní
V Ziftle jost 5000 poviUlco ft ji
hovýchodní v Bilka Btojí tí! jo
don boř povtlocký — Z Peltl
0 otoftroujo !o sbor mtřilUký
pfepftdon byl v dlerý m týdne o
Lbini pooe 80 jlnh vyv4lo
VHiltouoka poElnajf nyní d
hlllet !e nyníjli ailon oeprove
don oběšeni proto naKcno
ihned oioblli(ov4nl 4 dallich ibo
rl yojenikýuli ' ITemftjf nd8ji !e
provedeno bodeoeftienf dHve nel
' gft 2 roíeíce
Oxnftmoje Io odboje tohoto
6!to( e Slovení jako Turci
KřenCané jftko mobamedáoi !e k
povetalcflm pfid4vají ae oprob'ici
od vojk tureckého jako! i upr
cliKol od vojska rakího v Bul
baráka Io ikratka nadržuje po
Vt4n( ol4da tureck4 jakoi i Bio
vané Proti vl4dí turecké jest
nyn( blavni namířen atlť R
kooska vyjodn4v4nf o obiwiotl
Bebéfe konce Y aobotu olilslo
Val tolegrf!e docfleno bylo jil
dohodnuli ft smlouva obapolnl
podpps4na I neorřen sice las
na jak dlouho B enft ft Ilercego
vina obsateny býti mají ale ni
kolik H4nkB osn44 svrchovanost
anltAna Vlak dl áiernkb tel
grm8 nebylo by torna tak neboť
e oanamuje Cřibredu io
ratbodon Talovl posli no bylo
navedení aby podřpaftl amloovo
kdy! Rakousko vol( vyklidiU
obaiert aen i al velmoci uinají
erff anfíňd sf(ksl finit
4hi 7l Vltfl # AMeí
f li pi fSlh'l4 #fiýllj
IfttW tltf#ft( tm%1f itt0
tUtmš aikt spiMfll( fy
k!itM A tskfi M'
s !! f Uht lnkf Jt
ft I 4f I Aiifftal Irsli
4'ssisatiff t xMt4tf tf
klral fianro Jk jt fru
(fnni lion
Z fr!(k # elAsmtjS l kfN
l ?íik"l plslsje 4 třly ahy
i t iM olfill m 4t#ml
kriiim jl fepfilbll Cab
h pořs lak nítt olsk4t4
rllb — KmI JíiSř1 prý rt
poffatrfim v Orshove y a
ťolrobtll Uia( ralh4m
tíXWÍ
T frai pftdsorsau policii
p-obtldkft f doněck tH oeuilsti'
řkýrli lpisl kfteck asaokft
vftlkajHck otlalistl
UIliT
V ťhrk ivotsoo bylo do
snln 233 Vl4dnlcb poslancS 70
fposlínkb 61 rdik4l8
ANGLICKO
Anglický parlamebt odrořsn
byl du 19 t m k 2 Iislopa-lu
Y OJIse panuji dosud bepoko
i oíek44 se ! prob!4len tam
budo stav obleleol— Go Mečen
o v chci policie a i4stope Tre
pov v Petrohrad byl na ulici
savraldio dýkou Vrahové no
byli dosud dopadeni
NĚMECKO
V f ÍItké ra li nitnocké pod4na
byl předloha tákono proti soci
alistOm Z ipov(]4 spolky solid
to a íasopisy sociál istit ké pod
přísnými trooty Předloha prolla
při prvním Itonf a oíckávi se !o
stane ae tikonom — OJ átoku
Nobilinga na císařo aatknnto by
lo 663 osob pro orálky osoby cd
fřovy{ atěcn bylo aznáno vi
uýini metl nimi 31 žonskýcli
dikem složeno bylo odsouaonýrn
811 rokfi visení — Emil llocdel
který ufinil 6tok : na- živpt cířařo
néiňeckho Jni 11 ! I vilka byt
popraven dne 18 t m Popravu
tykonaí prý joďon řťtník jřlikol
nebylo truínóh ) kata Utnul
kí:ílofmtt kř4Iovrahn 1 hlav od
ním rásom Před popravou při
p'jeí iloedol na adar komuni a
ool41nf demokracii As 60 osob
bylo popraví přítomno
TURECKO
Porta hraj odvážnou hru Y
Boani povsbucul podporuj
ooyvatelstvo proti Rakousku
Ku přivtélení ř4stl Tbesali ft
Kpiru k Řjcku nechce svolili
roieslala obilník k velmocím le
nikdy neivolila k upravení hra
uio řecko-turockých j io v Tue
41ií Eplru nebylo po ve t4 ní od
r 1829 j I ftocko netaslubue ni
řoho a avoa sdrlonlivoat v prB
bih v4lky rutko-tureckéjelikol
iikoIlkr4te vyjodo4vlo t Ru
skem ft teprvi kdyi neobdrželo
od Ruskft Udaní pomoci aBslalo
neíiným Tím p putuje proti
sobi vlechnf velmoci aáčastniné
oa kongresu Berlínském a tajme
na Anglicko johoi cbr4nincem
Řtcko jest Vy k lišení přístavu
a pevnosti Batam té! odklAdi
poputujío Ranko j černé Ilofc
vspoutí se popustili útemi kon
gresem jl přiřknuté} v Starém
Srbsku osnuje nepřátelství proti
Srbsku Nebylo by divu kdyby
se konof ní nit trpilivosti přetr
bia ft porta inej řitulivli ai vle
cbny v lidy spoUSným úsilím
přinucena byla k torna k terna
d4vno přinucena býti mila — k
vyatibov4nf ae do Aie kam!
?Iira pravém patři
DROBNĚ ZPRXVY
Z Yidni se oinamuje ! císař
jes velmi mrtotým nad odporem
V Bosnl !e odpor ten nepflob(
j msliftmsdlal aýrf ilf
illv'J
Yi4( alisMkl ipftlli: ty
Ut( iKfaal 4ě Mfkek ferrl
Hf
% iiaýs m eiilfej I iJ
fttvi r4i fl iiaarsk arfhsji
fMavajI i b pávata llss s
skfw
'#f(st fara kl t4 fUt
sisa dne 0 t m r4db
a-i4f 4 V)"") m 169 4ih
AHIslil aaMAifif Pfliřss
ssjmsll 4ribn4 p"sUt(
f li la srkeké ftpokjn sifsll
Milsárod kmu vylřjl
1 pnfstial tafeeké V RsmsIií
fatrills 4i CsMiral pw
Itřsej irvy akfatro #k
raký4 bslhsř#ký'b
Til pleby rakský Hrbí
rlpftll 4ijovali proti povstal
etav blil Vtlikllio Zvomíkt ft
byli dcloveel 0ta pak
pstAal tt vtsAovl lpit do fU
ko ka
ff ropk4 komis k fsofftaaiso
v4a východní Itemeii a#tp
- vCalikradi 1S přlltlhom V
len samý deft tovpl tél ko
mls k reorganfsof 4b( Bulhar
eka
Třicet príporB tureckého voj
sk připojilo sek povstali ím
V Bossarabil postaven bude
rmký foacroreci sbor ťujlcl
80 000 in
Nové zprivy domácí
Y kablnettiím sitonl dn 13
L m s hvili n byla oor4 pohov
ni meainirodn( smlouva oaavře
na v Pařili nodivno Vstoupí v
platnost 1 dubna přiltlho roku
% Americké rolnické streje ob
drlely na vý-tiavi v Pařili 8 cen
a 11 vypsaných od rolnické spo
letnosti Výstava plodin amen
k('c'i obdrlela ícstnv diplom ft
výstava pomBcck uícbnlch obdr
Iclu (latou mcduilil
Minulý kongres povolil aalo
loni nového vojenského Úboru a
sic v Č rných vrcli&eh Gsín
Bhcridun byl v krajiní t6 v mi
nulých týdnech ft vyhlídl mícto
pro tábor vt dále ní 6 rnil od Crook
City a 18 mil od Doudw iod
% Vo středu min týdne pi v3
juni byli v DonaMsonviliu ttyřl
íi-rnoši pro vraždu spáchanou
sjíoluřni končeni roku 1876 Je
diným svidkem v soudu byla
jedna ženská která! svidEila ío
v i d 6 1 a otlťlované Ejiátlmli tlufin
ten Všichni víuk popírali vlnu
svou a! do smrti
T New York "Bulletin" pYřh&
Io vador akáte kterou jarní ple
nice v mnohých krajích utrpěla
bude nkliat ři Jotolni vilSí oe! Ion
ski o 15 a! 20 mllionfl boIIB jeli
kol oalmka se dobře nvedia a by
lo víc oseto ne! v lom Za to
lud velki list pionio jarní
ipttiá
11 V Si Louisů odbýval se mi
nulý tý len aajíroavý aoud L D
Darooron aloup církve ft vydava
tel íasopisu Christian Advocat
nepohodl se Jiným tleném ře
hol povstala právní rptepř v
které přiilo najevo !e Dumcron
svedl mladou dívku oblij pak
ftboref vino její akrýti tftvinll je
ji amrt
Smířlivá politika Heyese vB
íijibu kterou radikální republi
káni malinářltí politikáři od
sutovali ft odsuiují pořín4 nésti
ovoce Y státu severní Karolini
budou nepochybní republikáni
rotbndovall o svoleni senátora
Demokraté roaltlpeni jsou ve
dva nesmiřitelné tábory ft repu
blikání ai v meniini mohou do
pomoci k svoleni té atranl ku
které nejvllii dBvíru míli budou
Porota V)Ietřovala pTvod
velkého lelesnitného neltlstl
ktorí událo se o Mirgo Junction
jak minul jsme osnámili vlak
neshledala na nikom vino Kon
duktor který vlastni ai 4! k a ta
vinil propoitin po krátkém vý
slecho jeliko! prý v ft&konika
státu Ohio není aákona pro pr
v'hIdí druha toho Výsledek
vjletřovánl jest vleobecni neu
spokojlvý
lirtsý vft 'lál
PolUfilla ft ds ff t ft V
! dsj eassl a4 brl'f
ťnnlt llssb ake dl 4 pf'blr
pft 9 bisvi aklefto 100
eoadkl ir bt H(r(s4 rit ai
slsďffa lý '4ei talltft
peeraira Y'bml tailli kyl
iri fýlislH IUM aedalsboM
NMI sUli pnraslno fa
bt-li etřfssa ft polkotsftsj kl
ws íďi ďMl
lile ptHiflM ďtdstk b
sáfefttnt ttitt W iSift eviki
# ttflUti divoké slsf lre IslaMi
borertvt slabý od V tr)a ďi
St pf'-lsí-S Jtleril Mkoa )
siMIsdo-l H tiH d i II prosta
e V) Iry hssy 1 noví mj
li ft lsie aml ta ihytstl o I I
kvílná án I listopad VJ
ditokfek ksiksft fttsml se vykl
fa li od I Msta ftft 1 lertenc
Vodní ptactvo nesmi se babitl ji
nak i tiletaoa i trsal Ilslaft
tl kortlvs slepic a ataky aseml
t slit vyválsli
N4bo!snskýb'jtvtdlivpoft
dllf m If in tas katolíci pro
tsitanté v Oitavs v Kauadl Asi
100 ob protestanti odbývalo
slavnostní výlet Katolík ím v
místi to nebylo vbod lyllř to
hlavni Ir 'ani a shlukli te av lak
nsuřinill nltebo { le volali na
nidralf Do pekel sOrsnžUty"
P s liji v noci Oranlistl lili iriti
protestanti vrátili do místa jal)
'se háieli na domy kalotlkS a vy
tlookati okna Kár ae shluklo
nlkolik lidi na ulici stříloli do
nfcb Polici satkta nílttcré s
výtržníka A 10 osob bylo ra
nino
Oddělení vojska nu-oho přo
krotilo opil hranici mexické a
Htibi loupežníky Z Fort Clurk
se dne 16 t m otnamujo o tom :
Celé otiděl jut po I volilcla vím
plukovníka Mackentie vyjma
dví sctntuy pScboty tanechané
posádkou vytrhlo o 2 hod dnes
ráno Přední stráže překroíily
řeku tusni ráno Hlavni vj
přepravoval se po celý don asi
míli nad vtokem řeky Sycamoro
Kuldý vojín mu 110 náboj 3 a zá
soby na 10 dní Dělostřelslvo
jeat dobře a&soteno Jsou na sto
pi lupitdm kteři odehnuli ukra
tlon4 etida plod 2 dni }
š Cim dálo tím vělíí poeornO
st) nabfvá putováni cukru s ku
kuřico a třtiny i Ve dvou okre
síi h v Minnesot! řmíny v tomto
smíru rot-áhlé akouiky které v
loni potornost komisaře odboru
rolnického na s připoutaly a
tento vydal nynt o předmStu tom
dolil pojednání Při Iftolnístit
ni výstav! v Minn která se cd
bývati budo v St Paul v tiří bu
dou každodenní dělány praktio
ké skouíky vyrlbini cukru Jak
velice dflležltý jest předmlt ten
to ft jak výhodným by bylo kdy
by jame nepotřebovali cukr s ci
siny přivileti setná každý s tos
bo 1 kaldorotni přivili ae do
Soott4li'sa 100 milionB dolarfl
cukro
y Od nastoupeni nyníjli epri
vy bylo snahou vlidy vymýtili
velkerlaloři iy kdekoliv by j
nalotla Za toa přlíinoa vyies
iřovalo vyletřuje a v mnohých
odborech a napravují se veškeří
nepravosti nechť kdekoliv shle
diny Tak deje a tél v odboru
indiioakím O skaleiiosti jehol
po celou dobo co přiiol pod sprá
vo civilní a dohled velebných p4
nfl panovaly mnohé po-litl
Povlsli ty oovldřily te bohulel
skoro ve vlech pádoih pravdis
vými a jedon reverend po druhým
vylupuje to co sprostý odíratei
Indiánu Minulý týden dollo na
Jednatelství Fort Brthold V Da
koti a jednatel R A Allen k nia
kongregacionatistický dopaden
byl při Četných "nepravidelno
stech" Indiáni byli ním již
divno nespokojeni hrotili mu
smrti
Velmi odválni oloupení via
ka adálo a 13 srpna v 1 hodina
ráno na drát Kansat City St
Joe h a Cooncil BisíTs asi jedna
míli od Wmtbrcp Junction sko
ro naproti mlstetka Atchíton
Ktedsbtnr f1r tpotofoval tt
Wiaihrofi fstpll( ta tlb
Itf fi fti 4t aff rsffiit tot I
r4kl4ft(Mt teftm %4jt — pk
kl ř-f VýMrat SMbf b'M
albtdflm iemkllktm
porařill a aby difsl ře
Vtklr M pnslsskft')!!
T'Mlf aliaill třemi jlsými v tf
prssaim vs siaUiaiMml avt
- fi nml I Js-fsaul tt
přwM ss mllprtvl pnhlaia
osvfeao a tabýval tvo pra
el D-stsIi Uh vlbsv lirr
sby p4 své bftbMby Jsds %
H 'b příototMl b pokls lhl ty
bral t al f09 d tak t klerý
mil b 1'ak astspejíet tpiU
wlřtli sUI ft tfltsac V dtsřl
pabje nařídili boftleklérc
aby isuvll vlak by a mobil
tdiliť- o uk ftílaiU sns t
hdyl pak vlak al jl sdloabavl
vyskofill dvlřl sstknMI t vo
su tm!ali tm! CI4 pr4r
Jjnt ftaUvalftftftlpit mlaat N
byli aal pod Ikrabolkaml ft a
prumlavili při tom ani ttovo bet
pott Není po bleb tm tlupy
dosu l Pupisy jejich jsoa posli
řy na tletby ttrany Na salkna
UJIch vy psina Js st odmlna
Ilrosnl llutf slmnlc tato
metl jižních krajin řidl v blkt
rýth slité h Jllnlcb suřivi Z
(Irenady v Mis dolel do
mlegtonn nisledojlcl telegram l
Pomoíte nám tapladt onalrovnl
ky pohřblti mrvi Místo nalo
lost hřbitovem potřebujem po
moci Mayor umírá a ji Jsem je
diným sbývajfclm úředníkem E
Molion Rftrial "— Z Memphla
dolla sekretáfo odboru v41oíného
následující ládostt Smrt kritl
rycblo nalcmi ollcoml Místa se
proti nim asavřola karanténou
NomBlete nim poslat lOOOstanfl
do nichž by jsme mohli odstiho
vati chudé J — Tyto tulcgmmy
samy o sobi a dostatek natnatoji
tlioubu jakou nomoo ta pBsobi
Strach před nebespotnou tou ne
moci vyhání obyvatelstvo mést
postižených k severu kde! přod
řáděním jejím jsou betpjtni
Prvn! tmíniné místo Grenada
jost na dobro opoitína s 1200
oby vatclS sBstaio v mSstfi pouto
800 a s tSch jest pouto 40 tdra
vých Žádosti a Momphia bylo
vyhovino a tásjlka stftnfl saslá
na Y New Orleans sQ-ttávi stav
nemoci netmSníným v minulém
lýdni roencmohlo so 600 osob &
eemřolo 110 Celkem rotnemo
Mo so 075 osob a podlehlo nomo
ci 266 Vo Vícksbargn onomoo
nllo již víco jak 50 osob V Ni w
Vorku rotnomohlo se níkolik o
sob ft poslány do karantény Vo
vSech místech podél řeky Missis
sippi al po St Louis savedena
přísni karanténa aby se iířoni
nemoci přítrl uíinilo
1 PotterBv výbor který odpo
Síval po nlkolik dnB spustil mi
nulý týden na novo svfij vyíetřo
vací mlýn Mesl vyšetřovanými
byl W Roberta New Orloans
který svidtll le po volbi navští
vil Ilayese aby od nibo svídil
jak se asi sachov4 vfiti jiba pa
kli le prohl4Jen bud ta tvoloné
ho Dostalo se mu odpovídi le
přijímači liatina Bayeeova neby
la prátdnon formou ft le JJayos
nastoupl ponte tehdy pakli t4
konitl svolen bude Jiný svldek
J A Let byl druha Aadersons
Svldectví jeho sestlvalo vltainou
a jeho osobních nihlodB dále
svidSil 1 prf Anderson to mo
po volbi svířil le metl ním (Am
lersoncm) Kellrgom byloepik-
nutí di kterého nemilí ropabli%
káné v Kast Felidana blasovati
aby ae pak hlasy toho ok rosu
vyvrhnout! mohly Kterak to
přišlo le právS o tuto county te
spikli ft že chtěli vyvrhnout! hla
sy nt kdelto tam mivah vidy
1000 vitliny ft pro! radiji nesvos
lili county v které bývaly vitiby
demokratické to svldek nepoví
díl 2c mu výbor s4m nevíří vy
svili a toho kdy! avldtil I Kel
log chtěl aby vyhotovil n! kteři
Íale!n4 svldectví on vlak od
přel jelikol neuíinil nikdy v li
voli tvém nio nepravého — vý
bor vypuknul v hlasitý smíh
Kdyby prý mu byl nikdo nablď
aellfiflsl esy m!M tt( s-t
prýky e lllsll J„( ll( j
li tlraý Abritbfniftabikt
aolliiblřt bd dle fýpoftff
taebentl J pliii m$g$-
Mm"
1 a dil Um tf pfieMtt
a Jtto tttik podvol jahlk
t dnpesfil dinobratlbý pob!f
aliťsmotratlhii eiiit Mto
řl Kft f tsssli )ho přilly a
10 mlátil t o si hudba ib i
lis set liste tlsb sytí misvl
Billi-ntj Nyní leirté sstrlvi
U Mvyplitel posbitky r
poblads J od třsisa ft fk
►Iplsf stiul dlelsý vfrM%
e asi dnstd tailt'SAříirí itlr
til Irpl aj psnfi ra
plaeenl érob lsjtlb TU
tyrbitl Jtvo pobtsdalk
Mpodal po etlý Ut éladovini
IUyýbaattavt pokladny al
auvft stftia výbtt takový obf
přtdplsaj Nspoebybai mati
přlílay iproatviřtai trolla
Mil lgllatar Jeltlpfed folboa
ťstava totíl přsdpUoe kdy
kollv by nastal ttbodsb obn4tJ(
cl plst ttvrt milion! míle býti
kryl pout přímou dani o které
musí volifové rotbodnouil Proi
lo bud třtbft tvolali legl laturo
aby votitfim otitka ta pltdlolil
Salnt Liulský Kvenlng Potí pi
otomt Kaldý potíni nabfvftU
přetvldteri I slit Missoori
byl nikdy v takové křísl jako By
ní Za tli h okolnosti neuspoko
jí spravedliví otekirinl lida nío
jiného ml tvlilini tasodini t4
konod4rslvi Toho jest eapotřo
bl ne jen co pr4va obecnosti ný
brž I na sikladl ústavy Schos
dok v úttoch pokladníka etittiiho
obnišotl budo sa nojpřítnívljších
okolností no méni ne! pil milics
nu To nabraženo hýli musí da
ními vynucenými na lížce pracu
jících rolníkách venkovských o
krskB ft na duníml přetížených
majitelích nlstských Zákon
stimí předpisuje lo otitka na
hraženi této úřodni kridežo pře
dložena býti mi přímému odblnt
i-ovini lida To mílo by se stát
bos odkladu Budouli činěny po
kusy k odloženi neb vyhnutí so
tomu možno horškh rásledkB o
řukivttli — Politikáři stitu Mis
souri biiuíí so víuk víc utlati aby
im v nastivajklch volbách no-
tkudiln : A pak ai' nikdo řekne
Io 'Reformy" není in potřebí
Nejnovžjší zprávy
Z Vídni so otnamujo dno 20 t
in žo v pcndSK osadili RukuJané
SeraJovo po tuhém boji ta spola
ůMnkovini Filippovito ft Tegot
hoíu Tegethof obsadil dno 17
Vysokou při loml dobyl níco
tbrani a střeliva a ttraiil 4 mrtvi
a 62 raninýcb— Povstalci po dni
kli nový útok na gon Staparybo
v Do boj i bylr vlak odraženi —
Dle spriv srbských mitf v Sjeni
oi pononihlu odpor proti obsate
ni — Porta již podrahé vyd1
prohliloní aby se obyvatelstvo
Bosny neprotivilo Rakošatfirr
ale bos Olinka
Listárna
P dopisovateli Plymouth
Zapomil jat jméno sv! podepsa
li Adresa na pana Viclava
Bunda jest: Y Bunda Cedar
Hill Saunders Co Neb
J Bartoí ?t Joe Stan te
dl přání
NN Rolník Velice vítaní
Podám přišli
J Adam Ttx Stane se přilil
Pomůcka k wabttí vÍuomosití
— K nabyli snalooli řeti anglické
a svlálti setninl smyslu slov
nenspomahi anad lidné jiné dli
lo ani anad nikolik jiných díl
oohromady tak jako WebslerBv
slovník netkrácený te tvými
8000 vyobraaeními dfikladnýmt
vytvlllívkami pelíivým roaean4
váním podobných slov ft svými
mnohými cennými tabulkami
Rám o aotl jest knihovnou řeři
Nechť jedna rodina Jej poulív4 ft
to vlrnl ft druhl nechť jet bes
nlho— roadtl v pokroka nabyti
vldoraostf v tich dvou rodinách
bod veliký